Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from AgitPROP - marketing agencija(18)

Advertisement

Udruženi kamioni Srbije - 15 godina

 1. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA 15 ГОДИНА / YEARS
 2. Уводне речи Душан Николић 3 Неђо Мандић 5 Оливера Медар 7 МТ укратко 10 Историја 15 Најбитнији догађаји 19 Најбитнија достигнућа за струку 24 Делатност 29 Погодности за чланове 30 Инфо-центар 32 МТ ревија 31 Друштвена одговорност 34 Организација 37 Мисија, визија, вредности и стратешки циљеви 38 Чланови Удружења 42 Органи Удружења 43 Импресум 48 Introductory remarks Dušan Nikolić 3 Neđo Mandić 5 Olivera Medar 7 MT in brief 10 History 15 The most important events 19 The most important achievements for the field of expertise 24 Activities 29 Benefits for the members 30 Information Center 32 MT Magazine 31 Social Responsibility 34 Organization 37 Mission, vision, values and strategic objectives 38 Association members 42 Association bodies 43 Impressum 48 УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 1 САДРЖАЈ / CONTENTS
 3. 2 | УВОДНЕ РЕЧИ / INTRODUCTORY REMARKS
 4. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 3 Поштовани чланови, З адовољство је бити председник добровољног, про- фесионалног удружења српских превозника које већ 15 година бележи раст броја чланова, тако да данас представља преко 62% предузећа која обављају превоз терета у друмском саобраћају и која остваре пре- ко 80% укупних прихода ове делатности. Част и обавеза су већи јер се председник бира непосредним гласањем свих чланова Удружења. Због опредељења за принцип масовности чланства, Уд- ружење данас јесте представник аутентичних интереса српских превозника. То је сложена улога јер се српски превозници веома разликују међу собом по: величини возних паркова, преовлађујућој категорији возила, тржиштима на којима раде, локацијама седишта предузећа... Да би се у тако сложеним околностима дефинисао заједнички интерес и обезбедила дугорочност, неопходан је наставак неговања демократских начела у управљању Удружењем, што се огледа у: nn принципу ”једна фирма - један глас”, иако је било предлога да се уведе принцип са додатним гласовима на број возила nn избору чланова Управног одбора и председника Удружења непо- средним гласањем свих редовних чланова Удружења који су и кан- дидати за те функције nn доношењу најважнијих одлука Управног одбора уз претходне кон- султације са члановима на регионалним састанцима. За оперативно функционисање Удружења веома је битно и стално по- већање стручних потенцијала у Секретаријату. Са поносом можемо да Dear Members, I t is a pleasure to be the president of a voluntary, profession- al association of Serbian road hauliers which has been re- cording the growth in number of its members in the period of15years,sothattodayitrepresentsover62%ofcompanies that are engaged in the transport of goods by road and that achieve over 80% of total income of this industry. The hon- or and responsibilities are greater because the president is elected by the direct vote of all members of the Association. Due to the decision of the principle of large membership, today the Association is the representative of the authentic interests of Serbian hauliers. This is a complicated function because Serbian hauliers differ from each other a lot in: the size of the fleet, the prevailing category of vehicles, the markets in which they operate, the location of the company headquarters etc. In order to define the common interest and to ensure durability in such com- plex circumstances, it is essential to continue fostering democratic principles in the management of the Association, which is reflected in: nn the principle of ”one company - one voice”, although there have been proposals to introduce a principle with additional voices concerning the number of vehicles nn the election of the Members of the Managing Board and the President of theAssociationbythedirectvoteofallactivemembersoftheAssociation who are also the candidates for these functions nn making the most important decisions of the Managing Board with prior consultation with the members at the regional meetings.
 5. 4 | кажемо да је наш секретаријат вероватно један од бољих стручних ти- мова и у европским размерама, а да би се такав тим одржао на окупу, неопходно је да се обезбеде средства за његов рад. Шта смо научили за ових 15 година? Научили смо да нам је неопходно јединство, потом јединство, и на крају - јединство! Зашто? Многи домаћи прописи садрже у себи обавезе за привреднике које наводно повећавају ефикасност или безбедност и сигурност, а у позадини се крије незнање, нестручност или интерес. Сетимо се само неких: правила о временима управљања возача везаних за 500 km пређеног пута, преглед пре изда- вања ”беле потврде”, обавеза уградње дигиталних тахографа у сва во- зила, обавезна обука возача и менаџера, ограничен и успорен напредак у успостављању електронског задужења и раздужења дозвола... Само удружени и јединствени, очуваћемо своју репрезентативност и утицај у овој привредној грани. Наше удружење је нестраначка организација. Једина политика за коју ми можемо да се залажемо је политика заштите интереса српских пре- возника терета. То можемо да остваримо само кроз утицај на доносиоце одлука и активно учешће у припреми, доношењу и праћењу примене прописа у нашој области привређивања. И превозници и политичари морају да имају исти циљ - повећање конку- рентности домаће привреде на глобалном тржишту! То је могуће само уз уважавање. Обострано. Душан Николић, председник Удружења For the operational functioning of the Association, constant increase of the professional potentials in the Secretariat is very important. We are proud to say that our secretariat is probably one of the best professional teams at the European level, and in order to hold together such a team, it is essential to provide funds for its operation. What have we learned in these 15 years? We have learned that we need unity, then unity, and in the end - unity! Why? Many domestic regulations contain obligations for businesses that supposedly increase the efficiency or safety and security, but behind all of that we have ignorance, incompetence or interest. Let us recall only some of them: driving time restrictions connected to the 500 km of travelled distance, inspection prior to issuing a certificate for roadworthiness test, the obligation of installation of digital tachographs in all vehicles, compul- sory training for drivers and managers, limited and slow progress in establish- ing an electronic debit and discharge permits, etc. Only joint and united, we will preserve our representativeness and influence in our economic sector. Our association is an apolitical organization. The only policy which we can advocate is the policy of protecting the interests of Serbian hauliers. We can achieve this only through the influence on the decision-makers and through active participation in preparation, adoption and monitoring of the implemen- tation of regulations in our field of business. Both politicians and road hauliers must have the same goal – to increase the level of competitiveness of domestic economy on global market! This is pos- sible only through mutual respect! Dušan Nikolić, President of the Association УВОДНЕ РЕЧИ / INTRODUCTORY REMARKS
 6. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 5 Поштоване колеге, Н а петнаесту годишњицу постојања, као дугого- дишњипредседникУдружења,желимдаподсетим оних стотинак чланова из 2000. године на основни разлог нашег удруживања. Тада смо свакодневно лута- ли ходницима Привредне коморе Југославије, у нади да ћемо некако доћи до потребних дозвола за превоз, често не питајући за цену. Дозвола је тада била ”власништво” државних службеника, а сваки покушај да се раскринка и прекине устаљени начин ”расподеле” дозвола био је опасан и по живот. После 5. октобра 2000. поверовали смо у промене, били одлучни, разумни и најважније јединствени у жељи да никада више не купујемо дозволе, него да праведно поделимо оно што нам припада. Имали смо огромну подршку тадашњег Савезног минис- тарства саобраћаја и помоћника министра др Оливере Медар са Сао- браћајног факултета Универзитета у Београду. Као резултат заједничке жеље приватног и јавног сектора да се уреди област расподеле дозвола, 2003. настала је Уредба о начину расподеле и критеријумима за доделу страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превоз- ницима. Захваљујући Уредби, имамо релативно добар систем расподеле дозвола. У годинама иза нас било је и покушаја да се Уредба злоупотребама у ње- ној примени доведе у питање. Одолела је и данас одолева. Због, по мом мишљењу, отпора администрације, тренутно је успорена даља модерни- зација и неопходна побољшања начина расподеле. Превазићи ћемо и то. Dear colleagues, O n the fifteenth year anniversary, as a longtime president of the Association, I would like to remind those hundred members from the year 2000 of the basic reason for our association. Back then we roamed through the hallways of the Yugoslav Chamber of Commerce every day, hoping to somehow obtain the necessary licenses for transport, very often without asking about the price. Back then, the license was the ”property” of state officials, and any attempt to un- mask and stop the established way of the ”distribution” of licenses was dangerous and life threatening. After October 5, 2000, we believed in changes, we were deter- mined, reasonable, and most of all - united in the desire never to buy licenses again, but to fairly divide everything that belongs to us. We had tremendous support from the Federal Ministry of Transport of that time and the Assistant Minister Dr. Olivera Medar from the Faculty of Transportation, University of Belgrade. As a result of the common desire of the private and public sector to change the area of allocation of licenses, in 2003 the Regu- lation on Allocation Methods and Criteria for Allocating Foreign Licenses for International Transport of Goods to National Hauliers was created. Thanks to the Regulation, we have a relatively good system of the distribution of licenses. In past years, there were attempts to call in question the Regu- lation by misuses in its implementation. It resisted and it resists even today. In my opinion, because of the resistance of the administration, further mod- ernization and necessary improvement of the ways of distribution are slowed down. We will overcome that, too.
