2e tranche subsidiewijzer-16juli2012

311 views

Published on

Wist u dat het A+O Fonds Gemeenten subsidies verstrekt voor diverse HR-diensten? Alle stimuleringsregelingen zijn beschreven in dit document. Op onze website vindt u de samenvating met bij elk onderwerp een link naar de Leeuwendaal-adviseurs die over specialistische kennis beschikken op dat terrein.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2e tranche subsidiewijzer-16juli2012

 1. 1. 1 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche
 2. 2. 2 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheStimuleringsregelingen2011 – 20132etranche 1juli 2012 – 31 december 2013A+O fonds Gemeenten
 3. 3. 3 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheInhoud1 Inleiding 42 Innovatieve en vernieuwende projecten 73 Regeling Trainees, werkervaring en stages 144 Regeling Preventiemaatregelen en aanpak verzuim 185 Meer weten met uw netwerk 226 Impulsregeling 277 Loopbaanregeling 33
 4. 4. 4 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche1 InleidingMet het A+O fonds Gemeenten bevorderen en ondersteunen de sociale partnersvernieuwende activiteiten in de sector gemeenten op het gebied van arbeidsmarkten HRM-beleid. De activiteiten zijn erop gericht organisaties en personen in desector optimaal te laten functioneren.De projecten van het A+O fonds vertalen zich over het algemeen in drieinvalshoeken: kennis verzamelen: onderzoek en/of toegankelijk maken van elders verrichtonderzoek; kennis verspreiden: verworven kennis ter beschikking stellen aan allegemeenten door publicaties, workshops e.d.; kennis toepasbaar maken: stimuleringsregelingen om gemeenten te stimulerenkennis daadwerkelijk toe te passen en te verankeren in de praktijk.Deze brochure gaat over het laatste onderdeel, de stimuleringsregelingen.Eenvoud en gemak. Dat zijn de uitgangspunten bij de stimuleringsregelingen.Daarom hebben we het subsidieaanvraagsysteem volledig geautomatiseerd. Ditonline subsidieaanvraagsysteem werkt nu heel gemakkelijk. Het laadt uwbasisgegevens (zoals naam organisatie,adresgegevens en aantal fte’s) standaardin. U hoeft vervolgens alleen nog een beperkt aantal vragen te beantwoorden. Vooreen gemiddelde aanvraag betekent dit ongeveer vijftien minuten werk. Hebt u nogopmerkingen over het systeem? Laat het ons gerust weten. Dan kijken wij hoe wehet verder kunnen verbeteren.Overzicht van de onderwerpen in deze beleidsperiode: Gemeentelijke Arbeidsmarkt Ontwikkeling en Mobiliteit Gezond en Duurzaam Werken Het Nieuwe Werken MedezeggenschapOverzicht van de beschikbare regelingen en het moment waarop dezemoeten worden ingediend: Innovatieve en Vernieuwende Projecten Vooraf indienen Impulsregelingen Binnen 8 weken na afloop Regeling Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim Binnen 8 weken na afloop Regeling Meer Weten Met Uw Netwerk Binnen 8 weken na afloop Regeling Trainees, Stages en Werkervaring Binnen 8 weken na de start Loopbaanregeling Binnen 8 weken na de start
 5. 5. 5 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheDoelgroepWerknemers op wie de CAR of CAR/UWO van toepassing is. Bij twijfel moet deaanvrager aantonen dat deze rechtspositieregeling van toepassing is (bijvoorbeeldmet een aanstellingsbrief).Toelating tot het subsidiesysteem van het A+O fonds Gemeenten Gemeenten, GGD’s, (Regionale en Intergemeentelijke) Sociale Diensten, WSW-bedrijven (voor het gedeelte dat ambtenaar is) en veiligheidsregio’s (muv devrijwillige brandweer) kunnen inloggegevens bij de Subsidie Helpdesk opvragen.Hiervoor moet eerst een gegevensblad worden ingevuld waarop een aantalbasisgegevens worden ingevuld. Met deze basisgegevens wordt hetsubsidiesysteem ‘gevuld’. Daarna zal de opgegeven inlogbeheerder degebruikersnaam en het wachtwoord ontvangen per e-mail. Samenwerkingsverbanden, stads- en kredietbanken, gewesten enmilieudiensten kunnen eveneens een verzoek indienen om toegang krijgen tothet subsidiesysteem van het A+O fonds Gemeenten. Stuur een e-mail met eenuitleg waarom u toegelaten wenst te worden met de statuten van uw organisatieen u ontvangt na goedkeuring eenzelfde gegevensblad als hierboven genoemd.Daarna geldt dezelfde werkwijze. Organisaties uit deze groep wordenautomatisch ingedeeld in de kleinste fte-groep (1-100 fte’s). In deze gids kunt ubij iedere regeling nalezen hoeveel subsidie u dan kunt aanvragen. Alle overige gemeentelijke organisaties kunnen eveneens een verzoek indienenbij het A+O fonds Gemeenten. Dit verzoek dient ondersteund te worden door destatuten van uw organisatie, een uitleg waarom en tot welke regelingen van hetA+O fonds Gemeenten u toegelaten wenst te worden. Uw verzoek zal dan aanhet Bestuur worden voorgelegd. Na het bestuursbesluit zult u hierover wordengeïnformeerd. Ook deze organisaties zullen worden ingedeeld in de kleinste fte-groep (1-100 fte’s). In deze gids kunt u bij iedere regeling nalezen hoeveelsubsidie u dan kunt aanvragen.Indien een aanvraag via een extern bureau is ingediend, dan zal deze nietin behandeling worden genomen.Wat bij misbruik?Als een aanvrager aantoonbaar onrechtmatig gebruik maakt van een subsidie, kande subsidie geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of teruggevorderd. In datgeval heeft het A+O fonds Gemeenten het recht subsidieaanvragen binnen dezeregeling niet te accepteren. De afwijzing zal altijd met redenen worden omkleed.LET OP: Diverse voorwaarden van de stimuleringsregelingen zijngewijzigd. Met deze brochure komen alle eerdere versies van deSubsidiewijzer te vervallen.
 6. 6. 6 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheBeroepsprocedureIndien u zich niet kunt vinden in een besluit van het A+O fonds Gemeenten kunt u– binnen 6 weken – hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur van hetA+O fonds Gemeenten. De beroepsprocedure is de enige mogelijkheid om tegeneen besluit in beroep te gaan. Daarna staat er geen rechtsgang meer open.Meer informatieA+O fonds GemeentenPostbus 115602502 AN Den Haag(070) 763 00 38subsidies@aeno.nlwww.aeno.nl
 7. 7. 7 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche2 Innovatieve en vernieuwendeprojectenWelke projecten vallen onder deze stimuleringsregeling?Met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op.Daarom is innovatie belangrijk voor de publieke sector. Met de regeling Innovatieveen Vernieuwende Projecten leveren we hier een bijdrage aan. We ondersteunen nietalleen individuele gemeenten, maar zorgen ook dat de kennis en ervaring dieontstaat, gedeeld wordt in de sector. Zodat iedereen er profijt van heeft.Welke onderwerpen?Aansluiting onderwijs-arbeidsmarktHoe verbeteren we op een vernieuwende manier de aansluiting tussenberoepsonderwijs en arbeidsmarkt? En hoe zorgen we ervoor dat het aantal goedopgeleide leerlingen toeneemt? Dat zijn belangrijke vragen in onze sector. Want hetaanbod vanuit het beroepsonderwijs kan nog steeds beter. Met de regelingInnovatieve en Vernieuwende Projecten stimuleren en faciliteren we vernieuwing,het ontwikkelen van gedragen beroepsprofielen en werken we aankennisontwikkeling waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren.Specifieke onderwerpen: het ontwikkelen van beroepsprofielen voor beroepen in de sector gemeenten,die gedragen worden door meerdere gemeenten (profielen met competenties enkennis); het ontwikkelen van een gedegen en gefundeerde invulling van de vrije ruimtein curricula van beroepsonderwijsinstellingen (in samenspraak tussenonderwijsinstelling(en) en gemeente(n); het ontwikkelen van een sectorspecifieke EVC-procedure die gefundeerd is opgedragen beroepsprofielen (competenties en kennis); het ontwikkelen van een kader met vakkennis (body of knowledge) voor deonderscheiden beroepen in de sector gemeenten.ArbeidsmarktimagoDe gemeente is een aantrekkelijke en veelzijdige werkgever. En juist in de huidigeruime arbeidsmarkt liggen kansen om dat beeld nog verder te versterken.Natuurlijk voert het A+O fonds Gemeenten hiervoor ook campagne. Toch kunnende verhalen uit de praktijk het beste worden verteld door de mensen die echt bijeen gemeente werken. Bijvoorbeeld op de eigen (vacature)site, op open dagen envia sociale media.
