Successfully reported this slideshow.

I Zabrana dela - Indexovo radio pozorište

3

Share

Loading in …3
×
1 of 161
1 of 161

I Zabrana dela - Indexovo radio pozorište

3

Share

Download to read offline

Izbor tekstova Indexovog radio pozorišta
autor: Lazar Bošković
izdavač: Excelsior, 1995. (ISBN 86-82659-02-6)

1. Dedinjastija
2. Pohovana obveznica na radnički način
3. Potpisani
4. Hiljadu i jedan mrak Sloborezade
5. Bili mi jednom u Americi
6. O predsedniku sve najlepše
7. U "Dnevniku" su kratke noge
8. Ko to tamo Ženeva
9. Crvenkapa ponovo jaše
10. Poslednje Indexovo iskušenje

Izbor tekstova Indexovog radio pozorišta
autor: Lazar Bošković
izdavač: Excelsior, 1995. (ISBN 86-82659-02-6)

1. Dedinjastija
2. Pohovana obveznica na radnički način
3. Potpisani
4. Hiljadu i jedan mrak Sloborezade
5. Bili mi jednom u Americi
6. O predsedniku sve najlepše
7. U "Dnevniku" su kratke noge
8. Ko to tamo Ženeva
9. Crvenkapa ponovo jaše
10. Poslednje Indexovo iskušenje

