Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mācību stunda kopā ar "Mana ekonomika"

Mācību stunda kopā ar "Mana ekonomika"

Download to read offline

LU PPMF Izglītības zinātņu doktorantes, Ogres 1. vidusskolas skolotājas Agneses Slišānes prezentācija 2021. gada 26. augustā seminārā skolotājiem “Aktualitātes ekonomikā 2021”.
Prezentācija veidota kā mācību stundas piemērs, izmantojot digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika".

LU PPMF Izglītības zinātņu doktorantes, Ogres 1. vidusskolas skolotājas Agneses Slišānes prezentācija 2021. gada 26. augustā seminārā skolotājiem “Aktualitātes ekonomikā 2021”.
Prezentācija veidota kā mācību stundas piemērs, izmantojot digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika".

More Related Content

More from Latvijas Banka

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Mācību stunda kopā ar "Mana ekonomika"

 1. 1. Mācību stunda ar "Mana Ekonomika" Agnese Slišāne, 26.08.2021
 2. 2. Izprast, kā lietot "Mana Ekonomika" digitālo mācību līdzekli stundu veidošanā Reflektēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem, citiem ieteikumiem mācību līdzekļa pilnveidei Demonstrēt sadarbības un iniciatīvas prasmes, iesaistoties digitālā mācību līdzekļa aprobēšanā Šīs nodarbības mērķis
 3. 3. Tēma izvēlēta "Vēsture un sociālās zinātnes I" (6.tēma) un "Sociālās zinātnes un vēsture" (5.tēma) ietvaros: Kāpēc ir svarīgs ekonomiskais progress? Kādi priekšnoteikumi tam ir vajadzīgi? 3 Mācību uzdevumi (sasniedzamais rezultāts skolēniem) Saprot, ka tautsaimniecības attīstība ilgtermiņā atkarīga no darba ražīguma pieauguma, kura atšķirības dažādās valstīs nosaka atšķirīgs investīciju līmenis fiziskajā kapitālā, cilvēkkapitālā un pētniecībā. Saprot, ka, lai gan investīcijas kapitālā var uzlabot darba ražīgumu un labklājību nākotnē, tās mazina aktuālo patēriņu un ietver riskus.
 4. 4. "Āķis"
 5. 5. 5 IKP uz iedzīvotāju
 6. 6. ► https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop156.en.pdf - Potenciālā IKP novērtējums. ► https://www.youtube.com/watch?v=EctE3dEAwEY – Kā Dubaija kļuva bagāta? ► https://www.imf.org – Starptautiskais Valūtas fonds (dati par IKP uz iedzīvotāju) ► https://ourworldindata.org – Būtiski dati par pasaulē notiekošajām pārmaiņām (nabadzība, nevienlīdzība, klimats, slimības utt). Iespējams izmantot ģeogrāfijā, vēsturē un sociālajās zinātnēs, angļu valodā, matemātikā u.c. Noderīgas saites Piemēri: 6
 7. 7. Ekonomiskās izaugsmes faktori Ekonomiskā izaugsme, ekonomiskā attīstība, potenciālais IKP, investīcijas, cilvēkkapitāls.
 8. 8. 8 Mācību stundas sagatavošanai un norisei nepieciešamie resursi ►Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" tēmas "Labklājība" 10.-12. klases skolēniem skolotāju materiāli (apakštēma "Ekonomiskās izaugsmes faktori"). ►1. pielikums. Darba lapa (1.uzdevums un 2.uzdevums). ►2. pielikums. Vizuālie materiāli.
 9. 9. Aktualizācija