 8. 8. 8 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheDeze lokale en regionale arbeidsmarktcommunicatie-initiatieven ondersteunen wemet de regeling Innovatieve en Vernieuwende Projecten: arbeidsmarktimago.Specifieke onderwerpen: het inzetten van de eigen medewerkers als ambassadeurs; het promoten van de gemeente als aantrekkelijke werkgever; het inzetten van de eigen of gezamenlijke vacaturesite ter verbetering vanhet arbeidsmarktimago van de gemeente.Gezond en duurzaam werkenWaar gewerkt wordt, zijn arbeidsrisico’s. Bijvoorbeeld doordat het werk fysiekzwaar is, of er sprake is van stress of agressie. Soms hebben deze risico’s ernstigegevolgen voor de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Het is nieteenvoudig om deze risico’s effectief aan te pakken. U moet hiervoor voortdurend opzoek naar nieuwe en betere maatregelen, vooral nu het medewerkersbestandvergrijst en mensen langer moeten doorwerken. Het A+O fonds Gemeenten helpt ubij het ontwikkelen van inhoudelijk goede oplossingen die gedragen worden doormedewerkers en management.Specifieke onderwerpen: het voorkomen van gezondheidsklachten op latere leeftijd bij lager opgeleidemedewerkers in fysiek belastende functies en het vergroten van mogelijkhedenvoor hun inzetbaarheid (bijvoorbeeld door het herontwerpen van functies enwerkprocessen die de belasting en problemen met inzetbaarheid op oudereleeftijd verminderen). Het gaat bij deze regeling om preventieprojecten.Activiteiten gericht op het vergroten van inzetbaarheid door middel van scholingvallen onder de ‘Duizendstappenregeling’; capaciteitsmanagement en werkdruk van beleidsmedewerkers (ziehttp://www.aeno.nl/ voor voorbeelden van mogelijke projecten); de aanpak van en het omgaan met agressie en geweld; het terugdringen van veiligheidsrisico’s en het verbeteren van deveiligheidscultuur bij de brandweer; verzuimbeheersing.Ontwikkeling en mobiliteitVoortdurend scherp blijven en vooruitkijken. Dat is nodig als u ontwikkeling,mobiliteit en zelfsturing van medewerkers wilt stimuleren. Het gaat immers nietalleen om de vraag: waar komen de medewerkers vandaan, maar ook: waar willenze heen? En is dat mogelijk? Wij helpen u bij het ontwikkelen van innovatieve envernieuwende manieren van werken die gedragen worden door medewerkers enmanagement. En die de regionale samenwerking versterken. Bij de Innovatieve enVernieuwende Projecten Ontwikkeling en Mobiliteit kunt u nu ook subsidieaanvragen voor grote projecten van Strategische Personeelsplanning en Het NieuweWerken. Het is belangrijk dat uw projectaanvraag op vier dingen: dedoorontwikkeling voor medewerkers, de organisatieveranderingen die u voor ogen
 9. 9. 9 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheheeft, de impact van deze veranderingen op de werkprocessen en op welke manieruw project innovatief is.Specifieke onderwerpen: zelfsturing van medewerkers op het terrein van loopbaanontwikkeling enmobiliteit, met name voor medewerkers waarvoor dit extra nuttig ennoodzakelijk is, zoals laagopgeleide medewerkers, 50+-medewerkers,buitendienstmedewerkers en allochtone medewerkers; de inzet van leerambassadeurs; van-werk-naar-werkpilots; intersectorale mobiliteit; interbestuurlijke mobiliteit (mobiliteit tussen verschillende overheden binnen hetopenbaar bestuur).Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers (instellingen die onder de CAR of de CAR/UWOvallen) kunnen subsidie aanvragen. Bij een samenwerkingsproject van meerderegemeenten treedt één gemeente op als penvoerder.Ook gemeentelijke brancheorganisaties en LOGA-partijen kunnen een beroep doenop deze regeling.Voor welke activiteiten krijgt u wel of geen subsidie?Waarvoor is de regeling te benutten?De regeling is te benutten voor projecten: met een aanpak (resultaten) die (zeer) beperkt in de gemeentelijke sectorgeïmplementeerd is (zijn); die leiden tot resultaten op een van de genoemde terreinen (Aansluitingonderwijs-arbeidsmarkt, Arbeidsmarktimago, Gezond en duurzaam werken enOntwikkeling en mobiliteit) voor de sector gemeente; die overdraagbare (tussentijdse) resultaten opleveren; die naast ontwikkeling ook daadwerkelijke implementatie laten zien; die binnen de in deze regeling genoemde uitvoeringsperiode helemaal wordenafgerond; die binnen twee maanden na verlening van de subsidie van start kunnen gaan; die een deugdelijk, doelmatig projectvoorstel en de bijbehorende begrotinghebben.Subsidiabele kostenDe volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring: kosten voor het inhuren van deskundigheid via een intern bureau of externbureau; interne projectleiderkosten: maximaal 1 medewerker, maximaal 1 fte(36 uur per week); accountantskosten indien de subsidiabele kosten (inclusief deaccountantskosten) gelijk zijn aan of hoger zijn dan € 50.000,-.
 10. 10. 10 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheNiet-subsidiabele kostenDe gemeente krijgt géén subsidie voor: kosten van projecten die plaatsvonden vóór de ontvangstdatum van desubsidieaanvraag; verzendkosten; locatie- en cateringkosten; loon- of verletkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; reis- en verblijfkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; algemene projectkosten opgevoerd door externe adviseurs; kosten voor de aanschaf van materiaal (bijvoorbeeld computers,kopieermachines, lcd-schermen, software, flip-overs) en voor het maken vanwebsites; btw, omdat de gemeente dit in aftrek kan brengen via het btw-compensatiefonds.Hoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Bij deze regeling wordt een staffel gebruikt. Hierbij kijken we naar het totale aantalfte’s dat werkzaam is bij de gemeente. De gemeentelijke brancheorganisaties enLOGA-partijen kunnen maximaal één aanvraag indienen die door A+O gemeenten isgoedgekeurd.Aantal fte Maximaal aantal aanvragen per onderwerp1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal 1 goedgekeurde aanvraagMaximaal 1 goedgekeurde aanvraagMaximaal 2 goedgekeurde aanvragenMaximaal 3 goedgekeurde aanvragenMaximaal 4 goedgekeurde aanvragenSubsidiebedragen:De projectkosten bedragen minimaal € 15.000,-. Uw organisatie co-financieerthiervan 50%. Het minimale subsidiebedrag is derhalve € 7.500,-.Bepalingen tarieven: Externe uurtarieven:Het A+O fonds Gemeenten vergoedt voor externe projectleiderskosten tot eenuurtarief van €150,- exclusief btw. Bij een hoger uurtarieven wordt alles bovende € 150,- niet vergoed. Interne uurtarieven:Dit betreft zogenaamde loondervingskosten. Voor deze interne kosten wordt deuurloontabel gehanteerd. Deze kunt u downloaden op onze site of als bijlage bijuw aanvraag zodra u inlogt. Voor interne projectleiderskosten kan maximaal 1medewerker met maximaal 1 fte (36 uur) worden opgevoerd.