More Related Content

I Zabrana dela - Indexovo radio pozorište

 1. 1. 2 Biblioteka IZBOR TEKSTOVA INDEXOVOG RADIO-POZORI[TA Knjiga prva i jedina Naslov originala: ISTI INDEXOVO RADIO -POZORI[TE BEOGRAD 202, nedeljom od 14.15 do 16.00 UKT: 104 MHz, ST: 1502 kHz (202 m) Yugoslavia, 11000 Beograd, Hilandarska 2 (+381-11) 322 97 29, fax 322 97 12 EKIPA "INDEXOVOG RADIO-POZORI[TA" (period 1990-95): do`ivotni urednik: Petar Lazi} realizator: Lazar Bo{kovi} snimatelji: Goran Ivanovi} & Sr|an Stojiljkovi} muzi~ki urednik: Pera, Mika i Laza, bez Mike glumci - mnogi, a posebno: Mi}ko, Petru}i, Bi}ko, Sulja, Ranko, Dragana i Jelena Skoro sve su emisije snimljene i montirane u Studiju 8 Radio-Beograda. Ugostiteljske usluge: Klub Radio-Beograda
 2. 2. 3 L a z a r B o { k o v i } I ZABRANA DELA (the best of 1990-95) izdanje povodom 100 GODINA INDEXOVOG RADIO-POZORI[TA 1995. EXCELSIOR Beograd
 3. 3. 4 Odlukom Ministarstva istine broj XXL, od ju~e, teku}e godine, knjiga je oslobo|ena. ^itanjem ove knjige ~inite krivi~no delo iz ~lana i stava.
 4. 4. 5 P R E D G O V O R je na pauzi za doru~ak. Za sve informacije obratite se I N D E X U I M E N A Sva imena, likovi i doga|aji u ovoj knjizi su izmi{ljeni. Svaka sli~nost sa neizmi{ljenim imenima, likovima i doga|ajima je za razmi{ljanje. Od ostalih informacija za danas izdvajamo: U P U T S T V O Z A O D R @ A V A N J E S I R O V I N S K I S A S T A V 100% ~isti radijski tekstovi G A R A N T N I L I S T Za {tedne uloge jem~i Federacija. Garancija je neprimenjiva ukoliko su vr{ene popravke od strane neovla{tenih lica. Falsifikovanje se ka`njava po zakonu.
 5. 5. 6
 6. 6. 7 Multinacionalna korporacija INDEX 202 i njeno predstavni{tvo za jugoslovenske zemlje INDEXOVO RADIO-POZORI[TE u saradnji sa Akcionarskim dru{tvom LAZAR BO[KOVI] i sinovi prikazuju vam (po odobrenju Ri~arda i Ester [apirograf) 6893. epizodu najdu`e TV diktature na svetu DEDINJASTIJA
 7. 7. 8 G L A V N E S L I ^ N O S T I : JO@INGTON BLEJKROZ zvani MI[KO - kultna li~nost, po zanimanju do`ivotni guverner Avnoslavije. Hobi: krediti po Evropi i prijatelji po Africi. KRISTOVANKA BLEJKROZ - sekretari ..., pardon, supruga druga Mi{ka. Hobi: primanje poklona i vo|enje sudskih sporova oko nasledstva. MAJORDOM - ku}epazitelj druga Mi{ka. Zanimanje: briga o rezidenciji, rezidenciji, rezidenciji, rezidenciji i rezidenciji druga Mi{ka. Hobi: briga o dvorcima i ostalom ostrvskom i sitnom inventaru tako|e druga Mi{ka. EDGAR DRVODELJ - tako|e kultna li~nost. Predratni u~itelj i posleratni izmi{lja~ Gustava i zakona. Hobi: unere|ivanje sistema. ALEKSIS RANKOVSON - i on bi ostao kultna li~nost da nije `arko `eleo da bude kalif umesto kalifa. Hobi: prislu{kivanje spava}ih soba. UDBOMIR i OZNOLJUB - drugovi operativci. Gde oni operi{u, tu trava ne ni~e. GENERAL - pre rata zemljoradnik, a sad je to {to jeste. PERICA - ~udo od deteta, poznato iz usmene narodne knji`evnosti. U^ITELJICA - po Vujakliji: osoba koja u~i decu u {koli. Poznatija je {irokim narodnim masama kao glavna `rtva Pericinih smicalica. KIZA i GILE - eminentni stru~njaci sa beogradskog asfalta. SRBO@DER - {to mu i ime ka`e. Pojavi}e se jo{ neke manje poznate li~nosti iz prostog razloga da glavne sli~nosti imaju s kim da razgovaraju. Dakle, tu su i Dete 1 i Dete 2, Pericin otac, Voditelj Dnevnika, Spiker 1 & 2 i Reporter.
 8. 8. DEDINJASTIJA 9 (MUZIKA IZ DINASTIJE) NARATOR: Lest tajm in Dedinjasti. Kratak sadr`aj prethodnih epizoda. Po{to je likvidirao Metju Blejzdela i ostale neprijatelje, uz pomo} ameri~kih, britanskih i ruskih multinacionalnih korporacija, Jo`ington Blejkroz, do tada samo glavni majstor Saveza {egrtista, postaje guverner Avnoslavije. Na taj na~in je zauvek eliminisao Pitera Blekd`ord`a zvanog King, tako|e potencijalnog kandidata na konkursu za guvernera, iako je Piter ve} imao radnog iskustva, a imao je i vi{e bodova na birou za zapo{ljavanje od Jo`ingtona. Ako ste sve ovo shvatili sadr`aj ostalih epizoda vam i nije bitan za dalje pra}enje serije. (TELEFON) MAJORDOM: Dobar dan, izvolite! GLAS: 'Alo, da li je to stan in`enjera Babi}a? MAJORDOM: Na`alost, pogre{ili ste broj! Ovo je rezidencija Jo`ingtona Blejkroza. GLAS: Izvinite, molim Vas, dru`e Mi{ko, nisam Vam prepoznao glas... MAJORDOM: Nema problema, nisam ja drug Mi{ko, ve} njegov majordom. Mada, znate kako je, Mi{ko - to smo svi mi, pa nije ni ~udno da ste me zamenili s njim. GLAS: Da, da, svakako. Ipak, izvinite jo{ jednom i dovi|enja! MAJORDOM: Dovi|enja! JO@INGTON: [to je bilo, tko je to zvao? MAJORDOM: Pogre{an broj, dru`e guverneru. Neko je tra`io in`enjera Babi}a. JO@INGTON: Tisu}u mi mandata, to je sigurno neka provokacija. Ja kao iskusni ilegalac imam nos za takve stvari. MAJORDOM: U pravu ste, dru`e Mi{ko, ju~e je neko celog dana tra`io nekog Valtera, verovatno su u pitanju neki pseudonimi ili {ifre. JO@INGTON: Ma {ta ka`e{ - pseudonimi! Eto, vidi{, moj majordome, kako taj spoljni i unutarnji neprijatelj ne bira sredstva! MAJORDOM: Tako je, dru`e Mi{ko, sve su u stanju da u~ine samo da bi Vama napakostili.
 9. 9. I ZABRANA DELA 10 JO@INGTON: No, stotinu mi srpa i ~eki}a, re}i }u ja svima njima historijsko NE, pa }e vidjeti oni tko je Jo`ington Blejkroz, do`ivotni guverner Avnoslavije! GENERAL: (ZADIHAN) Dru`e glavni zapovedni~e, doz- volite da Vam se obratim! JO@INGTON: Mo`ete po~eti sa obra}anjem. GENERAL: Dru`e Prastari, izvinite {to ovako upadam, ali hitno je! JO@INGTON: [to se djesilo, dru`e Generale, da mi nisu mo`da izbu{ili gume na mome modrome vlaku u snijegu? Hahaha, oduvijek sam bio vickast u najte`im situacijama! GENERAL: Ne{to jo{ gore, dru`e Mi{ko! JO@INGTON: [to to mo`e biti gore? Da nije mo`da Kri- stovanka tra`ila razvod?! Hahaha! GENERAL: Postoji opasnost da se sve sazna... JO@INGTON: Kaj? GENERAL: Nije "Kaj", nego ON - li~no! JO@INGTON: Daklije, opet je ON u pitanju. Zar mu nije bilo dosta {to smo mu dali spaliti memoare? GENERAL: Izgleda da nije. I nije u pitanju, nego u kafani. Opet je po~eo da pije i sva{ta pri~a... JO@INGTON: Nije valjda. GENERAL: Ve} je ispri~ao da smo ih slali po led za viski na... JO@INGTON: A ono za most na...? GENERAL: I to. Ka`u da je jo{ rekao da ste se 16 puta... JO@INGTON: Dosta, ne}u ni da ~ujem tu gnusnu la`! Spre~ite ga kako god znate, ne zanima me! Ne}e ON mjeni dirati u najsvetlije tekovine na{e povijesti! GENERAL: Tako je! JO@INGTON: U roku od pola sata, dru`e Generale, ho}u da ga smjestite tamo gdje je bio i proteklih 20 godina! Na Nago ostrvo s njim! GENERAL: Razumem, dru`e glavni zapovedni~e! Izgu- bili smo dve tre}ine ljudstva na Nagom ostrvu, ali ra~unajte da }e ponovo biti u punom sastavu! JO@INGTON: Kao {to sam ti ve} rekao, moj major- dome, taj unutarnji neprijatelj ne bira sredstva da ru{i na{ veliki uglijed u svijetu. MAJORDOM: Jeste. I to mu je zahvalnost {to ste GA pomilovali za Dan Jajca. JO@INGTON: Drugo i nisam o~ekivao od NJEGA. No, pustimo sad to. Je li me tra`io tko dok sam se bavio
 10. 10. DEDINJASTIJA 11 fotografisanjem, uzgajanjem cvije}a i baobaba, filatelijom, {etanjem pudlica i ostalim mojim hobijima? MAJORDOM: Zvao Vas je drug Babijer i rekao da }e do}i danas popodne. JO@INGTON: Dobro, primiti}u ga u svom ma{inbravar- skom kabinetu. (FON MA[INBRAVARSKOG KABINETA) BABIJER: Sre}an rad, dru`e Jo`ingtone! JO@INGTON: O, stigao si, Babijeru, ratni dru`e! BABIJER: Vidim, opet si se bacio na stari zanat. Da te nisu slu~ajno smenili sa svih tvojih {esnaest funkcija? JO@INGTON: Hahaha, "Galeba" mi, uvijek si imao smisla za humor! A tko }e mjene smjeniti sa funkcije? BABIJER: Da, da, tebe je poslednji put smenio tvoj stari majstor sa funkcije {egrta kad si mu slomio burgiju. JO@INGTON: E, moj Babijeru, ja sam iz toga izvukao veliko naravou~enije. BABIJER: A koje to, republike ti? JO@INGTON: Vi{e uop}e ne ~itam knjige ni dok radim, ni ina~e. A i {to }e mi tu|e knjige pored tolikih mojih sabranih djela. BABIJER: Pa normalno, sad si sam svoj majstor, to jest, generalni Majstor Saveza {egrtista. JO@INGTON: Jeste, petokrake mi, nije lako istovre- meno da budem i generalni Majstor i do`ivotni Guverner i glavni Zapovjednik ratnika. Ali, {to }e{, mora se, narod to `eli. BABIJER: Nego, Saveza ti, ne re~e mi za{to prlja{ ruke, a bogami i drago kamenje, tim alatom? JO@INGTON: Ma, ja to onako malo vje`bam. Zna{, dolazi mi sutra dvorski fotograf, snimi}emo, onako, neke zidne slike... BABIJER: Da, nema smisla da se stalno slika{ za pisa}im stolom i u lovu. Havane ti, dobro si se to setio. To sa radionicom ti je mnogo bolja propagandna fora, nego one zna~ke sa potpisom. JO@INGTON: Kad si ve} spomenuo tu propagandu - {ta misli{, kako bi bilo da ja tjebi lijepo ispri~am, a da ti jo{ ljep{e napi{e{ moj `ivotopis. BABIJER: U pravu si, treba dati narodu da ima ~ime da se obrazuje, a pioniri pogotovo.
 11. 11. I ZABRANA DELA 12 JO@INGTON: Bravo, Babijeru, odli~no si to rekao! Pioniri treba da u~e na pravim primjerima! BABIJER: A ti si najpametniji i najobrazovaniji. JO@INGTON: Jeste. Nastavi slobodno. BABIJER: Ti si najhumaniji i najpo{teniji. JO@INGTON: Aha. Dalje. BABIJER: Ti si najhrabriji i najodlu~niji. JO@INGTON: Nije da nije. BABIJER: Ti si najve}i {egrtista svih... JO@INGTON: Dobro, dosta, dovoljno je! Ispunio si us- lov za letovanje na After-{ejv ostrvima. BABIJER: Izvini, uhvatio me patriotizam, pa nisam mogao da se kontroli{em. JO@INGTON: Zna~i, dogovorili smo se. Sutra bi ve} mogao po~eti sa pisanjem. BABIJER: Do{ao bih prepodne, ako mo`e... JO@INGTON: Do|i bolje popodne. Prepodne sam zauzet, dolazi mi Ri~ard Girton. Zna{, po{to je D`eri Luis bolestan, mora}u njega da anga`ujem za film. (MUZIKA) U^ITELJICA: (KRE[TAV GLAS I JO[ GORI PADE@I) Deco, danas }e da govorimo o istoriju na{e domovine. Ko }e za po~etak da nam ka`e kako se zove na{a domovina? 'Ajde ti mali {to ti je otac profesor, ti mora to da zna{ sigurno. DETE 1: Na{a domovina se zove Avnoslavija! U^ITELJICA: Odli~no, to je znanje, evo ti petica za kraj godinu. I pozdravi tatu. DETE 1: Ho}u, i on je pozdravio Vas. U^ITELJICA: Fala mu. Dobro, al' nismo ~uli pun naziv na{e domovine. 'Ajde, Perice, ka`i ti, znam da nema{ pojma, al' nema veze, zalepi}u ti keca, hehehe! PERICA: Na Va{u veliku `alost, u~iteljice, ipak znam - pun naziv je SFR Avnoslavija. U^ITELJICA: Aha, misli{ da si se izvuk'o? A {ta zna~i to "SFR", 'ajd' sad? PERICA: Znam i to! SFR zna~i "Samostalna frizerska radnja"... U^ITELJICA: [ta ka`e{, bre? PERICA: Pa to zna~i, kom{ija mi je frizer...
 12. 12. DEDINJASTIJA 13 U^ITELJICA: Mar{ kod direktora! Ti, ti pokvarenjaku mali kontrarevolucionarni! Ne}e{ ti mene u svaki vic da zajebava{! PERICA: Ali, u~iteljice, budite malo originalni, nema smisla da me u svakom vicu {aljete kod direktora. U^ITELJICA: E pa onda mar{ u }o{ka i kle~i na kukuruza! Vaspita}u ja tebe pedago{ki, ima da kle~i{ tu ~itav dan, a plus da ga zaglavi{ ti meni na kraj godine na popravnoga ispita! PERICA: Ali za{to? U^ITELJICA: Ti{ina, kle~i tu i da nisi pisnuo. Daklem, deco, gde smo stali? Aha, ko }e da mi ka`e {ta zna~i "SFR", al' ovaj put bez zajebancije? 'Ajde ti mala {to ti je otac doktor. DETE 2: "SFR" zna~i "Savr{eno Fenomenalna Repu- blika"! U^ITELJICA: Odli~no, tako je! Je l' vidi{, Perice, kako druga deca nisu neprijatelji na{eg dru{tva kao ti? E, sad da ~ujemo zna li neko ko je najve}i sin svih naroda Avno- slavije koga ceo svet poznaje? (TI[INA) [ta, nije valjda da niko ne zna?! PERICA: Znam ja! U^ITELJICA: Ti da }uti{! Ne misli{ valjda da }u ponovo da se zajebem, pa da ti pustim da {iri{ neprijateljsku propagandu me|u ovi divni pioniri. Dobro, je l' zna neko da odgovori? (TI[INA) PERICA: Znam ja! U^ITELJICA: Dobro de, ka`i ti, kad ve} niko drugi ne zna! PERICA: Najve}i sin Avnoslavije poznat {irom sveta je Vlade Divac, 2 metra... U^ITELJICA: [ta!!! Mar{ napolje, dok te nisam vaspi- tno smo`dila! Gubi se da te ne ubijem! Aaa, ne}e{ ti, blago meni, da bude{ primljen u Savez ogladine, vide}e{ ti, izbaci}u ja tebe i iz Saveza pionira. Gade mali neprija- teljski! Jeste li videli, deco, kako ne treba da se pona{a jedan Mi{kov pionir? DECA: Jesmo! U^ITELJICA: Sad po{to sam ga izbacila, mo`emo mirno da dr`imo ~as. Ovako, ovo zapi{ite u sveske: "Najve}i
 13. 13. I ZABRANA DELA 14 sin Avnoslavije je Jo`ington Blejkroz Mi{ko". Jeste li zapisali? DECA: Jesmo! U^ITELJICA: Dobro. Za doma}i da svako napi{e tu re~enicu 88 puta. (MUZIKA) OTAC: Perice, sine, kako je bilo danas u {koli? PERICA: Ni{ta posebno, }ale, samo jedan kec. OTAC: Iz ~ega? PERICA: Iz "Poznavanja dru{tva". Ni{ta posebno, ka`em ti, mnogo dosadan dan, nisam bio ~ak ni kod direktora, samo sam kle~ao na kukuruzu... OTAC: I {ta ka`e{, samo kukuruz? Zna~i, popravio si se! A sad uklju~i televizor da gledamo "Dnevnik", da vidim nisi li slu~ajno napravio opet neku me|unarodnu pizdariju. ([PICA DNEVNIKA) VODITELJ: Dobro ve~e, po{tovani gledaoci. Dana{nji dan je obele`ila poseta dragog gosta, gospodina i druga Ri~arda Girtona, na{em voljenom guverneru, drugu Mi{ku. Na aerodromu je prire|en veli~anstven do~ek, kakav nije vi|en jo{ od posete njegovog nesvrstanog veli~anstva Lju Do`dera iz prijateljske Tasmanije. O dana{njem do~eku imamo izve{taj na{eg reportera. (FON AERODROMA + MASA SVETA) REPORTER: Avion njegovog gluma~kog viso~anstva Ri~arda III Girtona sleteo je negde oko osamnaest ~asova pred vi{e hiljada tisu}a razdraganih gra|ana. MASA: @iveo bratski Holivud! @iveo! REPORTER: Po izlasku iz aviona Girton je pozdravio gra|ane mahanjem obema rukama. MASA: @iveo drug Ri~ard! @iveo! REPORTER: Potom je si{ao niz stepenice, gde ga je ra{irenih ruku ~ekao drug Mi{ko. MASA: @ivele bratske op{tine Holivud i Ko{utnjak! @ivele! REPORTER: Evo, oni se srda~no ljube, u levi obraz, pa u desni, pa opet u levi, i na kraju opet u desni. Sude}i
