Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monetārās politikas veidošana un īstenošana Eirosistēmā

Latvijas Bankas padomnieka Andra Strazda prezentācija skolotāju seminārā "Aktualitātes ekonomikā un finanšu jautājumos", kas notika Latvijas Bankā 2014. gada 25. augustā.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Monetārās politikas veidošana un īstenošana Eirosistēmā

 1. 1. Monetārās politikas veidošana un īstenošana Eirosistēmā Andris Strazds Latvijas Bankas padomnieks 2014. gada 25. augustā 1
 2. 2. Prezentācijas plāns • ECB monetārās stratēģijas un analīzes galvenie elementi • ECB monetārās politikas instrumenti • Eirozonas monetārā politika Eiropas parādu krīzes laikā 2
 3. 3. ECB monetārās stratēģijas un analīzes galvenie elementi 3
 4. 4. ECB monetārās politikas stratēģija Cenu stabilitātes kvantitatīva definīcija Uz vidējo termiņu orientētā monetārās politikas stratēģija Divu pīlāru pieeja 4
 5. 5. Uz vidējo termiņu orientētā monetārās politikas stratēģija 5 Eiro zonas inflācija (gada pārmaiņas, %, nsa) Vidējā inflācija kopš 1999.g HICP Eurostat
 6. 6. ECB monetārās politikas stratēģijas divi pīlāri 6 ECB
 7. 7. Prognozēšanas procesa unikālais elements: nacionālās un eiro zonas perspektīvas kombinācija Prognožu pieņēmumu izstrādāšana (procentu likmes, preču cenas, valūtas kurss, fiskālie rādītāji) NCB sagatavo sākotnējās prognozes savām valstīm – ECB paralēli gatavo prognozes dalībvalstīm un eiro zonai kopumā Ziņojuma ECB Padomei sagatavošana un prognožu publicēšana ECB mēneša ziņojumā 7
 8. 8. ECB monetārās politikas instrumenti un eirozonas monetārā politika Eiropas parādu krīzes laikā
 9. 9. ECB izmantoto monetāro operāciju iedalījums • fiksētas likmes izsoļu procedūra ar pilnu piešķīrumu • papildu ilgtermiņa operācijas • likviditāte ārvalstu valūtā • ķīlas prasību mīkstināšana Papildu likviditātes atbalsts • nodrošināto obligāciju pirkšanas programma • Vērtspapīru tirgus programma • Tiešo monetāro darījumu programmas Parāda vērtspapīru pirkšana • rezervju prasību samazināšana • norādes par monetārās politikas nākotnes perspektīvāmCitas Regulārās operācijas Ārkārtas operācijas • galvenās refinansēšanas operācijas • ilgtermiņa refinansēšanas operācijas • precizējošās • strukturālas Atklātā tirgus operācijas • aizdevumu iespēja uz nakti • noguldījumu iespēja Pastāvīgās iespējas • rezervju bāze • rezervju prasības • atlīdzība par rezervēm Obligātās rezervju prasības No 2007. gada augusta
 10. 10. Obligātās rezervju prasības • Obligāto rezervju prasībām ir pakļautas eiro zonā dibinātas bankas un ārpus eiro zonas dibinātu banku filiāles eiro zonā • Sākotnēji eiro zonā noteiktas 2% apmērā no rezervju bāzes, bet 2012.gada sākumā pazeminātas līdz 1% no rezervju bāzes • Rezervju bāzē ir iekļauti noguldījumi uz nakti, noguldījumi ar termiņu līdz 2 gadiem, naudas tirgus vērtspapīri • Obligāto rezervju prasība bankām ir jāizpilda vidēji noteikta perioda laikā, kas ir aptuveni mēnesi garš (t.i., bankas var kādā konkrētā dienā obligātās rezervju prasības neizpildīt ar nosacījumu, ka to kompensē izpilde ar uzviju citā attiecīgā rezervju perioda dienā) 10
