09-06-2013 PWA 100 jaar

352 views

Published on

orde van dienst, sprang, prins willem-alexanderschool

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

09-06-2013 PWA 100 jaar

  1. 1. ‘Jong geleerd…’Hervormde Kerk Sprang9 juni 20139.30 uur
  2. 2. 2Met medewerking van:Welkom:Henk van Zelst – kosterHielke van Zelst en Minke Mandemakers – uitdelen liturgieënMuzikale begeleiding:Matteo Mijderwijk – orgelPatrick en Sem de Jong – drums en djembéStijn Roubos – keyboardJohan Paulides – pianoRenske Nieuwkoop – vioolWilleke Smit – fluitPredikanten:Ds. J. Bol – gebedenDs. L. Plug – verkondigingVoorlezers uit de Bijbel:Marijn voor de PoorteLotte RaamstijnCollectanten:Nienke Spuijbroek, Nathan Stehouwer, Jelle de Jong, Myrthe Kik,Edith Haverhals, Femke Broeks, Minke Mandemakers, Lucas Bogers,Elin Timmermans, Toni Bogers, Jort Timmermans, Thomas Bogers
  3. 3. 3De ouderling doet de afkondigingenOp Toonhoogte 301 (staande)Samen in de naam van Jezusheffen wij een loflied aan,want de Geest spreekt alle talenen doet ons elkaar verstaan.Samen bidden, samen zoekennaar het plan van onze Heer.Samen zingen en getuigen,samen leven tot zijn eer.Heel de wereld moet het wetendat God niet veranderd is.En zijn liefde als een lichtstraaldoordringt in de duisternis.t Werk van God is niet te kerenomdat Hij er over waakt,en de Geest doorbreekt de grenzendie door mensen zijn gemaakt.Prijst de Heer, de weg is opennaar de Vader, naar elkaar.Jezus Christus, Triomfator,mijn Verlosser, Middelaar.Vader, met geheven handenbreng ik U mijn dank en eer.t Is uw Geest die mij doet zeggen:Jezus Christus is de Heer!We bidden in stilteDe dominee bidt om Gods hulp en groet ons in Gods NaamHierna gaan we weer zittenTekst uit de Bijbel: Deuteronomium 6: 1 en 2Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uwGod, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trektom het in bezit te nemen, opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijnverordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kinden uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengdworden.Psalm 78: 1, 2 en 3Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.Verborgenheden wil ik openbaren,een van oudsher ons doorgegeven mare,roemrijke daden door de HEER volbracht,zijn grote wondren en zijn grote kracht.
  4. 4. 4Laat ons wat onze vaderen verteldendoorgeven en aan onze kindren melden.’t Getuigenis aan Israël geschonken,het heil dat van de hemel heeft geklonken,het is een licht dat ons ten leven leidt, -ons en alwie door ons wordt ingewijd.O HEER, hoezeer onwillig en weerbarstig,ontrouw van geest, van harte onstandvastigis het geslacht dat zich op U niet richtte,dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte,uw daden en uw tekenen vergatdie Gij de vaderen bewezen had.We luisteren naar de Tien GebodenPsalm 100Juich aarde, juich alom de HEER,dient God met blijdschap,geeft Hem eer;komt, nadert voor Zijn aangezicht;zingt Hem een vrolijk lofgedicht.De HEER is God; erkent, dat Hijons heeft gemaakt (en geenszins wij),tot schapen, die Hij voedt en weidt;een volk, tot Zijne dienst bereid.Gaat tot Zijn poorten in met lof,met lofzang in Zijn heilig hof;looft Hem aldaar met hart en stem;prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.Want goedertieren is de HEER;Zijn goedheid eindigt nimmermeer;Zijn trouw en waarheidhoudt haar krachttot in het laatste nageslacht.We bidden samen om de opening van het Woord en het licht van de HeiligeGeestWe lezen uit de Bijbel: Psalm 781Een onderwijzing van Asaf.Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore,neig uw oor tot de woorden van mijn mond.2Ik wil mijn mond met spreuken opendoenen van aloude verborgenheden doen overvloeien,3die wij gehoord hebben en wetenen onze vaders ons verteld hebben.
  5. 5. 54Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen,maar aan de volgende generatiede loffelijke daden van de HEERE vertellen,Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.5Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob,een wet vastgesteld in Israël;die heeft Hij onze vaderen gebodenom ze hun kinderen bekend te maken,6opdat de volgende generatie ze zal kennen,de kinderen die geboren zullen worden,en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;7zodat zij hun hoop op God stellenen Gods daden niet vergeten,maar Zijn geboden in acht nemen,8en niet worden als hun vaderen:een opstandige en ongehoorzame generatie,een generatie die zijn hart niet richtte op Goden van wie de geest niet trouw was aan God.Psalm 105: 1 en 5Looft, looft, verheugd deHEER der heren;aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.Doet Zijne glorierije daânalom de volkeren verstaan,en spreekt, met aandacht en ontzag,van Zijne wondren dag aan dag.God zal Zijn waarheid nimmer krenken,maar eeuwig Zijn verbond gedenken.Zijn woord wordt altoostrouw volbracht,tot in het duizendste geslacht.’