Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eveliina Heinonen: Adoption käyttö lastensuojelun toimenpiteenä

381 views

Published on

Eveliina Heinosen esitys Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eveliina Heinonen: Adoption käyttö lastensuojelun toimenpiteenä

 1. 1. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Adoption käyttö lastensuojelun toimenpiteenä – tutkimushanke Alustavat tutkimustulokset Eveliina Heinonen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 26.9.2017
 2. 2. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Ohjausryhmä
 3. 3. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Tutkimuksen lähtökohdat • Suomalaista lastensuojelua on kritisoitu siitä, että se ei pysty tarjoamaan huostaan otetuille lapsille pysyvyyttä • Huostaanotto on aina tarkoitettu väliaikaiseksi, huostassa pidon tarve on tarkistettava vähintään vuosittain (Lastensuojelulaki 417/2007.) • Huostaan otetut lapset saattavat tulla useaan otteeseen palautetuksi kotiinsa ja uudelleen huostaan otetuksi (Enroos ym. 2016). • Toisaalta, vaikka sijoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi, viettävät lapset sijoituksessa pitkiäkin jaksoja, monet koko lapsuudenkin (Enroos ym. 2016). • Voisiko adoptio olla keino, jolla vahvistettaisiin sijaishuollossa varttuvien lasten oikeuksia, erityisesti oikeutta pysyvään kasvuympäristöön?
 4. 4. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Tutkimuksen tavoitteet • Koota empiirinen kyselyaineisto siitä, millaisia näkemyksiä lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevillä on adoption käytöstä lastensuojelussa → Olisiko Suomessa mahdollista ja paikallaan voimistaa adoptiota lastensuojelullisena toimenpiteenä huostaanoton rinnalla? → Mitkä olisivat adoption vahvuudet ja heikkoudet suhteessa lastensuojelulain mukaiseen huostaanottoon? → Ottavatko asiantuntijat lapsen adoptoimisen puheeksi työssään vanhempien ja muiden viranomaisten kanssa?
 5. 5. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Tutkimuksen toteuttamisesta • Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-kyselytyökalulla Lastensuojelun Keskusliiton toimesta. • Kohderyhmänä lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät asiantuntijat • Ammattiliitot ja -yhdistykset lähettivät saatekirjeen ja linkin kyselyyn kohderyhmään sopiville jäsenilleen → Talentia, Psykologiliitto, Tehy, Terveydenhoitajaliitto, Lastenlääkäriyhdistys ja Lastenpsykiatriyhdistys, Sosiaalityön- tekijöiden seura, Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen uraverkosto
 6. 6. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Vastaajat • Lopullinen aineisto käsittää 771 vastaajaa ➢ Työskentelevät sosiaali- tai terveysalalla sellaisessa tehtävässä, jossa kohtaa sellaisia lasten ja perheiden ongelmia, jotka vaativat lastensuojelun toimenpiteitä
 7. 7. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Kyselyyn vastasi useita eri ammattiryhmiä
 8. 8. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Kvantitatiivinen (määrällinen) analyysi • Aineisto ja sen analyysi ovat monimenetelmälliset  Kvantitatiivinen analyysi määrälliseen aineistoon  analysoitu SPSS-ohjelmalla  Muuttujien jakaumat, keskilukuja ja hajontalukuja  Ristiintaulukoinnissa on tarkasteltu muuttujien välisen yhteyden tilastollista merkittävyyttä khiin neliö (χ²)- testin avulla ➢ Yhteyden on tulkittu olevan tilastollisesti merkitsevä, jos p<,05. ➢ Tämä tarkoittaa, että todennäköisyys virhepäätelmään on alle viiden prosentin ja että testissä pätevät erot löytyvät myös perusjoukosta (Mattila 2017)
 9. 9. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Laadullinen sisällönanalyysi • Avoimiin vastauksiin • Kolme tapauskuvausta olisiko huostaanotto vai adoptio parempi vaihtoehto tilanteessa?