 11. 11. 11 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheWat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd vóórdat het project begint. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de datum van de ontvangstbevestiging. Deontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als de aanvraag volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het bekendmaken endelen van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat de gehelegemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de stimuleringsregeling door het A+O fondsGemeenten.Wanneer subsidie aanvragen?Voor de tweede tranche kunt u aanvragen indienen tussen 1 juli 2012 en 1augustus 2013. De uitvoering van het project vindt plaats tussen 1 juli 2012 en 1oktober 2013. De verantwoording stuurt u binnen 8 weken na de laatsteuitvoeringsdag in. De laatste dag om de declaratie in te dienen is 26 november2013. Op deze datum wordt geen uitstel verleend.Wie pas op het laatste moment een aanvraag indient, heeft een korte periode (tweemaanden) om het project uit te voeren.Hoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragenDe subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl.De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of de directeurvan dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie is voldoende.Beoordeling volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en inhoud.Als uw aanvraag niet volledig of inhoudelijk incompleet is, krijgt u eenmaal degelegenheid om binnen twee weken de ontbrekende gegevens alsnog binnen 2weken na ontvangst van het aanvullingsverzoek te verstrekken. Als uw aanvraagcompleet is, ontvangt u een ontvangstbevestiging.Blijft uw aanvraag onvolledig (u heeft twee weken de tijd om te reageren), ooknadat gevraagd is ontbrekende gegevens te verstrekken, dan wordt uw aanvraagafgewezen. De inlogbeheerder wordt hierover nader bericht.
 12. 12. 12 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheVoorlopige beschikkingUiterlijk acht weken na ontvangst van uw volledige en inhoudelijk correcteaanvraag ontvangt u bericht of de subsidie al dan niet wordt toegekend. Als u inaanmerking komt voor subsidie wordt in de voorlopige beschikking het bedragvermeld dat wij maximaal voor u reserveren. In de voorlopige beschikking vindt ude voorwaarden waaraan het verzoek tot definitieve vaststelling moet voldoen.Tussentijdse wijzigingenWijzigingen van de uitvoeringsperiode geeft u via het online subsidie-aanvraagsysteem aan ons door. U doet dat door een brief of memo aan het dossiertoe te voegen. Bij financiële aanpassingen beoordeelt het A+O fonds uw aanvraagopnieuw.Indienen declaratieIn uw aanvraag hebt u zelf de einddatum van het project vermeld. Binnen achtweken na deze datum, of de doorgegeven gewijzigde datum, dient u de declaratievia het online subsidie-aanvraagsysteem in. Bij uw verzoek tot definitievevaststelling ontvangt het A+O fonds Gemeenten de volgende stukken: een inhoudelijke rapportage van de uitvoering van het project volgens de opzetdie het A+O fonds Gemeenten beschikbaar stelt; De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of dedirecteur van dienst accordeert de declaratie. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie isvoldoende. Bij de declaratie dienen voor interne uren door de directeur vandienst/organisatie ondertekende tijdregistratieformulieren en een kopie van desalarisstrook van de desbetreffende medewerker toegevoegd te worden. Dezemoet de datum van het moment van de datum van de aanvraag hebben. Voor externe uren worden facturen en betaalbewijzen toegevoegd. U kunt kiezen om een enkelvoudige of samengestelde betaling te doen. Wijraden een enkelvoudige betaling aan, omdat dit de verantwoording eenvoudigermaakt. De voorwaarden betreffende de betaalbewijzen zijn als volgt:– Bij enkelvoudige betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het te betalen bedrag, naam enrekeningnummer van de begunstigde staat vermeld.– Bij batch betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het totale batchbedrag staatvermeld. Daarnaast moet het batchoverzicht worden meegestuurd. Als bewijsdat het factuurbedrag op dit overzicht staat, moet in ieder geval hetfactuurbedrag en totaalbedrag van de samengestelde betaling staan plus desom van de rekeningnummers. Zo kunnen we controleren dat bankafschrift,factuur en samengestelde betaling met elkaar overeenkomen.
 13. 13. 13 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheBeoordeling administratieve en inhoudelijke volledigheid declaratieHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw declaratie op volledigheid en inhoud. Als uw declaratie (inhoudelijk) niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheidom de ontbrekende gegevens alsnog binnen 2 weken na ontvangst van hetaanvullingsverzoek te verstrekken. Als uw declaratie volledig is, ontvangt u eenontvangstbevestiging. Blijft uw declaratie onvolledig (u heeft 2 weken om te reageren), ook nadatgevraagd is ontbrekende gegevens te verstrekken, dan wordt uw declaratieafgewezen. De inlogbeheerder ontvangt hierover nader bericht. Indien uw declaratie lager is dan € 50.000,- dan is een accountantsverklaringniet nodig. Het A+O fonds Gemeenten kan de aangeleverde gegevens door eeneigen accountant laten controleren en behoudt zich het recht voor naderonderzoek naar de declaratie te doen. Indien het toe te kennen subsidiebedrag gelijk is aan € 50.000,- dan is eenaccountantsverklaring verplicht. De accountant controleert op basis van debeschikking en de voorwaarden van de stimuleringsregeling. De kosten van deaccountant mogen meegenomen worden in de aantoonbare subsidiabele kosten.Wat wordt er onder andere gecontroleerd? De vermelde omschrijving van het project valt onder de desbetreffende regeling. De in de einddeclaratie vermelde omschrijving van het project stemt overeenmet de in de voorlopige beschikking goedgekeurde aanpak. De opgevoerde daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden aangetoond metde aanwezige ontvangen gegevens. De uitvoering van de activiteiten heeft plaats gehad in de periode zoals genoemdin de voorlopige beschikking. De in de einddeclaratie opgevoerde kosten hebben betrekking op de in deaanvraag en voorlopige beschikking vermelde activiteiten en deze kosten zijndoor de subsidieontvanger gemaakt en betaald (voordat de einddeclaratie isingediend of – indien het subsidiebedrag gelijk is aan € 50.000 – voordat deaccountant zijn of haar verklaring afgeeft).Definitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte declaratie,stelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Hierna volgt de uitbetaling.
 14. 14. 14 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche3 Trainees, werkervaring en stagesWaarom de regeling Trainees, werkervaring en stages?Trainee-, werkervarings- en stageplaatsen zijn krachtige arbeidsmarkt-instrumenten. U kunt ze inzetten voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld omnieuwe starters te werven, de inzetbaarheid van uw eigen medewerkers tevergroten en om mee te werken aan re-integratie van mensen met afstand tot dearbeidsmarkt. Dit laatste vergroot ook uw maatschappelijke betrokkenheid. Juist nubezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt onder druk zetten, vormen trainee-,werkervarings- en stageplaatsen een uitstekende kans om contact te houden metde arbeidsmarkt.Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden(instellingen die onder de CAR of de CAR/UWO vallen) kunnen subsidie aanvragen.Bij een samenwerkingsproject van meerdere gemeenten treedt één gemeente opals penvoerder.Voor welke specifieke doelgroep is de regeling bedoeld?De regeling ‘Trainees, werkervaring en stages’ heeft vergoedingen voorverschillende doelgroepen. In het bijzonder is de regeling gericht op: gedeeltelijk arbeidsgeschikten, mensen met een ziekte of handicap, door hetUWV aangemerkt als deels arbeidsgeschikt en waarvoor het UWV een re-integratietraject aanbiedt; hierbij uitgesloten zijn werkervaringstrajecten ingezetdoor SW bedrijven en uitvoeringsinstellingen/diensten van de WWB); gemeenteambtenaren die hun mobiliteit willen vergroten en hiertoe bij eenandere dienst, gemeente of in het bedrijfsleven stage willen lopen; werklozen, ingeschreven bij het CWI en met een re-integratietraject vanuit UWVof WWB; studenten die een leerbaan (mbo-bbl opleiding) hebben waarbij zij doorgaansvier dagen per week werken en één dag per week naar school gaan; stagiaires die een mbo, hbo of wo opleiding en stage lopen bij de gemeente; gemeenteambtenaren voor wie een re-integratietraject is opgesteld nalangdurige ziekte en gemeenteambtenaren die in een re-integratiefase wordenbegeleid van werk naar werk.
