Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Загально-правові засади господарської діяльності

401 views

Published on

Загально-правові засади господарської діяльності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Загально-правові засади господарської діяльності

 1. 1. Підготував Бєшкарєв К.В.
 2. 2. Господарська діяльність • Це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Джерело: ст. 3 Господарського кодексу України
 3. 3. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності  напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. Джерело: ст. 1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
 4. 4. Поняття та види суб’єктів господарювання • Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. • Види: Джерело: ст. 55 Господарського кодексу України Господарські організації – юридичні особи, підприємства та інші юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що здійснюють господарську діяльність
 5. 5. Поняття та види господарських товариств • Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. • Види: Джерело: ст. 113 Господарського кодексу України Повні товариства Командитні товариства Товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю Акціонерні товариства
 6. 6. Право власності • право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Джерело: ст. 316 Цивільного кодексу України
 7. 7. Поняття договору • домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов´язків. Джерело: ст. 626 Цивільного кодексу України Правова форма узгодження волі сторін Основна підстава зобов`язальних відносин
 8. 8. Зміст договору • сукупність умов, визначених на розсуд сторін і погоджених ними, та умов, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. • це умови, без погодження яких договір не вважається укладенимІстотні • це умови, які традиційно, за звичаєм, включаються в договірЗвичайні • це умови, які не передбачені даним видом договору, але можуть бути встановлені за погодженням осіб Випадкові
 9. 9. Зобов’язання • правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Джерело: ст. 509 Цивільного кодексу України
 10. 10. Господарське зобов’язання • зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку. Джерело: ст. 173 Господарського кодексу України
 11. 11. Види забезпечення виконання зобов’язання • сукупність заходів, за допомогою яких сторони цивільно-правових відносин впливають одна на одну з метою належного виконання передбачених договором завдань. Попередження потенційного правопорушника про наслідки Створення можливостей для задоволення інтересів Усунення негативних наслідків невиконання
 12. 12. Господарсько-правова відповідальність • правовідносини, які виникають внаслідок вчинення господарського правопорушення між суб’єктами господарювання або між суб’єктом господарювання та органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.
 13. 13. Поняття банкрутства • визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури Джерело: ст. 1 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
 14. 14. Підстави банкрутства безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати безспірні вимоги не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку Джерело: ст. 6 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
 15. 15. Господарсько-торговельна діяльність • діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжну діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Джерело: ст. 263 Господарського кодексу України
 16. 16. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності • діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. торгівля кредитування науково- технічна співпраця культурна співпраця туризм інші галузі Джерело: ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоеко- номічну діяльність»
 17. 17. Способи забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання • визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, що суперечать законодавству; • визнання недійсними господарських операцій за підставами, передбаченими законом; • відновлення положення, що існувало до порушення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання; • припинення дій, що порушують право або що створюють загрозу його порушення; • відшкодування збитків; • застосування штрафних, оперативно-господарських, адміністративно-господарських санкцій; • встановлення, зміни і припинення господарських правовідносин та інші способи. Джерело: ст. 20 Господарського кодексу України
 18. 18. Висновки • Господарська діяльність є діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. • Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності має надзвичайно важливе значення для розвитку економіки та суспільства

×