 7. 6 | Члановимачијесуфирмеоснованепосле2000.желимдапоручимдасмо опстали само зато што смо били јединствени, што смо били свесни да не смемо да будемо себични, да дозволе за превоз припадају свима нама, али да расподела мора да омогући одрживо пословање, планирање, да пружа сигурност... Знајте да дозвола нема довољно и да наше преве- лике амбиције у повећању возних паркова могу да доведу до распада система. Ради добробити наше делатности, будимо и даље удружени у напорима да обезбедимо правну сигурност и предвидљивост нашег пословања. Бринимо о заштити општих интереса српских превозника и заједнички спречавајмо лоша решења. Неђо Мандић, председник Удружења у периоду 2001–2013. I would like to tell the members whose companies were founded after 2000 that we have survived only because we were united, because we were aware that we must not be selfish, that the licenses for the transport belong to all of us, but that the distribution must permit a sustainable business, planning, it must provide security, etc. You should know that there are no enough licenses and that our great ambitions to increase the fleet can lead to the collapse of the system. For the benefit of our industry, let us remain united in the efforts to provide legal security and predictability of our business. We should take care of the protection of the general interests of Serbian hauliers and we should prevent bad solutions together. Neđo Mandić, President of the Association in the period from 2001 to 2013 УВОДНЕ РЕЧИ / INTRODUCTORY REMARKS
 8. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 7 Поштовани превозници, Ж елим да вам честитам јубилеј вашег Удружења, чији рад пратим од самог оснивања. Осим струком, те 2000. године били смо повезани и мојим ангажманом у тадашњем Савезном министарству саобраћаја. Захваљујући ангажовању иницијатора осни- вања Удружења, а поготово угледу дипломираног сао- браћајног инжењера и превозника Перише Ницовића, тадашње министарство је имало поверења у намере и активности Удружења и препознало је значај удружи- вања у овој области. Друмски транспорт је област у којој привређују мала и средња предузећа, тако да је удруживање и заједнич- ки наступ и тада и данас добар, а можда и једини начин да остварите своје интересе. Памтим да су пре 15 година циљеви и активности вашег удруживања били добра основа за обострано разумевање и заједнич- ко деловање државних органа и струковног удружења. Заједнички нам је циљ био да се уреди и унапреди делатност друмског међународног транспорта. Посебна вредност ПУ ”Међународни транспорт” је то што је независно, и политички и финансијски. То га чини готово јединственим, јер већина европских удружења постоје и трају зато што имају посебна овлашћења од стране државе која им омогућавају финансијску стабилност, али их с друге стране чине зависним. Желим вам да ову своју вредност негујете и мудро користите као своју предност и у будућности. Професионално ми је задовољство што у Секретаријату Удружења успешно раде кадрови шко- ловани на Саобраћајном факултету. Dear hauliers, I would like to congratulate you on the jubilee of your Asso- ciation, the work of which I follow since its foundation. In addition to our profession, in the year 2000 we were also connected by my engagement in the then Federal Ministry of Transport. Due to the engagement of the founders of the As- sociation, and especially owing to the reputation of the traffic engineer and haulier Periša Nicović, the Ministry of that time believed in the intentions and activities of the Association and recognized the importance of association in this field. Roadtransportisanareawheresmallandmedium-sizeden- terprises operate, so association and joint performance are, both now and then, a good and maybe the only way to achieve your interests. I remember that 15 years ago the objectives and activities of your association were a good basis for mutual understanding and joint oper- ation of state bodies and professional association. Our common goal was to organize and improve the international road transport activity. The special value of ”Međunarodni Transport” is that it is independent, both politically and financially. It makes it almost unique, because most Europe- an associations exist and last because they have special authorities from the state, which enable them to be financially stable, but on the other hand, they make them dependent. I would like you to nurture and use wisely this value as an advantage in the future. I am very pleased professionally because the personnel educated at the Faculty of Transport and Traffic Engineering work successfully in the Secretariat of the Association.
 9. 8 | У будућности вам желим да се што мање бавите оперативним, сва- кодневним пословним проблемима, а да што више времена и енергије посветите стратешким питањима унапређивања своје делатности. Др Оливера Медар, доцент Саобраћајни факултет Универзитета у Београду In the future I would like you to be concerned with operational, everyday busi- ness problems as little as possible, and to devote as much time and energy as possible to strategic issues for improvement of your activity. PhD Olivera Medar, Senior Lecturer The Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade УВОДНЕ РЕЧИ / INTRODUCTORY REMARKS Седиште МТ, 2004. / MT Office, 2004
 10. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 9 Београд / Belgrade Кањижа / Kanjiža Чачак / Čačak Врбас / Vrbas Обука за расподелу и коришћење дозвола за међународни транспорт, 2004. / Training for the allocation and usage of licenses for international transport, 2004 УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 9
 11. 10 | УКРАТКО / IN BRIEF
 12. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 11 П ословно удружење превозника терета у међународном дру- мском саобраћају Србије ”Међународни транспорт” је основа- но 11. октобра 2000. као добровољно, професионално, непрофитно и невладино удружење превозника терета у међународном друмском саобраћају Србије. Данас има 557 редовних чланова, 389 придружених чланова и два почасна члана. Чланство чини преко 62% српских преду- зећа која обављају превоз терета у међународном друмском саобраћају, а која остваре преко 80% укупних прихода ове делатности. Чланови ПУ ”Међународни транспорт” имају бројне погодности – благо- времено и тачно информисање, консултације, едукације, попусти на број- не услуге и робе кроз систем обједињене набавке. Удружење учествује у раду међународних струковних организација у об- ласти друмског саобраћаја и оснивач је и колективни члан прве добро- вољне привредне коморе у Србији: На основу жеља и потреба великог броја српских превозника у међу- народном друмском саобраћају, 2013. основана је потпуно добровољно организована комора. S erbian Association of International Road Hauliers ”Međunarod- ni Transport” (MT for short) was founded on October 11, 2000 as a voluntary, professional, non-profit and non-governmental association of internationalroadhauliersofSerbia.Todayithas557activemembers,389as- sociate members and two honorary members. Membership consists of more than 62% of Serbian companies engaged in international road haulage that reach over 80% of total income of this industry. MembersoftheAssociation”MeđunarodniTransport”havenumerousbenefits - timely and accurate information, consultation, training, discounts on various services and goods through the system of joint procurement. The Association participates in the work of international professional organi- zationsinthefieldofroadtransportanditisafounderandacollectivemember of the first voluntary Chamber of Commerce in Serbia: Based on the wishes and needs of a large number of Serbian international road hauliers, in 2013 an organized chamber was founded completely voluntarily. UETR Европска асоцијација друмских превозника / European Road Haulers Association (Union Européenne des Transporteurs Routiers), www.uetr.eu BSEC-URTA Унија удружења друмског транспорта при Организацији за црноморску економску сарадњу / Union of Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooperation Region, www.bsec-urta.org Привредна комора ”Међународни транспорт и логистика” / Chamber of Commerce ”International Transport and Logistics” (Međunarodni Transport i Logistika)
 13. 12 | Раст броја чланова МТ 2001–2015. / Growth in the number of members of MT from 2001 to 2015 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 0 Удео чланова МТ (према подацима министарства надлежног за послове саобраћаја) / MT members share (according to the Ministry in charge of traffic) Чланови МТ / MT Members Нечланови / Nonmembers 100% 80% 60% 40% 20% 0% Бројпредузећаурасподели/ Numberofcompaniesindistribution Остварениприходвозилима/ Realizedrevenuebyvehicles Бројзапосленихвозача/ Numberofhireddrivers БројЕУРО5возила/ NumberofEURO5vehicles БројЕУРО6возила/ NumberofEURO6vehicles Бројдозволауфиксу/ Numberoffixedlicenses Бројдозволауваријабили/ Numberoffloatinglicenses Бројдозволауплану/ Numberofplannedlicenses БројСЕМТдозвола/ NumberofCEMTlicenses Бројвременскихдозвола/ Numberoftimelicenses УКРАТКО / IN BRIEF