 14. 14. DEDINJASTIJA 15 prema poljupcima, ovo je do~ek na nivou {efova dr`ava ili vlada. Posle intoniranja sve~anih pesama Avnoslavije i Holivuda drug Ri~ard i drug Mi{ko su krenuli u obilazak po~asne ~ete. Da ~ujemo {ta im je tom prilikom rekao drug oficir koji vitla sabljom. OFICIR: Dru`e Stravu~esku, po~asni strelja~ki vod postrojen je u ~ast Va{eg streljanja... VODITELJ: Izvinite, dragi gledaoci, izgleda da je do{lo do ubacivanja "Televiziunee Romanee liberaee" na na{ kanal. Izvinjavamo se jo{ jednom i nastavljamo emisiju vestima iz sveta. SPIKER 1: U Tirani je ovih dana otvoren prvi porno bioskop. To je samo korak dalje u procesu demokratizacije koji je zapo~et kupovinom prve porno video kasete za potrebe Ministarstva kulture. Posle prve projekcije u novootvorenom i zasad jedinom bioskopu u zemlji, gra|ani Tirane su bili zaprepa{}eni ~injenicom {ta se sve krije ispod `enskih krem mantila. SPIKER 2: Predsednik Saveza Ameri~kih Socijalisti~kih Dr`ava i predsednik Sjedinjenih Sovjetskih Dr`ava potpi- sali su danas samoupravni sporazum o udru`ivanju u jedinstvenu federaciju na celoj svojoj teritoriji. Kako saznajemo iz re`ije, ova vest je ~ista izmi{ljotina i urednik Dnevnika }e najebati zato {to je emitovana. SPIKER 1: Na teritoriju Svemirske autonomne pokrajine Mars, u blizini Asteroid-sitija, sino} je sleteo identifikovani lete}i objekat. Po izjavama o~evidaca letilica je bila plavo-belo-crvene boje i imala je registarski broj YU 1990. Iz nje je iza{lo oko dvadeset miliona zemaljaca, visokih od jedan i po do dva metra, koji su nosili i uzvi- kivali parolu: "Bolje Mars, nego Marks!". Kako su izjavili novinarima Marsovske pres agencije, razlog njihovog dolaska na Mars je nepostojanje uslova za `ivot na njihovoj planeti Zemlji. VODITELJ: Prelazimo na vesti sa Zemlje. SPIKER 1: Iz Narodne banke Avnoslavije dobili smo informaciju da }e ovih dana biti pu{tena u opticaj nov~anica od tri i po dinara. Na prednjoj strani ima}e lik Miki Mausa, a sa zadnje strane nalazi}e se panorama Diznilenda. Ova dva motiva za novu nov~anicu pobedili su na me|unarodnom konkursu za simbol i maskotu na{e privredne reforme. Ovime su ujedno i demantovane glasine da je za maskotu izabran Dante ^varkovi}.
 15. 15. I ZABRANA DELA 16 SPIKER 2: Danas je sve~ano otvoren beogradski metro. Predaju}i metro na upotrebu beogra|anima, drug Pacoje Krti~i}, direktor preduze}a "Rovarenje-in`enjering", koje je bilo glavni izvo|a~ radova, istakao je da je ponosan {to je ovaj veliki poduhvat zavr{en u rekodnom roku od samo dve godine i stodevedeset{est meseci. Kako se predvi|a prva probna vo`nja metroom obavi}e se ve} za dvadesetpet godina, za kada se planira uvo|enje struje i postavljanje {ina. Dotle se preporu~uje gra|anima da pri silasku u metro ponesu gumene ~izme, baterijsku lampu i hranu za dva dana. Ina~e, zavr{etkom metroa prili~no }e se smanjiti gu`va na beogradskom kosmodromu. VODITELJ: Bele`imo jo{ jedan uspeh na{e privrede u proboju na svetsko tr`i{te. SPIKER 1: Preduze}e "Taljiga-kars" iz Bukvi{ta zaklju- ~ilo je ugovor sa ameri~kom firmom "Tri livade korporej{n" o izvozu zapre`nih vozila od 2000 kubika na ameri~ko tr`i{te. Predstavnik ameri~kog partnera, gospodin Vilid`- men, izjavio je da je prezadovoljan ekolo{kim prednostima i konforom koji pru`aju na{a zapre`na vozila. U njih je ugra|ena najsavremenija oprema, po~ev od automatskog rasteriva~a muva sa zaprege, pa sve do infracrvenog fenjera sa leve strane, to jest, kod modela za britansko tr`i{te - fenjera sa desne strane. Potro{nja zapre`nih vozila marke YUGO SIMENTAL je svega pet naramaka sena na sto km. VODITELJ: I za kraj, pre prognoze kursne liste, evo jedne radosne vesti za potro{a~e. U prodavnicama {irom zemlje uskoro }e se pojaviti elektri~na energija i dnevna {tampa uvezene iz Singapura, koje }e se prodavati po 150% ni`oj ceni od doma}ih proizvoda. Ovo je jo{ jedan od poteza savezne vlade u cilju suzbijanja monopolskog pona{anja na tr`i{tu. A sada, evo i prognoze kursne liste za dan 1. decembar 2018. godine: 1 srpski dinar vrede}e 7,5 hrvatskih kuna, 1 makedonski lev - 0,35 slovena~kih lipa i 1 bosanski dukat vrede}e 1 crnogorski perper. To je bilo sve u ovom izdanju Dnevnika. Podse}amo vas da u emisiji "25 sati" mo`ete videti {iri izve{taj o poseti Ri~arda Girtona. (MUZIKA)
 16. 16. DEDINJASTIJA 17 ALEKSIS: E, ima da budem kalif umesto kalifa i ta~ka. Ne}e, bre, meni dvajes' godina da nare|uje neki metalac. Nisam, bre, ja d`abe bio abad`ija pre rata. UDBOMIR: U pravu ste, dru`e Aleksis. Samo, ja mislim da Vam ne smeta samo drug Mi{ko da biste bili kalif umesto njega. ALEKSIS: A ko mi to jo{ smeta, ka`i mi, odma' }u da mu ozvu~im spava}u sobu, majku li mu njegovu! Govori brzo, Udbomire, vidi{ da nemam strpljenje! UDBOMIR: Znate ~oveka, Edgar Drvodelj. ALEKSIS: Ma je l' mi-{ko, to jest, ma je l' ti-to mene, Udbomire, zajebava{? UDBOMIR: Gde bih ja Vas... ALEKSIS: Pa, dobro, majku mu, ne misli{ valjda da bi mene, Aleksisa Rankovsona, mogao da spre~i tamo neki predratni u~itelj Drvodelj. UDBOMIR: Ne mislim, ali se pri~a... ALEKSIS: [ta, bre, ima da Se pri~a? Pa on je upropastio sve {to mu je do{lo u ruke. Ako ovako nastavi, on }e, bre, do dve'iljadite da zasere bar jo{ sedam-osam Gustava. UDBOMIR: Zar mu nije bilo dosta {to je zasr'o ovih nekoliko do sada... ALEKSIS: More, zasr'o bi on jo{ vi{e, al' Skup{tina ne mo`e da postigne da usvoji sve {to on naumi da uneredi. UDBOMIR: Stvarno, taj Drvodelj Vam nije ni do kolena. Vi, recimo, nikad niste omanuli u prislu{kivanju. ALEKSIS: ]uti, budalo, ovde i zidovi imaju u{i! UDBOMIR: Za{to, rekao sam istinu ... ALEKSIS: Jo{ pita{ za{to?! Ne misli{ valjda da su onoliki ljudi poslati na Nago ostrvo zato {to nisu govorili istinu? UDBOMIR: Kakvo Nago ostrvo, nikad nisam ~uo za njega? ALEKSIS: Slu{aj, Udbomire, nemoj tu da mi se TEMPOira{! Ako ne zna{ {ta je to Nago ostrvo, da te po{aljem ja malko tamo na letovanje? UDBOMIR: Ne, ne, hvala, ne volim da se sun~am. ALEKSIS: Nego, dosta je bilo zamajavanja, daj da radimo ne{to. Pozovi mi Oznoljuba da ~ujem dana{nji izve{taj o spoljnim i unutra{njim neprijateljima. OZNOLJUB: Izvolite, dru`e Aleksis, izve{taj je gotov. ALEKSIS: 'Ajde, Oznoljube, ~itaj {ta ima.
 17. 17. I ZABRANA DELA 18 OZNOLJUB: Ovako... kao prvo, danas oko deset i petnaest, na ~asu "Poznavanja dru{tva" Perica je naru{avao najsvetlije tekovine na{eg dru{tva, me|u kojima i ime i delo druga Mi{ka... ALEKSIS: Aha, zna~i Perica ne miruje! OZNOLJUB: Ne miruje. ALEKSIS: Zna~i, Perica rovari i dalje! OZNOLJUB: Rovari. ALEKSIS: Dakle, nije mi zahvalan {to sam mu sredio da sedi sa Mi{kom juniorom u istoj klupi. OZNOLJUB: Nije. UDBOMIR: Pa zar je ba{ na{ao da naru{ava ime i delo oca svog druga iz klupe. ALEKSIS: To je ve} prevr{ilo svaku meru! A ba{ sam ga planirao da preda Pa{tetu za koju godinu, kad poraste. UDBOMIR: [ta }ete, {efe, ova dana{nja deca ne po{tuju ni{ta. Evo, onaj moj mla|i, ima tek dve godine, a ve} se usu|uje da cepa onu sliku na tre}oj strani ~itanke. OZNOLJUB: Jo`e me sa~uvaj, {ta li }e tek da radi kad zavr{i osnovnu {kolu. Bi}e sva{ta ako se ugleda na Pericu. UDBOMIR: Ma, lepo ja ka`em da je dovoljno da se ide ~etiri razreda. [ta, recimo, fali drugu Mi{ku? ALEKSIS: Ko zna, da sam ja slu~ajno pao prvi razred mo`da bih ve} bio kalif umesto kalifa. Oznoljube, ~itaj dalje! OZNOLJUB: Na takmi~enju "Mi{ko - rezolucija - sir", u selu Donji Ljubi{, niko nije znao odgovor na pitanje: "[ta je mali Jo`ington skinuo sa tavana i skuvao deci kad su bila gladna?". ALEKSIS: Nevi|ena sramota! Me|unarodna bruka! UDBOMIR: Ne smem ni da pomislim {ta }e sve progresivna svetska {tampa da napi{e o tolikom neznanju. ALEKSIS: Nismo se mi za to borili da se posle toliko godina u slobodi de{avaju takve stvari. OZNOLJUB: I to nije sve! Jedan pionir je u odgovoru na pitanje: "Ko je bio najbolji ma~evalac u austrougarskoj vojsci", upisao - tri musketara. ALEKSIS: Auuu, pa to je specijalni rat! Udbomire, odmah po{alji ekipu da ispita da li postoji veza izme|u Perice i tih iz tog sela, kako se zva{e... OZNOLJUB: Donji Ljubi{. ALEKSIS: Poljubi{ ga ti! I da me odmah izveste, razume{?
 18. 18. DEDINJASTIJA 19 UDBOMIR: Razumem, dru`e Aleksis! ALEKSIS: To smo sredili. Je l' ima jo{ ne{to u tom tvom izve{taju, Oznoljube? OZNOLJUB: Ima, na Kosmosovu je opet otkriveno tajno skladi{te automata i mitraljeza i [o{oni su opet... ALEKSIS: Dobro, dosta, ne zamaraj me tim sitnicama. Va`no je da smo mi ve} identifikovali glavne neprijatelje dru{tva... OZNOLJUB: ... Pericu i njegovu grupu... ALEKSIS: ... i da smo preduzeli odgovaraju}e mere, je l' tako? OZNOLJUB: Tako je! ALEKSIS: Po{to nema vi{e ni~eg zna~ajnog za danas, iza|i, molim te, da ja obavim jedan telefonski razgovor. OZNOLJUB: Razumem, {efe! ALEKSIS: (OKRE]E BROJ I GOVORI IZMENJENIM GLASOM) 'Alo, je l' to stan Spiridona Mekasa? Nije?! Izvinite, dru`e Jo`ingtone, dali su mi pogre{an broj. [ta, vi meni majku?! E, onda i ja vama va{u Kristovanku Blejkroz, i to skroz! (TRESNE SLU[ALICU) Sramota! Guverner, pa tako da se izra`ava preko telefona. Oduvek sam znao da je on najobi~niji kmet iz Gadfaderrovca. Bolje bi bilo da nikad nije ni oti{ao iz njega. 13. 05. 1990.
 19. 19. I ZABRANA DELA 20 D E D I N J A S T I J A - P A R T T W O I L I T A K V U D E D I N J A R I J U M A J K A V I [ E N E R A A NARATOR: Last time in Dedinjasti. Kratak sadr`aj prethodnih epizoda. Po{to je likvidirao Metju Blejzdela, Pitera Blekd`ord`a zvanog King, D`ozefa D`uga{vilija zvanog Brka, Aleksisa Rankovsona zvanog Leka i ostale neprijatelje svih boja, mirisa i ukusa, Jo`ington Blejkroz zvani Mi{ko je kona~no ostvario svoj san - postao je prvi ~ovek Pokreta besmislenosti. Sadr`aj ostalih epizoda vam ne mo`emo saop{titi, jer nije lepo pri~ati vulgarnosti preko radija. (FON VO]NJAKA NA BRIONIMA) KRISTOVANKA: Jo`ingtone, ljubi~ice moja bela, gde si? JO@INGTON: Kristovanka, ljubavi moja, evo me u vo}njaku, berem mandarine! KRISTOVANKA: A, tu si! [ta }e ti tolike mandarine? JO@INGTON: Kako {to }e mi?! Pa ti zna{ da ja mnogo volim djecu, a pogotovo pionire. KRISTOVANKA: I onda? JO@INGTON: Odlu~io sam da poklanjam mandarine djeci {irom Avnoslavije. Stotinak kilograma mandarina nije neki veliki tro{ak, a propagandni efekti su izvrsni. KRISTOVANKA: Ah, kako je moje rosno cve}e to pametno smislilo! JO@INGTON: [to }e{, to je meni na{a borba dala! KRISTOVANKA: A ja mislila da si se sakrio od svojih guvernerskih obaveza, da bi na miru smi{ljao imena za svoje kum~i}e. JO@INGTON: "Galeba" mi, da zna{ da mi je dugo trebalo da smislim ime za novo dete Brzokota Belokapi}ija. KRISTOVANKA: Nije valjda da je Brzokot dobio i dvadeset prvo dete?!
 20. 20. DEDINJASTIJA 21 JO@INGTON: Jeste. Al' kad sam mu ve} bio kum za onih jedanaest, mogu i ovo jedno da krstim. Zva}e se Srbo`der! KRISTOVANKA: Lepo ime, samo, zar ne misli{ da nije malo previ{e da mu se ve} dvanaestoro dece zove Srbo`der! JO@INGTON: Hiljadu mi narodnosti, a za{to ne bi?! Vidje}e{, historija }e pokazati da sam bio u pravu! KRISTOVANKA: Blago meni, ti si uvek bio u pravu! JO@INGTON: Nije to~no, jedanput sam bio i u Lepoglavi! Nego, Kristovanka, ljubavi moja, gdje `eli{ da ove godine putujemo, to jest, koje daleke, a nama tako bliske zemlje, da posetim kao guverner prijateljske Avnoslavije? KRISTOVANKA: Ne znam, guverner~i}u moj, mora}u prvo da vidim {ta mi od egzoti~nih poklona u mojoj zbirci nedostaje. GENERAL: (ZADIHAN) Dru`e glavni zapovedni~e, izvinite {to prekidam va{ intimni razgovor, ali hitno je! JO@INGTON: Stotinu mu rezolucija, dru`e Generale, otkud toliko hitnih stvari da me mora{ uznemiravati u svakom pozori{tu? Da me ne tra`e slu~ajno zbog nepla}ene alimentacije, hahaha! GENERAL: Nije to, dru`e Mi{ko, alimentaciju smo ve} regulisali iz bud`eta. JO@INGTON: Pa {to je onda tako hitno? GENERAL: Pala je pra{ina na mercedes sa {estoro vrata. [ta da radimo? JO@INGTON: Tako glupo pitanje nisam o~ekivao od tebe, dru`e Generale! Naru~ite mi novi kod gospodina Dajmler-Benca, {ta bi drugo mogli da uradimo, kad situacija tako nala`e. Je l' to sve od problema za danas? GENERAL: Na`alost, nije. Imamo problem i sa parolama. JO@INGTON: Kakvog problema mo`e biti?! Jeste li stavili parolu "^vrsto kora~amo Mi{kovim putem"? GENERAL: Jesmo, na ulazu u svaku kasarnu! JO@INGTON: A "Mi{ko - partija - velika inflacija"? GENERAL: Jesmo i to. JO@INGTON: A "Tu|e ne}emo, svoje nemamo"? GENERAL: I to smo stavili na svako ogoljeno brdo pored glavnih puteva. JO@INGTON: Pa u ~emu je onda problem?!
 21. 21. I ZABRANA DELA 22 GENERAL: Ne znamo koju parolu da stavimo u WC Centralne kotlarnice Saveza {egrtista. JO@INGTON: E, moj Generalu, stvarno si doktor Kad`ija! GENERAL: Kakav doktor, dru`e Mi{ko? JO@INGTON: Dr Kad`ija, to jest, drkad`ija, to si ti! Tisu}u mi monarhija, je l' sam te zato ja unapredio od konjovodca u generala da bi me ti zamarao problemima koji su u nadle`nosti Centralne kotlarnice? GENERAL: Nisam ja kriv, ve~ernje mi {kole, nego oni iz CK nisu mogli da se usaglase da li da u WC stave parolu "Mi smo Mi{kovi - Mi{ko je na{" ili parolu "[to je vi{e kleveta i la`i, Mi{ko je miliji i Dra`i". JO@INGTON: Je l' vidi{, Kristovanka, i Dra`i sam se omilio! KRISTOVANKA: Jeste, ljubi~ice moja plava, ti se bori{ za narodna prava! JO@INGTON: Zna{ {ta, Generalu moj, neka oni to pitanje podhitno sami rije{e. Ne}e oni meni usporavati demokratske promjene u dru{tvu i Savezu. GENERAL: Razumem, dru`e glavni zapovedni~e! JO@INGTON: I jo{ ne{to. Neka spontano pokrenu inicijativu da mi se za Mi{kovdan dodijeli jo{ koji orden narodnog junaka. Vidi{ kako mi se lijepo sla`u uz sve uniforme, a nema smisla da ovih nekoliko stalno premje{tam s jedne na drugu uniformu. Je l' tako, Kristovanka, ljubavi moja? KRISTOVANKA: Jeste, moja narodna nado, tebe voli i staro i mlado! JO@INGTON: Ma, jebe{ staro - daj samo mlado! (MUZIKA) (TELEFON) MAJORDOM: Dobar dan, izvolite! GLAS: 'Alo, da li je to planta`a gospodina ^ede? MAJORDOM: Halo, lo{e vas ~ujem... GLAS: 'Alo, gospodine ^edo, mandarine se odli~no prodaju, po{aljite slobodno jo{... MAJORDOM: Izvinite, nije gospodin ^eda, nego letnja rezidencija druga Mi{ka... GLAS: 'Alo, je l' to ostrvo Vangla...