 11. 11. Galvenās refinansēšanas operācijas – regulāri ECB aizdevumi eiro zonas bankām pret ķīlu, kuru dzēšanas termiņš ir viena nedēļa Finanšu krīzes 1.fāze Fiksētaslikmesizsoles procedūra Pirmā1-gadaoperācija Finanšu krīzes īslaicīgs pārtraukums Finanšu krīzes 2.fāze Lēmumspar21-gada operācijām Lēmumspar23-gadu operācijām 3-mēn,6-mēnun1-gada operācijuizsoļupārraukšana 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Mljrd. eiro Spānija Portugāle Itālija Grieķija Īrija Beļģija Vācija Pārējās Galveno refinansēšanas operāciju atlikums mēneša beigās dalījumā pa valstīm Avots: Bloomberg datubāze un ECB dati
 12. 12. Fiksētas likmes izsoļu procedūra ar pilnu piešķīrumu – dod iespēju eiro zonas bankām neierobežoti aizņemties pa fiksētu likmi 0p.p. 10p.p. 20p.p. 30p.p. 40p.p. 50p.p. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Likmju starpība (labā ass) Minimālā likme Robežlikme 0% 1% 2% 3% 4% 5% Fiksēta izsoles likme Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme 0% 25% 50% 75% 100% 125% 0 100 200 300 400 500 Apmierināts, % (l.a.) Pieprasīts Piešķirts PIRMS KRĪZES 0% 25% 50% 75% 100% 125% 0 100 200 300 400 500 Apmierināts, % (l.a.) Pieprasīts Piešķirts Pieprasītais un piešķirtais galveno refinansēšanas operāciju apjoms Avots: Bloomberg datubāze un ECB mājas lapa KRĪZES LAIKĀ
 13. 13. Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas – regulāri likviditāti palielinoši darījumi ar termiņu no 1 līdz 12 mēnešiem Ilgtermiņa refinansēšanas operāciju atlikums mēneša beigās dalījumā pa termiņiem Avots: Reuters un Bloomberg datubāzes 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Mljrd.eiro 1-mēneša 3-mēnešu 6-mēnešu 1-gada 3-gadu 3-mēnešu operācijas *tika izmantotas jau pirms krīzes *sākoties krīzei, ECB nodrošināja papildu operācijas *papildu operācijas tika pārtrauktas 2009.XII 6-mēnešu *1. oper. – 2008.III *pārtrauktas 2009. XII * atjaunota 2011.VII 12-mēnešu *1. oper. – 2009.VII *2. oper. – 2011.X * 3. oper. – 2011.XII
 14. 14. 3-gadu ilgtermiņa refinansēšanas operācijas – paredz iespēju atmaksāt aizņēmumu divus gadus pirms operācijas termiņa beigām 3- gadu operāciju atmaksāšana1.operācija 2.operācija Piešķirts 2011.gada 21.decembrī 2012.gada 29.februārī Izsoles procedūra Fiksētas likmes ar pilnu piešķīrumu Piešķirts, mjlrd. eiro 489.2 529.5 Saņēmēju skaits 523 800 Atmaksāts, mljrd. € 306.2 230.5 Atmaksāts,% 62.6 43.5 Avots: Bloomberg datubāze un ECB semināra izdales materiāli • Procentuāli vairāk aizdevumu atmaksājušas o Mazas un lielas eirozonas bankas o eiro zonas kodolu veidojošo valstu bankas • Bankām ir tendence atmaksāt vai nu visu aizņēmumu, vai tikai mazu daļu no tā 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Atamaksāts, % no sākotnējā apjoma vid. 8mljrd. eiro nedēļā vid. 2mljrd. eiro nedēļāvid. 6mljrd. eiro nedēļā vid. 7mljrd. eiro nedēļā vid. 2mljrd. eiro nedēļā
 15. 15. Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas – izmanto Eiropas parāda krīzes vissmagāk skartās valstis Finanšu krīzes 1.fāze Fiksētaslikmesizsoles procedūra Pirmā1-gadaoperācija Finanšu krīzes īslaicīgs pārtraukums Finanšu krīzes 2.fāze Lēmumspar21-gada operācijām Lēmumspar23-gadu operācijām 3-mēn,6-mēnun1-gada operācijuizsoļupārtraukšana 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Mljrd. eiro Spānija Portugāle Itālija Grieķija Īrija Beļģija Vācija Pārējās Ilgtermiņa refinansēšanas operāciju atlikums mēneša beigās dalījumā pa valstīm Avots: Bloomberg datubāze un ECB mājas lapa