 14. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 13 Седиште МТ, 2004. / MT Office, 2004 Округли сто, 2004. / Round table, 2004 Truck Bussiness Fair 2004 Годишња скупштина 2004. / Annual Assembly 2004 УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 13
 15. 14 | ИСТОРИЈА / HISTORY
 16. 9. октобар 2000. У Београду покренута иницијатива за оснивање удружења превозника October 9, 2000 The initiative for the establishment of the association of hauliers was taken in Belgrade 11. октобар 2000. У Прељини су 23 транспортна предузећа изабрала Одбор за оснивање Удружења October 11, 2000 In Preljina, 23 transport companies chose the Committee for the Establishment of the Associations 24. новембар 2000. Оснивачка скупштина Удружења, којој је присуствовало 141 транспортно предузеће, одржана у Београду November 24, 2000 The Founding Assembly of the Association, which was attended by 141 transport companies, was held in Belgrade 6. март 2001. Удружење регистровано у Привредном суду у Београду March 6, 2001 The Association was registered in the Commercial Court in Belgrade Јун 2001. Тродневна блокада граничних прелаза Хоргош и Келебија и унутрашњих царинарница Београд и Ниш од стране чланова Удружења, након које је уследио ”џентлменски договор” о цени паркирања са држаоцима – власницима царинских терминала уз посредовање тадашњег потпредседника Владе и помоћника министра саобраћаја June 2001 The three-day blockade of border crossings Horgoš and Kelebija and internal customs offices in Belgrade and Niš by members of the Association, after which the ”gentleman‘s agreement” ensued on the price of parking with Holders - Owners of customs terminals, with the mediation of the Deputy Prime Minister and the Assistant Minister of Transport of that time 2000 2001 2002 УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 15
 17. Пролеће 2003. Објављен први број стручног часописа за транспортне комуникације и услуге ”Међународни транспорт” Spring 2003 The first edition of the professional magazine for transport, communication and services ”Međunarodni Transport” Јесен 2003. Почео са радом интернет сајт Удружења на адреси pumedtrans.com Autumn 2003 The Internet site of the Association started working at domain pumedtrans.com 2003 2004 2005 10. новембар 2004. Одржан први Truck Bussiness Fair 2004 December 10, 2004 The First Truck Business Fair 2004 Март 2003. Усвајање нове Уредбе о начину расподеле и критеријумима за доделу страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима и први годишњи план расподеле дозвола March 2003 The adoption of new Regulation on Allocation Methods and Criteria for Allocation of Foreign Licenses for International Transport of Goods to National Hauliers and the first annual distribution of licenses plan Јесен 2004. Обука за расподелу и коришћење дозвола за међународни транспорт, у сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду Autumn 2004 Training for the allocation and usage of licenses for international transport in cooperation with the Faculty of Transport in Belgrade 9. новембар 2004. Округли сто ”Могућности за сарадњу удружења превозника земаља зоне слободне трговине у светлу јужноевропске иницијативе” December 9, 2004 Round table ”Possibilities for cooperation of the association of hauliers of free trade zone countries in the light of the Southern European initiative” Април 2005. Протест чланова Удружења блокадом граничног прелаза Хоргош након којег је укинута наплата паркирања камиона током спровођења царинског поступка на том граничном прелазу. April 2005 Protest of the members of the Association with the blockade of Horgoš border crossing, after which the charges for parking the trucks during the execution of customs procedure at that border crossing were abolished. 16 | ИСТОРИЈА / HISTORY
 18. 2006. ПУ ”Међународни транспорт” добио статус посматрача у Унији удружења друмског транспорта при Организацији за црноморску економску сарадњу (BSEC-URTA) 2006 The Međunarodni Transport was granted the observer status in the Union of Road Transport Association in the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC-URTA) 19. април 2007. Караван Црноморским кружним ауто-путем кренуо из Београда ка Истанбулу April 19, 2007 A caravan traveled from Belgrade to Istanbul along the Black Sea ring highway 20072006 2008 2009 2010 2011 децембар 2011. Објављен први број ”МТ ревије”, као званичног гласила ПУ ”Међународни транспорт” December 2011 First issue of the MT Magazine as the official gazette of the Međunarodni Transport УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 17
 19. 18 | 2012 2013 30. јануар 2013. Основана Привредна комора ”Међународни транспорт и логистика”, као прва добровољна привредна комора у Србији, уз учешће 193 превозничке фирме. January 30, 2013 Chamber of Commerce ”International Transport and Logistics” was established, as the first volunteer chamber of commerce in Serbia, with the participation of 193 haulage companies 8. октобар 2012. ПУ ”Међународни транспорт” постало придружени члан Европске асоцијације друмских превозника (UETR) October 8, 2012 ”Međunarodni Transport” has become an associate member of the European Road Haulers Association (UETR) ИСТОРИЈА / HISTORY
 20. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 19 НАЈБИТНИЈИ ДОГАЂАЈИ О д 2001. сваке године се одржава Годишња скупштина Удружења, а од 2004. као пратећи програм одржава се и Сајам комерцијалних партнера ”Truck Bussiness Fair”. Прва годишња скупштина Удружења Крагујевац, 24. новембар 2001. Друга годишња скупштина Удружења Нови Сад, 5. октобар 2002. Трећа годишња скупштина Удружења Чачак, 28. новембар 2003. Четврта годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2004 Београд, 10. новембар 2004. Пета годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2005 Београд, 16. децембар 2005. Шеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2006 Београд, 15. децембар 2006. Седма годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2007 Београд, 14. децембар 2007. THE MOST IMPORTANT EVENTS S ince 2001, the Annual Meeting of the Association has been held every year, and from 2004 ”Truck Business Fair” has also been held as an ac- companying program 1st Annual Assembly of the Association Kragujevac, November 24, 2001 2nd Annual Assembly of the Association Novi Sad, October 5, 2002 3rd Annual Assembly of the Association Čačak, November 28, 2003 4th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2004 Belgrade, November 10, 2004 5th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2005 Belgrade, December 16, 2005 6th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2006 Belgrade, December 15, 2006 7th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2007 Belgrade, December 14, 2007
 21. 20 | Осма годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2008 Београд, 17. децембар 2008. Девета годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2009 Београд, 18. децембар 2009. Десета годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2010 Београд, 10. децембар 2010. Једанаеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2011 Београд, 9. децембар 2011. Дванаеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2012 Београд, 14. децембар 2014. Тринаеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2013 Београд, 13. децембар 2013. Четрнаеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2014 Београд, 12. децембар 2014. Петнаеста годишња скупштина Удружења Truck Bussiness Fair 2015 Београд, 11. децембар 2015. 8th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2008 Belgrade, December 17, 2008 9th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2009 Belgrade, December 18, 2009 10th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2010 Belgrade, December 10, 2010 11th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2011 Belgrade, December 9, 2011 12th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2012 Belgrade, December 14, 2014 13th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2013 Belgrade, December 13, 2013 14th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2014 Belgrade, December 12, 2014 15th Annual Assembly of the Association Truck Business Fair 2015 Belgrade, December 11, 2015 ИСТОРИЈА / HISTORY
 22. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 21УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 21 Годишња скупштина 2005. / Annual Assembly 2005 Truck Bussiness Fair 2006Truck Bussiness Fair 2005 Годишња скупштина 2006. / Annual Assembly 2006
