Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קיטון ארגוני – תהליך פיטורין

182 views

Published on

מי בעלי העניין הרלבנטיים לתהליך השינוי האסטרטגי והפיטורין ? את מי מפטרים? איזה טיפול נותנים לנשארים? איזה טיפול לעוזבים? איזו התארגנות ארגונית נדרשת לפיטורין, מהם שלבי פעולה, כיצד נעשה טיפול במנהל המפטר ועוד. מצגת פאור פוינט מאת: גידי יצחקי, יועץ ארגוני, מכון מנהיגות, יעוץ לארגונים לומדים.

http://www.leadersnet.co.il/

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קיטון ארגוני – תהליך פיטורין

 1. 1. ‫מנהיגות‬‫מנהיגות‬--‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫יעוץ‬ ‫מכון‬‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫יעוץ‬ ‫מכון‬ 1 ‫פיטורין‬ ‫תהליך‬ – ‫ארגוני‬ ‫קיטון‬‫פיטורין‬ ‫תהליך‬ – ‫ארגוני‬ ‫קיטון‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ,‫יצחקי‬ ‫גידי‬ ‫מאת‬ ‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫יעוץ‬ ,‫מנהיגות‬ ‫מכון‬
 2. 2. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061712 ‫בתהליך‬ ‫עקרונות‬‫בתהליך‬ ‫עקרונות‬ ‫תקשורת‬ ‫לקיים‬ ‫הבכירה‬ ‫ההנהלה‬ ‫תפקיד‬ – ‫תקשורת‬ ,‫הסיבות‬ ,‫התהליך‬ ‫לגבי‬ ‫והנשארים‬ ‫העוזבים‬ ‫עם‬ ‫מרובה‬ ‫של‬ ‫מסר‬ ‫להעביר‬ ,‫קטנות‬ ‫ובקבוצות‬ ‫החברה‬ ‫במליאת‬ ‫שיסייעו‬ ‫שאלות‬ ‫לאפשר‬ ,‫יותר‬ ‫ובריא‬ ‫טוב‬ ‫עתיד‬ ‫הנהלה‬ ‫וזמינות‬ ‫נגישות‬ ,‫העובדים‬ ‫של‬ ‫לוונטילציה‬ ‫צוות‬ ‫ישיבות‬ ‫תדירות‬ ‫הגדלת‬ ,‫בתהליך‬ ‫בכירה‬ ‫לתהליך‬ ‫כבסיס‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫חשיבה‬ ‫בהובלה‬ ,‫לתהליך‬ ‫הנהלה‬ ‫של‬ ‫מפורטים‬ ‫והכנה‬ ‫תכנון‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬
 3. 3. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061713 ‫השינוי‬ ‫לתהליך‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫מי‬‫השינוי‬ ‫לתהליך‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫מי‬ ? ‫והפיטורין‬ ‫האסטרטגי‬? ‫והפיטורין‬ ‫האסטרטגי‬ ‫ההנהלה‬ ‫חברי‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫העיתונות‬ ‫ספקים‬ ‫המשקיעים‬ ‫הלקוחות‬ ‫המפוטרים‬ ‫הנשארים‬ ‫משפחות‬ ‫בני‬ ‫הנשארים‬
 4. 4. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061714 ‫מפטרים‬ ‫מי‬ ‫את‬‫מפטרים‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫לפטרו‬ ‫קל‬ ‫לפטרו‬ ‫זול‬ ‫למצוא‬ ‫קל‬ ‫לו‬ ‫יהיה‬ ‫עבודה‬ "‫"שורדים‬ ‫השארת‬ ‫אחוזי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫בתהליך‬ "‫"נפל‬ LIFO FIFO % ‫בעייתיים‬ ‫מנהלים‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫לארגון‬ ‫והעתידית‬ ‫הנוכחית‬ ‫תרומתו‬ ‫עפ"י‬‫לארגון‬ ‫והעתידית‬ ‫הנוכחית‬ ‫תרומתו‬ ‫עפ"י‬
 5. 5. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061715 ‫הרגשית‬ ‫התגובה‬ ‫של‬ ‫ההרים‬ ‫רכבת‬‫הרגשית‬ ‫התגובה‬ ‫של‬ ‫ההרים‬ ‫רכבת‬ ‫על‬ ‫הודעה‬‫על‬ ‫הודעה‬ ‫הפיטורין‬‫הפיטורין‬ !‫מעמד‬ ‫החזק‬!‫מעמד‬ ‫החזק‬ ‫מחדש‬ ‫התארגנות‬‫מחדש‬ ‫התארגנות‬ ‫ייאוש‬ / ‫כעס‬‫ייאוש‬ / ‫כעס‬ ‫הכחשה‬ / ‫שוק‬‫הכחשה‬ / ‫שוק‬ ‫דיכאון‬‫דיכאון‬ ‫התמקחות‬‫התמקחות‬ ‫והסתגלות‬ ‫קבלה‬‫והסתגלות‬ ‫קבלה‬
 6. 6. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061716 - ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬- ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬11 ‫בעוזבים‬ ‫אנושי‬ ,‫הגון‬ ,‫עדין‬ ‫טיפול‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫של‬ ‫ומלאה‬ ‫ישירה‬ ‫מעורבות‬ ‫התהליכים‬ ‫המקובל‬ ‫ועפ"י‬ ‫הגון‬ ‫לעובדים‬ ‫תשלום‬ ‫)השתלמות‬ ‫מקצועית‬ ‫בהשתלמות‬ ‫השתתפות‬ (‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫כתיבת‬ ,‫התראיינות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פתרון‬ ,‫רגשית‬ ‫תמיכה‬ :‫מחדש‬ ‫השמה‬ ‫שירותי‬ ‫התמיכה‬ ,‫הפיטורין‬ ‫מהלך‬ ‫על‬ ‫ומקיף‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫מסירת‬ ‫הרגשי‬ ‫לקושי‬ ‫והתייחסות‬ ,‫בעוזבים‬‫בתהליך‬