 15. 15. 15 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheVoor welke activiteiten krijgt u wel of geen subsidie?Hieronder treft u een overzicht aan van de mogelijkheden en de bijbehorendesubsidiebedragen. De subsidie is gekoppeld aan een daadwerkelijk aangeganeovereenkomst (of aanstelling).Overeenkomst/Aandachtsgroep Periode Uren Subsidie-bedragInstroomMbo-bol stage – niveau 1 (AKA of BKA) € 500,-Mbo-bol stage – niveau 2 tot en met 4 ≥ 300 uur pj € 1.000,-Leerbaan mbo-bbl of duaal leertraject hbo ≥ 1 jaar € 5.000,-WO of HBO stage ≥ 300 uur pj € 1.000,-Re-integratiestage voor gedeeltelijk arbeidsgeschiktemet een re-integratietrajectMinimaal4 weken≥ 24 uur pw € 2.500,-< 24 uur pw € 1.500,-Werkstage voor een werkzoekende(Niet subsidiabel zijn werkervaringstrajecten dieingezet worden door SW-bedrijven enwerkervaringstrajecten ingezet dooruitvoeringsinstanties/diensten van de WWB)Minimaal4 weken,maximaal 20werken≥ 24 uur pw € 2.500,-< 24 uur pw € 1.500,-Traineeplaats in een gemeentelijk traineeprogramma ≥ 1 jaar € 5.000,-MobiliteitVan-werk-naar-werkstage Minimaal4 weken≥ 24 uur pw € 2.500,-< 24 uur pw € 1.500,-Oriënterende stage of detachering bij een andereafdeling of organisatie in het kader van persoonlijkeontwikkelingMinimaal4 weken€ 1.500,-Uitwisseling met het bedrijfsleven Minimaal4 weken€ 1.000,-
 16. 16. 16 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheHoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Bij deze regeling wordt een staffel gebruikt die bepaalt hoeveel subsidie eengemeente maximaal kan ontvangen. Hierbij kijken we naar het totale aantal fte’sdat werkzaam is bij de gemeente en wordt er in deze tweede tranche onderscheidgemaakt tussen traineeplaatsen en andere stageovereenkomsten.TraineeplaatsenAantal fte Maximale subsidiebedrag per tranche1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal € 10.000,-Maximaal € 20.000,-Maximaal € 30.000,-Maximaal € 40.000,-Maximaal € 50.000,-Overige stageovereenkomstenAantal fte Maximale subsidiebedrag per tranche1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal € 5.000,-Maximaal € 10.000,-Maximaal € 15.000,-Maximaal € 20.000,-Maximaal € 25.000,-Wat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd binnen 8 weken na de start van de stage of detraineeship. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de dagtekening van de ontvangstbevestiging.De ontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als het dossier volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het bekendmaken endelen van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat de gehelegemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de stimuleringsregeling door het A+O fondsGemeenten. Van gemeenten die een aanvraag indienen voor een traineeplaats verwachtenwij aanvullende informatie over de aard en omvang van het gemeentelijketraineeproject. Het traineeproject is bedoeld voor medewerkers die 6 maandenof korter in dienst zijn.
 17. 17. 17 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheWanneer subsidie aanvragen?Uw aanvraag stuurt u binnen 8 weken na de start van de trainee-, werkervarings-of stageperiode in. De laatste dag om de aanvraag in te dienen is 31 december2013. Op deze datum wordt geen uitstel verleend.Hoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragenDe subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl.De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of de directeurvan dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie is voldoende.BewijsHet A+O fonds Gemeenten wil een kopie van de gesloten overeenkomst (of eenadviesnota of plan van aanpak) ontvangen. De overeenkomst wordt geslotentussen een persoon uit een van de hierboven genoemde aandachtsgroepen en eengemeente. In de overeenkomst staat in ieder geval informatie over de deelnemer,de looptijd van de overeenkomst en het aantal uren/dagen per week vermeld. Uontvangt per deelnemer slechts eenmaal een subsidie. Deze overeenkomst dientdoor alle betrokken partijen ondertekend te zijn en moet in verband met debeoordeling gedateerd zijn.Bij aanvragen voor traineeplaatsen moet het gemeentelijke traineeprogrammaworden toegevoegd aan de aanvraag. In dit traineeprogramma moeten in iedergeval de opleidingsplannen worden opgenomen.Beoordeling administratieve en inhoudelijke volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud.Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheid om deontbrekende gegevens alsnog binnen 2 weken na ontvangst van hetaanvullingsverzoek te verstrekken. Als uw aanvraag volledig is, ontvangt u eenontvangstbevestiging.Blijft uw aanvraag onvolledig, ook nadat gevraagd is ontbrekende gegevens teverstrekken, dan wordt uw aanvraag afgewezen. De inlogbeheerder wordt hierovernader bericht.Definitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte aanvraag,stelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Uitbetaling volgt daarna.
 18. 18. 18 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche4 Preventiemaatregelen en aanpakverzuimWaarom de regeling Preventiemaatregelen en aanpakverzuim?Er verandert de komende jaren veel binnen gemeentelijke organisaties. Extrabelangrijk dus dat u werkt aan gezonde arbeidsomstandigheden en een laagziekteverzuim. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u hierbij met de regelingPreventiemaatregelen en aanpak verzuim. De regeling is bedoeld voor bijvoorbeeldpreventiemaatregelen voor medewerkers in de buitendienst die fysiek wordenbelast met als doelgezond langer door te kunnen werken, het trainenvan medewerkers en management in het omgaan met agressie en geweld ofwerkstress en het terugdringen van ziekteverzuim. Met de BerekenaarVerzuimtargets en de Gemeentelijke Verzuimnorm op www.aeno.nl kunt uberekenen wat het laagste haalbare verzuim is voor uw gemeente of eenbedrijfsonderdeel hiervan.Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden(instellingen die onder de CAR of de CAR/UWO vallen) kunnen subsidie aanvragen.Bij een samenwerkingsproject van meerdere gemeenten treedt één gemeente opals penvoerder.Voor welke activiteiten krijgt u wel of geen subsidie?Waarvoor is de regeling te benutten?De regeling is bedoeld voor het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren vanmaatregelen gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en hetterugdringen van het ziekteverzuim. Bijvoorbeeld: advies over en het ontwikkelen van preventiebeleid voor medewerkers metfysieke belasting in de buitendienst; voorlichting en training van medewerkers, leidinggevenden en managementgericht op arbeidsrisico’s zoals omgaan met agressie en geweld, voorkomen vanKANS/RSI, cursussen omgaan met werkdruk/werkstress en VCA-cursussen; maatregelen gericht op de aanpak van werkdruk; verdiepend of vervolgonderzoek naar arbeidsrisico’s en gebruik van deArbomonitor Gemeenten (de arbobenchmark voor gemeenten); (bij)scholing van de preventiemedewerker of arbocoördinator; trajecten gericht op de aanpak van hoog verzuim met bijvoorbeeld eenverzuimanalyse, ontwikkelen van een plan van aanpak, training en coaching;
 19. 19. 19 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche ondersteuning bij de invoering van het GemeentelijkIncidentenRegistratiesysteem (GIR).Subsidiabele kostenDe kosten voor het inhuren van deskundigheid via een intern bureau of externbureau komen in aanmerking voor subsidie.Niet-subsidiabele kostenDe gemeente krijgt géén subsidie voor de volgende kosten: kosten van activiteiten waarvan de laatste uitvoeringsdag langer dan 8 wekenvóór de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden; verzendkosten; algemene projectkosten opgevoerd door externe adviseurs; locatie- en cateringkosten; loon- of verletkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; reis- en verblijfkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; kosten voor de aanschaf van materiaal (bijvoorbeeld computers,kopieermachines, lcd-schermen, software, flip-overs) en voor het maken vanwebsites; btw, omdat de gemeente dit in aftrek kan brengen via het btw-compensatiefonds; accountantskosten; kosten voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie, preventiefmedisch onderzoek en kosten verbonden aan bedrijfshulpverlening; kosten van activiteiten die verplicht zijn volgens de Wet verbeteringpoortwachter; kosten van activiteiten gericht op algemene gezondheidsrisico’s ten gevolge vande levensstijl.Hoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Bij deze regeling wordt een staffel gebruikt. Hierbij kijken we naar het totale aantalfte’s dat werkzaam is bij de gemeente.Aantal fte Maximale subsidiebedrag per tranche1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal € 5.000,-Maximaal € 10.000,-Maximaal € 15.000,-Maximaal € 20.000,-Maximaal € 25.000,-De projectkosten bedragen minimaal € 1.000,-. Uw organisatie co-financieerthiervan 50%. Het minimale subsidiebedrag is derhalve € 500,-.
