Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ownership rights basics

Ownership rights basics by ukrainian

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ownership rights basics

 1. 1. Основи цивільного права України 1.Цивільні відносини. 2.Особи. 3.Право власності. Правознавство: Підручник для студентів внз/ Кол. авторів. Черкаси, 2019. 686 с. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 №755-IV.
 2. 2. 1. Цивільні відносини. Цивільні відносини - особисті немайнові та майнові відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
 3. 3. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.
 4. 4. Засади цивільного законодавства 1) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; 2) свобода договору; 3) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 4) судовий захист цивільного права та інтересу; 5) справедливість, добросовісність та розумність.
 5. 5. 2. Особи Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Учасниками цивільних відносин також є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.
 6. 6. Фізична особа Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Фізична особа має усі майнові і особисті немайнові права та обо’язки, як встановлені Конституцією України та Цивільним кодексом України так і не встановлені зазначеними нормативно-правовими актами. Ст. 24-26 ЦКУ
 7. 7. Юридична особа Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Ст. 80 ЦКУ
 8. 8. Види юридичних осіб Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.
 9. 9. Товариства Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.
 10. 10. Господарське товариство Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства. Ст. 113 ЦКУ
 11. 11. Право власності Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна. Ст. 316 ЦКУ
 12. 12. Здійснення права власності Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
 13. 13. Здійснення права власності (ІІ) Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.
 14. 14. Підстави набуття права власності Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.
 15. 15. Підстави набуття права власності (ІІ) Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.
 16. 16. Набуття права власності на безхазяйну річ Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Ст. 335 ЦКУ
 17. 17. Знахідка ст. 337 ЦКУ Скарб ст. 343 ЦКУ Набувальна давність ст. 344
 18. 18. Засади захисту права власності Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

×