 7. 7. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061717 - ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬- ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬22 "‫דם‬ ‫"איבוד‬ ‫של‬ ‫)תופעה‬ ‫טובים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫עזיבה‬ ‫מניעת‬ (‫בתהליך‬ ‫של‬ ‫וההזדהות‬ ‫ההשתייכות‬ ‫תחושת‬ ,‫המורל‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ "?‫לעסק‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫"האם‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הנשארים‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫והתוצאות‬ ‫התפוקה‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫הנשארים‬ ‫עם‬ ‫במפגשים‬ ‫בכירה‬ ‫הנהלה‬ ‫השתתפות‬ ‫המשך‬ ‫והבטחת‬ ‫לארגון‬ ‫רגשית‬ ‫מחויבות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בנייה‬ ‫אפשרות‬ ,‫לפיטורין‬ ‫והסיבות‬ ‫הרקע‬ ‫הבהרת‬ :‫באמצעות‬ ‫העסקה‬ ‫חיבור‬ ,‫למפוטרים‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ,‫לנשארים‬ ‫אישי‬ ‫לייעוץ‬ ‫שלהם‬ ‫העתידי‬ ‫ולתפקיד‬ ,‫החדש‬ ‫ולחזון‬ ‫העתידיות‬ ‫למטרות‬ ‫מחדש‬ ‫בארגון‬
 8. 8. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061718 - ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬- ‫בנשארים‬ ‫טיפול‬33 ‫הנשארים‬ ‫של‬ ‫צוותיות‬ ‫פגישות‬ ‫הפיטורין‬ ‫לאחר‬ ‫מייד‬ ‫עתיד‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫וכן‬ ‫רגשית‬ ‫ותגובה‬ ‫ונטילציה‬ ‫לאפשר‬ ‫החברה‬ ‫העובדים‬ ‫עם‬ ‫פורמליים‬ ‫לא‬ ‫ומגעים‬ ‫מפגשים‬ ‫הגדלת‬ ‫ובקבוצות‬ ‫כיחידים‬ ‫רבעון‬ / ‫חודש‬ / ‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫החברה‬ ‫מליאת‬ ‫מפגשי‬
 9. 9. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-54061719 ‫בעוזבים‬ ‫טיפול‬‫בעוזבים‬ ‫טיפול‬ ‫המקובל‬ ‫ועפ"י‬ ‫הגון‬ ‫לעובדים‬ ‫תשלום‬ ‫)השתלמות‬ ‫מקצועית‬ ‫בהשתלמות‬ ‫השתתפות‬ (‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫כתיבת‬ ,‫התראיינות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫פתרון‬ ,‫רגשית‬ ‫תמיכה‬ :‫מחדש‬ ‫השמה‬ ‫שירותי‬ ‫בעוזבים‬ ‫אנושי‬ ,‫הגון‬ ,‫עדין‬ ‫טיפול‬
 10. 10. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617110 ‫מפוטרים‬ ‫להדרכת‬ ‫נושאים‬‫מפוטרים‬ ‫להדרכת‬ ‫נושאים‬ ‫ובמשפחה‬ ‫אישי‬ ‫לחץ‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫עיסקית‬ ‫יזמות‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫כתיבת‬ ‫ויעיל‬ ‫אפקטיבי‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬
 11. 11. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617111 ‫לפיטורין‬ ‫ארגונית‬ ‫התארגנות‬‫לפיטורין‬ ‫ארגונית‬ ‫התארגנות‬ ‫בלוז‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ ‫מימוש‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬ ‫שנקבע‬ ‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המנהלים‬ ‫עבור‬ ‫ומכין‬ ‫מרכז‬ ‫מי‬ ‫האדמיניסטרטיביים‬ ‫בעייה‬ ,‫מצוקה‬ ,‫קושי‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫כגיבוי‬ ‫נמצא‬ ‫מי‬ ‫רלבנטיות‬ ‫ויעוץ‬ ‫השמה‬ ‫מחברות‬ ‫חמור‬ ‫הכנת‬ "‫לעוזב‬ ‫"דף‬ -‫למפוטרים‬
