Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cd gestió econòmica

414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cd gestió econòmica

 1. 1. GESTIÓ ECONÒMICACurs de directors – Gestió Econòmica
 2. 2. Curs de directors – Gestió EconòmicaIntroducció
 3. 3. Introducció No existeix una única forma de portar el control econòmic d’una organització. Cada una ha de trobar el mètode què li resulti més còmode i menys costós. Sempre i quan li permeti prendre decisions i controlar la situació econòmica, i complir amb el què marquen les lleis. hola@laurapujollarena.ca t
 4. 4. Introducció A partir del s. XI les fires i mercats adquireixen importància comercial. Les transaccions comercials es comencen a complicar i no poden quedar confiades a la memòria: drets i obligacions. 1494 Fray Luca Pacciolo estableix la doctrina de la comptabilitat i formula el principi de la doble partida. hola@laurapujollarena.ca t
 5. 5. Introducció – Perquè? Hem de conèixer i organitzar els recursos econòmics Hem de saber si disposarem de diners en el futur, no només per supervivència, sinó també per poder aconseguir els nostres objectius. Els diners no són nostres i hem de poder passar comptes a tercers: socis, pares, usuaris, administracions, etc. Hem de poder calcular què ens costa mantenir l’associació oberta, si perdem diners o no, quant hola@laurapujollarena.ca costa cada activitat, quines quotes hem de cobrar,t
 6. 6. Introducció - Tipus de registres En aquesta sessió parlarem bàsicament de 3 tipus de registres:  El llibre de caixa  El pressupost de tresoreria/Pla de tresoreria  El pressupost d’ingressos i despeses I del Balanç de Situació hola@laurapujollarena.ca t
 7. 7. Curs de directors – Gestió EconòmicaEl llibre de caixa i l’arxiu
 8. 8. El llibre de caixa Llibre de caixa (57)DEBE HABER DESPESES INGRESSOS
 9. 9. L’arxiu Tiquet: justificant de pagament on hi ha la data, el NIF del venedors i l’import. Normalment no serveix per justificar subvencions. Factura:  Dades de a qui va dirigida (comprador = entitat)  Dades de qui l’emet (venedor)  Data  Concepte pel qual es fa la factura, preu unitari i global dels articles  L’IVA ha d’anar desglossat. hola@laurapujollarena.ca t
 10. 10. L’arxiu Cal tenir arxivades totes les factures i els tiquets, doncs documenten qualsevol tipus de registre econòmic que feu i us serviran per justificar subvencions i ajudes. No pot haver cap anotació si no existeix el justificant corresponent. En una entitat petita és millor fer un arxiu cronològic. En una entitat amb molt moviment econòmic, a més del sistema cronològic, pot ser molt útil tenir un arxiu per comptes comptables. Legalment, cal guardar els arxius durant els 5 anys posteriors a l’exercici. hola@laurapujollarena.ca t
 11. 11. Curs de directors – Gestió EconòmicaLa Tresoreria
 12. 12. La Tresoreria Coneixem l’existència dels ingressos i les despeses. Però els ingressos no signifiquen cobraments. I les despeses tampoc signifiquen pagaments. hola@laurapujollarena.ca t
 13. 13. La Tresoreria Despesa: es produeix quan ens arriba la corresponent factura i coneixem l’import del deute. Pagament: es produeix quan fem efectiu el deute amb el nostre proveïdor, és quan surten els diners del banc o caixa. Ingrés: es produeix quan emetem una determinada factura. Cobrament: és quan la factura es fa efectiva en forma de diners al nostre banc o a caixa. hola@laurapujollarena.ca t
 14. 14. La Tresoreria Data de venciment: data termini en què una factura es cobra o es paga, no ha de coincidir amb la data d’emissió. Pagament al comptat: quan l’emissió de la factura coincideix amb el pagament o cobrament. Normalment són compra/venda en efectiu. hola@laurapujollarena.ca t
 15. 15. La Tresoreria Pla de tresoreria gener febrer març abril maig juny juliol Entrades Primer pagament 50% 0,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Segon pagament 50% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € Aportacions pròpies 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Resultat 0,00 € 850,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € Sortides Dissenyador industrial 0,00 € -1.515,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fabricació mobiliari 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pintat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -505,00 € 0,00 € 0,00 € Resultat 0,00 € -1.515,00 € 0,00 € -1.010,00 € -505,00 € 0,00 € 0,00 € BALANÇ GENERAL 0,00 € -665,00 € 1.000,00 € -1.010,00 € -505,00 € 0,00 € 850,00 € hola@laurapujollarena.ca t