 22. 22. DEDINJASTIJA 23 MAJORDOM: Na`alost, pogre{ili ste broj, ovo su After- {ejv ostrva, a ne ostrvo Vangla! GLAS: Izvinite, dali su mi pogre{an pozivni broj... MAJORDOM: Nema problema, dovi|enja! GLAS: Dovi|enja! JO@INGTON: Majku mu bo`iju, majordome, ko je to zvao ovako rano u {est sati i dvjesto~etrdeset minuta? MAJORDOM: Pogre{an broj, dru`e Mi{ko. JO@INGTON: Ma kakav pogre{an broj, moj majordome, to me sigurno opet zafrkavaju oni unutra{nji neprijatelji iz "Indeksovog radio-pozori{ta"! Hiljadu mi proletera, znam ja njih, rovarili su oni jo{ prije rata! MAJORDOM: U pravu ste, dru`e Prastari! Ti studenti i ostala nepo{tena inteligencija su se tako izbezobrazili, pa samo bune narod! (ZVONO) JO@INGTON: Ovo je sigurno Edgar Drvodelj. Slobodan si, majordome, mo`e{ i}i, ja }u mu sam otvoriti. MAJORDOM: Razumem, dru`e Mi{ko! (VRATA) JO@INGTON: Tisu}u mi klasika marksizma, pa to si ti, Drvodelju! DRVODELJ: Dobar dan, tovari{ Mi{ko! JO@INGTON: Ne tovarim. Dobro mi do{ao, ratni dru`e! DRVODELJ: Izvini kaj nisam prihajao na vreme, sino} sam radio celo no} in sam se pa tudi dao uspavat... JO@INGTON: Nema problema, Edi, va`no je da si zavr{io ono {to sam naru~io? DRVODELJ: Jesam, evo tu je vse - dva nova zakonov in najnoviji Gustav! JO@INGTON: Stotinu mi crvenih knji`ica, nisi valjda sve uradio za jednu no}?! DRVODELJ: [ta }e{, tovari{ Prastari, navikao sam tako jo{ dok sam bio u~itelj pre rata u tamnici naroda. Tad sam mogao za eno no} da pregledam pisane zada}e za celo {kolo! JO@INGTON: Tako i treba! Ne biram ja d`abe samo sposobne i obrazovane ljude za saradnike! Da vidimo {ta si to lepoga uradio?
 23. 23. I ZABRANA DELA 24 DRVODELJ: Evo, ovo prvo je Zakon o ugro`enom radu, a ovaj drugi je Zakon o izmeni nepodobnih imena gradova. JO@INGTON: Zna{, dobro je {to gleda{ u budu}nost i {to si ve} zavr{io taj Zakon o ugro`enom radu, ali bolje je da ga ostavimo da odstoji jedno desetak godina. DRVODELJ: Ali zakaj, pa evo pro~itaj ga, pravo remek delo... JO@INGTON: Ma, vjerujem ti da je odli~an i progre- sivan, samo, zna{, nema potrebe da sad i njega ubacujemo u igru. Vidi{ da nam u svijetu jo{ uvek dobro prolazi onaj {tos sa privrednom reformom. DRVODELJ: Da, da, tiso} mi gustavov, ima{ ga prav! A nije lo{e pro{lo ni smenjivanje Aleksisa Rankovsona, onog primitiunog ju`njaka! JO@INGTON: A kad se tu doda da smo glavni u Pokretu besmislenosti, onda nije ~udno da smo najnaprednija i najdemokratskija zemlja na Svijetu i {ire! DRVODELJ: Radni~ke mi klase, tako je! JO@INGTON: Nego, taj drugi zakon, to mijenjanje nepodobnih imena gradova, to mi se svi|a! DRVODELJ: Prav za prav, in meni se zelo dopada! Mi[KO: Zna{, od kad sam onoj Podbrdici promijenio ime u Mi{kovgrad, primjetio sam da ljudi u njemu sre}nije `ive. DRVODELJ: Ma nemoj, stvarno? JO@INGTON: Najozbiljnije, Republike mi, nau~na istra`ivanja su potvrdila to moje mi{ljenje! A ti bar zna{ kako ja cijenim nauku, uostalom zar te nijesam uvijek podr`avao? DRVODELJ: Jeste, jeste. A, demokratije mi, Mi{kov- grad mnogo ljep{e zvu~i! Ono Podbrdica mi je bilo ba{ nekako kontrarevolucionarno! JO@INGTON: Pa, {to misli{, koji grad bi trebalo jo{ da usre}im svojim imenom? DRVODELJ: Mislim da Jajce to zaslu`uje. JO@INGTON: Mi{kovo Jajce - ne zvu~i lo{e! Ali bolje da narod samoinicijativno odlu~i koji }e grad da bude Mi{kov, to jest, moj. Ja }u im samo predlo`iti. DRVODELJ: Tako je, ti si uvek bio za demokratsko odlu~ivanje. Nego, tovari{ Mi{ko, moram ne{to da ti priznam... JO@INGTON: Ka`i slobodno. DRVODELJ: Zna{, ovaj, ja mnogo mrzim Plo~e!
 24. 24. DEDINJASTIJA 25 JO@INGTON: Nevjerojatno, kakova slu~ajnost! A, vidi{, majku mu bo`iju, ja mnogo mrzim magnetofonske trake! A, ti ka`e{ mrzi{ plo~e... DRVODELJ: Ma nisam mislio na gramofonske plo{~e, nego na grad Plo~e! JO@INGTON: Pa za{to ne ka`e{ odmah - nema pro- blema, zva}e se Drvodeljevo! Je l' ti se svi|a? DRVODELJ: Drvodeljevo, kako to gordo kr~i! Od toga je lep{e samo Mi{kov Mi{kovgrad! (MUZIKA) ([PICA DNEVNIKA) VODITELJ: Potrovani gled..., izvinite, po{tovani gleda o~evi... opet sam se zajebao! Po{tovani gledaoci, dobro ve~e! Kao {to znate, a bolje bi vam bilo da znate, danas je ro|endan druga Mi{ka, pa mu ovom prilikom `elimo da nas bar jo{ sto godina vodi putem sre}e i blagostanja. Jutros je u na{ glavni grad stigla Pa{teta gadosti, pa je tim povodom prire|en bogat kulturno-umetni~ki program. Dok pratite snimak srda~nog do~eka Pa{tete, da ka`emo da }e njen poslednji nosilac, koji }e imati tu sre}u i ~ast da je preda drugu Mi{ku, biti dvadesetosmogodi{nji pionir Srbo`der Belokapi}i, pobednik ovogodi{njeg takmi~enja "Mi{ko - rezolucija - sir". Uklju~i}emo na trenutak na{e kamere na stadionu Avnoslavijske narodne vojske da vidimo kakva je atmosfera pred ve~era{nji veli~anstveni splet. (FON STADIONA) REPORTER: Dobro ve~e, kako kome, dragi gledaoci. Stadion je ispunjen do poslednjeg mesta, {to i nije ~udno s obzirom na to da su ulaznice deljene besplatno i da ve~eras nema ni~eg pametnog na televiziji. Dakle, na`alost, sve je spremno za ve~era{nji splet povodom Mi{kovdana. Ovi jadnici na tribinama i na terenu jedva o~ekuju da se kroz pola sata pojavi i drug Mi{ko u sve~anoj lo`i, pa da cirkus bude kompletan... VODITELJ: Hvala na{em reporteru na poslednjem javljanju u svojoj karijeri i po`elimo mu prijatne dane u Padinskoj skeli. A mi nastavljamo sa "Dnevnikom". Danas
 25. 25. I ZABRANA DELA 26 je drugu Mi{ku uru~en i po petnaesti put orden narodnog junaka. Drug Mi{ko se tim povodom zahvalio slede}im biranim re~ima. (FON PRIJEMA) JO@INGTON: Meni je neizmjerno drago {to ste me, evo, tek petnaesti put odlikovali ordenom Navodnog junaka. Zato, hvala svima onima koji su spontano podr`ali moju inicijativu za ovo odlikovanje. Me|utim, ni ostali gra|ani Avnoslavije ne treba da brinu. Ima}e i oni prilike da pokrenu sli~ne inicijative, {to im je osigurano ustavnim pravima i slobodama, me|u kojima posebno isti~em pravo da me izaberu za guvernera bez ograni~enja trajanja mandata. U svakom slu~aju, ne}e biti problema za realizaciju svih njihovih demokratskih zahteva za dodjelu odlikovanja, jer, ako zatreba, sa{i}u jo{ koju uniformu, po{to na postoje}im ima jo{ malo mjesta za ordene. (FON STADIONA) KIZA: Je li, bre, Gile, {a je ovo? GILE: Nemam pojma, Kizo, al' izgleda da ovo nije utakmica. KIZA: Kako nije utakmica, jebo te, vidi{ da smo na stadionu?! GILE: Ma vidim i ja da je stadion, al' mi nije jasno {a }e ovolika de~urlija na terenu? KIZA: Zna{ {a, Gile, glup si k'o usmerenjak! To je podmladak, oni prvo igraju, a posle njih seniori. GILE: E, kad si tako pametan, ka`i mi onda {a }e one stepenice na sred tribina? KIZA: To su ti stepenice za sudiju. Po novim pravilima oni tu izlaze posle utakmice, jer su tuneli mnogo mra~na i zajebana stvar ... SPIKER NA STADIONU: Dragi posetioci, drug Mi{ko je upravo stigao u sve~anu lo`u. GILE: [a je ovo sad, Kizo, nisam vid'o da je pao gol?! KIZA: Otkud znam, vidi{ da je ovo neka mlitava publika, ne umeju ni da navijaju kako treba. GILE: Nema veze, 'ajd' da se i mi spontano odu{evimo. Bravo, to majstore!!! UDBOMIR: Stoj, ne mrdaj, uza zid!
 26. 26. DEDINJASTIJA 27 GILE: Ko je, bre, ovaj, Kizo ... UDBOMIR: Ti{ina, bre, umukni! Nemoj sad da te zviznem ima pet dana Gospe da ti se privi|aju! Oznoljube, pretresi ih! OZNOLJUB: Razumem, {efe! Ruke na zid, ra{iri noge! KIZA: Samo polako, nemoj da me golica{... UDBOMIR: Umukni, bre! Jesi li na{ao ne{to? OZNOLJUB: Ni{ta, {efe, ~isti su. GILE: Normalno da sam ~ist, ju~e je padala ki{a... UDBOMIR: Nemoj mnogo da pri~a{, nego samo odgo- varaj ono {to te pitam! GILE: Dobro, kad ti ka`e{. UDBOMIR: [ta vas dvojica radite ovde? KIZA: Ni{ta, dru`e organ, do{li smo da bismo prisu- stvovali. UDBOMIR: Jeste li vas dvojica u~esnici spleta? GILE: Kako ne bi bili, pa zar ne vidite da smo prikladno obu~eni: imamo crven jezik, beo pogled i plave farmerke. KIZA: Da zna{, Gile, da si stvarno prikladno obu~en. Lep si k'o rumunski autobus. UDBOMIR: Za{to ste se onda malopre onako dernjali, kao da ste na mitingu? GILE: Pa, bili smo odu{evljeni! KIZA: Jeste, stvarno smo Odu {evili pre neki dan... UDBOMIR: Dobro, u redu je? Oznoljube, pusti ih. Izgleda da su pravi Mi{kovi primerni omladinci. KIZA i GILE: Jesmo, kako ne bi bili, pa to je neizbe`no. SPIKER NA STADIONU: Prva slika nosi naziv "Dru`e Mi{ko, mi ti se klanjamo"! (SLETSKA MUZIKA) KIZA: ['a im bi odjedanput, gde su se rastr~ala ova de~urlija?! GILE: Jao, sad sam se setio, Kizo! Pa ovo je splet! KIZA: ['a ka`e{ da je ovo? GILE: Splet! Znam, gledao sam pro{le godine na TV. Gledaj, sad }e de~urlija da ispi{u ne{to na terenu. KIZA: Zar im nije bilo lak{e da te reklame ispi{u farbom. GILE: Je l' mo`e{ da pro~ita{ {'a su ispisali? KIZA: Otkud znam! Da sam i{ao u {kolu sva ~etiri razreda, mo`da bih ja sad sedeo u lo`i.
 27. 27. I ZABRANA DELA 28 GILE: Obrati pa`nju na onog {'o tr~i oko stadiona! KIZA: ['a ono nosi u rukci, da nije olimpijska baklja? GILE: Ma jok, bre, to je Pa{teta! Sad }e da se popne uz stepenice i da je preda onom tipu u belom odelu. Tako rade svake godine. KIZA: Taj tip mora da je mnogo gladan ~im mu svake godine donose pa{tete. (FANFARE) SRBO@DER: (KROZ EHO, ZADIHANO) Dragi na{ {ok Mi{ko, kume moj, predajem ti ovu Pa{tetu gadosti kao znak na{e ljubavi i kao zahvalnost za sve {to si u~inio na{oj domovini, jedinstvenoj i bratskoj Avnoslaviji! @iveo nam bar jo{ hiljadu godina! (LJUBLJENJE) JO@INGTON: Hvala, drugovi pioniri i omladinci! [to re}i u ovom historijskom trenutku, a da to ne bude historijsko NE. Radimo kao da }e jo{ sto godina biti kredita, a spremte se, spremte, kao da }e sutra biti rat! 03. 06. 1990.
 28. 28. 29 Restoran dru{tvene ishrane INDEX 202 i njegov {alter za topli obrok INDEXOVO RADIO-POZORI[TE uz pomo} glavnog kuvara LAZARA BO[KOVI]A iscedili su iz suve drenovine zajam~eno minimalno sledovanje hrane, pod nazivom POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN
 29. 29. 30 K L I C A : MIRKO I SLAVKO - dva posleratna druga. Hobi: ~ekanje penzije i glasanje protiv neizvesnosti. U^ITELJICA - po Vujakliji: osoba koja u~i decu u {koli. Po zanimanju prosvetna radnica. PERICA - ~udo od deteta, autor vi{e {kolskih i doma}ih zadataka. Hobi: nerviranje deda Mirka i deda Slavka. DECA - `rtve vaspitno-obrazovnog rada gospo|e U~iteljice. MILISAV I STANOJKA - radni ljud i radna ~ove~ica. Hobi: ma{tanje o plati. KOMENTATOR - ~ovek koji zbunjuje TV pretplatnike u toku gledanja utakmica. ZBUNKOVI] - strah i trepet za narodne poslanike. INUVI], LA@OVI] i @IVOTINJOVI] - pripadnici Parlamenta MASA - tako|e pripadnici Parlamenta. Hobi: pravljenje galame po potrebi. GU[AN BRUKI] - pripadnik organa dezinformisanja. SPIKER i SPIKERKA - tako|e GNJILA KALA[TULA - stru~njak za radijaciju.
 30. 30. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 31 (FON PENZIONERSKE KLUPE U PARKU) MIRKO: I {ta ka`e{, Slavko, ni tebi nije stigla penzija? SLAVKO: Jes' vala, Mirko, nema je! MIRKO: To su sigurno Nemci krivi! Znam ja njih jo{ iz rata! Vi{e voli Nemac da ti kasni penzija, nego kobasicu da jede! SLAVKO: Posumnjao sam i ja na Nemce, ali ipak mislim da su za sve krivi po{tari. Ne ka`e d`aba narod:" Sa po{tarima nema neizvesnosti, a nema ni penzija!" MIRKO: Ma da se mi nismo zabrojali, mo`da februar ima 38 dana ove godine? SLAVKO: Ne bih rekao, jer mi ba{ ju~e moj unuk Perica re~e da ide pred Televiziju da proslavi 9. mart - Dan TV pretplatnika. To zna~i da je danas, kol'ko ja znam da ra~unam - 10. mart. MIRKO: Pravo ka`e{, Slavko, o~i moje, sigurno je ve} 10. mart. Evo, ve} nedelju dana nisam i{ao u WC! SLAVKO: I zna{ {ta mi jo{ unuk ka`e za penziju: "Tako vam i treba, kad ste glasali za njih!" MIRKO: Ma pusti dete, {ta ono zna ko je kriv za penzije. SLAVKO: To mu i ja ka`em, citiram: "Sinko, nisu oni krivi {to je propozicija potro{ila pare od Zajma, pa sad nema za penzije!" MIRKO: Dobro si mu odgovorio! I {ta ti on ka`e na te ~injenice? SLAVKO: Ka`e, citiram: "Deda, oprostio sam ti nekako {to si se u~lanio u Savez {egrtista - Preokret za Avnoslaviju, al' ovu la` protiv propozicije imam da ti pamtim dok si `iv!" MIRKO: Drzak mali, majku mu! Je l' vidi{, Slavko, o~i moje, {to se omladina izbezobrazila? SLAVKO: Pravo ka`e{, Mirko. A ja i ti, zbog njihove svetle budu}nosti ubismo se danono}no pi{u}i pisma podr{ke za rubriku "Zlodjeci i olajavanja" u listu "Bolikita! MIRKO: Vala, ruka me jo{ boli od onih sto potpisa! I to sam morao svaki druga~ijim rukopisom! SLAVKO: Veruj mi, ni meni nije bilo lak{e da ti izdiktiram tolika izmi{ljena imena! MIRKO: Direktiva je direktiva! Mora se, {ta }e{. SLAVKO: Ja }u vinjak. (FON MITINGA)
 31. 31. I ZABRANA DELA 32 MIRKO: Slavko, o~i moje, mo`e{ li? SLAVKO: Mogu, Mirko, al' mi se ve} uko~ila le|a! MIRKO: Hajde da spustimo malo ovu parolu na zemlju, pa da odmorimo. SLAVKO: Hvala ti, Mirko, spasio si me i{ijasa! MIRKO: Je l' vidi{ da opet imamo najbolju parolu na celom mitingu! Sve kamere je snimaju! SLAVKO: Jeste, a meni unuk ka`e da nas na svakom mitingu najvi{e slikaju jer smo najmla|i, pa da popravimo prosek. MIRKO: Zajebava mali! Nema po{tovanja za to {to se mi ovde i u njegovo ime smrzavamo! SLAVKO: I jo{ mi ka`e: "Crni deda, zar te nije sramota da stoji{ ispod parole '[egrtisti svih zemalja ujedinite se sa Specijalisti~kim savezom u Specijalisti~ku partiju'?" MIRKO: Ma, {ta zna dete {ta je dobra parola! SLAVKO: Ka`em ja njemu: "Sinko moj, pisao sam ja parole jo{ pre rata, pa ne}e{ valjda ti da me u~i{ {ta je dobra parola!" A on se samo nasmeja, uze daljinski i usred "Dnevnika" prebaci na program one Nezavisne televizije "Osmudio Bre"! MIRKO: Au, {to je mali podmukao, ta~no zna {ta te najvi{e nervira! (MUZIKA - Rambo: "Kataklizma komunizma") (FON U^IONICE) U^ITELJICA: (KRE[TAV GLAS I JO[ GORI PADE@I) Deco, danas }e da imamo vanrednoga ~asa iz Doma}instvo, jer situacija tako zahteva. Prvo da nam neki ka`e {ta smo na pro{loga ~asa u~ili iz Doma}instvo. 'Ajde ti Perico! PERICA: Na pro{lom ~asu Doma}instva u~ili smo kako se pa{teta ma`e {to tanje na hleb i kako se to {to du`e `va}e da bi izgledalo kao da ima dva par~eta hleba za ru~ak... U^ITELJICA: Odli~no, vidi se da si ve`bao kod ku}ama! I {ta smo jo{ rekli na pro{loga ~asa, a {to treba svi da zapamtite? 'Ajde ti mala! DETE 1: Rekli smo da je Sablazno izli{no cve}e krivo {to mame i tate nisu primili plate! U^ITELJICA: Svaka ~ast, to je znanje! Eve ti petica za kraj godinu zato {to se vidi da redovno prati{ "Dnevnika"! A
