Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Основи фінансового, податкового та банківського права України

287 views

Published on

Основи фінансового, податкового та банківського права України

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Основи фінансового, податкового та банківського права України

 1. 1. Презентація на тему: "Основи фінансового, податкового та банківського права України" Підготувала: студентка 2 курсу, групи ФББ-201 Білим Вікторія
 2. 2. Зміст • Фінансове право • Фінансова система України • Склад фінансових правовіднос ин • Бюджет • Бюджетна система УкраЇни • Бюджетний процес • Податкове право • Платники податків • Об’єкт оподаткування • Податок.Збір.Мито • Ознаки податків • Функції податків • Загальнодержавні податки • Місцеві податки та збори • Відповідальність за порушення податкового законодавства • Банківське право • Банківська система України • Національний Банк України
 3. 3. Фінансове право Фінансове право - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збира ння, розподілу та використання органами держав ної влади та місцевого самоврядування грошови х коштів із метою забезпечення виконання покла дених на ці органи завдань і функцій.
 4. 4. Фінансова система України Загальнодержавний централізований фонд (Державний бюджет України) Централізовані фонди для окремих територій (місцеві бюджети) Страхування (державне обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) Позабюджетні фонди (Пенсійний фонд, Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильскої катастрофи та соціального захисту населення та інші фонди) Децентралізовані фонди (фінанси галузей народного господарства, підприємств, установ, організацій різних форм власності) Різні форми кредиту (банківського та державного)
 5. 5. Склад фінансових правовідносин Суб’єкти: • Держава та її органи(Верховна Рада України, Розрахункова палата, Кабін ет Міністрів України Державне казначейство, Державна податкова адмініс трація, державна контрольно-ревізійна служба ); • органи місцевого самоврядування; • юридичні особи; • фізичні особи Об’єкти: • фонди коштів, які формуються, розподіляються та використовуються внас лідок реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів Зміст: • фактичний (діяльність держави і органів місцевого самоврядування у сфе рі державних фінансів, пов’язаних зі збиранням, розподілом і використанн ям фінансових ресурсів); • юридичний(права і обов’язки суб’єктів у цих відносинах)
 6. 6. Бюджетна система України Державний бюджет Місцеві бюджети Місцеві самоврядування (бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань) Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районів у містах
 7. 7. Бюджетний процес Бюджетний процес – це діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету і затвердження звіту про його виконання. Стадії бюджетного процесу: 1. Складання проектів бюджетів усіх рівнів (Кабмін подає проект Держбюджету не пізніше 15 вересня кожного року на затвердження Верховної Ради). 2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України Верховою Радою України (не пізніше 1 грудня кожного року), рішень про місцеві бюджети. 3. Виконання бюджету з 1 січня по 31 грудня (Держбюджет – Кабміном, місцеві – місцевими держадміністраціями). 4. Підготовка і розгляд звіту про виконання бюджету та ухвалення рішень щодо нього.
 8. 8. Податкове право Податкове право – це підгалузь фінан сового права, правові норми якої регул юють суспільні відносини, що виникаю ть на основі встановлення та збору под атків.
 9. 9. Платниками податків визнаються: Ст. 15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи ( резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (рез иденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підро зділи, які мають, одержують (передають) об’єкти опода ткування або провадять діяльність (операції), що є об’є ктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податк овими законами, і на яких покладено обов’язок із спла ти податків та зборів згідно з цим Кодексом. Ст. 15.2. Кожний з платників податків може бути платнико м податку за одним або кількома податками та зборам и. За податковим кодексом України
 10. 10. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, о бороти з реалізації товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законода вством, з наявністю яких податкове законода вство пов’язує виникнення у платника податк ового обов’язку. Об’єкти оподаткування
 11. 11. Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до П одаткового кодексу. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідно го бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отри мання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчиненн я на користь таких осіб державними органами, органами місцев ого самоврядування, іншими уповноваженими органами та осо бами юридично значимих дій. Митними платежами є податки, що відповідно до Податков ого кодексу або митного законодавства справляються під час п ереміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через митни й кордон України. Податок.Збір.Мито
 12. 12. Ознаки податків: Обов‘язковість, адресність; Примусовість, безоплатність; Нецільовий характер, безповоротність; Регулярність, розподіл між бюджетами; Контроль за їх походженням;
 13. 13. Функції податків Розподільча (розподіл національного доходу за сферами суспільних потреб) Регулююча (регулювання ринкових товарно- грошових відносин) Фіскальна (наповнення бюджету) Стимулююча (стимулювання галузей суспільного виробництва) Контрольна (перевірка ефективності функціонування податкової системи)
 14. 14. Загальнодержавні податки  податок на прибуток підприємств ; податок на доходи фізичних осіб ;  податок на додану вартість ;  акцизний податок ;  збір на першу реєстрацію транспортного засобу ;  екологічний податок ;  рентна плата на транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;  рентна плата на нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні ;  плата за користування надрами ;  плата за землю ;  збір за користування радіочастотним ресурсом України ;  збір за спеціальне використання води ;  збір за спеціальне використання води, лісових ресурсів ; • фіксований сільськогосподар- ський податок;  збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ; • мито ; • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію ; • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
 15. 15. Місцеві податки Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Єдиний податок Місцеві збори Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Збір за місця для паркування транспортних засобів Туристичний збір Місцеві податки і збори
 16. 16. Відповідальність за порушення податкового законодавства Податкове правопорушення є підставою для притягнення (залеж но від ступеня суспільної небезпеки) до адміністративної або к римінальної відповідальності. Стаття 212 Кримінального кодексу передбачає кримінал ьну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, з борів, інших обов’язкових платежів, вчинене службовою особо ю підприємства, установи, незалежно від форми власності, аб о особою, що займається підприємницькою діяльністю без ств орення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зоб ов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичног о ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів к оштів у значних розмірах.
 17. 17. Банківське право Банківське право – це сукупність правових норм, що регу люють правовідносини між суб’єктами банківської діяльн ості, організацію та діяльність банків та інших фінансово- кредитних установ, порядок здійснення банківських опера цій та надання банківських послуг. Банки – це основні фінансово-юридичні установи, що здій снюють такі функції, як: • кредитування суб’єктів господарської діяльності та гром ади; • касове та розрахункове обслуговування юридичних і фіз ичних осіб; • випуск чеків, акцій, облігацій та інших платіжних докум ентів; • виконання валютних та інших банківських операцій
 18. 18. Банківська система України Ст.4. Банківська система України Банківська система України складається з національного ба нку України та інших банків, а також філій іноземних банкі в, що створені і діють на території України відповідно до п оложень цього закону. Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути оща дними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (клір инговими).
 19. 19. Національний банк України Центральне місце в банківській системі України посідає Національний б анк України. Керівні органи Національного банку України: Рада Національного банку; Правління Національного банку. Голова Національного банку України є єдиним емісійним центром, відпо відальним за проведення єдиної державної політики в галузі грошового о бліку, кредиту, змінення грошової одиниці. Основні функції Національного банку України: - формує державну скарбницю країни та організовує її діяльність - координує діяльність банківської системі України - здійснює випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків - визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн - проводить єдину державну політику щодо грошового обігу, зміцнення г рошової одиниці - організовує міжбанківські розрахунки - репрезентує інтереси України у відносинах з банками інших країн
 20. 20. Дякую за увагу!

×