Advertisement

More Related Content

Advertisement

Nasilje nad decom - Unicef.pptx

 1. - Nasilje nad decom -
 2. Vaspitanje dece u Srbiji 3 - Preovladava mišljenje da je trenutno vaspitanje u Srbiji blago i liberalno (63%), ali da bi ga trebalo pooštriti, budući da je za 42% stanovništva takav odnos prema deeci previše blag. - 40% građana vjeruje da je tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji. 63% 31% 6% Kakvo je vaspitanje u Srbiji? Da li biste rekli da je ono pre strogo ili blago i liberalno? Blago i liberalno Ne zna/ odbija
 3. Vaspitanje dece – fizičko kažnjavanje 3 - Za 41% populacije fizička kazna je potpuno neprihvatljiva, dok 53% misli da je ona ipak ponekad opravdana, a ukoliko se primjenjuje trebalo bi to činiti do uzrasta od 10, eventualno 15 godina. - Ovakav stav prema fizičkoj kazni može se objasniti sopstvenim iskustvom budući da polovina ispitanika smatra da je neka od fizičkih kazni u djetnjstvu imala pozitivan uticaj na njih. 41% 3% 53% 3% Da li je opravdano tući dete? Nije opravdano ni u jednoj situaciji
 4. 4 Nasilje u porodici – postupci nasilja, roditelji i deca - Za neke oblike ponašanja veruje se da su podjednako prisutni kod oba roditelja. - Većina tih ponašanja kao što su zapostavljanje, odbacivanje, udaranje, češće se smatraju tipičnim za očeve. - Majke su nešto češće vezivane za narušavanje privatnosti, ucenjivanje - Većina populacije bez obzira na pol, kao nasilnike vidi očeve. 93 87 87 74 64 64 62 49 49 34 31 26 2 8 7 14 19 20 21 26 19 19 15 19 0 20 40 60 80 100 Da li se sledeći postupci mogu dovesti do nasilja nad decom? Da Ponekad
 5. We are fighting against violence!!
 6. Seksualno zlostavljanje - prisutnost seksualnog zlostavljanja nad decom u Srbiji 6 Koliko je po vašem mišljenju seksualno zlostavljanje nad decom prisutno u Srbiji? - Gotovo svaki deseti građanin Srbije poznaje dete ili odraslu osobu koja je kao dete bila žrtva seksualnog zlostavljanja. - Svest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u Srbiji je niska: svega 30% populacije priznaje da ovaj problem postoji. 8% 46% 54% 30% 26% 5% 16% Uopšte nije prisutno Uglavnom nije prisutno TOTAL NIJE PRISUTNO TOTAL PRISUTNO JE Uglavnom jeste prisutno Veoma je prisutno Ne zna/Odbija
 7. Seksualno zlostavljanje – prijavljivanje seksualnog nasilja nad detetom 7 - Kada bi saznali za slučaj seksualnog zlostavljanja deteta gotovo svi građani Srbije bi ga prijavili i to uglavnom policiji (86%) ili centru za socijalni rad (35%). 93% 5% 2% Ukoliko biste saznali za slučaj seksualnog nasilja nad detetom, da li biste taj slučaj prijavili? Da Ne Ne zna/ odbija
 8. Vršnjačko nasilje – vrste nasilja u školi 8 Koji se sve postupci i ponašanja mogu smatrati nasiljem u školi? 82% 67% 63% 54% Fizičko: guranje, udaranje, fizičko sputavanje, zatvaranje u neki prostor, itd. Psihološko: ucenjivanje, preteći pogledi i praćenje, krađa i bacanje stvari, itd. Verbalno: dobacivanje, izrugivanje, zadirkivanje, omalovažavanje, prijetnje, itd. Socijalno: izbegavanje, ignorisanje, ogovaranje i širenje tračeva, isključivanje iz društva, itd.,
 9. Vršnjačko nasilje – konkretni primeri vršnjačkog nasilja 9 - Svaki treći građanin Srbije zna neko dete koje je bilo žrtva nasilja u školi. - Većina građana smatra da postoje određene grupe dece koje su češće žrtve vršnjačkog nasilja, a to su najčešće pripadnici ugroženih grupa: siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji. - Dečaci su češće žrtve vršnjačkog nasilja u školi (35%) u poređenju sa devojčicama (25%), dok 39% ispitanika smatra da su podjednako izloženi vršnjačkom nasilju. 33% 67% Da li znate za neki konkretan slučaj, konkretno dete koje je bilo izloženo nasilju u školi? Da Ne
 10. Make the world a better place to live
 11. Vršnjačko nasilje – ko najčešće vrši nasilje nad decom u školi? 11 Koja su najčešće deca koja vrše nasilje nad drugom decom? -Velika većina ispitanika (92%) vjeruje da su najčešći nasilnici u školi druga deca, odnosno vršnjaci ili učenici starijih razreda. - Nasilnici su: stariji dečaci, dečaci iz problematičnih porodica... 13% 12% 12% 11% 9% 9% 8% 8% 6% 4% Stariji dečaci Deca iz problematičnih/ nestabilnih porodica Nevaspitana deca Dečaci iz problematičnih/ nestabilnih porodica Deca iz bogatih porodica Dečaci Dečaci iz bogatijih porodica Dečaci u pubertetu/ tinejdžeri Starija deca/ viši razredi/ srednjoškolci Deca iz nasilnih porodica
 12. Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – koje vrste nasilja je najlakše/ najteže otkriti? 12 - Najlakše je otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže otkriti slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja. 35% 25% 7% 5% 1% 1% 2% 23% 0 10 20 30 40 Psihičko nasilje Seksualno nasilje Nasilje u porodici Verbalno nasilje Vršnjačko nasilje Fizičko nasilje Drugo Ne zna/ odbija Vrste nasilja koje je najteže otkriti
 13. Šta moramo PROMENITI?
 14. Otkrivanje nasilja i kažnjavanje 14 - Manje od polovine ispitanika (44%) zna da u centrima za socijalni rad postoje 24-časovna dežurstva i telefon na koji se mogu prijaviti slučajevi nasilja u porodici i nad decom. 44% 56% Da Ne
 15. Hvala na pažnji!!
Advertisement