 12. 12. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617112 ‫בחברה‬ ‫אפשריות‬ ‫תחושות‬‫בחברה‬ ‫אפשריות‬ ‫תחושות‬ ‫אובדן‬ ,‫בושה‬ ,‫אשמה‬ ,‫כעס‬ ,‫אובדן‬ ,‫אבל‬ ,‫דיכאון‬ ‫בארגון‬ ‫האמון‬ ‫אובדן‬ ,‫הפסיכולוגי‬ ‫בחוזה‬ ‫האמון‬ ‫בתוקפנות‬ ‫עלייה‬ ,‫באנרגיה‬ ‫ירידה‬ ,‫בהנהלה‬ – ‫שביעות‬ ‫חוסר‬ ,‫העצמית‬ ‫בזהות‬ ‫פגיעה‬ ,‫וציניות‬ ‫נאמנות‬ ‫קונפליקט‬ ,‫והעבודה‬ ‫מהתפקיד‬ ‫רצון‬ ‫התשה‬ ,(‫שפוטרו‬ ‫לחברים‬ ‫או‬ ‫)לחברה‬
 13. 13. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617113 ‫אפשריות‬ ‫התנהגויות‬‫אפשריות‬ ‫התנהגויות‬ ‫נטייה‬ ,‫אלם‬ ,‫שביתה‬ ,‫התפרצויות‬ ,‫בכי‬ ,‫היעדרויות‬ ‫טריטוריות‬ ‫מאבקי‬ ,‫לעזוב‬
 14. 14. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617114 ‫ל‬ ‫תשובות‬ ‫הכנת‬‫ל‬ ‫תשובות‬ ‫הכנת‬FAQFAQ‫המנהלים‬ ‫של‬‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫בעיות‬ ‫)לעובד‬ ‫בשיחה‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫מתברר‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ? ( ‫קשות‬ ‫אישיות‬ ?‫נחוץ‬ ‫שהוא‬ ‫אותי‬ ‫משכנע‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ? ‫בוכה‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬  
 15. 15. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617115 ‫המפטר‬ ‫במנהל‬ ‫טיפול‬‫המפטר‬ ‫במנהל‬ ‫טיפול‬ ‫התהליך‬ ‫לביצוע‬ ‫הדרכה‬ ‫סדנת‬ – ‫הכנה‬ ‫הפיטורין‬ ‫שיחות‬ ‫ולאחר‬ ‫בין‬ ‫המתח‬ ‫הפגת‬ ‫ההנהלה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫שיחות‬ ‫המנהלים‬ ‫עם‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שיחות‬ ,‫זוג‬ ‫בני‬ ,‫עמיתים‬ ‫ובחוויות‬ ‫בתחושות‬ ‫לשתף‬ ‫יועץ‬ , ‫חברים‬ ,‫הורים‬
 16. 16. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617116 ‫לקוחות‬‫לקוחות‬ ? ‫צורה‬ ‫באיזו‬ ? ‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫ישפיע‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ? ‫מי‬ ‫ע"י‬ ? ‫להם‬ ‫להעביר‬ ‫רוצים‬ ‫שאנו‬ ‫המידע‬ ‫מה‬ ? ‫צורה‬ ‫באיזו‬ ? ‫נזקים‬ ‫צמצום‬ ‫נבטיח‬ ‫כיצד‬
 17. 17. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617117 ‫פיטורין‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫הצלחה‬‫פיטורין‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫הצלחה‬ We found that successful downsizing resulted when senior leadership became involved early on in the process and continued to participate actively, remained visible and accessible, and was perceived by employees to be their source of communications concerning major downsizing actions. A high level of involvement, perceived interest, and concern on the part of senior leadership had a positive impact not only on those who were eventually separated but on the survivors and their families as well. ” Serving the American Public:Best Practices in Downsizing “ Benchmarking Study Report September 1997
 18. 18. ©‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ , ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬ :‫טל‬03-540617118 ‫הפעולה‬ ‫שלבי‬‫הפעולה‬ ‫שלבי‬ ? ‫מפטרים‬ ‫מי‬ ‫את‬ ? ‫הפיטורים‬ ‫תהליך‬ ‫מה‬ ? ‫וכיצד‬ ‫מודיעים‬ ‫מתי‬ ? ‫מי‬ ‫ועם‬ ‫האישיות‬ ‫השיחות‬ ‫את‬ ‫מקיים‬ ‫מי‬ ? ‫נושא‬ ‫לכל‬ ‫אחראי‬ ‫ומי‬ ‫הנדרשות‬ ‫ההכנות‬ ‫מה‬ ? ‫הפיטורים‬ ‫אחרי‬ ‫הנשארים‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ? ‫נוספות‬ ‫בהשלכות‬ ‫מטפלים‬ ‫וכיצד‬ ‫מי‬ ‫לביצוע‬ ‫פעולות‬ ‫גנט‬

×