 10. 10. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 1. Emma (10 kk) -Vanhemmilla heikko kyky hoitaa Emmaa -Vanhemmille annettu tukitoimia -Tilanteeseen ei näkyvissä muutosta -Vanhempien kanta on, että Emman olisi parempi varttua muualla 2. Pentti (2 v) -Sijoitettu kodin ulkopuolelle n. 10 kk ikäisenä vanhempien päihteidenkäytön ja lapseen kohdistuneiden pahoinpitelyjen vuoksi -Vanhemmat käyttävät edelleen huumeita eikä vanhempien luokse palaaminen ole realistista
 11. 11. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 3. Maria (9 v) -Huostaan otettu 2-vuotiaana vanhempien runsaan huumeidenkäytön ja Marian hoidon laiminlyömisen vuoksi -Asunut samassa sijaisperheessä viimeiset kuusi vuotta -Vähänlaisesti kontaktia biologisiin vanhempiin, joiden päihteidenkäyttö- tilanne ei ole parantunut tukitoimista huolimatta -Nyt sijaisvanhemmat toivovat, että Maria adoptoitaisiin sijaisperheeseen
 12. 12. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Alustavat tutkimustulokset
 13. 13. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 1. Adoptio otetaan harvoin puheeksi lastensuojelussa, vaikka asiantuntijat kohtaavat tilanteita, joissa ajattelevat, että adoptio olisi lapsen edun mukaista 2. Adoption käytöllä voitaisiin asiantuntijoiden mielestä vahvistaa ja varmistaa lapsen edun, oikeuksien ja pysyvyyden toteutumista sijaishuoltojärjestelmässä 3. Asiantuntijoiden mukaan adoptio voi olla huostaanottoa parempi vaihtoehto tietynlaisissa tilanteissa 4. Lastensuojelun ytimessä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat/ohjaajat ovat muita kriittisempiä adoption käyttöä kohtaan 5. On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat tehdä adoption käyttämisestä huostaanoton vaihtoehtona ongelmallista
 14. 14. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 1. Adoptio otetaan harvoin puheeksi lastensuojelussa, vaikka viranomaiset kohtaavat tilanteita, joissa ajattelevat, että adoptio olisi lapsen edun mukaista
 15. 15. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 • Merkittävä osa vastaajista (80 %; n=616) kertoo kohdanneensa viimeisen kolmen vuoden aikana tilanteen, jossa on ajatellut, että lapsen edun mukaista olisi adoptio uuteen perheeseen. On mahdollista, että suurin osa lastensuojelun piirissä työskentelevistä viranomaisista kohtaa kenties vuosittain tai jopa useita kertoja vuodessa tilanteita, joissa ajattelee, että adoptio uuteen perheeseen olisi lapsen edun mukaista. - Sosiaalityöntekijät ja lääkärit muita ammattiryhmiä useammin arvioivat adoption olevan lapsen edun mukaista
 16. 16. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 • Vain 17 prosenttia vastaajista on ottanut adoption puheeksi asiakkaan (lapsen vanhemman) kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana (vrt. 80 % kohdannut tilanteen, jossa ajatellut, että adoptio olisi lapsen edun mukaista) • Sosiaalityöntekijät ja (neuvoloiden) terveydenhoitajat muita useammin
 17. 17. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Puheeksiottoa estää: - Adoptiota ei ajatella/nähdä huostaanoton vaihtoehtona - Viranomaisilla ei ole tietoa adoptiosta - Adoption puheeksioton ei ajatella kuuluvan työnkuvaan - Laki suuntaa sijoituksen väliaikaisuuteen (huostaanotto) eikä esitä adoptiota vaihtoehtona - Biologisten vanhempien kielteinen asenne huostaanottoa tai adoptiota kohtaan vaikeuttaisi puheeksiottoa
 18. 18. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2. Adoption käytöllä voitaisiin asiantuntijoiden mielestä varmistaa lapsen edun ja pysyvyyden toteutumista sijaishuoltojärjestelmässä