 16. 16. Noguldījuma iespēja/aizdevumu iespēja uz nakti – pastāvīga iespēja, ko var izmantot, lai nacionālajā centrālajā bankā veiktu noguldījumus/no tās aizņemtos uz nakti pa noteiktu procentu likmi 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 2.5 % 3.0 % 3.5 % 4.0 % 4.5 % 5.0 % 5.5 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 Mljrd. eiro Noguldījumu iespēja, apjoms Noguldījumu iespēja, procentu likme Noguldījumu iespēja Aizdevumu iespēja uz nakti Avots: ECB mājas lapa 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 2.5 % 3.0 % 3.5 % 4.0 % 4.5 % 5.0 % 5.5 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Mljrd. eiro Aizdevumu iespēja uz nakti, apjoms Aizdevumu iespēja uz nakti, procentu likme
 17. 17. Likviditātes pārpalikuma samazināšanās nosaka naudas tirgus procentu likmju pakāpenisku pieaugumu ECB noteiktās procentu likmes un naudas tirgus procentu likmes Avots: Bloomerg datubāze -200 0 200 400 600 800 1000 1200 -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Mljrd. eiro ECB likviditātes pārpalikums (l.a.) Eonia likme Noguldījumu iespējas likme GRO likme Aizdevumu iespējas uz nakti likme EURIBOR 3M EURIBOR 6M
 18. 18. Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas • ECB tirgū uzpirka nodrošinātās obligācijas no 2009. gada jūlija līdz 2010. gada jūnijam (1.programma) un no 2011. gada novembra līdz 2012. gada oktobrim (2.programma) ar mērķi o padarīt pieejamākus kreditēšanas nosacījumus kredītiestādēm un uzņēmumiem o stimulēt kredītiestādes saglabāt kreditēšanu līdzšinējā apjomā vai pat to palielināt • tika pieņemts lēmums pirkt tieši nodrošinātās obligācijas, jo: o eiro zonas bankas tās izmanto kā finansējuma avotu o nodrošinātās obligācijas ir zema riska, augsta kredītreitinga finanšu instruments • nodrošināto obligāciju nopirktais apjoms 1. programmā sasniedza plānotos 60 mljrd. eiro, 2.programmā plānots pirkt 40 mljrd. eiro apmērā, faktiski nopirktas 16.4 mljrd. eiro apmērā • nodrošinātās obligācija tika pirktas gan primārajā, gan otrreizējā (sekundārajā) tirgū • nodrošinātajām obligācijām tika izvirzīti vairāki kritēriji, galvenie no tiem: o emitētas eiro un tās emitents darbojas eiro zonā o Investīciju klases kredītreitings (ne zemāks par BBB-/Baa3) • 2014.gada 9.maijā 1. programmas ietvaros uzpirkto vērtspapīru atlikums bija €37.8mljrd., bet 2.programmas ietvaros uzpirkto vērtspapīru atlikums €14.4mljrd.
 19. 19. Vērtspapīru tirgus programma – ECB tirgū aktīvi uzpirka vērtspapīrus no 2010. gada maija līdz 2011. gada augustam • ieviesta ar mērķiem: o atrisināt problēmas tajos vērtspapīru tirgus segmentos, kas kavē ECB monetārās politikas īstenošanu o nodrošināt likviditāti vāji funkcionējošos tirgus segmentos • eiro zonas valsts un privātie parāda vērtspapīri tika pirkti otrreizējā (sekundārajā) tirgū • pērkot vērtspapīrus tika ņemti vērā attiecīgo eiro zonas valstu valdības vēlme un atsevišķos gadījumos papildu apņemšanās veikt nepieciešamos fiskālās politikas mērus, lai sasniegtu īstermiņa un vidēja termiņa fiskālos mērķus • radītā papildu likviditāte tiek sterilizēta ar iknedēļas 7-dienu termiņnoguldījumiem • visvairāk vērtspapīru tika nopirkts: o 2010.gada maijā, kad Grieķija iesniedza oficiālu atbalsta pieprasījumu o 2011.gada augustā, kad strauji pieauga Itālijas un Spānijas valsts obligāciju procentu likmes • oficiāli darbību beidza 2012.gada 6. septembrī, kad tika paziņots par Tiešo monetāro darījumu programmas tehnisko ietvaru (skat. nākamo slaidu) • programmas ietvaros uzpirkto vērtspapīru atlikums ir €167.5mljrd. eiro
