Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint

200 views

Published on

Feedback MAL

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Powerpoint

  1. 1. You don’t have to compete with any one. Seek to outdo your own performance. You will always be happy.
  2. 2. HEAR THEM FEEDBACK HOW ABOUT MAL
  3. 3. Personal cảm thấy My @ life rất nhiệm mầu và hiểu được mình cần làm gì để develop bản thân và member. Còn về OC thì thường là không thể tự hiểu được lợi ích, cần OCP define mới nhận ra. Hải Phương
  4. 4. Thật ra là t ko xài MAL nhiêu, nhưng nó là standard, kiểu khi nào cần sẽ mở ra coi, làm việc với member cũng có criteria hơn. Thảo Nguyên Nguyên
  5. 5. Qua phần set goal thấy 1 lần nhìn lại những định hướng xa của mình và reflect hen. Ngô Ngọc Thanh
  6. 6. MAL giúp track được competency của bản thân và của member hiệu quả và đánh giá được performance bằng số liệu cụ thể Tín Lý
  7. 7. Chị thấy thích nhất của my @ life là leader có thể review và keep track goal của member và assess được competency nhé Hồng Hảo Nguyễn

×