 32. 32. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 33 sad }e da pre|emo na novu nastavnu jedinicu, koja se zove, to zapi{ite, "Upotreba bajatoga 'leba u ljudsku ishranu". Jeste li zapisali? DECA: Jesmo! U^ITELJICA: Daklem, za ovu nastavnu jedinicu nam treba i nastavno sredstvo koje se zove "Kora leba od pre tri dana". Jeste li svi doneli nastavnoga sredstva? DECA: Nismo! U^ITELJICA: Dobro, oprosti}u vam i ovoga meseca, jer sam humana, al' na prole}e, kad na{a nova Vlada sredi stanje, nemoj neki da nije doneo! Ovo je zadnji put da vam ja delim {kolska nastavna sredstva! 'Ajde svaki neka uzme par~e 'leba sa mojega stola, al' posle da mi vratite obavezno! Ima ta~no trijes komata, nemoj neko par~e da fali! PERICA: U~iteljice, a smemo li malo da gricnemo od... U^ITELJICA: [taaa!!! Sram te bilo, deri{te opozicijsko! Nagovara{ ovi divni pioniri da uni{tavaju {kolskoga inventaruma! PERICA: Samo sam hteo... U^ITELJICA: Umukni, ti... ti mali neprijatelju na{ega demokratskoga dru{tva! Malo ti je {to svog dedu stalno provocira{, nego si i ovde na{'o da rovari{, a? PERICA: Ali, u~iteljice... U^ITELJICA: Prekini, oduzela sam ti re~! Mar{ u }o{ka i kle~i na kukuruza! PERICA: Ali, u~iteljice, nema vi{e kukuruza, pojeli smo ga na pro{lom ~asu Doma}instva! (D@INGL) U^ITELJICA: ... taaako, a sad drugi na~in za omek- {avanje bajatoga 'leba. Uzme se mleko i... ustvari, mora da izmenim ovaj recepat iz objektivni razlozi. Deco, izbri{ite "mleko", to je strana re~, i napi{ite "voda". Daklem, uzme se voda i u nju se potopi 'leba. NEEE, stanite, ne potapajte!!! Ako mi vi omek{ate sva nastavna sredstva, sa ~ega }u da u~im drugo odeljenje? (MUZIKA - Bala{evi}: " Al' se nekad dobro jelo")
 33. 33. I ZABRANA DELA 34 (FON RU^KA - ZAGORELOG) MILISAV: @eno, je l' ima ne{to da se jede u ovu ku}u, il' da odma' idem u kafanama? STANOJKA: Da l' si kr{ten, bre, Milisave, {ta me to pita{?! MILISAV: Nisam kr{ten, `eno, ja sam dete revolucije! STANOJKA: Dobro, ondak }u da preformuli{em pitanje - da l' si, bre, normalan, Milisave?! Nije ti ovo truli Zapad, pa da jede{ svaki dan?! SLAVKO: Ima Stanojka pravo, sinko! Nismo se ja i Mirko borili ~eteresprve, da bi ti sad prizivao kapita- lizam... MILISAV: ]ale, nemoj i ti da me zajebava{! Ovo je devedes'prva, a ne ~eteresprva! SLAVKO: Pa i nema velike razlike, samo nam fale jo{ Nemci... MILISAV: More, ako onaj tvoj Savez {egrtista - Preokret za Avnoslaviju uzme stvar u svoje ruke, ne}e da nam trebaju Nemci! STANOJKA: Milisave, ako si ba{ mnogo gladan, mogu da ti ispr`im dve-tri obveznice. Samo ka`i 'o}e{ li ove nove ili da ti iz tur{ije izvadim one od pro{loga Zajma? SLAVKO: Se}am se, i Nemci su imale konzerve sa usoljenim obveznicama, pa smo ih Mirko i ja... MILISAV: ]ale, prekini ili }u sad da pozovem Pericu da ti ~ita naglas "Srpsku re~"! SLAVKO: Nemoj, sinko, da si tako okrutan! Zna{ da mi je srce osetljivo na te nove istorijske ~injenice! MILISAV: Dobro, }ale, po{tede}u te ovog puta, al' samo ako mi sad, dok gledam utakmicu, spomene{ Nemce... SLAVKO: Ne}u, sinko, ove mi petokrake! MILISAV: @eno, upali televizor, stigla je jeftina struja! (FON STADIONA) KOMENTATOR: (Deli}) Po{tivani gledatelji, cijenjeni ljubitelji na{ega najpopularnijeg sporta, dakle, ljubitelji politike, dobrodo{li na ve~era{nji finalni susret Kupa pobjednika izbora. Kao {to znate, Kup pobjednika izbora je na{e najmasovnije natjecanje, u kome je, u borbi za na{ najdra`i trofej - VLAST, uzelo u~e{}e preko dvadeset milijuna talentiranih politi~ara svih uzrasta. Posle
 34. 34. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 35 vi{egodi{njih kvalifikacionih utakmica na mitinzima {irom zemlje, ve~eras se ovdje sastaju dvije najuspe{nije ekipe. Na desnoj polovici terena, pored zapadne tribune, zagreva se ekipa Konfederacije. Karakteristi~no za ovu ekipu je da nastupa u raznobojnim dresovima, tako da su neki od njenih igra~a u zelenim dresovima, neki u kockastim crveno-bijelim, a neki su samo U. Na ekranu vidite i sastav ekipe Konfederacije: na golu je Klipe Musi}, u odbrani su general Usregelj i vodnik Bran{a, sredinu terena kontroli{u Majonez Drndov{ek i Kilan Kur~an, a u napadu su Osip Pendrekovac i Sranjo Bu|man i novi centrafor, koji je nedavno pre{ao iz ekipe Tutunobera~ite - Bulj~o Debilijev- ski. Na lijevoj polovici terena, u crvenim dresovima, zagrijeva se ekipa Federacije. Vjerojatno ste primjetili njihov osobiti stil zagrijevanja, koji se sastoji u pru`anju podr{ke obrambenih igra~a navalnim. Da ~ujemo i sastav ekipe Federacije: na golu je Zborisav Sovi}, u obrani su general Nemirkovi} i general Mra~anin, half linija Guta Zimzelenovi} i Nemir Bulaznovi}, krila su Brdovan Kuravad`i} i Iznenad Bu~an, a centarfor je, naravno, Zloba MiRo{evi}. Utakmicu sudi suda~ka trojka u sastavu: glavni sudac Kradijevi}, a na liniji su suci Bad`i} i Mamuza. Valja napomjenuti da se na zajedni~koj klupi za rezervne igra~e nalaze Masiv Tupolovski i Balija Izmetbregovi}. Fizio- terapeut obe ekipe je doktor Dante ^markovi}. Po{to je do utakmice ostalo jo{ desetak minuta, predla`em da pogle- damo nekoliko propagandnih poruka na{ih sponzora. REKLAME SLOVENAC: Kona~no i na na{em tr`i{tu! MILORAD - super mu{karac, za odvikavanje od pu{enja! MILORAD - neutrali{e 95% va{eg zadovoljstva pri pu{enju! SRBIN: Prva prihvatna banda - KURI] BANDA! Sa~u- vajte pare i od sami sebe - dajte ih na KURI] BANDU! Mi vam uzimamo najve}u kamatu! HRVAT: LUTRIJA KROACIJE nudi najvi{e! Bogat fond nagrada: {eststotina tisu}a Srbin-eliminatora, osamdeset tisu}a kala{njikova i preko milijun maskota redarstvenika! LUTRIJA KROACIJE - kakova {ansa!
 35. 35. I ZABRANA DELA 36 (FON STADIONA) KOMENTATOR: Evo nas ponovo na stadionu, sudac Kradijevi} upravo poziva kapetane mom~adi, MiRo{evi}a i Bu|mana, da do|u na centar terena da bi bacanjem nov~i}a odrijedili strane. Me|utim, {to je ovo - izgleda da sudac Kradijevi} nema niti dinara u d`epu svojih sivomaslinastih suda~kih pantalonica. On, koliko mogu vidjeti odavde, tra`i od kapetana mom~adi da mu posude nov~i}. Me|utim, Zlobo i Sranjo se samo zagonetno smije{kaju! Na sre}u, u blizini se na{ao fizioterapeut ^markovi} i iz svoje priru~ne kovnice novca... pardon, iz svoje priru~ne apoteke izvukao tra`eni nov~i} od dva dinara. Sudac Kradijevi} uzima dvodinarku i baca je uvis, dinar pada, pada, pada, sudac ga hvata i nevjerojatno! U toku leta je, usled sile zemljine inflacije, dvodinarka postala dinarka! Doktor ^markovi} se krsti od ~uda, a kapetani ekipa se i dalje zagonetno smije{kaju. No, {to je, tu je, ekipe su se ve} postrojile jedna naprema druge i ~ekaju znak za po~etak utakmice. Ali, ne, ne, desila se mala grije{ka u protokolu - po{to je ovo me|unaciona-listi~ka utakmica, treba najprije intonirati himne dviju ekipa. Dio ekipe Konfederacije je ve} zauzeo polo`aj mirno sa ispru`enom rukom, {to zna~i da su spremni kako za dom, tako i za intoniranje himni. Spremna je i vojna muzika, pa poslu{ajmo najprije himnu Konfederacije. HEJ, SLOVENCI Hej, Slovenci, Makedonci, Hrvati i Srbi, Crnogorci, Muslimani, [iptari i drugi. I ~etnici, VMRO-ovci, usta{e, balisti, zelena{i, Bela garda, a i komunisti. KOMENTATOR: A sada himna ekipe Federacije.
 36. 36. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 37 [INTERNACIONALA Krali smo istok i zapad, krali smo sever i jug, kra{}emo, ko jebe dug, krade uz druga i drug. Krali smo, jo{ }emo krasti, krademo, na{a je vlast, neka se sve upropasti, krademo, svaka nam ~ast. KOMENTATOR: Naravno, iz po~asti prema suda~koj trojci, moramo poslu{ati i njihovu himnu. DRU@E MI[KO, MI TI SE KOLJEMO Godine su pro{le pune bruka, uspeli smo sve da zajebemo, i od svega nama nije muka, dru`e Mi{ko, mi ti se koljemo. KOMENTATOR: Nadam se da ste u`ivali u ovoj predivnoj glazbi, a prava sportska uzbu|enja nam tek predstoje. Sudac Kradijevi} samo {to nije dao znak za po~etak utakmice... Me|utim, {to se to desilo?! Navija~ice ekipe Federacije su ulijetele u teren!!! Stra{na je gu`va na sredini terena, sve ve}i broj navija~ica Federacije ide ka centru... Nevjerojatno! Kapiten Konfederacije, Sranjo Bu|man, prepla{en krznenim navija~kim rekvizitima, bje`i prema svla~ionici! I golman Klipe Musi} kre}e prema svla~ionici! Bogami, gospoda iz FUFE su stra{no pogre{ili {to, pored hulahopki, nisu zabranili i no{enje krzna, barem na ovakovim zna~ajnim me|unacionalisti~kim utakmicama. Evo, sada na teren ulaze i pripadnici Avnoslavijske vojske, vjerojatno da bi zaveli red na igrali{tu. Me|utim, upravo mi javljaju iz re`ije da se to radi o mu`evima navija~ica, koji su im po{li pru`iti podr{ku. Po svemu sude}i utakmica se u ovakvim okolnostima ne}e ni odigrati. Da, tako je, evo sudac Kradijevi} upravo pokazuje da se utakmica odla`e do daljnjeg. Dragi gledaoci, mi prekidamo ovaj izravni prijenos i pozdravljamo vas do narednog susreta ekipa Federacije i
 37. 37. I ZABRANA DELA 38 Konfederacije, koji }e se najvjerojatnije odr`ati na stadionu JNA. Srda~an pozdrav i prijatno! (MUZIKA - Buldo`er: "Drugarice vojni~e") (FON SKUP[TINE) ZBUNKOVI]: Re~ ima poslanik Varo{ki! MASA: Buuuu, uva, napolje, ne}emo da slu{amo propoziciju!!! ZBUNKOVI]: Kolege, molim vas, smirite se, dopustite da vodim sednicu! MASA: Smrt propoziciji!!! Izdajnici!!! ZBUNKOVI]: Izvinite, gospodine Varo{ki, mora}u da vam oduzmem re~, jer je Skup{tina, kao {to vidite, to demokratski odlu~ila. @ao mi je, kolega, vi{e sre}e na slede}em ispitu, ovaj... na slede}em zasedanju! Za re~ se javio poslanik in|uvi}! MASA: Dole demokrati!!! Uva! Ne}emo ni njega!!! ZBUNKOVI]: Molim drugove poslanike da se obuzdaju, jer, na`alost, u sali ima i novinara! Dopustite gospodinu in|uvi}u da ka`e {ta ima, pa }emo to kasnije lako da preglasamo. Izvolite, kolega! INUVI]: Hteo sam samo da predlo`im, u ime poslanika propozicije, da se na{im koleginicama poslani- cama ~estita 8. mart! Toliko! ZBUNKOVI]: Velika hvala, kolega! Za repliku se javio poslanik Kradoman La`ovi}! LA@OVI]: O{tro osu|ujem ovaj predlog propozicije, jer je uperen ne samo protiv mene i ostale demokratski izabrane i legitimne vlasti, ve} i protiv srpskog naroda u celini! MASA: Tako je! LA@OVI]: Osim toga, to je njihov, a ne na{ predlog! Zato glasajte protiv! Daj dva piva! (APLAUZ) ZBUNKOVI]: Dakle, ko je protiv... 1,2,3... 22... 48... 63... 74... 80... 91... 128... protiv je 196 poslanika. Predlog propozicije da se koleginicama poslanicama ~estita 8. mart je odbijen!
 38. 38. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 39 (APLAUZ) ZBUNKOVI]: Za re~ se javio poslanik Zverimir @ivotinjovi} - Blata. Izvolite! @IVOTINJOVI]: Ho}u da mi se podhitno odgovori na poslani~ko pitanje koje glasi: "Za{to se vi{e ne snimaju partizanski i ostali umetni~ki filmovi?" Moje intimno mi{ljenje je da je u pitanju zavera protiv mene kao umetnika, koju su skovale filmad`ije iz propozicije. Nagla{avam da ovo pitanje ne postavljam iz li~nog interesa, ve} zbog naroda i bira~a, koji se opravdano bune zbog neispunjenja egzistencijalnih filmskih potreba! A ako pojedinci misle da }e da me ovako podlom zaverom spre~e da glumim, ja im sa ovoga mesta poru~ujem - ja sam svestran dramski umetnik i umem da igram i ostale doma}e izdajnike, ukoliko oni ne}e da snimaju partizanske filmove! (APLAUZ) Hvala, hvala, autograme delim posle sednice! ZBUNKOVI]: Velika hvala kolegi @ivotinjovi}u! Pred- la`em da pre|emo na slede}u ta~ku dnevnog reda... Da vidimo, {ta je na redu - "Dono{enje Zakona o infor- misanju"... Izvinite, gre{kom sam uzeo dnevni red za idu}u godinu... Aha, evo ga - "Usvajanje Zakona o raspisivanju Zajma za obezbe|ivanje zajam~enog minimalnog sledo- vanja hrane svim gra|anima za naredna tri dana". Ko je za? Nema potrebe da brojim, sve dignute ruke su mi poznate, nikome se iz propozicije nije digao ruku. Zna~i, zakon je usvojen jednoglasno sa svih 196 glasova ZA! (APLAUZ) ZBUNKOVI]: ^estitam zakonopiscu, a mi prelazimo na slede}u ta~ku dnevnog reda: "Usvajanje Zakona o raspisi- vanju zajma za obezbe|ivanje para za povra}aj predhodnog zajma". Ko je za? (MUZIKA - EKV: "Samo par godina za nas") ([PICA DNEVNIKA) BRUKI]: Dobro ve~e, po{tovani gledaoci! Najpre moram da vas upozorim na dve stvari: prvo - nije lepo {to svako ve~e u ovo vreme stavljate lavor ispod televizora, a drugo -
 39. 39. I ZABRANA DELA 40 ja nisam @ele Zeka, nego Gnu{an Bruki}, pa shodno tome o~ekujem da ve~era{nje izdanje "Davljenika" shvatite naj- ozbiljnije. Tako|e sam prinu|en da demantujem glasine da ja naj~e{}e vodim "Davljenik", jer to niko drugi ne}e da radi. Naime, jedini razlog mog ~estog pojavljivanja je taj {to sam ja najlep{i u redakciji Dezinformativnog programa, za {ta imam i lekarsko uverenje. A sada da pre|emo na najva`nije doga|aje dana. Na{ voljeni Vo|a danas, na`a- lost, nikoga nije primio u zvani~nu i prijateljsku posetu, iako se mnogo njih otimalo o tu ~ast. Zato smo prinu|eni da vam u dana{njoj udarnoj rubrici "Iz Njegovog `ivota" emitujemo samo desetominutni snimak Vo|e koji razgo- vara sam sa sobom na kanabetu. Toliko o najzna~ajnijem doga|aju dana, prelazimo na ostale manje va`ne vesti iz sveta. SPIKERKA: Sude}i po izve{tajima stranih novinskih agencija, na ulicama ira~kog grada Basna dogodio se narod, i to ira~ki. Nekoliko hiljada nezadovoljnih gra|ana ju`nih ira~kih provincija uzvikivalo je i nosilo parole "Ne}emo Gadama, ho}emo Bu{a, narod se gnu{a!" i "@ivela osma sednica Saveta bezbednosti!". Ira~ki vo|a, Gadam Guzein, je o{tro osudio ove demonstracije protiv njegove vladavine, jer narod predhodno nije tra`io dozvolu da bude nezadovoljan. Zato je naredio Republikanskoj gardi da interveni{e, jer demostranti nisu po{tovali odluku po kojoj se takve manifestacije smeju odr`avati samo na U{}u - Eufrata u Persijski zaliv. BRUKI]: Najvi{i rukovodioci DNR Skoreje, Kurble i Skine uputili su poziv rukovodstvu Saveza {egrtista - Preokreta za Avnoslaviju da, radi razmene iskustva, odr`e savetovanje na temu "Kako se odr`ati na vlasti kad te narod ne}e". Zvani~nici ove na{e najmla|e partije s' rado{}u su primili poziv, jer je to dokaz njihovog o~iglednog ugleda u svetu i {ire. Predsednik Kurble, Feder Kastrirao, predlo`io je da se taj skup odr`i u na{oj zemlji, ali nije naveo ta~no u kojoj. SPIKER: [ef Narodne Republike Arnautije, Razmaz Baljija, sastao se danas u Tiraniji sa petoro preostalih dr`avljana ove susedne zemlje. Kako saznajemo, re~ je o ~lanovima njegove u`e porodice, koji su tom prilikom izjavili da su onih tri miliona izbeglih iz Arnautije - izdajnici.