 20. 20. 20 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheBepalingen tarieven: Externe uurtarieven:Het A+O fonds Gemeenten vergoedt voor externe projectleiderskosten tot eenuurtarief van €150,- exclusief btw. Bij een hoger uurtarieven wordt alles bovende € 150,- niet vergoed. Interne uurtarieven:Dit betreft zogenaamde loondervingskosten. Voor deze interne kosten wordt deuurloontabel gehanteerd. Deze kunt u downloaden op onze site of als bijlage bijuw aanvraag zodra u inlogt. Voor interne projectleiderskosten kan maximaal 1medewerker met maximaal 1 fte (36 uur) worden opgevoerd.Wat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd binnen 8 weken na afloop van de activiteit. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de dagtekening van de ontvangstbevestiging.De ontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als het dossier volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het delen enbekendmaken van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat degehele gemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de stimuleringsregeling door het A+O fondsGemeenten.Wanneer subsidie aanvragen?Voor de tweede tranche vindt de uitvoering plaats tot 1 november 2013. Uwaanvraag stuurt u binnen 8 weken na de laatste uitvoeringsdag in. De laatste dagom de aanvraag in te dienen is 31 december 2013. Op deze datum wordt geenuitstel verleend.Hoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragen De subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl. De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of dedirecteur van dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie isvoldoende. Bij de aanvraag dienen voor interne uren door de directeur vandienst/organisatie ondertekende tijdregistratieformulieren en een kopie van desalarisstrook van de desbetreffende medewerker toegevoegd te worden. Dezemoet de datum van het moment van de datum van de aanvraag hebben. Voor externe uren worden facturen en betaalbewijzen toegevoegd.
 21. 21. 21 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche U kunt kiezen om een enkelvoudige of samengestelde betaling te doen. Wijraden een enkelvoudige betaling aan, omdat dit de verantwoording eenvoudigermaakt. De voorwaarden betreffende de betaalbewijzen zijn als volgt:– Bij enkelvoudige betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het te betalen bedrag, naam enrekeningnummer van de begunstigde staat vermeld.– Bij batch betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het totale batchbedrag staatvermeld. Daarnaast moet het batchoverzicht worden meegestuurd. Als bewijsdat het factuurbedrag op dit overzicht staat, moet in ieder geval hetfactuurbedrag en totaalbedrag van de samengestelde betaling staan plus desom van de rekeningnummers. Zo kunnen we controleren dat bankafschrift,factuur en samengestelde betaling met elkaar overeenkomen.Beoordeling volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en inhoud. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheid om binnentwee weken de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Als uw aanvraagvolledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Blijft uw aanvraag onvolledig, ook nadat gevraagd is ontbrekende gegevens teverstrekken, wordt uw aanvraag afgewezen. De inlogbeheerder wordt hierovernader bericht.Definitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte aanvraag,stelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Uitbetaling volgt daarna.
 22. 22. 22 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche5 Meer weten met uw netwerkWaarom de regeling Meer weten met uw netwerk?Drie weten meer dan één. Zo simpel is het. Toch heeft het vaak heel wat voeten inde aarde voordat verschillende organisaties samen aan de slag kunnen met eenonderwerp. Met de regeling Meer weten met uw netwerk stimuleren wesamenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en anderewerkgevers. We spreken van een netwerk als er minimaal drie gemeenten – ofgemeentelijke organisaties – aan deelnemen.De regeling biedt subsidie op een van de volgende terreinen: Loopbaanontwikkeling en MobiliteitVandaag samenwerken aan de uitdagingen van morgen. Dat is de gedachteachter de regeling Meer weten met uw netwerk. Want u kunt meer doen enbereiken op het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit als u samenwerktmet andere werkgevers in uw regio. Bovendien wordt het steeds belangrijkerdat u uw partners landelijk en in de regio kent. Bijvoorbeeld andere gemeenten,maar ook andere overheids- of publieke werkgevers of werkgevers uit hetbedrijfsleven. U kunt kennis delen of aan de slag gaan door bijvoorbeeld samenloopbaandagen voor medewerkers te organiseren. ArbeidsmarktAls u actief bent op de arbeidsmarkt, komt u meteen in contact met uwomgeving. U krijgt immers te maken met andere gemeenten en organisaties.Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt het uitbouwen van deze contacten naarhet niveau van regionale samenwerking. Daarom geven we subsidie voor hetorganiseren van bijeenkomsten met andere gemeenten, overheden, organisatiesen instellingen (zoals waterschappen, provincies, het rijk en scholen). Het is welbelangrijk dat de activiteiten passen binnen de doelen van het programmaArbeidsmarkt. Dit zijn:– de positie van gemeenten op de arbeidsmarkt versterken;– gemeenten ondersteunen bij effectief arbeidsmarktbeleid. Gezond en Duurzaam WerkenSamen weet u meer dan alleen. Zeker als u samenwerkt met mensen uit uwregio. Zij kennen de specifieke problemen en kansen in uw gebied als geenander. Regionale P&O-netwerken of netwerken van arbocoördinatoren kunnensamen hun kennis vergroten op verschillende gebieden, zoalsverzuimbeheersing, arbodienstverlening of capaciteitmanagement.