 23. 22 | ИСТОРИЈА / HISTORY КАРАВАН ЦРНОМОРСКИМ КРУЖНИМ АУТО-ПУТЕМ З емље чланице Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), 12 сталних и девет придружених, потписале су на Минис- тарској конференцији, 19. априла 2007. у Београду, Меморандум о разумевању за успостављање Црноморског кружног ауто-пута у том региону. Циљ пројекта је убрзање саобраћаја и једноставнија процедура проласка граничних прелаза у целом региону, а у будући Црноморски ау- то-пут дужине 7250 километара биће укључени и паневропски коридори 7 и 10, који пролазе кроз Србију. Ради утврђивања тадашњих услова саобраћаја и стања путне мреже цр- номорског региона, Унија удружења друмског транспорта при Органи- зацији за црноморску економску сарадњу (BSEC-URTA) организовала je караван од 12 камиона, из сваке земље чланице по један. Караван је кре- нуо 19. априла из Београда преко Албаније, Грчке, Бугарске, Румуније, Молдавије, Украјине, Русије, Азербејџана, Јерменије, Грузије, до Турске. У Истанбул је стигао 28. маја. BLACK SEA RING HIGHWAY CARAVAN M ember states of the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC), 12 of them active and nine of them associates, at the Ministerial Con- ferenceheldonApril 19, 2007inBelgrade,signedaMemorandumof Understanding for the establishment of the Black Sea Ring Highway in that re- gion. The aim of the project is to speed up traffic and to simplify the procedure of passing border crossings in the whole region. The future Black Sea highway with the length of 7250 kilometers will also include pan-European corridors 7 and 10, which go through Serbia. In order to determine the traffic conditions of that time and the state of the road network in the Black Sea region, the Union of Road Transport Association in the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC-URTA) organized a caravan of 12 trucks, one from each member state. The caravan started on April 19 from Belgrade through Albania, Greece, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Rus- sia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, to Turkey. They arrived in Istanbul on May 28. Старт Каравана Black sea ring highway caravan, 2007. / Caravan Start Black Sea Ring Highway Caravan, 2007
 24. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 23 www.blackseacaravan.org УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 23
 25. 24 | ИСТОРИЈА / HISTORY НАЈБИТНИЈА ДОСТИГНУЋА ЗА СТРУКУ П ословно удружење ”Међународни транспорт” је за 15 година по- стојања допринело бољитку српских превозника терета следећим активностима и иницијативама: nn Удружење, које је иницијално формирано због незадовољства ра- дом Привредне коморе Југославије на пословима расподеле и доделе дозвола за превоз, током 2000. покреће иницијативу да тадашње Савезно министарство саобраћаја преузме од Прив- редне коморе Југославије расподелу и доделу дозвола за превоз. Већ јануара 2001. Савезно министарство саобраћаја преузело је посао расподеле и доделе дозвола. nn Удружење је 2002. и 2003. иницирало и учествовало у креи- рању новог модела расподеле дозвола и активно учествовало у писању Уредбе о начину расподеле и критеријумима за доделу страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима. Тада креиран модел расподеле дозвола је, уз мање модификације, и данас у примени. nn Хардвер и софтвер намењен за расподелу и доделу дозвола за превоз, чију је набавку и израду финансирало Удружење и до- нирало га ресорном министарству, и данас је у примени. nn Још 2001. Удружење је иницирало решавање проблема наплате паркирања камиона у царинском поступку. Од тада до данас два пута (2001. и 2007) постигнути су ”џентлменски договори” са власницима-држаоцима царинских терминала о цени паркирања. Део проблема који се огледао у различитој цени паркирања за THE MOST IMPORTANT ACHIEVEMENTS FOR THE FIELD OF EXPERTISE T he Association ”Međunarodni Transport” during its 15 years of existence has contributed to the prosperity of Serbian haulage with the following activities and initiatives: nn The Association, which was initially formed because of dissatisfaction with the operations of the Chamber of Commerce of Yugoslavia on the activities of allocation and distribution of licenses for transport, during the year 2000 an initiative was launched so that the Federal Minis- try of Transport of that time was to take over the allocation and distribution of licenses for transportation from the Yugo- slav Chamber of Commerce. Already in January 2001 the Federal Ministry of Transport took over the business of distribution and allocation of licenses. nn In 2002 and 2003 the Association initiated and took part in the crea- tion of a new model of distribution of licenses and actively par- ticipated in the drafting of the Raegulation on Allocation Methods and Criteria for Distributing Foreign Licenses for International Transport of Goods to National Hauliers. The formerly created model of distribution of licenses, with minor modifications, is still in use. nn Hardware and software designed for the distribution and alloca- tion of licenses for the transport; the Association financed its purchase andcreationanddonatedittotheCompetentMinistry.Itisstillinusetoday. nn Back in 2001 the Association initiated the solving of the problem of charging for parking the trucks in the customs procedure. ”Gen- tlemen’s agreements” with the Owners-Holders of customs terminal on
 26. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 25 домаћа и страна возила, а који је, умањивши тадашњу прего- варачку позицију Србије у преговорима са европским државама о контингентима дозвола за превоз, нанео велике штете српским превозницима, данас је решен. Проблем наплате паркирања ками- онатокомспровођењазакономобавезногцаринскогпоступкаостао је нерешен до данас. nn Током усвајања Закона о порезу на додату вредност 2004. Удру- жење је спровело низ активности усмерених на доносиоца пропи- са, односно Скупштину Републике Србије и постигло да превозне услуге повезане са увозом, извозом и транзитом не подлежу обрачуну и плаћању ПДВ-а. Такође, борили смо се и изборили да поступак доказивања за ослобађање од ПДВ-а буде примерен пракси и могућностима превозника. nn Удружење је иницирало изједначавање цене путарине за до- маћа и страна возила. Разлике у цени путарине за домаћа и стра- на возила, као и у случају разлике у цени паркирања на царинским терминалима, умањивала је преговарачку позицију Србије у прего- ворима о контингентима дозвола за превоз. Цене путарине за до- маћа и страна возила изједначене су 2009. nn Током 2013. изборили смо се да се на рачунима за путарину, и то без увећања цене, исказује и враћа ПДВ. nn Удружење је спречило да се пропише обавеза уградње дигитал- них тахографа у сва возила. Обавеза уградње дигиталних тахогра- фа прописана је, у складу са међународним споразумима и праксом велике већине европских земаља, само за нова возила која се први пут стављају у употребу. the price of parking have been reached twice since then (in 2001 and in 2007). A part of the problem which was reflected in the different costs of parking for domestic and foreign vehicles, and which caused great damage to Serbian hauliers by reducing the Serbian negotiating po- sition of that time in talks with the European states about the contingents oflicensesforthetransport,hasbeensolved.Theproblemofchargingfor parking the trucks during the implementation of the customs procedure, mandatory according to the law, remained unresolved to this day. nn During the adoption of the Law on Value Added Tax in 2004, the Asso- ciation has implemented a series of activities aimed at the enactor of the regulations, i.e. the Assembly of the Republic of Serbia, to ensure that transport services associated with import, export and tran- sit are not subject to the calculation and payment of VAT. Also, we managed to make the procedure of proving the exemption from VAT suitable for the practices and capabilities of the hauliers. nn The Association initiated equalization of toll rates for domestic and foreign vehicles. Differences in the price of tolls for domestic and for- eign vehicles, as well as in the event of differences in the price of parking at the customs terminals, undermined Serbia’s negotiating position in the negotiations on contingents of licenses for haulage. Tolls for domes- tic and foreign vehicles became equal in 2009. nn During 2013, we managed to make VAT presented and returned in the receipts of the toll, but without increasing the price. nn The Association prevented the introduction of the obligation of instal- lation of digital tachographs in all vehicles. The obligation of installa- tion of digital tachographs is issued, in accordance with the international agreements and practices of the majority of European countries, only for new vehicles that are put into use for the first time.