 40. 40. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 41 BRUKI]: Prelazimo na vesti iz jugoslovenskih zemalja. Iz Zagrijeba, kao i obi~no, imamo izve{taj koleginice Gnjile Kala{tule. KALA[TULA: Pu~anstvo Republike Kroacije izgleda da nema sre}e sa radioaktivnim zra~enjem. Posle afere sa ozra~enim kala{njikovima, koju sam, bez li~ne skrom- nosti, jedino ja obznanila, do{la sam do novog frapantnog otkri}a. Naime, nuklearni reaktor atomske centrale Kr{ko, koja proizvodi struju za Karantaniju i Kroaciju je, vjerovali ili ne - ozra~en! Kako je do{lo do ozra~enja nuklearnog reaktora jo{ uvijek se pouzdano ne zna, ali sam pouzdano zaklju~ila da se to zra~enje, putem dalekovoda, prenosi do potro{a~a elektri~ne energije. Mada nije znanstveno potvr|eno, ipak mi mo`ete vjerovati na rije~ da navedeno zra~enje poga|a isklju~ivo pripadnike Kroatske demonske zajebnice. BRUKI]: Hvala koleginici Kala{tuli, koja nam uvek saop{ti ono {to `elimo da ~ujemo. Nastavljamo "Davljenik" sa na{om stalnom rubrikom "Pljuvanje propozicije", u kojoj objavljujemo slede}e saop{tenje. SPIKERKA: Povodom izjave Kurjaka Dera{kovi}a da je ju~e ru~ao ka~amak i srpsku gibanicu i pio vino "Car Lazar", istra`ni organi su izvr{ili uvid u korpu za otpatke i ostale dokazne materijale i pri tom konstatovali slede}e: navedenog dana gospodin Dera{kovi} je ru~ao `ganjce i hrvatske {trukle i pio vino "Ban Jela~i}", ~ime se direktno stavio u slu`bu neprijatelja Srbije i srpskog naroda. O{tro osu|ujemo ovaj izdajni~ki potez i u znak protesta organizova}emo miting doma}ica koje su uvre|ene ovakvim pona{anjem - ka`e se u saop{tenju koje je potpisalo nadle`no lice. BRUKI]: Televizija je zaista mo}no i brzo sredstvo komunikacije, za {ta je dokaz i to da posle nepune dve sekunde od malopre|a{njeg saop{tenja, ve} imamo i reagovanje gledateljki iz cele Republike. Pro~ita}emo vam samo neka od njih, a ostalih 2452 }emo objaviti u speci- jalnoj emisiji pod nazivom "Za{to `ene mrze propoziciju?", koja je na programu odmah posle "Davljenika". A sada, narednih dvadeset minuta, u`ivajte u izvodima iz najzanimljivijih telegrama. SPIKERKA: Mi, stanovnice Donje Pr~ilovice, o{tro osu|ujemo vandalski i nedemokratski ~in samozvanog
 41. 41. I ZABRANA DELA 42 Kurjaka Dera{kovi}a, koji je namerno jeo `ganjce i {trukle da bi uvredio sve srpske doma}ice. SPIKER: Pokret `ena za vezanje goblena i kuki~anje zgra`ava se nad stravi~nim ~inom samozvanog Kurjaka Dera{kovi}a i poziva sve demokratske i civilizovane ljude sveta, a naro~ito dru{tvo "Bon`ur", da odmah pristupe pripremama za lin~ovanje izdajnika. SPIKERKA: Dru{tvo "Bon`ur" podr`ava zahtev Pokreta `ena za vezenje i kuki~anje i saop{tava da je spremno da odmah obavi svoju svetu du`nost lin~ovanja, kako Kurjaka, tako i svih ostalih ~lanova propozicije. BRUKI]: (PLA^E) Izvinite, dragi gledaoci, pogodila me ova spontana reakcija progresivnih slojeva na{eg naroda... samo trenutak, da obri{em nao~are od suza, pa }u nastaviti sa vo|enjem emisije... (BRI[E NOS) Izvinite, ja bu~no bri{em nao~are. Verujte mi, nije lako posle ovako potresnih telegrama baviti se tako bezna~ajnim stvarima kao {to su penzije. Pogotovo ako se radi o reakciji nesavesnih i izmanipulisanih penzionera, koju, eto, silom zakonskih prilika, objavljujemo, dodu{e, skra}enu za suvi{ne detalje. SPIKER: Udru`enje penzionera, pod rukovodstvom Mirka i Slavka, najavilo je generalni {trajk ukoliko im u narednih {ezdeset dana ne budu ispla}ene penzije. Navedeni rok je postavljen na osnovu nau~nih istra`ivanja o maksimalnom vremenu koje ljudski organizam mo`e da izdr`i bez hrane. Za postoje}u situaciju sa isplatom penzija optu`ujemo... aha, ovaj deo ne treba... da vidimo dalje... aha, evo odavde - dakle, u slu~aju da budu prinu|eni na generalni {trajk, penzioneri }e, osim obustave igranja domina i {aha, bojkotovati kako mitinge podr{ke, tako i predstoje}e izbore, pa neka se oni... i ovo ne treba... Smrt fa{izmu - penzije penzionerima! - ka`e se u saop{tenju koje su potpisali Mirko i Slavko. BRUKI]: Pre vesti iz sporta, na redu je na{ stalni reklamni blok. SPIKERKA: U sutra{njem broju "Bolikita Sekspres" spoznaje: "Dok narod gladuje, lideri propozicije jedu ~ak i dva puta dnevno!" BRUKI]: To je bila ta suptilna poruka, a vesti iz sporta nemamo vremena da objavimo, jer nam je upravo stigao demanti Kurjaka Dera{kovi}a na komentar od pre pola godine. Iako znamo da se svi dragi gledaoci gnu{aju toga, ipak }e na{a spikerka pro~itati demanti. Izvolite,
 42. 42. POHOVANA OBVEZNICA NA RADNI^KI NA^IN 43 koleginice! (TI[INA) Hvala koleginici! To je bilo sve u ve~era{njem izdanju "Davljenika". Op{irniji izve{taj o razgovoru na{eg Vodje sa samim sobom na kanabetu mo`ete videti u emisiji "Trema dlana". Prijatno ve~e `eli vam de`urna cezura! 10. 03. 1991. zabranjena, emitovana tek 31. 03. 1991.
 43. 43. 44
 44. 44. 45 Studentska Autonomna Oblast INDEX 202 i njene specijalne snage za brzu intervenciju INDEXOVO RADIO-POZORI[TE a na osnovu izve{taja posmatra~ke misije u sastavu lord LAZAR i lord BO[KOVI] emituju vam preko satelita reprizu TV serije POTPISANI
 45. 45. 46 L I C A : PRLE - lice koje nije u sukobu; hobi: potpisivanje primirja za sukobe u kojima ne u~estvuje; omiljeno potpisivali{te: Kara|or|evo. TIHI - devoja~ko Lili Tu|men; autor vi{e potpisa ispod mirovnih sporazuma; hobi: obla~enje u generalske uniforme latino-ameri~kog kroja. OSTALA LICA - ona ni{ta ne potpisuju, pa nisu ni va`na za SPOminjanje.
 46. 46. POTPISANI 47 PROLOG (DRAMATI^NA MUZIKA iz filma "POVRATAK OTPISANIH") NARATOR: Godina 1941. Fa{isti~ka ~izma slobodno {eta porobljenom Evropom. Niko ne sme ni da pomisli da se suprotstavi strahovladi koju je zaveo HANS DITRIH KRIGER, ministar nema~ke specijalne policije GEN[ER- STAPO. I najmanji poku{aj neposlu{nosti i otpora poro- bljenih evropskih dr`ava, ka`njava se na najsuroviji na~in - MIROVNIM TRUPAMA her Krigera! Ali, nisu se svi pomirili sa takvom sudbinom. Iz male, tako|e porobljene, ali zato jedinstvene balkanske dr`avice AVNOSLAVIJE, sti`e glas o dvojici neustra{ivih, nepokolebljivih i demokratski izabra- nih vo|a nacionalnih pokreta otpora. To su PRLE i TIHI, legendarni narodni junaci, koji su, iako se bore na supro- tnim stranama, toliko sli~ni jedan drugome, kao da su za~eti u istoj partijskoj jajnoj }eliji. Njihovu me|usobnu mr`nju nadja~ava samo njihova zajedni~ka mr`nja prema obustavi sukoba. Od njihovih potpisa na mirovne spora- zume ledi se krv u `ilama, jer PRLE i TIHI ne znaju za primirje - oni su POTPISANI. ([PICA FILMA "POVRATAK OTPISANIH") (DRAMATI^NA MUZIKA IZ ISTOG) NARATOR: O~i cele svetske javnosti su uprte u njih, ta~nije u njihova naliv-pera. Ali Prle i Tihi su potpuno mirni i dostojanstveni dok hitrim potezima svojih liderskih ruku ispisuju svoja imena ispod novog, 2893. mirovnog sporazuma. Da li je ovo poslednji put da imamo ~ast da u`ivamo u tom veli~anstvenom prizoru? Da li }e nam ve} kroz nedelju dana prirediti novo potpisivanje? To ne znaju ni Prle, ni Tihi, jer oni su - POTPISANI. PRLE: Hiljadu mi Osmih sednica, od ovog potpisivanja jedino me vi{e nerviraju mitinzi propozicije! Blago tebi, Tihi, ti pojma nema{ {ta je to propozicija! TIHI: Blago tebi, Prle, ti pojma nema{ {to je to goloruki narod! PRLE: Kako ne bih imao pojma, kad ja vrlo dobro poznajem duh tog naroda! Ili da me bolje razume{, po{to
 47. 47. I ZABRANA DELA 48 ne zna{ srpski: Aj nou d spirit of maj pipl! Nego, po`uri sa tim potpisivanjem, pa da idemo da se slikamo za televiziju! TIHI: Kad samo pomislim kak' }e cijela Europa, po tko zna tkoji puta, zanemjeti od straha kad ~uje da smo opet potpisali primirje. Moram ti nekaj re}i u povjerenju - ja sam ve} izdal zapovjed da se nastavi sa pucanjem... PRLE: E, ba{ si |ubre, Tihi! Uvek me preduhitri{! Sre}a tvoja {to ja nisam strana u sukobu, ina~e bi ti meni za kaznu PREPISAO PRIMORJE. [ta }e{ jadan kraj Jadrana, kad ne zna{ da pliva{! (TELEFON) PRLE: Alo, ne ~ujem dobro! Alo, okreni nulu! Alo! O, helou, mister Karington! Jes, its mi, Prle! Ajm fajn, tenkju, hau dudla ju! Jes, mi end Tihi tudej agen potpisali! No problems, mister Karington, aj nou d spirit of maj pipl! Jes ... jes... nou... nou... jes... aj andrstend, ju kol mi end Tihi to kam in Hag tumorou! Okej, gudbaj i uzdravlje! (SPU[TA SLU[ALICU) [ta ka`e{, Tihi, kako bata Prle cepa engleski, a? TIHI: Mogu zamisliti kako tek dobro znade{ ruski! Nego, tko je to zvao? PRLE: Zove nas Blejk Karington da sutra skoknemo do Haga... TIHI: Kona~no da i tebe netko pozove na Zapad... PRLE: Slu{aj, Tihi, nisam ja ti, pa da se uvla~im onom ^marojzu Groku i Kurti-Murti [varcvaldhajmu samo da bi me neko pozvao na Zapad. Imam ja svoje dostojanstveno dostojanstvo! TIHI: Da, ali zato nema{ podr{ku kao ja! PRLE: [ta }e mi podr{ka, {ta }e mi daire, kad imam na svojoj strani Hajduk Veljka Armijevi}a... TIHI: Imam ja jednu TUS-traku za tog tvog Armijevi}a! PRLE: Kome, bre, ti, vre|a{ Armijevi}a?! Povuci re~, ili }u sad da te zviznem ovom petokrakom sa zastave! TIHI: Oho, prijeti{, zna~i kr{i{ primirje! PRLE: Nije ta~no, ti si prvi po~eo... TIHI: Nipo{to! Tako mi ZDF-a, ti si prvi otvorio usta... PRLE: Naprotiv! Cela po{tena svetska javnost zna da si ti prvi po~eo, i tako treba i da ostane! TIHI: Svjetska javnost je uz mene...
 48. 48. POTPISANI 49 PRLE: Litl morgen! A za{to ti onda ne priznaju neza- visnost? Prc! TIHI: (PLA^E) Kako mo`e{ biti tako zlo~est i dirati mi u najte`e rane moje mlade demokracije? PRLE: (PEVA) Ne pla~i, du{o, ja }u ti do}i, u Zagreb u}i, do pono}i! TIHI: (PLA^E) I da znade{, tu`it }u te Papi zbog ovoga! PRLE: Slobodno ga ti papi, a ja }u tebe Miri. (MUZIKA) (DRAMATI^NA MUZIKA) NARATOR: U pratnji svojih najbli`ih saradnika i telohranitelja, Prle i Tihi hrabro i nezadr`ivo lete svojim li~nim avionima prema okupiranom Hagu, u srce porobljene Evrope. Me|utim, zbog barikada na evropskim vazdu{nim putevima, njihovi avioni nemaju istu mar{utu. Jedan leti preko Berlina, a drugi, pre~icom, preko Moskve. (FON AERODROMA) REPORTER: Das flugcojt der her Tihi prizemljila se na berlini{e aeroport. Her Tihi sa fisoko podignuta desna ruka razdragano mahala dok silazila po stepenice. Kad si{la niz stepenice her Tihi poljubila nema~ka zemlja, ustvari, asfalt, und izgrlila ceo soldaten orkestar, po{to mislila da je to mirovne trupen der her Kriger. Soldaten orkestar onda odsvirala nova kroati{e himna "LILI TUMEN": Kroacija na{a usta{ka }e bit, I Zagreb i Sisak i Zadar i Split, Samo da nam Kriger pare da, I malo, malo oru`ja, Zi hajl, Lili Tu|men, zi hajl, Lili Tu|men! REPORTER: Posle himena, her Tihi izljubila na{a kamera na koja pisala ZDF, und izjafila slede}e. TIHI: Po{tivani njema~ki bratski ~imbenici! Veoma sam uzbu|en ovim veli~anstvenim do~ekom i prosto ne mogu da prona|em rije~i kojima bih iskazao sre}u zbog toga {to }e i moja Kroacija jednog dana biti dio va{eg velikog Rajha.
 49. 49. I ZABRANA DELA 50 REPORTER: Ofakfo ufla~enje und ulizifanje ja ne videla od poseta her Drndov{ek! TIHI: Nisam ba{ najbilje razumio va{e pitanje, ali sma- tram da her Drndov{ek u potpunosti podr`ava moje mi{ljenje. (FON AVIONA) PRLE: Je li, pilot, koji ti ono be{e? PILOT: ([IPTAR) Kapetan Mi{ino Zdanje! PRLE: Dobro, da pre|emo na Mi{ino. Je li, Mi{ino, gde smo sada? PILOT: Iznad Ukrajine, jo{ pola sata do Moskve! PRLE: E, odli~no! Uspostavi mi onda vezu sa Krmeljom, ali pazi da ti se slu~ajno onaj izdajnik Bjeljcin ne ume{a u vezu! PILOT: A koga da tra`im kad dobijem vezu? PRLE: Druga D`ezova ili druga Plju~kova, svejedno! PILOT: A ako se javi drug Korba~ov? PRLE: On sigurno ne}e da se javi, otputovao je malo na Krim! PILOT: Evo, imate druga D`ezova na liniji! PRLE: Alo, D`ezov, ti si? Prle na liniji! [ta ima novo, jel' sve pripremljeno za pu~? Nije?! E, jebi ga, ba{ sam mislio da navratim! Dobro, nema veze, vide}emo se... {ta ka`e{... ne ~ujem dobro... aha, da promenim naziv! Nema frke, samo ti obavi posao kako treba, odmah vra}am naziv SK... {ta ka`e{, da bude KP... slu{aj, bolje ipak SK, zbog kontinuiteta, zna{! A i Miri se vi{e svi|a SK, nekako eskalira! Dobro, onda dogovoreno, ~ujemo se! (SPU[TA SLU[ALICU) [ta }e{, ne mo`e ~ovek vi{e ni do Moskve da svrati kako je red. Ni{ta, vozi pravo u Hag! (MUZIKA) (DRAMATI^NA MUZIKA) NARATOR: Iako razo~aran zbog nesletanja u Moskvu, Prle neustra{ivo nastavlja svoj let prema Hagu. U te{kim trenucima samo}e, daleko od rodnog kanabeta, bira~a i simpatizera, jedina uteha su mu najbli`i saradnici, koji ga prate na ovom opasnom letu iznad porobljene Evrope.
 50. 50. POTPISANI 51 (FON AVIONA) PRLE: E, moj Kljovi}u, zna{ li {ta mi najte`e pada kad moram ovako daleko da putujem? KLJOVI]: Recite, dru`e Prle, slobodno, ja sam ~ovek od poverenja! PRLE: Najgore mi je uve~e oko pola osam, upalim televizor, a ono sve neki strani dnevnici! Na nesre}u, znam odli~no engleski, pa ih sve razumem kad pri~aju neistine o Srbiji! KLJOVI]: [ta }ete, dru`e Prle, to su sve neinformisati medijumi! PRLE: Ima{ pravo, Kljovi}u! D`abe njima tolika tehnika i sateliti kad nemaju pravu informaciju. A onda mi do|e milo oko mog velikog srca kad pomislim da na{a televizija, iako mnogo slabije opremljena, u svakom trenutku zna pravu istinu! KLJOVI]: U pravu ste, dru`e Prle, mi smo za Evropu izmislili {ta zna~i profesionalno informisanje! PRLE: Nego, gledam ovaj Zapad ovako kroz prozor aviona, i koliko vidim - ni{ta naro~ito! Jedino im zavidim {to imaju brzu prugu, ali, da}e Bog, da se izrazim opozicijski, ima}emo uskoro i mi tu brzu prugu, i to barem duplo bolju. A onda lepo sednemo ja, ti, Zelenko i Buda u crveni voz i vozimo se od Horgo{a do Draga{a, a narod samo stoji pored pruge i dostojanstveno ma{e... SELJO: Dru`e Prle, a jel' mogu i ja da se vozim... PRLE: O, probudio si se, Seljo, lu~e moje po{teno albansko! SELJO: Jeste, dru`e Prle, malo sam zadremao, ali od ovog momenta sam spreman da izvr{avam sve svoje radne zadatke! PRLE: A Koski} jo{ spava! Sre}om, imam ih u dva primerka, pa je jedan uvek u pripravnosti! Jel' tako, Bane - sine, pile moje podpredsedni~ko? KOSKI]: Jes' vala, dru`e Prle, ja sam Vi uvijek u pripravnosti. Evo, ba{ sad se vra}am iz obilaska aviona, pregleda sam WC, nema ni{ta sumnjivo. PRLE: Bravo, Bane, odli~no obavljen posao! Podseti me da te nagradim kad se vratimo iz Haga. KOSKI]: Jel' mo`ete da mi dadnete jedno pet minuta da pri~am u Dnevniku?