 23. 23. 23 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche Het Nieuwe WerkenWelk effect heeft het gebruik van social media op het werk bij uw gemeente?Veel gemeenten zijn wel aan de slag met social media, maar weten nog nietgoed wat hierdoor verandert in de organisatie en het werk. Goed dus omervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, zodat duidelijk wordt welkeveranderingen u kunt verwachten. De regeling Meer weten met uw netwerkbiedt hier subsidie voor. We ondersteunen gezamenlijke activiteiten die ingaanop de vraag wat er verandert in de inhoud en de organisatie van het werk enwat dit betekent voor leidinggevenden, HR-medewerkers en de OR.Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden(instellingen die onder de CAR of de CAR/UWO vallen) kunnen subsidie aanvragen.Bij een samenwerkingsproject van meerdere gemeenten treedt één gemeente opals penvoerder.Voor welke activiteiten krijgt u wel of geen subsidie?De regeling is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan dedeskundigheidsbevordering en/of het delen van kennis en ervaring tussengemeentelijke organisaties en andere regionale werkgevers op het terrein vanloopbaanontwikkeling en mobiliteit, arbeidsmarkt, gezond en duurzaam werken enhet nieuwe werken.Aan een activiteit of bijeenkomst moeten er minimaal 8 deelnemers van drieverschillende gemeenten of gemeentelijke organisaties deelnemen. Of – voor de G4gemeenten – minimaal 8 deelnemers van minimaal drie verschillende diensten,deelgemeenten of stadsdelen. Dit toont u aan door een getekende deelnemerslijstbij de aanvraag toe te voegen. Deze deelnemerlijst kunt u downloaden op onze siteof – wanneer u inlogt – bij het aanvraagformulier.Subsidiabele kostenDe kosten voor het inhuren van deskundigheid via een intern bureau of een externbureau komen in aanmerking voor subsidie.Niet-subsidiabele kostenDe gemeente krijgt géén subsidie voor de volgende kosten: kosten van activiteiten waarvan de laatste uitvoeringsdag langer dan 8 wekenvóór de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden; locatie- en cateringkosten; verzendkosten; algemene projectkosten opgevoerd door externe adviseurs; loon- of verletkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; reis- en verblijfkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt;
 24. 24. 24 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche kosten van de aanschaf van materiaal (bijvoorbeeld computers,kopieermachines, lcd-schermen, software, flip-overs) en voor het maken vanwebsites; btw, omdat de gemeente dit in aftrek kan brengen via het btw-compensatiefonds; accountantskosten.Hoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Subsidiebedragen:De regeling vergoed 100% van de kosten van de inzet van een deskundige.Het minimumsubsidiebedrag is € 1.000,- en het maximum € 3.000,- per aanvraag.De regeling Meer Weten Met Uw Netwerk kent geen beperkingen in het aantalaanvragen dat u kunt indienen.Bepalingen tarieven: Externe uurtarieven:Het A+O fonds Gemeenten vergoedt voor externe projectleiderskosten tot eenuurtarief van €150,- exclusief btw. Bij een hoger uurtarieven wordt alles bovende € 150,- niet vergoed. Interne uurtarieven:Dit betreft zogenaamde loondervingskosten. Voor deze interne kosten wordt deuurloontabel gehanteerd. Deze kunt u downloaden op onze site of als bijlage bijuw aanvraag zodra u inlogt. Voor interne projectleiderskosten kan maximaal 1medewerker met maximaal 1 fte (36 uur) worden opgevoerd.Wat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd binnen 8 weken na afloop van de activiteit. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de dagtekening van de ontvangstbevestiging.De ontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als het dossier volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het bekendmaken endelen van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat de gehelegemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de stimuleringsregeling door het A+O fondsGemeenten. Voor de activiteiten en/of bijeenkomsten geldt dat er minimaal drie gemeenten –of gemeentelijke organisaties – aan deelnemen (of bij de G4 minimaal driediensten, deelgemeenten of stadsdelen). Het aantal deelnemers aan de activiteit en/of bijeenkomst is minimaal 8.
 25. 25. 25 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheWanneer subsidie aanvragen?Voor de tweede tranche vindt de uitvoering plaats tot 1 november 2013. Uwaanvraag stuurt u binnen 8 weken na de laatste uitvoeringsdag in. De laatste dagom de aanvraag in te dienen is 31 december 2013. Op deze datum wordt geenuitstel verleend.Hoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragen De subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl. De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of dedirecteur van dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie isvoldoende. Bij de aanvraag dienen voor interne uren door de directeur vandienst/organisatie ondertekende tijdregistratieformulieren en een kopie van desalarisstrook van de desbetreffende medewerker toegevoegd te worden. Dezemoet de datum van het moment van de datum van de aanvraag hebben. Bij de aanvraag moet eveneens de door de deelnemers getekendedeelnemerslijst worden toegevoegd. Voor externe uren worden facturen en betaalbewijzen toegevoegd. U kunt kiezen om een enkelvoudige of samengestelde betaling te doen. Wijraden een enkelvoudige betaling aan, omdat dit de verantwoording eenvoudigermaakt. De voorwaarden betreffende de betaalbewijzen zijn als volgt:– Bij enkelvoudige betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het te betalen bedrag, naam enrekeningnummer van de begunstigde staat vermeld.– Bij batch betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het totale batchbedrag staatvermeld. Daarnaast moet het batchoverzicht worden meegestuurd. Als bewijsdat het factuurbedrag op dit overzicht staat, moet in ieder geval hetfactuurbedrag en totaalbedrag van de samengestelde betaling staan plus desom van de rekeningnummers. Zo kunnen we controleren dat bankafschrift,factuur en samengestelde betaling met elkaar overeenkomen.Beoordeling volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en inhoud. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheid om binnentwee weken de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Als uw aanvraagvolledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Blijft uw aanvraag onvolledig, ook nadat gevraagd is ontbrekende gegevens teverstrekken, wordt uw aanvraag afgewezen. De inlogbeheerder wordt hierovernader bericht.
 26. 26. 26 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheDefinitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte aanvraag,stelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Uitbetaling volgt daarna.
 27. 27. 27 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche6 ImpulsregelingenWaarom de Impulsregeling?Een lange adem. Die heeft u nodig als u HRM-plannen in de praktijk wilt brengen.Met de Impulsregelingen geven we u een duwtje in de rug. Zodat u gemakkelijkereen stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling enmobiliteit, strategische personeelsplanning, medezeggenschap en Het NieuweWerken.Welke onderwerpen?Loopbaanontwikkeling en mobiliteitWat is de huidige stand van zaken op het gebied van loopbaanontwikkeling in uwgemeente? Hoe wilt u loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkersvergroten? En hoe zorgt u ervoor dat medewerkers hierin zo veel mogelijkzelfsturend zijn? Voor een plan van aanpak dat werkt in de praktijk, heeft u hetantwoord op deze vragen nodig. Wij helpen u hierbij. Bovendien ondersteunen we ubij het bevorderen van interne deskundigheid over loopbaanontwikkeling enmobiliteit. Bijvoorbeeld met trainingen, het inhuren van extern advies of hetorganiseren van een week van de mobiliteit. Ook het maken van materiaal bij zo’nactviteit (fotorapportage en filmpjes) kán subsidiabel zijn.ArbeidsmarktVoor een duurzame toekomst van uw organisatie op de lange termijn is hetbelangrijk dat u blijft investeren in (toekomstige) instroom van nieuwemedewerkers. Tegelijkertijd is dat op dit moment niet eenvoudig. U heeftwaarschijnlijk minder vacatures, en minder ruimte om externen in te huren. Enmisschien verwacht u wel dat u de komende jaren nog meer moet bezuinigen.Daarom ondersteunt het A+O fonds Gemeenten u bij het vinden van manieren omtóch aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld via stages,gastcolleges, werkbezoeken en vooral traineeplaatsen.De Impulsregeling Arbeidsmarkt kunt u onder meer gebruiken voor: het opstarten van een stage- of traineeprogramma. De plaatsen zelf kunt u(deels) vergoed krijgen via de regeling Trainees, werkervaringsplaatsen enstages; het organiseren van werkbezoeken of open dagen. U kunt hiervoor bovendiengebruikmaken van ons draaiboek; het geven van gastcolleges. We verlenen bijvoorbeeld subsidie voor het trainenvan mensen die het college gaan geven.