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,bevestigt Hij van kind tot kind.We lezen uit de Bijbel: Lukas 2:40-5240En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld metwijsheid, en de genade van God was op Hem.41En Zijn ouders reisden elk jaar voor * het feest van het Pascha naarJeruzalem. 42En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feestnaar Jeruzalem gegaan waren, 43en die dagen tot het einde doorgebrachthadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achterzonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 44Maar omdat zij dachten dat Hijbij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zijHem onder de familieleden en onder de bekenden. 45En toen zij Hem nietvonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.
  6. 6. 646En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hijte midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.47* Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand enantwoorden. 48En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zeitegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ikhebben U met angst gezocht. 49En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mijgezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50* En zijbegrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.51En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. EnZijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.52En Jezus * nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en demensen.Er wordt gecollecteerd voor het Edukansproject van de PWA en daarna voorde kerk en de kerkdienstenEdukansproject Veel Indianenkinderen in het Andesgebergte maken hunschool niet af omdat ze geld moeten verdienen. Onderwijzers wordengetraind om leerlingen praktische vaardigheden aan te leren, zoals hetbewerken van het land. Doordat kinderen leren hoe ze de oogst kunnenverhogen, kan hun gezin een beter bestaan opbouwen. Zo wordt onderwijsvanzelf belangrijker en profiteert iedereen er van mee!De muziekgroep speelt Op Toonhoogte 415: ‘Ho! Stop! Sta eens even stil’Daarna zingen we: Op Toonhoogte 148Refrein:God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.Langs wegen die geen mens bedenkt,maakt Hij mij zijn wil bekend.Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.Als ik mijn hand in zijn hand leg,wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier in de woestijn.Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaanen Hij maakt iets heel nieuws vandaag.RefreinWe luisteren naar de preek door ds. L. Plug:Jong geleerd…
  7. 7. 7Er wordt gecollecteerd voor het restauratiefondsDe muziekgroep speelt Op Toonhoogte 453: ‘Kom aan boord’Daarna zingen we: Op Toonhoogte 170God heeft het eerste woord.Hij heeft in den beginnehet licht doen overwinnen,Hij spreekt nog altijd voort.God heeft het eerste woord.Voor wij ter wereld kwamen,riep Hij ons reeds bij name,zijn roep wordt nog gehoord.God heeft het laatste woord.Wat Hij van oudsher zeide,wordt aan het eind der tijdenin heel zijn rijk gehoord.God staat aan het beginen Hij komt aan het einde.Zijn woord is van het zijndeoorsprong en doel en zin.Ds. Bol spreekt over 100 jaar Prins Willem-Alexanderschool en de samen-werking tussen de scholen en de kerkelijke gemeenten in Sprang-CapellePsalm 150: 1Looft God, looft zijn Naam alom;looft Hem in Zijn heiligdom;looft des HEEREN grote macht,in den hemel Zijner kracht;looft Hem, om Zijn mogendheden,looft Hem, naar zo menig blijkvan Zijn heerlijk koninkrijk,voor Zijn troon en hier beneden.
  8. 8. 8We danken samen de Heere God voor deze dienst en we bidden voor elkaar,voor de school en in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben.Op Toonhoogte 281Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,dat U al mijn gedachten en verlangens kent,dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.Mijn Vader dank U wel.Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,voor troost die U mij geeft in onzekerheid.Mijn Vader dank U wel.Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vultMijn Vader dank U wel.Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heerwat U aan mij wilt geven dat is toch veel meer.k Ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meerMijn Vader dank U welDaarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,dat ik U mij met mijn stem toch altijd loven kan,dat ik U in dit lied van harte danken kan.Mijn Vader, dank U wel.Voordat we de kerk uit gaan ontvangen we de zegen van de Heere GodFijn dat jij en u er vanmorgen was.Iedereen is van harte uitgenodigd in het Jeugdcentrum voor een glaslimonade, een kop koffie of thee.De muziekgroep speelt bij het uitgaan van de kerk

×