 27. 26 | nn Током 2010. спречили смо намере да се пропише обавезна обука у поступку лиценцирања професионалних возача и менаџера у транспорту чиме је избегнуто увођење додатног, непотребног трошка за превознике. nn Уложили смо напоре да се законски оквир везан за времена управљања, паузе и одморе возача уреди на примерен начин, у складу са АЕТР споразумом и прописима Европске уније, уз ува- жавање објективне одговорности. Уредба о времену одмора и упра- вљања возача моторних возила када обављају међународни пре- воз, као и о примени система дигиталних тахографа донета је 2010. године, а током 2011. донет је и Закон о потврђивању Амандмана 1–6.наЕвропскиспоразуморадупосаданавозилимакојаобављају међународне друмске превозе (АЕТР), чији је превод и редактуру финансирало Удружење. nn Током 2012. године изборили смо се за право српских превоз- ника на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне сврхе. nn Удружење је 2014. иницирало увођење постпејд наплате пута- рине на домаћим аутопутевима. nn Удружење је 2014. иницирало увођење девизне благајне у пословање превозника који обављају међународни превоз. nn Кроз међународну сарадњу, односно сарадњу са колегама пре- возницима из других држава и учешћем наших представника на састанцима мешовитих комисија, дали смо огроман допринос да- нашњем стању контингената дозвола (броју дозвола, либера- лизацијама...). nn In2010,wepreventedtheintroductionofcompulsorytraininginthepro- cessoflicensing of professional drivers and transport managers, so the additional, unnecessary costs for the hauliers were avoided. nn We have put a lot of effort in organizing the legal framework, con- nected to driving time restrictions, breaks and rest periods for drivers, in an appropriate manner and in accordance with the AETR and the regulations of the European Union, while respecting strict liability. Regulation on rest periods and driving when performing international transportation, as well as on the implementation of the digital tacho- graph system was adopted in 2010, and in 2011 the Law on Ratification of Amendment 1-6 to the European Agreement concerning the work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport (AETR) was passed, and its translation and editing was funded by the Association. nn In 2012, we managed to exercise the right of Serbian hauliers to refund the payment of excise duties on petroleum products used for transportation purposes. nn In 2014 the Association initiated the introduction of postpaid toll on national highways. nn In 2014 the Association initiated the introduction of foreign currency cash desk inthebusinessofhauliersengagedininternationaltransport. nn Through international cooperation, or collaboration with colleagues hauliers from other countries and through the participation of our rep- resentatives at the meetings of the Joint Commissions, we have given a huge contribution to the present state of the contingents of licenses (number of licenses, liberalization...). ИСТОРИЈА / HISTORY
 28. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 27 nn Уложили смо огромне напоре у решавање проблема минимал- них износа инодневница за возаче. Изменама Закона о раду у 2014. отклоњен је извор проблема и основ за покретање судских спорова, а у скоријој будућности очекујемо резултат иницијативе за доношење аутентичног тумачења одредбе Закона о раду од стране Скупштине Републике Србије који ће решити проблем у целини. Та- кође, очекујемо да ће се врло скоро решити и проблем (не)опорези- вих износа инодневница. nn Учешћем у радним групама за израду прописа који су у директној везисаделатношћунашихчланова,далисмоогроман допринос у креирању законског оквира делатности превоза у друмском саобраћају.Токомјула2015. донетјеЗаконопревозутеретаудру- мском саобраћају. Део циљева које смо поставили остварили смо кроз овај закон. Међутим, један од кључних циљева – елиминација административних ризика пословања и обезбеђивање одрживог пословања српских превозника кроз дефинисање критеријума за расподелу дозвола за превоз, дефинисање најмањег броја дозвола које се додељују истом превознику под одређеним условима, као и увођење ограничења броја возила која обављају превозе са земља- ма са којима постоји ограничен број дозвола за превоз у Закону о превозу терета у друмском саобраћају, нисмо остварили. Ипак, део ових циљева оставили смо кроз Уредбу о расподели страних доз- вола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима. nn Применом принципа обједињене набавке Удружење је значајно утицало на смањење трошкова превозника за поједине робе и ус- луге (возила, камате, гориво, гуме...). nn Стално радимо на побољшању информисаности чланова Удру- жења и унапређивању стручних знања запослених код чланова. nn We have put enormous efforts in solving the problem of minimal for- eign wages for drivers. With the Amendments to the Labour Act in 2014, the source of the problem was resolved and the reason for lit- igation was eliminated. In the near future, we expect the result of the initiative for the adoption of authentic interpretation of the provision of the Labour Law by the Assembly of the Republic of Serbia which will resolve the entire problem. Also, we expect to solve the problem of (non) taxable amount of foreign wages very soon. nn With the participation in working groups for drafting lows that are directly related to the work of our members, we have made a great contri- bution to the creation of the legal framework of the industry of road transport. In July 2015 a Law on transport of goods by road was adopted. We have achieved a part of the objectives that we have set through this law. However, some of the key goals - the elimination of administrative business risks and ensuring sustainable business of Ser- bian hauliers through defining the criteria for the distribution of licenses, defining the minimum number of licenses that are allocated to the same haulier under certain conditions, and the introduction of limits on the number of vehicles engaged in transporting through the countries with which there is a limited number of licenses , have not been achieved. However, we achived part of these objectives through the Regulation on the distribution of Foreign Licenses for International Transport of Goods to national hauliers to deal with them. nn By applying the principle of joint procurement, the Association had asignificantimpactonreducinghaulierscostsforcertaingoodsandser- vices (vehicles, interests, fuel, tires...). nn We are constantly working on the improvement of the informing of the members of the Association and on the improvement of profes- sional skills of the employees of our members.
 29. 28 | ДЕЛАТНОСТ / ACTIVITIES
 30. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 29 П ословно удружење ”Међународни транспорт” може да обавља оне активности којима се остварују циљеви Удружења утврђени Стату- том. Основна делатност Удружења је 9411 - Делатност пословних удружења и удружења послодаваца. Удружење представља и заступа своје чланове у међународним и регио- налним организацијама, као и националним привредним организација- ма и институцијама, државним органима, медијима итд. Својим члановима, Удружење пружа бројне погодности, правне и стручне услуге и информације. T he Association ”Međunarodni Transport” can perform activities which have the aim of achieving the objectives of the Association that are es- tablished by the Statute. The main activity of the Association is 9411 - Activities of business and em- ployers associations. The Association represents and stands for its members in international and regional organizations, as well as in national business organizations and insti- tutions, state authorities, the media and so on. The Association provides numerous benefits, legal and professional ser- vices and information.
