Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Учасники судового процесу: права та обов'язки

390 views

Published on

Учасники судового процесу: права та обов'язки

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Учасники судового процесу: права та обов'язки

 1. 1. Учасники судового процесу Права та обов’язки сторін Підготувала студентка «Бізнес-економіки» ІБО КНЕУ Дорощук Марія
 2. 2. Учасники судового процесу:  учасники справи;  представники;  інші учасники судового процесу Склад учасників судового процесу, їх процесуальні права та обов’язки та вимоги до цих осіб встановлюються Главою 4 Розділу I Господарського процесуального кодексу України
 3. 3. Склад учасників справи Позовне провадження Сторони Треті особи Наказне провадження Заявник Боржник
 4. 4. Сторони:  Позивач - особа, яка подала позов або в інтересах якої подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу;  Відповідач - особа, якій пред’явлено позовну вимогу Треті особи:  Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору  Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
 5. 5. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність  Усі фізичні і юридичні особи здатні мати процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, боржника (процесуальна правоздатність) (ч.1 ст.44 ГПК)  Фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи здатні особисто здійснювати процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (процесуальна дієздатність) (ч.2 ст.44 ГПК)
 6. 6. Представники За законом:  батьки, усиновлювачі, опікуни (для малолітніх осіб віком до 14 років та недієздатних фізичних осіб);  батьки, усиновлювачі, піклувальники (для неповнолітніх осіб віком від 14 до 18 років, та осіб з обмеженою цивільною дієздатністю) За договором (довіреністю):  адвокат;  у малозначних справах - особа, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність
 7. 7.  Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.  Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника.  Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.  Держава, територіальна громада бере участь у справі через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник. (стаття 56 Господарського процесуального кодексу України)
 8. 8. Інші учасники судового процесу  помічник судді;  секретар судового засідання;  судовий розпорядник;  свідок;  експерт;  експерт з питань права;  перекладач;  спеціаліст
 9. 9. Права та обов’язки учасників справи Учасники справи мають право: - ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них копії, одержувати копії судових рішень; - подавати докази, брати участь у їх дослідженні; брати участь у судових засіданнях ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; - подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; - ознайомлюватися та копіювати протокол судового засідання, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності; - оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках.
 10. 10. Учасники справи зобов’язані: - виявляти повагу до суду та до учасників судового процесу; - сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи; - з’являтися в судове засідання за викликом суду; - виконувати процесуальні дії, подавати усі наявні докази у встановленому порядку, не приховувати докази; - надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом та учасниками справи в судовому засіданні.
 11. 11. Процесуальні права та обов’язки сторін  Сторони користуються рівними процесуальними правами.  Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.  Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.
 12. 12. Випадки зловживання процесуальними правами (ч.2 ст.43 ГПК):  вчинення дій, спрямованих на безпідставне затягування розгляду справи чи виконання судового рішення;  вчинення дій з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями;  подання завідомо безпідставного позову;  необґрунтоване об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача з тією самою метою;  укладення мирової угоди, що шкодить правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.
 13. 13. Права позивача:  відмовитися від позову на будь-якій стадії судового процесу;  змінити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання;  змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання Права відповідача:  визнати позов на будь- якій стадії судового процесу;  подати зустрічний позов у строки, встановлені ГПК
 14. 14. Права та обов’язки третіх осіб  Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов’язки позивача  Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають такі ж процесуальні права та обов’язки, як і учасники справи
 15. 15. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб  мають процесуальні права та обов’язки особи, в інтересах якої вони діють;  не мають права укладати мирову угоду, крім осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою;  прокурор та інша особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, з метою вирішення питання щодо наявності підстав для перегляду судових рішень у справі, розглянутій без його (її) участі, має право ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та отримувати їх копії;  прокурор користується вищезазначеним правом з метою вирішення питання про вступ у справу за позовом іншої особи.
 16. 16. Процесуальне правонаступництво  у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації, заміни кредитора чи боржника в зобов’язанні суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.  усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку правонаступник замінив.
 17. 17. Повноваження представника в суді  Представник здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов’язки;  Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії зазначаються у виданій йому довіреності;  Про припинення представництва або обмеження повноважень представника суд повідомляється письмовою заявою;  У разі припинення повноважень представника на здійснення представництва особи у справі представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони, третьої особи на іншій стороні або третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору.
 18. 18. Дякую за увагу!

×