 20. 20. Vērtspapīru tirgus programmas apjoms pakāpeniski samazinās Vērtspapīru tirgus programmas (VTP) un termiņdepozītu atlikums un procentu likmes Avots: Bloomerg datubāze -450 -375 -300 -225 -150 -75 0 75 150 225 300 375 450 -1.50 % -1.25 % -1.00 % -0.75 % -0.50 % -0.25 % 0.00 % 0.25 % 0.50 % 0.75 % 1.00 % 1.25 % 1.50 % Mljrd. eiro Termiņdepozītu pieprasījums (l.a.) Termiņdepozītu atlikums (l.a.) Vērtspapīru tirgus programma (l.a.) Vidējā termiņdepozītu likme Maksimālā termiņdepozītu likme Termiņdepozītu robežlikme
 21. 21. Tiešo monetāro darījumu programma – ECB vērtspapīru pirkšanas programma, kas spēkā no 2012. gada septembra • ieviesta 2012. gada septembrī • eiro zonas valsts vērtspapīri tiek pirkti pie nosacījuma, ka valsts vienojas par EFSF/ESM atbalstu • fokusēta uz vērtspapīriem ar termiņu no 1 līdz 3 gadiem • nav iepriekš noteikta limita • tiek sterilizēta, t.i., papildus likviditāte tiek piesaistīta atpakaļ termiņnoguldījumu veidā • informāciju par nopirkto vērtspapīru apjomu plānots publicēt katru nedēļu • informāciju par nopirkto vērtspapīru vidējo termiņu un dalījumu pa valstīm plānots publicēt katru mēnesi • programma tiek novērtēta kā veiksmīga, lai gan netika nopirkts neviens vērtspapīrs
 22. 22. Eirozonas perifērijas valstīs valsts obligāciju peļņas procentu likmju starpība ar Vācijas obligāciju peļņas procentu likmēm ievērojami sarukusi NOPP–1 NOPP–2VTP TMDP Nopirkto vērtspapīru apjoms nedēļā Avots: Bloomerg datubāze
 23. 23. Krīzes laikā Eirosistēmas bilances apjoms ievērojami pieauga, taču pēdējā laikā tas pakāpeniski samazinās Eirosistēmas bilance -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Citi aktīvi Vērtspapīri un vispārējās valdības parāds Citas prasības pret eiro zonas kredītiestādēm Citas operācijas Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas Galvenās refinansēšanas operācijas Ārvaltu eiro aktīvi Ārvalstu valūtas rezerves Eiropā Ārvalstu valūtas rezerves ārpus Eiropas Zelts un zeltā izteiktas prasības Pašu kapitāls un rezerves Pārvērtēšanas konti un citas saistības Saistības ārvalstu valūtā Eiro saistības pret eiro zonas nerezidentiem Eiro saistības pret eiro zonas rezidentiem Citas ar operācijām un ķīlas pārvaldību saistītās prasības Termiņdepozīti Deposit facility Korkonti Skaidra nauda apgrozībā AKTĪVI PASĪVI
 24. 24. Jūnijā ECB nolēma veikt papildus monetārās politikas pasākumus, lai novērstu ļoti zemas inflācijas risku • Jūnija sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus: o Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tika samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.15%), sākot ar 2014. gada 11. jūniju. o Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tika samazināta par 35 bāzes punktiem (līdz 0.40%; spēkā ar 2014. gada 11. jūniju). o Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tika samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.10%; spēkā ar 2014. gada 11. jūniju). • Tāpat ECB nolēma veikt jaunas mērķētas iltermiņa refinansēšanas operācijas ar kopējo apjomu aptuveni 400 miljardu eiro un termiņu līdz 2018.gada septembrim. No 2015.gada marta līdz 2016.gada jūnijam bankām būs pieejams vēl papildus ilgtermiņa finansējums ar nosacījumu, ka tās palielinās izsniegto kredītu apjomu nefinanšu privātā sektora aizņemējiem • Fiksētas likmes izsoļu procedūra ar pilnu piešķīrumu tiks turpināta tik ilgi, cik nepieciešams, bet vismaz līdz 2016.gada decembrim • Papildus notiek darbs pie jaunas ar aktīviem nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas tehniskā ietvara
 25. 25. Paldies par uzmanību!

×