 31. 30 | ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ Ч ланови ПУ ”Међународни транспорт” имају бројне погодности - бла- говремено и тачно информисање, консултације, едукације, помоћ у решавању проблема, попусти на бројне услуге и робе кроз систем обједињене набавке. Удружење се свакодневно труди да прошири избор погодности за своје чланове, кроз стално препознавање, разумевање и задовољење њихових потреба. 1. Програми стручне обуке Данашња предузећа, под сталним притиском тржишног доказивања, схватају да је кључ за стицање и одржавање конкурентске предности на тржишту - знање. Зато Удружење настоји да прошири своје деловање у области обуке и тренинга запослених. У овом тренутку Удружење ор- ганизује обуку за власнике или директоре, односно доносиоце одлука у превозничким фирмама, као и за запослене на пословима везаним за задужење и раздужење дозвола, пријаве и одјаве возила и возача и нумерацију сертификата, као и возача и запослених лица у транспортним предузећима која су одговорна за поштовање прописа о временима уп- рављања, пауза и одмора возача и коришћењу тахографа. nn Обука за расподелу, критеријуме и начин доделе дозвола за међу- народни транспорт nn Обука за времена управљања, пауза и одмора возача и правилна употреба аналогних и дигиталних тахографа. 2. Систем обједињене набавке роба и услуга Удружење је за своје чланове обезбедило, преко својих комерцијалних партнера и предузећа ”Медтранс логистик”, по најповољнијим услови- ма, набавку робе (уља и мазива, пнеуматици, протектирани пнеуматици, филтери, акумулатори, навигације, хемија, ланци за снег, траке за кон- турно обележавање...) и услуга (протектирање, сервиси возила...). BENEFITS FOR THE MEMBERS M embersoftheMeđunarodniTransporthavenumerousbenefits-timely and accurate information, consultation, training, help in solving prob- lems, discounts on various services and goods through the system of joint procurement. The Association strives to expand benefits for its members every day, constantly trying to identify, understand and meet their needs. 1. Program of vocational training Today’s companies, under constant pressure to prove themselves in the mar- ket, realize that the key to gaining and maintaining a competitive advantage in the market is - knowledge. Therefore, the Association seeks to expand its activities in the field of education and training of employees. At this moment, the Association organizes training for the owners or managers, i.e. the deci- sion-makers in haulage companies, as well as for employees in jobs related to debiting and returning licenses, registration and deregistration of vehicles and the numbering of certificates, as well as drivers and employees in trans- port companies which are responsible for compliance with the regulations on driving time, breaks and rest periods for drivers and the use of tachographs. nn Training for distribution, criteria and the method of allocation of licenses for international transport nn Training on driving time, breaks and rest periods for drivers and the proper use of analogue and digital tachographs 2. The system of joint procurement of goods and services The Association has provided for its members, through its commercial part- ners and the company Medtrans Logistics, the most favorable procurement of goods (oils and lubricants, tires, retreaded tires, filters, batteries, navigation, chemistry, snow chains, contour marking tapes...) and services (retreading, vehicles repair...). ДЕЛАТНОСТ / ACTIVITIES
 32. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 31 3. Остале услуге и погодности: nn Посебни услови за куповину горива у Србији на МОЛ пумпама nn Резервација и продаја карата за трајекте у иностранству, уз динар- ско фактурисање nn Куповина резервних делова и/или сервис ”Мерцедес-Бенц” возила уз попусте до 25% nn Осигурања по посебним условима (ауто-одговорност, каско, CMR осигурање, путно-здравствено осигурање, осигурање имовине...) nn Прибављање сертификата за прикључна возила nn IQ картице за куповину горива у иностранству nn Плаћање путарине у Европи, плаћање тунела и повраћај ПДВ-а из иностранства nn Пакети мобилне телефоније у оквиру VIP mobile или Теленор мреже за разговоре по цени од 0 дин/мин и могућност пријема групних СМС порука Удружења nn Попусти за берзу утовара TimoCom nn Попусти за ALMAKS GPS систем за праћење возила nn Yes Money картице за тренутну доставу новца возачима, плаћање картицама и подизање новца у иностранству nn Прибављање дозвола за Шведску nn Провера ликвидности фирми у Србији nn Плаћање административних такси за издавање страних дозвола за фирме у блокади nn Даљинско преузимање података са картице возача и из меморије дигиталног тахографа. 3. Other services and benefits: nn Special conditions for the purchase of fuel in Serbia at MOL gas stations nn Reservations and sale of tickets for ferries abroad, with invoicing in RSD nn Purchase of spare parts and / or Mercedes-Benz vehicles repair with the discount of up to 25% nn Special terms of insurance (car liability insurance, risk insurance, CMR insurance, travel-health insurance, property insurance ...) nn Obtaining certificates for trailers nn IQ card to purchase fuel abroad nn Payment of tolls in Europe, payment of tunnels and VAT refund from abroad nn Packages of mobile telephony including VIP mobile or Telenor network for calls at a price of 0 RSD/min and the possibility of receiving group SMS messages from the Associations nn Discounts for Freight Exchange TimoCom nn Discounts for ALMAKS GPS vehicle tracking system nn YesMoneyCardsforimmediatedeliveryofmoneytodrivers,creditcards payment and cash withdrawal abroad nn Obtaining licenses for Sweden nn Checking the liquidity of companies in Serbia nn The payment of administrative fees for issuing foreign licenses to companies in blockade nn Remote downloads of data from driver’s cards and from memory of the digital tachograph
 33. 32 | ИНФО-ЦЕНТАР И нфо-центар ПУ ”Међународни транспорт” се налази на интернет сајту Удружења на адреси www.pumedtrans.com. Секретаријат Удружења у оквиру Инфо-центра има за циљ да на једном месту обједини информације о актуелностима и догађајима из различитих об- ласти које на директан или индиректан начин утичу на пословање чла- нова Удружења. У оквиру Инфо-центра информације су подељене на следеће секције: nn Преузимање докумената У овом одељку су документа у вези са бесправном наплатом паркинга, димензијом и масом возила, обавезном опремом возила, дневницама за возаче, као и бројна упутства, листе и потврде. nn Расподеле дозвола Ова секција пружа увид у досадашње годишње расподеле страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозни- цима. nn Инфо по земљама Овај одељак садржи информације о забранама кретања, зимској опреми, путаринама и визама, као и друге важне информације, груписане по државама. nn Листа потраживања Листе физичких и правних лица која нису измирила своје обавезе према члановима Удружења помажу осталим члановима да смање ризике пословања избегавајући клијенте који нису измирили дуговања. INFORMATION CENTER I nformation Center of the Međunarodni Transport is located on the website of the Association at domen www.pumedtrans.com. The Secretariat of the Association within the Information Center aims to bring together in one place information about current events and activities from various fields which directly or indirectly affect the business of the Association members. Within the Information Center all information is divided into the following sec- tions: nn Documents download This section includes documents related to illegal charging of parking, the dimensions and weight of vehicles, mandatory vehicle equipment, wages for drivers, as well as numerous instructions, lists and certifi- cates. nn Licenses distribution This section provides insight into the current annual allocations of foreign licenses for international transport of goods to national hauliers. nn Information grouped by country This section contains information on restrictions of movement, winter equipment, tolls and visas, as well as other important information, grouped by country. nn A list of receivables Lists of persons and entities who have not settled their obligations towards the members of the Association help other members to reduce business risks by avoiding customers who have not settled their debts. ДЕЛАТНОСТ / ACTIVITIES
 34. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 33 МТ РЕВИЈА П ретеча ”МТ ревије” био је стручни часопис за транспортне кому- никације и услуге ”Међународни транспорт”, чија су два броја објављена током 2003. Планирано је да излази као месечник, који се бесплатно дистрибуирао у 1000 примерака. Први број ”МТ ревије”, као званичног гласила ПУ ”Међународни транс- порт”, објављен је децембра 2011. Од тада излази као тромесечни ма- газин, који се бесплатно дистрибуира у 1000 или више примерака. Дос- тупна је и у електронском облику, на интернет сајту Удружења. Главни и одговорни уредник је Татјана Ивановић. Као информатор о међународном транспорту терета, ”МТ ревија” прати домаћеимеђународнеактуелностиутојобласти,сциљемунапређивања пословања српских друмских превозника. MT MAGAZINE T he forerunner of the MT Magazine was a professional magazine for transport, communication and services ”Međunarodni Transport”. Two of its issues were published in 2003. The magazine was planned to come out as a monthly magazine, which was distributed for free in 1000 copies. The first issue of the MT Magazine (”MT revija” - in Serbian) as the official gazette of the ”Međunarodni Transport”, was published in December 2011. Since then, it has been published as a quarterly magazine, which is distributed for free in 1,000 or more copies. It is also available in electronic form on the website of the Association. Chief Editor is Tatjana Ivanović. As an informer on international haulage, the MT Magazine keeps track of the domestic and international news in this industry, with the aim of improving the operations of Serbian road hauliers.