 10. 10. 10 Skolā šie jautājumi var tikt uzdoti pārrunāšanai pāros, grupās, klases diskusijā. Var sākumā ierakstīt aplikācijā, tad pārrunāt. Svarīgi, lai skolēni atbildes pamato. 1. Kāpēc dažas valstis ir bagātas, bet citas – nabadzīgas? 2. Kāpēc dažās valstīs ir notikusi ekonomiskā izaugsme, bet citās nav? 3. Ko var darīt, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un mazinātu nabadzību?
 11. 11. Kādi faktori nosaka to, ka valsts ir bagāta? menti.com kods: 6845 0865
 12. 12. 1. Šķērsgriezuma pierādījumi liecina par diezgan lielām ienākumu uz vienu iedzīvotāju atšķirībām starp valstīm; var novērot arī dažādu kapitālpreču līmeni, dažādas tehnoloģijas, dažādu darbaspēka kvalifikācijas līmeni. 2. Tas ir, kādi faktori ir veicinājuši ekonomisko izaugsmi, atskatoties uz valsts vēsturi. Jāpievērš uzmanība, vai valsts kapitālpreces ir atjaunotas, kāds ir valstī izglītības līmenis. 3. Lai veicinātu izaugsmi, nepieciešamas investīcijas inovācijās un modernās tehnoloģijās, kā arī sabiedrības izglītībā, veselībā. Produktivitātes pieaugums, pateicoties ieguldījumiem cilvēku un fiziskajā kapitālā, paaugstina ienākumus un dzīves līmeni. Jauninājumi, tehnoloģiskie sasniegumi un izglītība ir galvenie produktivitātes pieauguma avoti. Mācību materiāls piedāvā iespējamās atbildes skolotājiem
 13. 13. ► https://mm.latvijasbanka.lv/embed/file/09609633-7555-40dd-9d33-026f460111e0 1.uzdevums. Avotu analīze, saruna klasē Kas ir galvenie faktori, kuri veicina tautsaimniecības izaugsmi?
 14. 14. Plašu jauno tehnoloģiju izmantošana, kas bieži prasa jaunas iekārtas un darbinieku apmācību. Pēdējos divos gadsimtos tehnoloģiskās inovācijas ir bijušas vissvarīgākais ekonomiskās izaugsmes noteicējs, kam cieši seko investīcijas fiziskajā un cilvēkkapitālā. Attīstītās valstis ir labākā situācijā, lai finansētu papildu ieguldījumus cilvēku un fiziskajā kapitālā, bet mazāk attīstītās valstis bieži piedāvā citas iespējas jauniem ieguldījumiem. Piemēram, zemāks ienākumu līmenis nozīmē, ka valstī ir zemākas darbaspēka izmaksas, tātad arī zemākas ražošanas izmaksas, un bieži vien ir iespējams, ka ražošana no jaunajām tehnoloģijām bagātām valstīm pāriet uz nabadzīgākām valstīm. Svarīgs faktors ir lielāka ekonomiskā brīvība. Makroekonomiskā un politiskā stabilitāte. Makroekonomiskā stabilitāte veicina izaugsmi, stabilitāti, mazina cikliskās svārstības. Politiskā stabilitāte nozīmē, ka valdības maiņa neizraisīs pilsoņu īpašuma konfiskāciju. Pastāv stimuls ilgtermiņa ieguldījumiem. Brīva starptautiskā tirdzniecība. Pasaules valstis ar augstu ienākumu līmeni ir plaši iesaistītas pasaules tirdzniecībā. Ķīna, ASV, Kanāda, Vācija, Apvienotā Karaliste, Japāna, Francija, Singapūra un Honkonga arī ir būtiski starptautiskās tirdzniecības spēlētāji. Tirdzniecība ļauj valstīm specializēties preču ražošanā un eksportā, un tās var ražot ar viszemākajām iespējamām izmaksām. uc. Atbildes (piemēri) 14
 15. 15. Darbs grupās (piešķirto grupas nosaukumu ierakstiet google forms) Deliģējam atbildīgos: ierakstīt atbildes, sekot līdzi laikam Laiks 15 min Uzdevuma jautājumiem pieaug grūtības pakāpe. Ja visu nepaspēj, nav jāuztraucas – varēs salīdzināt, pārrunāt atbildes 2. uzdevums. Darbs grupās. Instrukcijas 15