 19. 19. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.1 Huostaanotto mahdollistaa lapsen sijoittamisen useaan otteeseen (uuteen perheeseen tai takaisin vanhempien luokse) → Sijaishuoltopaikan muutokset ovat raskaita ja vahingollisia lapsille → Muutokset voivat aiheuttaa lapselle uuden trauman  Muutosten mahdollisuus tuo epävarmuutta lapsen elämään
 20. 20. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Kokeilut perheen jälleenyhdistämiseksi ja niiden mahdollinen purkaminen jälleen huostaanoton keinoin tapahtuvat lapsen kustannuksella eikä niin tulisi toimia.” ”(…)on enemmän sääntö kuin poikkeus että sijoituspaikat vaihtuvat vuosien varrella. Ja välillä lapsi asuu biologisten vanhempien kanssa, vaikka heidän resurssinsa toimia vanhempina saattavat olla yhtä heikot kun ennen sijoitusta. Lapsen tilanne on monesti verrattavissa "kesäkissan" asemaan. Valitettavasti”
 21. 21. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.2 Adoption käytöllä voitaisiin vahvistaa lapsen edun ja oikeuksien toteutumista • Enemmistö vastaajista (89 %) arvioi lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen olevan vaarassa nykyisessä väliaikaisuuteen perustuvassa sijaishuoltojärjestelmässä. • Tarve muutokselle ja pysyvyyden varmistamiselle • Enemmistö vastaajista (87 %) arvioi, että adoption asemaa lastensuojelun sijoitusvaihtoehtona tulisi voimistaa → (Avoimet vastaukset) Lapsen etu ja oikeudet pitää laittaa vanhemman edun ja oikeuksien edelle
 22. 22. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Nykyinen lastensuojelulaki ei suojele lasta vaan biologisia vanhempia” ”Lapsen ei tule olla se joka maksaa hinnan vanhemmille annetusta raitistumisen mahdollisuudesta” ”Ei ole lapsen edun mukaista jatkaa epävarmaa tilannetta”
 23. 23. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.3 Adoptio varmistaa huostaanottoa paremmin lapsen perhe- ja ihmissuhteiden pysyvyyden → Lapsella oikeus pysyviin ihmissuhteisiin → Lapsella oikeus tietää / voida luottaa siihen, että asuu saman perheen hoidossa aikuisuuteen asti. →Pysyvä perhe on parempi lapsen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta
 24. 24. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Lapsen etu olisi tässä kohtaa saada pysyvä koti ja vanhemmat, jotka voivat sitoutua lapseen hänen loppuelämäksi” ”Lapsen oikeus on saada pysyvä perhe, (…) jossa hän voi varttua turvallisesti aikuiseksi” ” (…) mielestäni lapsen oikeuksiin kuuluu että hän saisi varmuuden siitä, missä ihan oikeasti hän saa olla ja kasvaa aikuiseksi”
 25. 25. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Toisaalta… • 9-vuotiaan Marian tapauksessa vain 15 prosenttia (n=116) vastaajista on sitä mieltä, että huostaanoton jatkuminen olisi adoptiota parempi vaihtoehto, vaikka sijaisperhe jatkaa varmuudella Marian sijaisperheenä. (Jos sijaisperhe ei jatkaisi Marian sijaisperheenä, vain seitsemän prosentin (n=51) mielestä huostaanoton jatkuminen olisi adoptiota parempi vaihtoehto.) → Vaikka pysyvyyden turvaaminen on vastauksissa tärkeä peruste adoption paremmuudelle, ei se kuitenkaan ole itseisarvo/ainoa peruste adoption puoltamiselle
 26. 26. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.4 Pysyvyys mahdollistaa lapsen kiinnittymisen perheeseen ja kiintymyssuhteen muodostumisen → Tieto pysyvyydestä tärkeä kiintymyssuhteelle → Ei synny uutta erokokemusta vanhemmista ja kiintymyssuhteen rikkoutumista → Selkeä henkinen asema perheenjäsenenä → Adoptio antaa lapselle lailliset perheenjäsenen oikeudet