 51. 51. I ZABRANA DELA 52 PRLE: Ma {ta pet minuta - ako treba ceo "Dnevnikov otpadak" ima da odvojimo za tebe! Ku}a ~asti! Nego, kad smo ve} ovako na okupu, da vam objasnim kako da se pona{ate kad stignemo u Hag. Nemoj neko slu~ajno ne{to da potpisuje, osim mene, naravno! Jeste da mi je pun investicioni ciklus od tog potpisivanja, al' {ta mogu kad jedino u moj potpis imaju poverenje. Jel' jasno? SVI: Jasno, dru`e Prle! PRLE: Druga stvar - nemoj neko da se izleti, pa da posumnjaju da smo mi strana u sukobu, ina~e ima da mu se...(PIPS)... mile majke i to nedostojanstveno! SELJO: A jel' smemo da se slikamo i da pri~amo za novine? KLJOVI]: Jes, ba{ }e tebe ne{to da pitaju! PRLE: ]uti, Kljoksi, nisi ni ti ni{ta bolji! Al' budi od koristi, pa pazi na Selju da se ne izgubi. KLJOVI]: Razumem, dru`e Prle! (DRAMATI^NA MUZIKA) NARATOR: Drug Prle, zauzet razra|ivanjem taktike, i ne sanja da gospodin Tihi provodi prijatne trenutke u dru{tvu Hansa Ditriha Krigera. Na tako srda~nim, prijateljskim i toplim razgovorima sa Krigerom, svakako bi mu pozavideo i Majonez Drndov{ek. (BE^KI VALCER) TIHI: (UMILJATO) Ustani, crven bane, Hrvatska te zove, zove... KRIGER: Ja, ja, izgleda da mu se sfi|a {to ga zofe BAN. Efo ga, ustala skroz! Ja, ja, zo, {nel, {nel... TIHI: Oprostite, ali ne mogu br`e... KRIGER: [nel, {nel, ih bin {pricen... TIHI: Da skinem nao~ale, ako Vam smetaju... KRIGER: Najn, fi{e mi se svi|a {pricen po tvoja trobojna lenta. Ahtung, ih bin komen... (VALCER DO DASKE) KRIGER: Bravo, ti polo`ila ispit za suferentitet! TIHI: To isto ste mi priop}ili i prilikom pro{log op}enja, ali mi ipak niste jo{ uvijek priznali neovisnost...
 52. 52. POTPISANI 53 KRIGER: Ne bude nestrpljifa, klajne Lili Tu|men! Fa`no da se mi folimo! TIHI: No, vidim ja da }ete Vi mene dati zavrnuti! A lijepo me je dao upozorit Drndov{ek : "Poslije cijepanja, nijema tkajanja!" (MUZIKA) (DRAMATI^NA MUZIKA) NARATOR: O velikoj popularnosti Prleta i Tihog najbolje govori ~injenica da se cela porobljena Evropa okupila u okupiranom Hagu da bi videla tu dvojicu neustra{ivih vojskovo|a. Doma}in ovog veli~anstvenog skupa je gospodin Puk ne Bruk, vo|a Tulipanskog pokreta otpora - stranke nizozemskih promena, a predsedavaju}i je Blejk Karington, hrabri savezni~ki padobranac. U ime Francuskog pokreta otpora doputovali su Rene Kiteran i njegova supruga Edit Kresojeon, a naravno da sve ovo nije moglo da pro|e bez ane de @abarisa. (FON KONFERENCIJE) ANA: Io predlaze da kamarado Prle nacrta na karta gde bude nuova frontiera italiano - serbia. PRLE: Ma {ta da ti crtam, kao da ti, ana, to ne zna{?! Znam da ti je `ao za Split, ali zato dobija{ Rijeku i Istru i to za d`abe plus moj prenos! TIHI: Zna~i, vi ste se, vidim, ve} dogovorili! PRLE: Zna{ {ta, Tihi, nemoj mene ni{ta da pita{, ja nisam strana u sukobu i nemam pojma o ~emu se ovde radi! TIHI: A {to si onda uop}e i dolazio? PRLE: Pa nisam valjda lud da te pustim da me pred ovolikim svetom opanjkava{, a da ne mogu da ti uzvratim! KARINGTON: Mister Tihi, vi se pu-no za-je-ba- li {to se dru-`i-ti sa Kriger u slo-bo-dno vre-me! PRLE: Da ti ne prepoznajem glas, dru`e Karingtone, pomislio bih da si Kraljeksandar Blekd`ord`, daleko bilo. TIHI: Izgleda, Prle, da se ja i ti jedino po pitanju kralja sla`emo.
 53. 53. I ZABRANA DELA 54 PRLE: E, tu si se vidi{ malo zajebo! Jes' da me taj Blekd`ord` stra{no nervira, al' mi nekako milo kad pomislim kako li je tek tebi! KITERAN: Lisen tu mi, veri kerfuli, ovo govorim samo jednom... PRLE: A sa tobom, Kiteran, ne}u uop{te da razgo- varam! Sram te bilo, ho}e{ mirovne trupe da mi {alje{! Razo~arao si me i kao ~ovek i kao socijalista! KARINGTON: Mister Prle, i-mam ov-de je-dna iz-ja-va ko-ju tre-ba da pot-pi-{e ti i mister Tihi. PRLE: Samo da vidim {ta pi{e:... "prekid vatre"... "povla~enje"... "razoru`avanje"... "paravojne formacije"... U redu je, samo proveravam da mi niste poturili da potpi{em izjavu za `iranta, ina~e sve ostalo potpisujem bez razmi{ljanja. [to bi rekao Vuk Stefanovi} - Dra{kovi} : "Potpi{i kao {to govori{, ~itaj kao {to si potpisao!" REKLAMA: SPIKER 1: U sutra{njem broju BOLIKITE SEXPRES! SPIKER 2: Kako su Vatikan i Kominterna potro{ili pare od Zajma! SPIKER 1: Da li su svih 500.000 ~lanova opozicionih partija strani pla}enici! SPIKER 2: Kako je CIA organizovala raspu{tanje KPSS, samo da bi time naudila Srbiji! REKLAMA: SPIKER 1: Ako ho}ete da pi{ate uz vetar - koristite VEPar! SPIKER 2: Kad `ena ne}e da podstakne, VEPar mora da se natakne! REKLAMA: SPIKER 1: Muslejman [ugljanin - [ugljo i orkestar Balije Izmetbregovi}a, na novoj plo~i u izdanju D@IHAD - DISKA : "Turska se truba iz Sand`aka ~uje!" SPIKER 2: [ugljo i D`ihad-disk sa najnovijim hitovima na novoj plo~i, koja je obrezana u najnovijoj libijskoj tehnologiji !
 54. 54. POTPISANI 55 ([PICA DNEVNIKA & umiksano: "INDEXOV DODATAK") VODITELJ: Dobro pove~erje, dragi obveznici! U ve~era{njem "Indexovom dodatku" mo}i }ete da vidite sve ono {to nismo mogli da uguramo u druge informativne emisije. Prvi ve~era{nji prilog govori o izboru srpske himne. Kao {to znate, u konkurenciji se nalazi 196 predloga, po{to na{a Vlada, na pravdi Boga, nikako nije mogla da se seti da je Srbija ikad ranije imala himnu. Da pomenemo samo neke od predloga za himnu: "Oj, Srbijo, Milan Marti}!" , "Oj, vojvodo uji}u!" , "SAO V~ara, Kablara i Zapadne Morave" , "Od Horgo{a, pa do Draga{a" , "Ide Mile lajkova~kom brzom prugom" , "Ide Sloba preko Slavo- nije" , a sasvim slu~ajno, me|u ovim ~uvenim i vrednim nacionalnim pesmama, na{la se i jedna sasvim nepoznata, "Bo`e pravde", koja, naravno, ne dolazi u obzir za himnu zbog svoje antisocijalisti~ke i kontrarevolucionarne sadr`ine. Dodu{e, spominjanje Boga pravde bi i moglo nekako da joj se oprosti, ali ~injenica da iza te pesme stoji opozicija je dovoljan razlog da posumnjamo da ona u sebi verovatno krije neke re~i suprotne srpskim nacionalnim interesima. Kako saznajemo iz trouglova bliskih Vladi, najve}e {anse da bude izabrana za himnu ima pesma "SLOBODANE, KAD U VOJSKU POE[", koju }emo ve~eras premijerno ~uti u izvo|enju hora Srpske radikalne socijalisti~ke partije narodne obnove: S L O B O D A N E , K A D U V O J S K U P O E [ Slobodane, kad u vojsku po|e{, kad u vojsku po|e{, Slobodane. Nemoj moju Armiju da pro|e{, Armiju da pro|e{, Slobodane. Tenkom stani, petokrakom mani, petokraku mani, Slobodane. Neka crknu svi tvoji Tu|mani, svi tvoji Tu|mani, Slobodane. Slobodane, gde je moja plata, gde je moja plata, Slobodane, menjo bih te, ne mogu zbog rata, ne mogu zbog rata, Slobodane.
 55. 55. I ZABRANA DELA 56 VODITELJ: Nadam se da ste u`ivali u predivnoj interpretaciji hora Srpske radikalne socijalisti~ke partije narodne obnove. A, evo, upravo mi iz re`ije javljaju da je za samo dva minuta stiglo preko 584.452 telegrama na{ih gledalaca iz svih krajeva sveta, i to svi iste sadr`ine. SPIKERKA: Mi, penzioneri, doma}ice, i ostali po{teni bira~i, o{tro osu|ujemo drski potez opozicije, koja je namerno predlo`ila himnu "Bo`e pravde", da je mi ne bismo izabrali. Iako je to jedina pesma koja odgovara za himnu, mi }emo na referendumu iz inata da glasamo protiv nje, jer nas nervira sve {to predlo`i opozicija - ka`e se, izme|u ostalih psovki, u telegramima koje su uputili progresivni slojevi na{eg dru{tva. (MUZIKA: "Bo`e pravde") VODITELJ: Da neprijatelj ne bira sredstva i mesto za {irenje defetizma i dezerterstva me|u na{im gra|anima, pokazuje naredni prolog na{e reporterke Sisane Grudi}. (FON KAFANE) REPORTERKA: Nalazimo se u jednoj od mnogobrojnih gradskih kafana u kojoj je neprijateljsko delovanje uzelo maha. Najbolja ilustracija ovog mog zapa`anja je, svakako, pesma koju je grupa nesavesnih i pijanih gra|ana pevala javno za kafanskim stolom i na taj na~in izazivala defetizam me|u prisutnim treznim gra|anima: (original: narodnjak, "Ne}u, ne}u dijamante") Da kraj mene Zapad stoji, zelemba}e da mi broji, du{a ne bi rata htela, Evropu je zavolela, Ne}u, ne}u, ja tompsone, kala{njikov i tromblone, nit tenkove, avione, samo nek se |ubrad sklone. Da kraj mene Gen{er stoji, i granice da mi kroji,
 56. 56. POTPISANI 57 nikad ne bih ja pristao, na Jugu sam navikao. Ne}u, ne}u, prevarante, vrhovnike, SIV i Ante, nit vo`dove, nit {tabove, ne ratujem za lopove. REPORTERKA: Uticaj ove pesme na svest stalnih posetioca ove kafane je katastrofalan. I pored danono}nih poziva, oni se ne odazivaju, {to mo`ete da ~ujete i iz razgovora koji smo snimili. MILISAV: (PIJANO) Ma, zna{ {ta, bre, ne}u da idem, ne dolazi u obzir da idem. Za{to, bre, da idem, pa {ta ako me zove, ne zanima me! RADISAV: (TAKOE) Da zna{ da si u pravu, i ja isto ne}u da idem, apsolutno mi ne pada na pamet da mrdnem odavde. Ajde, brate Milisave, da popijemo jo{ po jednu turu, ja ~astim... MILISAV: Samo nek proba opet da me zove, misli da se ja pla{im {to me svaki dan tra`i! Ne idem, bre, nigde, mogu samo da odem do klozeta i ni makac dalje! [ta, bre, ima da me tera da idem, kad ne}u da idem! Ne}e meni niko, bre, da nare|uje gde }u da idem! @ENA: Milisave, |ubre pijano, di` se i momentalno polazi ku}i! Ovo ti je poslednji put da ja moram pet puta da dolazim da te zovem! 29. 11. 1991.
 57. 57. 58 POTPISA]U, DA]U SVE [TO HO]E (original: Bijelo dugme, "Pristao sam, bi}u sve {to ho}e") Potpisa}u, da}u sve {to ho}e, Evo, prodajem Krajinu Franji svome, I osta}u samo crvena ta~ka, Posle ove igre, kad me sklone, Kad me mirno sklone, Potpisa}u, da}u sve {to ho}e. Mira-ra-ra-ra-ra-ra-ra, Mira-ra-ra-ra-ra-ra-ra, Mislio sam da se Vukovi boje [e{eljuge koja trag mi prati, I to sam mislio, Na televiziju pu{tam samo svoje, Ne mo`e svako protiv mene srati, Ne mo`e svako (jer ja }u ga satanizovati). Mira-ra-ra-ra-ra-ra-ra Mira-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ni izdajnike ne sti`em da brojim, Nemam kome da se vratim ku}i, Geca Kone, Dokle vladam dotle i postojim, Drugovi biv{i, drugovi sada{nji, Drugovi biv{i, Pamtite me po sankcijama mojim. 03. 10. 1993.
 58. 58. 59 Pustinjska oLaza i oPera za izmi{ljanje i pri~anje bajki, basni i predizbornih obe}anja INDEXOVO RADIO el POZORI[TE prilikom arheolo{kih iskopavanja otkrila je pergamente sa starostavnim zapisima preuzvi{enog kalifa had`i Petra el Lazi}a i milostivog milk-{eika Bo{kovi}a el Lazara pod drevnim nazivom HILJADU I JEDAN MRAK SLOBOREZADE
 59. 59. 60 L I C A : NARATOR - lice koje naratuje SLOBOREZADA - samostalni referent za pri~anje 1001 predizborne, predratne i predsedni~ke bajke; na privremenom radu u "Indexovom radio-pozori{tu" od marta 1991. GENERAL AD@ALADIN - lice zadu`eno za ~uvanje ~arobne baterijske lampe M-92 DUH MI[KO - stanovnik ~arobne baterijske lampe M-92 SPIKER - pripadnik organa dezinformisanja ^VARKAN-BABA - hrabri poslasti~ar HAJDUK 1 i HAJDUK 2 - {egrti hrabrog poslasti~ara UMORAN MUPORLOVI] zvani ZO]A - jedan od najsposobnijih kadrova KRADOMAN LA@OVI] - po zanimanju Crnogorac - sve ostalo se podrazumeva @VALEKSANDAR BLJAKO^EVI] - ~ovek za sve re`ime GNJILA KALA[TULA - protivopozicijska vo|ena raketa; kalibar - veliki @IVOSMRAD LJIGI] - je ono {to mu ime kazuje SPIKERKA - pripadnica organa dezinformisanja Major D@AMBURU NKOME OTEGLIO DUGOKARA - oficir za vezu, sude}i po prezimenu, u stanju je da odr`ava vrlo dugu vezu HRVATSKI SPIKER i HRVATSKA SPIKERKA - crvene gliste iz porodice "shlihtarijum germanus vulgaris" DOKTOR ZuBABI] - li~ni zubar Sloborezade; dopisni ~lan sve~ane Akademije PO[TAR - lice koje zvoni dvaput
 60. 60. 1001 MRAK SLOBOREZADE 61 P R O L O G (MUZIKA IZ FILMA "LORENS OD ARABIJE") NARATOR: Bio tako jednom u prohujalim vremenima drevnoga pamtiveka, jedan narod. Kakav narod? Pametan narod, koji je uvek znao da izabere, a o glasanju i da ne govorimo. Dobar narod, ~udan narod, jedini na svetu! Taj je znao gladan biti, sa svima se pobiti; bedan, `edan - al' pravedan i po srpski govoriti. Dobar narod, ~udan narod, jedini na svetu... A najve}e prirodno bogatstvo i isto, tako|e, takva lepota, ve} pomenutog naroda, be{e prekrasna SLOBOREZADA. I {to je vi{e kleveta i la`a, Sloborezada mu je milija i dra`a! Jer, Sloborezada mu je pri~ala pri~e. Kakve pri~e, ~udne pri~e, najlep{e na svetu! Sloborezada je svako ve~e u pola osam pri~ala pri~e za laku no} deco svome narodu, da bi joj narod lepo spavao, jer njemu se snom mrtvijem spava. Znala je Sloborezada da svake ve~eri mora ispri~ati po jednu lepu pri~u, jer ako prestane, narod }e potra`iti nekog drugog, koji ume lep{e da pri~a. I pri~ala je Sloborezada, pri~ala, pri~ala... Pao je i hiljaduprvi mrak, a Sloborezada nije zatvarala usta. Pri~a ju je odr`ala, njojzi hvala! ([PICA ZA PRI^U) NARATOR: A prve no}i Sloborezada ispri~a slede}u pri~u: AD@ALADINOVA ^AROBNA BATERIJSKA LAMPA M-92 SLOBOREZADA: U davna, pradavna vremena, u dubokoj {umi, `iveo je mali SMB - narod, po imenu BROZOVI. Bili su to ljudi sa finim platama, finim stanovima i finim uniformama, re~ju - bili su to fini ljudi. Ali, tu je bio i stra{ni ~arobnjak OPOZICIEL, prava zlo}a od ~arobnjaka. Oslu{nite samo kako odjekuje Opozicielov stra{ni glas: (MIX: "Give peace a chance" + skandiranje: "Svi, svi, svi!")
 61. 61. I ZABRANA DELA 62 SLOBOREZADA: I u trenutku kada je stra{ni Opoziciel zapretio da zatre jadne male SMB - Brozove, na mesto Velikog SMB [trumfa, do{ao je Novi Veliki SMB [trumf. Odmah po stupanju na du`nost, general AD@ALADIN je krenuo u magacin eSKalibura - pokreta za Krnjoslaviju, da zadu`i tajno oru`je ^AROBNU BATERIJSKU LAMPU M-92. Ali ne treba tu mnogo da se pri~a, pri~a je tu da se vidi, a mislimo i da se svidi. (FON PRETURANJA PO PODRUMU) AD@ALADIN: Kad god mi treba - nje nema! (PRETURA) E, jebi ga, kad svaki ~as preseljavamo magacine, nije ni ~udo da ne mogu ni{ta da - [TA? Da na|em! Seli Ad`aladine magacine iz Slovenije - Ad`aladin seli! Preme- {taj aerodrome - Ad`aladin preme{ta! A sad kad je sve oti{lo u pizdu materinu, Ad`aladin treba - [TA? Ad`aladin treba da na|e ^arobnu baterijsku lampu! (PRETUR, PRETUR, PRETUR) Ko da je na|e u ovolikom kr{u! ^ekaj, da nije ovde... Aha, evo je! Uh, al' se upra{njavila, nije kori{}ena jo{ od 80-e! [ta ono pi{e u pravilu slu`be? (LISTA I ^ITA)... Za trljanje lampe - po~etni stav! Trlj - dva, tri - ~etiri... nije to... da vidimo dalje... aha, evo ga... Kle~e}i stav za trljanje ~arobne baterijske lampe M - 92... uzmete lampu u levu ruku i ~vrsto je zgrabite za donji deo... zatim, desnom rukom ne`no uhvatite - [TA? Vrh lampe! Ravnomernim pokretima ruke gore - dole, gore - dole, gore - dole (BR@E) gore - dole, gore - dole... (EFEKAT IZLASKA DUHA IZ LAMPE) MI[KO: Sa trljanjem - PREKINI! Zar ne vidi{ da mi otpado{e u{i od trljanja! Dvanaest godina mi niste trljali... lampu, majku vam bo`iju, pa sad to navalilo da trlja ko blesavo! [ta je, opet neko sranje, pa vam ja trebam? AD@ALADIN: O, dru`e dobri du{e... MI[KO: Da se nisi ti malo zajebo - JA dobre du{e?! Je li, mali, {ta si ti po ~inu? AD@ALADIN: General, dru`e du{e! MI[KO: Pa vidim ja, to izlapelo skroz! Vidi se da ti meni nisi {eto pudlice! Ja - dobre du{e?! Nego, da pre|emo mi na stvar. Hajde Ad`aladine, dete moje, ka`i ~ici {ta si hteo,