 35. 34 | ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У дружењесетрудида,уоквирусвојихмогућности,помогнедруштве- ној заједници, најчешће кроз хуманитарне акције. У сваком броју ”МТ ревије” објављују се огласи и позиви хуманитарног карактера. Ликовни конкурс ”Мој камион из снова” Удружење је 2010. расписало ликовни конкурс на тему ”Мој камион из снова” и то за децу из Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Бе- оград, Дома за децу ”Дринка Павловић”, Дома за децу без родитељског старања ”Моша Пијаде”, Центра за заштиту деце и омладине ометене у развоју ”Колевка”, Суботица и Дома за децу и омладину ”Петар Радова- новић”, Ужице. Осим што су деци ауторима најбољих радова додељене новчане награде те 2010. године, Удружење је све дечје радове употребило за израду но- вогодишњих честитки, које од онда сваке године продаје својим члано- вима и тако прикупљена средства уплаћује овим домовима. SOCIAL RESPONSIBILITY T heAssociation,withinitscapabilities,strivestoprovideassistanceforthe community, usually through humanitarian actions. In each issue of the MT Magazine ads and invites of humanitarian character are published. Fine Art Contest ”The Truck of my Dreams” In 2010 the Association launched an art contest on the theme ”The Truck of my Dreams”, for the children from the Center for Protection of Infants, Chil- dren and Youth Belgrade, Home for Children without Parental Care ‘’Drinka Pavlović’’, Home for Children without Parental Care ”Moša Pijade”, Center for the Protection of Disabled Children and Youth ”Kolevka”, Subotica and Home for Children and Youth ”Petar Radovanović”, Užice. Not only were the children authors of the best works awarded cash prizes in 2010, but the Association also used all children’s works for making Christmas cards, which have been sold to its members every year since then, and the funds that are collected in this way are given to these homes. ДЕЛАТНОСТ / ACTIVITIES
 36. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 35 Хуманитарна помоћ пострадалима од поплава у Србији 2014. Пословно удружење ”Међународни транспорт” се одмах по проглашењу ванредне ситуације укључило у акцију прикупљања и пружања помоћи угроженима у поплавама током маја 2014. Позвани су чланови да ста- новницима угрожених подручја широм Србије помогну донацијама у превозу, превозом хуманитарних пошиљки и прикупљањем новчаних средстава. Током акције, чланови Удружења су на домаћим и међународним рела- цијама превезли бројне хуманитарне пошиљке, и прикупили преко пет милиона динара на наменском рачуну за помоћ угроженима у поплава- ма. На основу одлуке Управног одбора Удружења и захтева становништ- ва из четири најугроженије општине - Обреновца, Уба, Ваљева и Крупња, прикупљена новчана средства утрошена су на набавку намештаја и беле технике. Humanitarian aid to the victims of floods in Serbia, 2014 Immediatelyafterthedeclarationofastateofemergency,Association”Međun- arodni Transport” joined the action of collecting and providing aid to those af- fected by floods in May 2014. The members were invited to provide help to those residents of affected areas throughout Serbia by donations connected to transportation, transportation of humanitarian shipments and collecting funds. During this event, the members of the Association transported a number of humanitarian shipments in national and international routes, and collect- ed more than five million RSD in the special-purpose account to help those affected by floods. Based on the decision of the Managing Board of the As- sociation and the demands of the residents of the four of the most affected municipalities - Obrenovac, Ub, Valjevo and Krupanj, the collected funds were spent on the purchase of furniture and household appliances.
 37. 36 | ОРГАНИЗАЦИЈА / ORGANIZATION
 38. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 37 П ословно удружење превозника терета у међународном дру- мском саобраћају Србије ”Међународни транспорт” је до- бровољно, професионално, непрофитно и невладино удружење превозника терета у међународном друмском саобраћају који прихватају његов Статут, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области превоза терета у међународном друмском саобраћају. Извори из којих ПУ ”Међународни транспорт” може да прибавља сред- ства за обављање својих активности и редован рад су: nn чланарина nn прилози правних и физичких лица nn донације и поклони nn финансијске субвенције nn приходи од промотивних активности Удружења nn приходи од имовине Удружења nn други законом дозвољени извори. Удружење може да прибавља средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области саобраћаја, као и од издавачке делатности или продајом производа насталих у оквиру едукативних ра- дионица. Удружење представљају и заступају председник и генерални секретар Удружења, у обиму и на начин предвиђен законом и Статутом. S erbian Association of International Road Hauliers ”Međunarod- ni Transport” is a voluntary, professional, non-profit and non-govern- mentalassociationofhauliersininternationalroadtransportwhoaccept its Statute, established for an indefinite period of time to achieve the objectives in the field of haulage in international road transport. Sourcesfromwhich”MeđunarodniTransport”canraisefundstocarryouttheir activities and regular work are: nn membership fees nn contributions of legal entities and individuals nn donations and gifts nn financial subventions nn incomes from the promotional activities of the Association nn incomes from the assets of the Association nn other sources that are allowed by law TheAssociationmayobtainfundsfromregistrationfeesforseminarsandoth- er forms of education in the field of transport, as well as from publishing and sales of products produced in the educational workshops. The Association is represented by the President and the Secretary General of the Association, to the extent and in the manner provided by law and the Statute.