 28. 28. 28 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheStrategische personeelsplanningHoe ziet u de ontwikkeling van hun eigen personeelsbestand? Het is belangrijk daarsystematisch over na te denken, omdat uw organisatie de komende jarenwaarschijnlijk onder druk komt te staan. Allereerst omdat de beroepsbevolkinggestaag kleiner wordt. We zijn immers met steeds meer ouderen en steeds minderjongeren. Bovendien is deze ontwikkeling voor gemeenten extra voelbaar, omdatde leeftijdsopbouw nu al onevenwichtig is: met een relatief hoge gemiddeldeleeftijd, veel oudere medewerkers en heel weinig jongere medewerkers. Tot slothebben gemeenten in vergelijking met andere sectoren veel hogeropgeleiden indienst. En die zijn in een krappe arbeidsmarkt moeilijker te vinden.Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het implementeren vanstrategische personeelsplanning in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Daarnaastwillen we uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten over dit onderwerpbevorderen.We helpen gemeenten bij het uitvoeren van een analyse van de eigenpersoneelssamenstelling, het opstellen van een strategisch personeelsplan en hetuitvoeren van de interventies uit dit plan.MedezeggenschapDe organisatiestructuur van uw gemeente is waarschijnlijk in verandering. HetNieuwe Werken, reorganisaties: ze zorgen ervoor dat er allerlei nieuwesamenwerkingsvormen, arbeidsrelaties en werkwijzen ontstaan. Voorondernemingsraden is het steeds lastiger om de divers samengestelde achterban tevertegenwoordigen. We ondersteunen u bij het maken van een plan van aanpak ommedezeggenschap in de toekomst vorm te geven Nu en in de nabije toekomstwordt er veel gevraagd van de kwaliteit en creativiteit van ondernemingsraden. HetA+O fonds Gemeenten helpt u met de impulsregeling om zich te beraden op detoekomst en een plan van aanpak te maken over hoe ze een (strategische) rolkunnen blijven spelen bij de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.Met de Impulsregeling kunt u – samen met een deskundige – een plan van aanpak maken voor nieuwe medezeggenschapsvormen; een plan van aanpak maken voor het professionaliseren van OR-leden; een plan maken waarin u de competenties van OR-leden vastlegt; een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) starten; een OVC- traject (door Ondernemingsraad Verworven Competenties) starten.Met dit OVC-traject kunnen OR-leden de kennis en ervaring die ze hebbenopgedaan in het OR-werk vastleggen en gebruiken voor verdere ontwikkeling.
 29. 29. 29 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheHet nieuwe werkenDe Impulsregeling ondersteunt gemeenten bij het maken van een concreet planvan aanpak voor Het Nieuwe Werken. Dit plan van aanpak gaat in op een van devier onderstaande vragen.Wat verandert er door Het Nieuwe Werken voor de medewerkers?Allereerst gaat deze verandering over de inhoud van het werk zelf. Medewerkerskrijgen immers meer regelmogelijkheden. Daardoor veranderen dearbeidsverhoudingen. En dit vraagt weer een andere manier van leidinggeven ensamenwerken. Daarnaast is er het proces van het invoeren van het nieuwe werkenzelf. Hoe worden medewerkers hierbij betrokken? En hoe worden de veranderingengeïmplementeerd?Welke veranderingen brengt het gebruik van social media met zich mee?Het gebruik van social media neemt toe, ook op het werk. De nadruk bij dezeregeling ligt op de vraag wat hierdoor verandert in de inhoud van het werk, de rolen positie van de leidinggevende, de rol van de OR en de rol van HR.Met welke nieuwe organisatievormen kunnen gemeenten de toekomstigeontwikkelingen aan?De toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om andereorganisatievormen. In het boek ‘Goed werkgeverschap’ van de VGS vindt u eenaantal denkmodellen, waarmee u kunt onderzoeken welke nieuwe vormen voor uwgemeente denkbaar zouden zijn. De Impulsregeling ondersteunt u bij het uitvoerenvan deze verkenning. Voorwaarde is wel dat u deze uitvoert onder een breedgezelschap deelnemers: leidinggevenden, HR-medewerkers en de OR.Wat is het effect van lean-management op de organisatie?Deze regeling kan gebruikt worden om de effecten van lean-management op deorganisatie te onderzoeken, waarbij het moet gaan om de betrokkenheid van hetpersoneel, de effecten op de werkprocessen en de inhoud van het werk. de nadrukligt op de personele inzet en het effect .Wat is er niet subsidiabel?Niet subsidiabel is deskundigheidsbevordering gericht op een anderekantooromgeving of nieuwe vormen van ICT.Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden(instellingen die onder de CAR of de CAR/UWO vallen) kunnen subsidie aanvragen.Bij een samenwerkingsproject van meerdere gemeenten treedt één gemeente opals penvoerder.
 30. 30. 30 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheVoor welke activiteiten krijgt u wel of geen subsidie?Met de ‘Impulsregeling’ kan een deskundige worden ingehuurd voor minimaal driedagdelen.Subsidiabele kostenDe kosten voor het inhuren van deskundigheid via een intern bureau of een externbureau komen in aanmerking voor subsidie.Niet-subsidiabele kostenDe gemeente krijgt géén subsidie voor de volgende kosten: kosten voor activiteiten waarvan de laatste uitvoeringsdag langer dan 8 wekenvóór de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden; locatie- en cateringkosten; verzendkosten; algemene projectkosten opgevoerd door externe adviseurs; loon- of verletkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; reis- en verblijfkosten van personeel dat de trainingen, workshops en dergelijkevolgt; kosten voor de aanschaf van materiaal (bijvoorbeeld computers,kopieermachines, lcd-schermen, software, flip-overs) en voor het maken vanwebsites; btw, omdat de gemeente dit in aftrek kan brengen via het btw-compensatiefonds; accountantskosten.Hoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Subsidiebedragen:De regeling vergoed 100% van de kosten van de inzet van een deskundige.Het minimumsubsidiebedrag is € 1.000,- en het maximum € 3.000,- per aanvraag.U kunt wel meerdere aanvragen indienen die dan verschillende activiteitenbetreffen (bijvoorbeeld een adviestraject én een training). Bij deze regeling wordtnaast het maximumbedrag per aanvraag ook een staffel gebruikt. Hierbij kijken wenaar het totale aantal fte’s dat werkzaam is bij de gemeente.Aantal fte Maximale subsidiebedrag per onderwerp1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal € 5.000,-Maximaal € 10.000,-Maximaal € 15.000,-Maximaal € 20.000,-Maximaal € 25.000,-
 31. 31. 31 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheVoor de werkbezoeken waarover gesproken wordt bij het onderwerp ‘Arbeidsmarkt’wordt een vast bedrag van € 750,- uitgekeerd, indien deze door internemedewerkers wordt georganiseerd. Hierbij hanteren we de volgende voorwaarden: er zijn 15 studenten die aan het werkbezoek deelnemen; u vult de standaardovereenkomst in die u aantreft bij deze regeling in het onlinesubsidie-aanvraagsysteem; het werkbezoek heeft een programma dat in ieder geval een dagdeel duurt; getekende tijdregistratielijsten hoeven (in verband met het vastesubsidiebedrag) dus niet toegevoegd te worden aan de aanvraag.Bepalingen tarieven: Externe uurtarieven:Het A+O fonds Gemeenten vergoedt voor externe projectleiderskosten tot eenuurtarief van €150,- exclusief btw. Bij een hoger uurtarieven wordt alles bovende € 150,- niet vergoed. Interne uurtarieven:Dit betreft zogenaamde loondervingskosten. Voor deze interne kosten wordt deuurloontabel gehanteerd. Deze kunt u downloaden op onze site of als bijlage bijuw aanvraag zodra u inlogt. Voor interne projectleiderskosten kan maximaal 1medewerker met maximaal 1 fte (36 uur) worden opgevoerd.Wat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd binnen 8 weken na afloop van de activiteit. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de dagtekening van de ontvangstbevestiging.De ontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als het dossier volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het bekendmaken endelen van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat de gehelegemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de stimuleringsregeling door het A+O fondsGemeenten.Wanneer subsidie aanvragen?Voor de tweede tranche vindt de uitvoering plaats tot 1 november 2013. Uwaanvraag stuurt u binnen 8 weken na de laatste uitvoeringsdag in. De laatste dagom de aanvraag in te dienen is 31 december 2013. Op deze datum wordt geenuitstel verleend.