 16. 16. La Tresoreria La tresoreria parla del disponible en líquid, l’efectiu de l’entitat. L’error més freqüent de les organitzacions és confon-dre entre la situació financera (o pressupostària) i la de tresoreria. hola@laurapujollarena.ca t
 17. 17. La Tresoreria Podem tenir una:  Economia sanejada  Pressupost equilibrat  Previsió de superàvit I un problema de tresoreria Que la Tresoreria no estigui sanejada no vol dir que l’entitat tingui una mala situació econòmica. hola@laurapujollarena.ca t
 18. 18. La Tresoreria Gestionar correctament els cobraments i pagaments és important per evitar problemes de tresoreria que poden fer trontollar l’activitat de l’organització. Cal fer un control exhaustiu de la tresoreria. hola@laurapujollarena.ca t
 19. 19. Curs de directors – Gestió EconòmicaEl pressupost
 20. 20. El pressupost Per fer un pressupost primer s’ha de planificar l’activitat de la nostra organització: facilitar un càlcul de despeses i ingressos. El pressupost ha de ser flexible i s’ha de poder adaptar als canvis. El pressupost es fa per un període determinat de temps. És convenient fer una revisió periòdica del pressupost. hola@laurapujollarena.ca t
 21. 21. El pressupost El pressupost ha de ser prudent: incorporar només els ingressos segurs i totes les despeses possibles. No ha de ser deficitari. Prendre mesures: a despeses i a ingressos. El podem fer partint de zero o a partir de dades històriques. hola@laurapujollarena.ca t
 22. 22. Liquidació de pressupost La principal funció del pressupost és el control. Per fer-ho cal crear eines de comparació entre les xifres previstes i les reals, tant pel què fa a ingressos com despeses Quan es donen desviacions, cal analitzar les causes que les han motivades, modificar el pressupost i prendre les mesures necessàries per a què sigui viable. Com més gran i més complex sigui el pressupost més sovint haurem d’analitzar com es desenvolupa. hola@laurapujollarena.ca t
 23. 23. Diferència entre Tresoreria iPressupost TRESORERIA PRESSUPOST • De caràcter periòdic: • Desglossat per dates de data a data (dia/setmana/mes/tri (normalment anual o mestre/any) per projecte) • Document dinàmic, en • Document estàtic, constant actualització normalment amb revisions hola@laurapujollarena.ca t
 24. 24. Exercici 1/2 - El pressupost i latresoreria Aquest Nadal hem d’organitzar un taller d’activitats per a un conjunt de 60 infants. El casal dura 4 dies. L’AMPA té un pressupost de 3.000,00 € i ens demana si és factible fer una excursió per anar a veure el MNAC. Igualment ens demana una ràtio d’1 monitor per cada 8 infants. El casal disposa d’un coordinador alliberat. Feu el pressupost, és possible el què demana l’AMPA? Si no ho és, quina proposta fas? hola@laurapujollarena.ca t
 25. 25. Exercici 2/2 - El pressupost i latresoreria Sou net diari monitor: 36 € - pagament a 31/12 Sou net diari coordinador: 42 € - pagament a 31/12 Sou brut diari monitor: 41 € - pagament a 31/12 Sou brut diari coordinador: 48 € - pagament a 31/12 Cost diari monitor: 47 € - pagament a 31/12 i el 30/1 Cost diari coordinador: 61 € - pagament a 31/12 i el 30/1 Entrada museu infant: 10 € - pagament a 28/12 Entrada museu adult: 20 € - pagament a 28/12 Cost autocar 30 places: 100 € - pagament 50% 15/12 i 50% 30/1 Cost autocar 50 places: 150 €- pagament 50% 15/12 i 50% 30/1 Costa material pedagògic: 6 € infant/dia - pagament a 24/12 Altres despeses fixes: 360 € per tot el casa pagament a 28/12 Benefici esperat: 10% hola@laurapujollarena.ca t
 26. 26. Curs de directors – Gestió EconòmicaLa comptabilitat i el balanç desituació
 27. 27. La comptabilitat i el balanç La comptabilitat és un sistema de registre, comunicac i anàlisi de amb objecte ió informació rellevant a sobre la una dades, d’oferir i evolució situació de la realitat econòmica de de manera l’empresa,tant terceres persones que com els responsablesinteressadesla gestió puguin prendre decisions. de hola@laurapujollarena.ca t