 39. 38 | ОРГАНИЗАЦИЈА / ORGANIZATION МИСИЈА, ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ Мисија Заштита интереса српских превозника терета у међународном друмском саобраћају, кроз утицај на доносиоце одлука у тој области, и унапређи- вање пословања чланова Удружења, кроз увођење стандарда, промо- висање најбоље праксе у области превоза терета и пружање услуга чла- новима које доприносе њиховим пословним циљевима. Визија Водеће удружење у области превоза терета у друмском саобраћају у ре- гиону, препознатљиво као савремена и проактивна организација која ужива поверење чланова и партнера, јер је посвећена сталном препозна- вању, разумевању и задовољењу њихових потреба. Вредности nn Професионализам nn Одговорност nn Правичност nn Лидерство nn Тимски рад nn Информисаност nn Поузданост nn Разноврсност Стратешки циљеви Удружења су: 1. Стварање повољнијих услова за пословање чланова кроз обезбеђивање правне сигурности и предвидљивости пословања MISSION, VISION, VALUES AND STRATEGIC OBJECTIVES Mission To protect the interests of Serbian hauliers in international road transport, through the influence on decision-makers in this area, and to improve the business operations of the members of the Association, through the intro- duction of standards, promotion of best practices in the field of haulage and providing services for members that contribute to their business goals. Vision The leading association in thefieldof road haulage in theregion, recognizedas a modern and proactive organization that enjoys the confidence of the mem- bers and partners because it is dedicated to identifying, understanding and meeting their needs constantly. Values nn Professionalism nn Responsibility nn Fairness nn Leadership nn Team work nn Awareness nn Reliability nn Diversity The strategic objectives of the Association are: 1.Creationoffavorableconditionsforbusinessoperationsofourmembers by providing legal security and predictability of operations to reduce the risk of
 40. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 39 ради смањења ризика пословања, креирање мреже партнерства са свим кључним актерима из области које спадају у делатност Удружења, подношење иницијатива и активно учешће у припреми, доношењу и праћењу примене прописа из области које на директан или индиректан начин утичу на делатност превоза, подржавање програма и пројеката који доприносе побољшању стања у области превоза терета у друмском саобраћају. 2. Обезбеђивање дугорочне одрживости пословања чланова кроз побољшање постојећих и успостављање нових услуга које подржа- вају напоре чланова да осигурају економски одрживо пословање својих предузећаиразвијајуиунапређујусвојепословање,итакоповећајусвоју конкурентност на домаћем и међународном тржишту. 3. Остваривање економских и социјалних слобода и права чла- нова кроз заштиту економског и социјалног положаја чланова као послода- ваца, заштиту приватног власништва, побољшање услова рада, развој културе преговарања, подстицање мирног решавања радних спорова, јачање бипартитне и трипартитне сарадње и развој социјалног дијалога. 4. Подизање угледа професије чланова кроз истицање значаја транспорта за економију Србије, пружање струч- ног доприноса у оквиру сарадње са државним органима и недржавним субјектима на решавању питања од заједничког интереса, креирање професионалног кодекса понашања и других стандарда за рад транс- портних предузећа. 5. Повећање ефикасности чланова кроз промовисање знања и вештина потребних за повећање ефикаснос- business operations, creating a network of partnerships with all stakeholders in the areas are within the activities of the Association, submitting initiatives and actively participating in the preparations, adoptions and monitoring the implementation of regulations in the areas that directly or indirectly affect transportation activities, supporting programs and projects that contribute to improving the situation in the field of road haulage. 2. Ensuring the long-term vitality of the business operations of its members through the improvement of existing and the establishment of new services that support members’ efforts to strengthen their company’s economic vitality and develop and improve their business, and thus increase their competitive- ness in domestic and international markets. 3. The realization of economic and social rights and freedoms of members through the protection of economic and social position of members as employers, protection of private property, improvement of working conditions, the devel- opment of the culture of negotiation, encouraging the peaceful settlement of labor disputes, strengthening bipartite and tripartite cooperation and the de- velopment of social dialogue. 4. Raising the reputation of the profession of our members by emphasizing the importance of transport for the economy of Serbia, pro- viding professional contribution in the framework of cooperation with state authorities and non-state entities in solving issues of common interest, the creation of a professional code of conduct and other standards for the opera- tion of transport companies.
 41. 40 | ОРГАНИЗАЦИЈА / ORGANIZATION ти организације и рада запослених у транспортним предузећима и обез- беђивање услова за стицање тих знања и вештина. 6. Стварање безбедног и сигурног окружења кроз увођење стандарда и промовисање најбоље праксе у стварању без- бедног и сигурног окружења за кориснике услуга чланова, саме чланове и њихове запослене, као и друштво у целини. 7. Развој Удружења крозјачањестручнихиоперативнихкапацитетаиутицајаУдружењакако би што боље служило члановима. 5. Increasing the efficiency of members by promoting knowledge and skills necessary to increase the efficiency of the organization and the work of the employees in transport companies and pro- viding conditions for the acquisition of that knowledge and skills. 6. Creating a safe and secure environment through the introduction of standards and promoting best practices that create safe and secure environment for users of hauliers services, for hauliers and their employees, as well as for society as a whole. 7. The development of the Association by strengthening the technical and operational capacities and the influence of the Association in order to serve members as well as possible.
 42. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 41УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 41 Конференција ”Beotruck 2006” / Beotruck 2006 Conference Оснивање Привредне коморе Међународни транспорт и логистика, 2013. / Founding of the Chamber of Commerce ”International Transport and Logistics”, 2013BSEC, Турска, 2006. / BSEC, Turquie, 2006 Такмичење ”Камионисање”, 2006. / Kamionisanje Tournament, 2006
 43. 42 | ОРГАНИЗАЦИЈА / ORGANIZATION ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА Чланство у Удружењу је добровољно, а постоје три облика чланства: nn Редовно чланство Привредно друштво или предузетник који је регистрован за обављање превоза терета у међународном друмском саобраћају код надлежног министарства. nn Придружено чланство Привредно друштво, предузетник или физичко лице који виде интерес у чланству у Удружењу. nn Почасно чланство Привредно друштво, предузетник или физичко лице које има посебне заслуге у раду и развоју Удружења. У 2015. години Удружење броји 557 редовних чланова, 389 придру- жених чланова и два почасна члана. MEMBERS OF THE ASSOCIATION MembershipintheAssociationisvoluntary,andtherearethreetypesofmem- bership: nn Active Members A company or an entrepreneur who is registered under the competent authority nn Associate Members Companies, entrepreneurs or individuals who recognize their interests in the membership of the Association nn Honorary Members Companies, entrepreneurs or individuals who have special merits in the operation and the development of the Association In 2015, the Association has 557 active members, 389 associate mem- bers and two honorary members.
 44. УДРУЖЕНИ КАМИОНИ СРБИЈЕ / UNITED TRUCKS OF SERBIA | 43 ОРГАНИ УДРУЖЕЊА Органи Удружења, чији мандат траје четири године, су: nn Скупштина nn Управни одбор nn Извршни одбор nn Председник nn Статутарна комисија nn Надзорни одбор Основи организације и деловања Удружења дефинисани су Статутом, а заснивају се на следећим начелима: nn репрезентативности чланова органа Удружења nn пуној аутономији органа Удружења nn потпуној одговорности органа Удружења nn демократском одлучивању nn обезбеђивањукоординације,консултацијаиправовременогинфор- мисања у процесу доношења, спровођења и извршења одлука nn повезаности органа Удружења nn функционалном принципу организовања Удружења Скупштина Удружења је највиши орган одлучивања у Удружењу и чини је 145 редовних чланова Удружења са правом гласа, а бирају се у складу са принципом територијалне заступљености. Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње и њој председава председник Скупштине. Управни одбор је највиши орган одлучивања између две седнице Скупштине, а чине га председник Удружења, оснивачи Удружења, 34 BODIES OF THE ASSOCIATION The bodies of the Association, whose mandate lasts for four years, are: nn Assembly nn Managing Board nn Executive Board nn The President nn Statutory Commission nn Supervisory Board Basis of organization and activities of the Association are defined by the Con- stitution, and are based on the following principles: nn representativeness of the members of the Association bodies nn full autonomy of the bodies of the Association nn total responsibility of the Association’s bodies nn democratic decision-making nn ensuringcoordination,consultationandtimelyinformationintheprocess of adoption, implementation and execution of decisions nn connection between the Association bodies nn functional principle of organization of the Association The Association’s Assembly is the highest decision-making body in the Association and it is composed of 145 active members of the Association with voting rights, elected in accordance with the regional principle. The Assembly meets once a year and is chaired by the President of the Assembly. The Managing Board is the highest decision-making body between the two Assemblies, consisting of the President of the Association, the founders of the Association, 34 members of the Association who are elected in accordance
Advertisement