 16. 16. ► 2. uzdevums: https://mm.latvijasbanka.lv/embed/file/4b0d89c4-8df2-4a05-baca- 8a67741ac527 ►Grupās veic uzdevumu, atbildes ieraksta Google forms: https://forms.gle/sDze4cW1yXRTxmdNA 2.uzdevums. Uzdevums darba lapā, darbs grupās 16
 17. 17. 2.1.Valstīm H, A, B. 2.2.Laikā no 2010. līdz 2019. gadam: valstij A – 135,6%; valstij G – 55,2%, valstij D – 43,3%. 2.3.Valstij H – 145107,9 USD uz vienu nodarbināto(21374400000 : 147300000) Valstij G – 97921,1 USD uz vienu nodarbināto (372100000 : 3800000) Valsti B – 85224,2 USD uz vienu nodarbināto (3845600000 : 44600000) Produktivitāti nodrošina: liels kapitāla daudzums, attīstīti cilvēkresursi, augstražīgas tehnoloģijas, augsts produkcijas īpatsvars ar lielu pievienoto vērtību. uc. Atbildes (piemēri)
 18. 18. Kāda nozīme dabas resursiem ir nācijas attīstībā? Kādi ir galvenie faktori, kas veicina ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi? Kā IKP uz vienu iedzīvotāju ir saistīts ar dzīves kvalitāti? Kāpēc tas ir svarīgi? Diskusija
 19. 19. 1. Dabas resursi noteikti ir sekmējuši dažu valstu ekonomiskos panākumus. Tomēr ir daudz valstu un reģionu, piemēram, Japāna un Honkonga, kas ir sasniegušas lielus ekonomiskos panākumus ar pieticīgiem dabas resursiem. 2. Ekonomisko izaugsmi veicina lielāka produktivitāte un ieguldījumi fiziskajā kapitālā, cilvēkkapitālā un tehnoloģijās. Valsts spēja nodrošināt zemu inflāciju un uzturēt makroekonomisko un politisko stabilitāti, nodrošināt mērenu, bet ne strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu, veicināt starptautisko tirdzniecību un nodrošināt spēcīgus finansiālus stimulus un aizsargāt īpašuma tiesības, kas mudina cilvēkus strādāt, ietaupīt un ieguldīt sevī un biznesa iespējās. 3. Augstāks IKP uz vienu iedzīvotāju bieži nodrošina augstāku dzīves kvalitāti. Valstīm ar augstu IKP uz vienu iedzīvotāju parasti ir augsts lasītprasmes līmenis, zems zīdaiņu mirstības līmenis un ilgs dzīves ilgums. Piemēram, Cilvēku Attīstības Indekss visaugstākais ir tādās valstīs kā Norvēģija, Šveice, Īrija, Vācija, Honkonga – šīm valstīm ir arī vieni no augstākajiem IKP uz vienu iedzīvotāju. …. Iespējamās atbildes
 20. 20. Ko skolēnam darīt tālāk?
 21. 21. ► https://www.naudasskola.lv/mana-ekonomika/limeni/10-12/labklajiba/ekonomiskas-izaugsmes-faktori Teorija un pašpārbaudes uzdevumi (arī atsauce uz "Mana ekonomika" 7.-9.kl. informāciju) 21
 22. 22. Kādus resursus izmantot, ja skolēns ir izpratis tēmu un grib gūt padziļinātas zināšanas? 22 Why Are Some Countries Rich and Others Poor? | Economics for People with Ha-Joon Chang
 23. 23. Apgūstamie termini. Skolēni var veidot terminu vārdnīcu 23 Potenciālais iekšzemes kopprodukts tehnoloģiskās pārmaiņas dzīves līmenis ekonomiskā izaugsme ekonomiskā attīstība produktivitāte ražošanas resursu preču, pakalpojumu un naudas maksājumu riņķveida plūsmu modelis monetārā politika fiskālā politika ēnu ekonomika korupcija Tautas attīstības indekss Ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības indekss Lorenca līkne Džini koeficients
 24. 24. Paldies par jūsu laiku un iesaistīšanos!

×