 28. 28. El balanç de situació -PatrimoniConjunt de bens, drets i obligacions afectats auna mateixa titularitat i destinats a una mateixa finalitat. ACTIU PASSIU Estructura econòmica Estructura financera Aplicació de fons Origen dels fons hola@laurapujollarena.ca t
 29. 29. El balanç de situació -Patrimoni El balanç de situació explica quin és el Patrimoni de l’organització en un moment donat -> en una data concreta hola@laurapujollarena.ca t
 30. 30. El balanç de situació -Patrimoni ACTIU PASSIU Immobilitzat Recursos propis Existències Exigible a llarg termini Deutors Exigible a curt termini Disponible hola@laurapujollarena.ca t
 31. 31. El balanç de situació - Patrimoni ACTIU PASSIUD Immobilitzat: Recursos propis: Ei • Despeses de constitució • Capital socials x • Terrenys i bens naturals • Reserva legalp • Construccions i • Reserva voluntàriao • Maquinària g • Romanentn ii bb Existències: Exigible a llarg termini: i • Mercaderies • Préstecs bancaris li • Embalatges i envasos • Obligacionsl i • Proveïdors LLT ti Deutors: • Creditors no comercialst • Clients aa • Deutors no comercials tt Exigible a curt termini: Disponible • Proveïdors • Caixa • Creditors • Bancs • Fiances i dipòsits hola@laurapujollarena.ca t
 32. 32. El balanç de situació - PatrimoniF F ACTIU PASSIU iix xe e Immobilitzat Recursos propisC Ci Exigible a llarg termini ir Existències rc cu u Deutors Exigible a curt termini lla an nt Disponible t hola@laurapujollarena.ca t
 33. 33. El balanç de situació -Patrimoni El fons de maniobra o de rotació: és la diferència entre l’actiu circulant i els passiu circulant. Tenir fons de maniobra ens permet tenir liquiditat a curt termini. Quan el fons de maniobra és negatiu vol dir que tenir problemes de solvència i podem caure en suspensió de pagaments. hola@laurapujollarena.ca t
 34. 34. Exercici 1/1 – Balanç desituacióFeu el balanç de l’empresa i calculeu el fons demaniobra El socis ha aportat 120.000,00 € Hi ha un deute amb el Banc D, que ens va concedir un préstec de 800.000,00 € a pagar en 3 anys A la caixa de la companyia hi ha 80.000,00 € en efectiu El saldo als ccc és de 128.000,00 € Als venedors de matèries primeres els devem , per subministraments, 320.000,00 € a pagar en 5 mesos. Els clients a qui hem venut productes ens deuen 160.000,00 € La maquinària de l’empresa té un valor de 292.000,00 € S’ha obtingut beneficis per valor de 100,000,00 € Als magatzems hi ha existències per un import total de 480.000,00 € hola@laurapujollarena.ca t
 35. 35. El balanç de situació - Elsresultats El compte de resultats està composat per les despeses i els ingressos de lorganització. Compte de resultats és la relació entre els ingressos i despeses d’un exercici determinat, que ens dóna l’excedent positiu o negatiu hola@laurapujollarena.ca t
 36. 36. El balanç de situació - Elsresultats DESPESES (el compte 6 del  INGRESSOS (el compte 7 del PGC) PGC)  Compres  Ingressos per vendes i  Serveis exteriors prestacions de serveis  I+D  Subvencions, donacions, llegats..  Arrendaments  De caràcter periòdic  Reparació i conservació  Serveis professionals  Promocions captació recursos independents  Patrocinadors i col·laboradors  Transports  Subvencions oficials  Assegurances  Serveis bancaris  Subvencions, donacions i  Publicitat, propaganda i RRPP llegats traspassats al resultat  Subministraments de l’exercici n-1  Altres ingressos: arrendaments,  Tributs comissions, serveis diversos..  Despeses de personal  Ingressos financers  Sous i salaris  Ingressos excepcionals  Indemnitzacions  Seguretat Social  Ajuts de l’entitat i altres despeses  Despeses financeres hola@laurapujollarena.ca t  Excepcionals, amortitzacions, etc.
 37. 37. Un incís – La partida doble Tot fer comptable s’anota en dos moviments de sentit contrari  Fets permutatius: es mouen varien en comptes d’actiu i passiu.  Fets modificatius: quan intervé algun compte de pèrdues i guanys hola@laurapujollarena.ca t
 38. 38. Un incís – La partida doble Llibre de caixa DESPESES (57) Compres (60) Proveïdors (40) debe haberCompro debe haber debe haberGibrelles Gibrelles – 10 € Gibrelles 10 € 10 rals Venc Pastilles de sabó + 15 € DESPESES INGRESSOS Proveïdors (40) Banc (57) debe haber debe haber Gibrelles Gibrelles Gibrelles 10 rals 10 rals 10 rals hola@laurapujollarena.ca t
 39. 39. www.laurapujollarena.co mhola@laurapujollarena.c om

×