 32. 32. 32 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheHoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragen De subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl. De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of dedirecteur van dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie isvoldoende. Bij de aanvraag dienen voor interne uren door de directeur vandienst/organisatie ondertekende tijdregistratieformulieren en een kopie van desalarisstrook van de desbetreffende medewerker toegevoegd te worden. Dezemoet de datum van het moment van de datum van de aanvraag hebben. Voor externe uren worden facturen en betaalbewijzen toegevoegd. U kunt kiezen om een enkelvoudige of samengestelde betaling te doen. Wijraden een enkelvoudige betaling aan, omdat dit de verantwoording eenvoudigermaakt. De voorwaarden betreffende de betaalbewijzen zijn als volgt:– Bij enkelvoudige betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het te betalen bedrag, naam enrekeningnummer van de begunstigde staat vermeld.– Bij batch betalingKopie van een rekeningafschrift waarop het totale batchbedrag staatvermeld. Daarnaast moet het batchoverzicht worden meegestuurd. Als bewijsdat het factuurbedrag op dit overzicht staat, moet in ieder geval hetfactuurbedrag en totaalbedrag van de samengestelde betaling staan plus desom van de rekeningnummers. Zo kunnen we controleren dat bankafschrift,factuur en samengestelde betaling met elkaar overeenkomen.Beoordeling volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en inhoud. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheid om binnentwee weken de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Als uw aanvraagvolledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Blijft uw aanvraag onvolledig, ook nadat gevraagd is ontbrekende gegevens teverstrekken, wordt uw aanvraag afgewezen. De inlogbeheerder wordt hierovernader bericht.Definitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte aanvraag,stelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Uitbetaling volgt daarna.
 33. 33. 33 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etranche7 LoopbaanregelingWaarom de Loopbaanregeling?De Loopbaanregeling is de opvolger van de Duizendstappenregeling uit de vorigetranche. Op basis van de feedback die we hebben ontvangen, zijn de voorwaardenaangepast van de regeling zodat nog meer medewerkers kunnen gaan werken aanhun mobiliteit, zodat zij langer en breder inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. HetA+O fonds Gemeenten wil gemeenten stimuleren ook in deze medewerkers teinvesteren.Wie kan subsidie aanvragen?Gemeentelijke overheidswerkgevers en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden(instellingen die onder de CAR of de CAR/UWO vallen) kunnen subsidie aanvragen.Bij een samenwerkingsproject van meerdere gemeenten treedt één gemeente opals penvoerder.Voor welke specifieke doelgroep?De Loopbaaregeling is gericht op die medewerkers die gelijk aan of langer dan driejaar geen ontwikkel- of loopbaanactiviteiten gestimuleerd door de werkgeverhebben uitgevoerd.Voor welke activiteiten krijgt u subsidie?De Loopbaanregeling subsidieert de volgende ontwikkel- en scholingsactiviteiten: portfoliotrainingen; EVC-trajecten (tot en met certificaat); niet-reguliere scholing van 3 of meer dagen; reguliere scholing die leidt tot een (v)mbo- of hbo-diploma; coaching. Coachingstrajecten zijn gericht op het bereiken van veranderingen ofmobiliteit bij de werknemer en bevatten minimaal 5-10 gesprekken gedurendezes maanden of langer.Hoeveel subsidie kan uw gemeente ontvangen?Per medewerker die één van de bovengenoemde activiteiten gaat uitvoeren,verstrekt het A+O fonds Gemeenten € 1000,-. Voor een medewerker kan slechtséén keer subsidie worden aangevraagd.
 34. 34. 34 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheBij deze regeling wordt een staffel gebruikt. Hierbij kijken we naar het totale aantalfte’s dat werkzaam is bij de gemeente of het samenwerkingsverband.Aantal fte Maximale subsidiebedrag per tranche1- 100 fte101-500 fte501-1000 fte1001-3500 fte> 3500 fteMaximaal € 5.000,-Maximaal € 10.000,-Maximaal € 15.000,-Maximaal € 20.000,-Maximaal € 25.000,-Wat zijn de subsidievoorwaarden? De subsidie wordt aangevraagd binnen 8 weken na de start van de opleiding oftraining. Het A+O fonds Gemeenten behandelt subsidieaanvragen in volgorde vanbinnenkomst. Bepalend hierbij is de dagtekening van de ontvangstbevestiging.De ontvangstbevestiging wordt pas verstuurd als het dossier volledig is. Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaarzijn. Gedurende en na afloop van uw project werkt u mee aan het bekendmaken endelen van uw ervaringen in bijeenkomsten en publicaties, zodat de gehelegemeentelijke sector hiervan kan leren. U werkt mee aan de evaluatie van de regeling door het A+O fonds Gemeenten.Wanneer subsidie aanvragen?Voor de tweede tranche begint de activiteit tussen 1 juli 2012 en 1 november 2013.De aanvraag stuurt u binnen 8 weken na de start van de activiteit in. De laatstedag om de aanvraag in te dienen is 31 december 2013. Op deze datum wordt geenuitstel verleend.Hoe verloopt het subsidieproces?Subsidie aanvragenDe subsidieaanvraag dient u digitaal in via uw subsidiepagina op www.aeno.nl.De gemeentesecretaris, de portefeuillehouder P&O van de gemeente of de directeurvan dienst accordeert de aanvraag. Op de aanvraag hoeft geen fysiekehandtekening te worden gezet. Het invullen van de naam en functie is voldoende.BewijsBij een aanvraag voor de Loopbaanregeling hoeven geen aanvullendebewijsstukken toegevoegd te worden. Het A+O fonds Gemeenten kan deze echterwel opvragen indien zij dit noodzakelijk acht. Het kan hier bijvoorbeeld gaan omfacturen, betaalbewijzen, overeenkomsten afgesloten tussen werkgever enwerknemer, etc. over de activiteit die de medewerker gaat uitvoeren.
 35. 35. 35 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheMet uw aanvraag verklaart u eveneens dat alle betrokkenen dat zij gedurende enna afloop van het traject meewerken aan de steekproefsgewijze controle van hetA+O fonds Gemeenten op de uitvoering van de ontwikkel- of scholingsactiviteiten.Beoordeling administratieve en inhoudelijke volledigheid aanvraagHet A+O fonds Gemeenten beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud.Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de gelegenheid om deontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. Als uw aanvraag volledig is, ontvangtu een ontvangstbevestiging.Blijft uw aanvraag onvolledig, ook nadat gevraagd is ontbrekende gegevens teverstrekken, dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling. U wordt hierovernader bericht.Definitieve beschikkingBinnen acht weken na ontvangst van de volledige en inhoudelijk correcte aanvraagstelt het A+O fonds Gemeenten de definitieve subsidietoekenning vast. We stureneen definitieve beschikking waarin het subsidiebedrag staat dat uw gemeenteontvangt. Uitbetaling volgt daarna.
 36. 36. 36 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheColofonOpdrachtgeverstichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag© Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsfondsGemeenten, Den HaagJuni 2012Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert en ondersteuntvernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt enHRM-beleid. Actuele informatie over de verschillende projectentreft u aan op www.aeno.nlRechtenAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wordenvermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of openigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaandetoestemming van de Stichting A+O fonds Gemeenten.Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed,kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden vooreventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechtenworden ontleend.
 37. 37. 37 Stimuleringsregeling 2011 - 2013 – 2etrancheA+O fonds GemeentenPostbus 115602502 AN Den Haag070-7630038subsidies@aeno.nlwww.aeno.nl

×