 62. 62. 1001 MRAK SLOBOREZADE 63 da sjebem to {to ima, pa da se ~im primirje, to jest, ~im prije, vratim u lampu. AD@ALADIN: O dru`e du{e, imam jednu `elju, a to su - [TA? To su dve stvari - Prva, Druga i Tre}a Jugoslavija! MI[KO: Tri Jugoslavije?! Stani malo! U prvoj sam bio, i nije neka riba, bilo to staro i trulo. Druga bila, ohoho, dobro par~e! Bio sam i u njoj, dodu{e ne ba{ ~esto, vi{e sam bio napolju, ali kad sam se vra}ao unutra, to ne da je bio ulazak... odmah se uzbudi Jugoslavija! Pioniri, cve}e, folklori, poltroni, suze radosnice, i ostalo uvla~enje! Ali, ta Tre}a... ne se}am se da je drugarica Tre}a Jugoslavija imala ~ast da se upozna sa mnom. AD@ALADIN: O, dru`e du{e, znate, to je - [TA? To je }erka Druge Jugoslavije i ^etvrtog Avnoja... MI[KO: Uf, majku ti bo`ju, ve} sam se upla{io da ja nisam - [TA? Da ja nisam njezin otac. I {ta ka`e{ - ^etvrti Avnoj napravio Drugoj Jugoslaviji... Au, pa to kao u moje vreme - gde god na|e zgodno mesto, tu ga Avnoj posadi. Avnoj... stani malo, jesam li dobro ~uo - ^etvrti Avnoj?! Al' se to razmno`ilo... Nemoj da mi ka`e{ da ima i ^etvrti Rajh?! AD@ALADIN: Ima, o dru`e du{e! MI[KO: [ta si se raspri~ao, ho}e{ li ti kona~no da pre|e{ na stvar? [ta si mi koji trljao... lampu, a ovde me zamajava{! Ima{ li neku `elju da ti ispunim, ili da se vratim nazad u lampu?! AD@ALADIN: O dru`e du{e, ja sam se malo - [TA? Ja sam se malo zaljubi{ka u Tre}u Jugoslaviju... MI[KO: Ad`aladine - sere{! AD@ALADIN: [ta mogu kad jedino ona ho}e da me primi. Mi se ina~e volimo, pazimo i mazimo, i zovemo se - KAKO? Zovemo se or|e i {tampamo se pare i mobili{emo se... MI[KO: Ma, pusti tu romantiku, radi{ li ti ne{to konkretno... ono... Elektrik blu, Elektrik SMB... Elektrik- distribucija... i tako to... AD@ALADIN: Ja bih, ali ne da... MI[KO: Ma, da l' je mogu}e, vi se mazi{ka, pari{ka, mobili{ka, a drugarica ne da... AD@ALADIN: Ne, dru`e du{e, dala bi ona, ali ne da - KO? Ne da njen otac, drug ^etvrti Avnoj! Zato te i zovem. Zadao mi je tri nemogu}a zadatka. Ako ih ispunim Tre}a Jugoslavija bi}e - [TA? Bi}e moja.
 63. 63. I ZABRANA DELA 64 MI[KO: Dobro, daj da ~ujemo {to je to dao odlu~iti drug ^etvrti Avnoj? Dakle, koja je prva odluka, to jest, zadatak? AD@ALADIN: Zabranjuje se povratak Demokratiji u zemlju... MI[KO: Nema frke, sre|eno! Znam ja tu Demokratiju, mada, ne li~no. Video sam ja nju nekoliko puta dok sam putovao po Zapadu lete}im }ilimom i }ilitvom, i, pravo da ti ka`em, nije neka riba. Dobro, koji ti je drugi zadatak? AD@ALADIN: Da se Drugu Vo`du dodeli zvanje mar{ala... MI[KO: [taaa?! Mar{ala?! Malo fatamorgen! [ta bi on hteo - da bude mar{al, a ne ume ni najobi~nije mar{alske slobodne aktivnosti da upra`njava. Izvelo to tenkove u {etnju po Beogradu za Dan pobede, al' dva meseca pre 9. maja! Napravilo to novi Sremski front, al' proma{i lokaciju za 100 km! To samo ide iz gre{ke u gre{ku! To ni most na Savi nije umelo da sru{i, a neprijatelj nadire iz Studentskog grada! I to da bude mar{al?! Do`ivotni predsednik mo`e, al' na kratko, i moj prenos! Pre|i na tre}i zadatak! AD@ALADIN: Tre}i zadatak je najte`i, dru`e du{e! Treba da... (SAT OTKUCAVA TRI SATA) MI[KO: Au, majku ti bo`iju, zar je ve} tri sata?! Za pet minuta mi pole}e plavi }ilim za Ljubljanu, imam zakazan koncilijum! @ao mi je, Ad`aladine, ispu{io si za tre}u `elju! Moram da idem! AD@ALADIN: Ali, dru`e du{e... MI[KO: Nemoj da me zamajava{ - nogirao sam te! (EFEKAT NESTANKA DUHA) AD@ALADIN: Dru`e du{e, a moja tre}a `elja? ([PICA TELEKSA) SPIKER: Danas je u 15 ~asova i 10 minuta do{lo do udesa lete}eg }ilima, registarski broj 25 V 1892, koji je saobra}ao na liniji Kapo{var - Zagreb - Ljubljana. Po mi{ljenju na{eg vojnog komentatora Ratoslava La`arskog, lete}i }ilim je sam sebe sru{io samo da bi napakostio ugledu druga Ad`aladina.
 64. 64. 1001 MRAK SLOBOREZADE 65 (MUZIKA - Riblja ~orba: "Ko te ljubi dok sam ja na stra`i") ([PICA ZA PRI^U) NARATOR: A 45. no}i, kada je pao mnogo mra~an mrak, Sloborezada ispri~a slede}u pri~u: ^VARKAN-BABA I 40 HAJDUKA SLOBOREZADA: U davna, pradavna vremena, jo{ u vreme tre}eg primirja, `iveo je, radio i harao veliki narodni junak, nosilac na du{i vi{e ratnih i mirnodopskih `ivota, ^varkan-baba sa svojih 40 hajduka. Tog dana, po{to je obavio sve svoje radne zadatke, ^varkan-baba se sa svojom hrabrom dru`inom vratio do svoje pe}ine, i tu po~inje na{a pri~a. (KONJI U GALOPU SE ZAUSTAVLJAJU) ^VARKAN: Panasoni~e, otvori se! (TAJAC) Opet sam se zajebao! Micubi{i, otvori se! (TAJAC) Ni{ta! Kako be{e {ifra? HAJDUK 1: Gde su ti "Klju~evi Arkane"? ^VARKAN: Ponedeljkom na Tre}em kanalu. Klju~evi, ma ne trebaju mi klju~evi, instalirao sam elektronski sistem za automatsko otvaranje pe}ine, samo da setim {ifre... Aha, Hita~i, otvori se! Nije! BMW 321 injection, otvori se! (TAJAC) Setio sam se! Poslasti~aro, otvori se! (EFEKAT OTVARANJA PE]INE) (ODU[EVLJENJE & KONJI U GALOPU) HAJDUK 2: Dru`e ^varkan-babo, {ta sa plenom... ^VARKAN: ]ut - ku{ - }ut! Pusti me sad, imam zakazanu me|ugradsku... poverljiv razgovor... (OKRE]E BROJ) Alo... Alo, Bing, kako brat? Kako nije Bing... a ti si Kradmilo... {ta ka`e{, Bing je na odmoru... ne ~ujem te dobro, koja roba nedostaje... Ra~unaj da je sre|eno! Da pakujem odmah... dogovoreno... Smrt fa{izmu - sloboda narodu! (SPU[TANJE SLU[ALICE) Momci, pakujte "ha- vanu"... HAJDUK 2: Jel' samo za NJEGA, il' za sve njih?
 65. 65. I ZABRANA DELA 66 ^VARKAN: I za NJEGA i za njih - sve su popu{ili oni u Beogradu! (D@INGL) SLOBOREZADA: A onda je ^varkan-babi u srda~nu, radnu i prijateljsku posetu stigla ~eta mala, ali odabrana - Kradoman La`ovi} i Kradomana uveoci: @ivosmrad Ljigi}, @valeksandar Bljako~evi}, Umoran Muporlovi} - Zo}a i specijalni izve{ta~ Gnjila Kala{tula. I na ulazu u pe}inu nastavlja se na{a pri~a. (FON ZA ISPRED PE]INE) ZO]A: ]i}evac, otvori se! KRADOMAN: Ne jebe te ni tri posto! ZO]A: Sa'}e da vidi{! (VI^E) ]i}evac, }e se otvara{, il' da te ja otvaram! Izgleda da ne}e da se otvara. BLJAKO^EVI]: Da probam ja. Vostani, Sezame! @IVOSMRAD: Dru`e Sezame, nemoj vi{e ovde da nas zamajava{! KRADOMAN: Ne vredi ovako, drugovi... 'Ajde, Zo}o, interveni{i! ZO]A: Sezame, otvori se, imam nalog za pretres! (EFEKTA OTVARANJA PE]INE) HAJDUK 1: Stoj, ko ide? KRADOMAN: Predstavnik radnih ljudi i gra|ana sa saradnicima. HAJDUK 1: Predstavnik napred - saradnici stoj! Lozinka? KRADOMAN: Mobilizacija! Odziv? HAJDUK 1: Slab! Dobro do{li, drugovi, ^varkan-baba vas ~eka! (D@INGL) ^VARKAN: Gde ste dosad, drugovi? Gde ste se zadr`ali? KRADOMAN: Na granici. Zamalo da izgubimo glavu zbog druga Muporlovi}a. ^VARKAN: [to, jel' opet unosio hranu u Herceg-Bosnu?
 66. 66. 1001 MRAK SLOBOREZADE 67 ZO]A: ]uti, nema{ pojma. Nije to bila hrana, nego sendvi~i iz slu`benu menzu, tanko namazani, po piro}anski recepat, za koji treba... KRADOMAN: Dobro, dobro, Zo}o, ~uli smo to milion puta. ZO]A: ...dakle, treba malo papri~ice... SVI: ]uti ve} jednom! ZO]A: ]uta}u ja, }uta}u, moli}ete vi Zo}u da pri~a, ali ima Zo}a svoje dostojanstvo, ne}e Zo}a ni da bekne! Zva}ete vi opet Zo}u kad bude padao Kradmilo, a Zo}a }e re}i: Beee! Ni to vam ne}e re}i, nije Zo}a ]i}eva~ka... KRADOMAN: Ne slu{aj ga, dru`e ^varkan-babo! Jel' sve spremno? ^VARKAN: Jo{ pitate?! Idemo - pravac "havana"! (PANIKA) BLJAKO^EVI]: Zar je dotle do{lo, nisam mislio da }emo tako brzo na Kubu. Taman sam sredio azil u Kini... LJIGI]: Da onda po`urimo, dru`e Kradomane, dok je drug Feder Kastrirao jo{ tamo! [ta }emo ako i on... ^VARKAN: Ma jok bre, "Havana" za pu{enje, pu{, pu{, pu{. Cigare su spakovane... cigare za NJEGA! BLJAKO^EVI]: A ja ve} mislio da je do{lo vreme... LJIGI]: Svi smo mislili... KRADOMAN: Osim druga Zo}e. ZO]A: Beee! HAJDUK 2: (ZADIHAN) Dru`e ^varkan-babo, nesre}a! ^VARKAN: [ta je? Da nije sanitarna inspekcija bila u poslasti~ari? HAJDUK 2: Nije. ^VARKAN: [ta onda mo`e biti nesre}a? HAJDUK 2: Desant! Svuda oko nas su neprijateljski padobranci, Drvar su ve} zauzeli, idu prema pe}ini! ^VARKAN: Pozovite [estu li~ku! HAJDUK 2: Razumem! ^VARKAN: Drugovi, situacija je slo`ena, spremite se za evakuaciju! KALA[TULA: Prosim vas ljepa, ho}ete li i mene ejakulirat? ^VARKAN: Drugarice Kala{tula, mo`ete biti mirni, da}u Vam hajduk Veljka da se pobrine za Vas.
 67. 67. I ZABRANA DELA 68 LJIGI]: [ta da radimo sa predsedni~kim odelom, ostalo nam je u kolima ispred pe}ine? Sigurno su ga ve} zarobili neprijateljski padobranci. ZO]A: Ni{ta ne brini, izdao sam nalog da pauk odnese kola. LJIGI]: Od tih pauka }u jednog dana dobiti arkanofobiju. ZO]A: Mo`da gospodin vi{e voli lisice?! ^VARKAN: Ho}ete li vi da se evakui{ete iz pe}ine ili da napujdam tigri}a Luksa na vas?! (MUZIKA - Vlada & Gile: "Babaroga") ([PICA DNEVNIKA) SPIKERKA: Dobro pove~erje, dragi obveznici! Emisiju po~injemo direktnim uklju~enjem iz na{eg improvizovanog studija u ^varkan-babinoj pe}ini iznad Drvara. Halo, koleginice Kala{tula, da li se ~ujemo? KALA[TULA: Hvala ljepa, ~ujemo se! Odli~no vas primamo! Nadam se da i vi nas tako|er dobro primate! Ovdje pored mene je drug ^varkan-baba, koji }e nam ne{to pobli`e rje}i o trenuta~nom stanju na primirju. ^VARKAN: Koliko vidim odavde, fa{isti~ke paravojne padobrancije nadiru prema pe}ini, a mi im i dalje, svim snagama, nepogre{ivo i precizno uzvra}amo po{tovanjem primirja. Kako saznajem iz pouzdanih izbora, neprijatelj sa sobom nosi fotografije druga Vo`da, jer je neprijatelju jedini cilj da na nedemokratski na~in prekine ro|endansko slavlje i uhvati na{eg milog druga Vo`da. Za sada su, koliko vidim, samo uspeli da zarobe njegovo predsedni~ko odelo, koje su savesne omladinke sa{ile, kao ro|endanski poklon. HAJDUK 1: (ZADIHAN) Dru`e ^varkan-babo, izvinite {to prekidam va{ intimni televizijski razgovor, ali moram da vam saop{tim jednu dobru i jednu lo{u vest! ^VARKAN: Saop{ti, juna~e! HAJDUK 1: Neprijateljski padobranci su zarobili drugove Kradomana La`ovi}a i @ivosmrada Ljigi}a! Mislili su da se drug Vo`d preru{io u njih dvojicu! ^VARKAN: A lo{a vest? HAJDUK 1: Pustili su ih, zahvaljuju}i gospodinu sa plavom beretkom. Evo ga ovde, ho}e da Vas vidi.
 68. 68. 1001 MRAK SLOBOREZADE 69 D@AMBURU: Tobar tan, ja bila u okviru u `ivotu da bude major D`amburu Nkome Oteglio Dugokara. Ja do{la iz Zambezi da razre{i va{a kriza u okviru da bude da je nema... KALA[TULA: Gospon... kako bje{e... D@AMBURU: D`amburu Nkome Oteglio Dugokara, za prijatelje D`amburu... KALA[TULA: Dobro, gospon Dugokara, ho}ete li bit ljubezni da za na{e gledatelje pojasnite Va{ herojski podvig? Kako ste uspjeli spasiti na{e de~ke? D@AMBURU: Kako da ka`e, ja bila studirala u okviru da bude Beogradski unezveritet, i ja tamo bila i{la kada bila velika mitinga na U{}ama, bila tamo mene i Srba dva miliona, i tamo triput sam videla Vo`da Mar{ala, i u okviru ja bila sigurna da ova dva de~kem ne bila On! I ja to objasnila paravojnem padobrancijam, i one u `ivotu pustilam na slobodanam ova dva drugovi. Oni jeste li~ila, da se i D`amburu u prvem trenutkem zajebunila, ali kada je malo bolje u okviru zagledala da bude velike crvene u{i, oni nemala crvene u{i, to zna~ila da to ne bila Vo`d! KALA[TULA: Po{tovani gledatelji, ~uli ste i sami. Sada je sve jasno. Na Zapadu ni{ta novo, osim {to mirovne snage Ujedinjenih racija po tko zna tkoji put kr{e primirje. (MUZIKA - Riblja ~orba: "Oko mene") ([PICA ZA PRI^U) NARATOR: A 71. no}i Sloborezada ispri~a slede}u pri~u: KROASUTRA ili TUMANELA U CARSTVU NEZAVISNIH STRASTI SLOBOREZADA: U ne tako davna, ogavna vremena, beja{e jedno carstvo, takore}i banovina, koja je bila tako mala, kao da je triput ratovala. Ne, dragi slu{ao~e, nije to bila ona jedinstvena demokratska federativna carevina, ve} ona druga. Njih dve se razlikuju kao kifla i milibrot. E, upravo u toj kifli i po~inje na{a pri~a. ([PICA HTV DNEVNIKA)
 69. 69. I ZABRANA DELA 70 HRVATSKI SPIKER: Danke doj~land, po{tivani gledatelji! Kroatski svjetlomi~ni slikopi{ i za vje~eras vam je dao priprjemiti netkoliko video spotova, takoreku}, doj~- {lihtova, za koje smo sigurni da }e pobudit va{e neskrivene tanko}utne uvlaka~ke porive i podrige. Dakle, najprije }emo ~uti skladbu koju je dao skladati skladatelj Jajko Dudli}, na rje~i pjesnika Pipice Kaloguze, dao je aran`irati Udo fon ^marhauzen, i sve to u izvedbi zbora "Be~ki konju{ari". MOJA TUMENA Sranjo ust'o u pola pet, sprema se za {lihtanje, moja Tu|mena, miri{e na usta{e, za dom spremna je, moja Tu|mena, o~i pune NDH, nedostaje Krajina, moja Tu|mena, njema~ki je podrepak, austrijski podstanar, moja Tu|mena. Tu|mena, penetracijo {vapska, da smo se ranije sreli, Tu|mena, endehacijo {vapska, Kol ti je uzeo du{u, Tu|mena, penetracijo, Tu|mena, endehacijo. HRVATSKI SPIKER: (GANUTO) Moram vam priop}iti da me se ova skladba duboko grlo dojmila. ]utim se tak suvereno nadra`en Petrovi}. No, vratimo se na{im vijestima. HRVATSKA SPIKERKA: Ravnateljstvo Kroatskog svjetlomi~nog slikopi{a dalo je zabraniti emitiranje filmova u kojima se na{i dragi i voljeni germanski susjedi osloboditelji prikazuju u svjetlu povjesnih ~injenica. Zabrana ne va`i za doma}e njema~ke porno filmove, u kojima u glavnoj `enskoj ulozi nastupa Tu|manela, poznatija kao antidjevica, a sa mu{ke strane, u glavi}noj ulozi, nastupa zbor germanskih spolovila, na ~elu sa Marlen Ditrih Ge{tetnerom. (MUZIKA - Azra: "Kurvini sinovi")

×