 27. 27. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Lapsella tulisi olla oikeus kasvaa pysyvässä kiintymyssuhteessa turvallisten aikuisten kanssa vailla jatkuvaa pelkoa tilanteen muuttumisesta ja stressaavia toistuvia selvittelyitä asian tiimoilta, jotka lisäävät pelkoa uusista muutoksista” ”Lapsen on huomattavasti helpompi kiinnittyä adoptiovanhempiin, kun taka- alalla ei ole jatkuvat epävarmuus suhteen pysyvyydestä”
 28. 28. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.5 Adoptio mahdollistaa lapselle paremmat kasvuolosuhteet kuin mitä lapsi sijaishuollossa saisi → Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä (rauhassa) turvallisissa olosuhteissa → Mahdollisuus ”normaaliin elämään” → Ylisukupolvisten ongelmien todennäköisempi katkeaminen
 29. 29. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 →Lapsi ei huostaanotossa pääse välttämättä hyvään sijaishuoltoon →Mahdollistaa lapselle perheen/kodin kasvuympäristöksi sijaishuoltoa varmemmin →Adoptiovanhemmat voivat ja ovat valmiit sitoutumaan lapseen →Adoptio turvaa paremmin traumatisoituneen lapsen psykologista kehitystä
 30. 30. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 2.6 Mahdollisuus avoimen adoption käyttöön puoltaa adoption käyttöä huostaanoton vaihtoehtona  Avoin adoptio mahdollistaisi yhteydenpidon säilymisen biologisten vanhempien ja lapsen välillä  Yhteydenpidon säilyminen olisi lapsen edun mukaista  Useat vastaajat puoltaisivat nimenomaan avoimen adoption käyttöä
 31. 31. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 3. Asiantuntijoiden mukaan adoptio voi olla huostaanottoa parempi vaihtoehto tietynlaisissa tilanteissa
 32. 32. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017
 33. 33. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017
 34. 34. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 • Yhdeksänvuotiaan Marian tapauksessa 93 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että adoptio olisi parempi vaihtoehto, jos biologiset vanhemmat olisivat suostuvaisia siihen.
 35. 35. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 3.1 Adoptio voi olla huostaanottoa parempi vaihtoehto tilanteessa, jossa biologiset vanhemmat ovat suostuvaisia adoptioon • Emman (10kk) vinjetissä useat perustelevat vanhempien suostumuksella sitä, miksi heidän mielestään adoptio olisi huostaanottoa parempi vaihtoehto ”Vanhempien kanta asiassa ratkaisee mielipiteeni tapauksessa.” ”Adoptio olisi varmasti parempi, mikäli vanhemmatkin ovat sen kannalla” → kertoo vahvasta vanhempien oikeuksien kunnioittamisesta?
 36. 36. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Toisaalta, Pentin (2v) vinjetissä vain kymmenkunta vastaajaa perustelee adoption ehdottamista vanhempien mielipiteellä →Vinjetissä ei puhetta vanhempien mielipiteestä → Liittyykö vanhempien huumeidenkäyttöproblematiikkaan / lapsen pahoinpitelyepäilyyn / vanhempien muutosmotivaation puutteeseen?
 37. 37. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Ja toisaalta, • viranomaiset voivat kannattaa adoption käyttöä, vaikka biologiset vanhemmat (ja yli 12 v. lapsi) vastustaisivat sitä  Enemmistö (71 %) vastaajista on sitä mieltä, että adoptio olisi Marian (9 vuotta) tapauksessa huostaanottoa parempi vaihtoehto, vaikka biologiset vanhemmat vastustaisivat sitä. • 44 prosenttia vastaajista sallisi Suomessa tahdonvastaiset adoptiot, jotka eivät perustu biologisten vanhempien tai yli 12-vuotiaan lapsen suostumukseen → Pienempi ”kannattajamäärä” voi johtua siitä, että kyseessä olisi myös lapsen tahdon vastainen adoptio
 38. 38. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Adoption käytössä vanhempien suostumusta pidetään tärkeänä Samaan aikaan reilu osa viranomaisista olisi valmis sallimaan myös tahdonvastaisten adoptioiden käytön Vanhempien suostumuksen tärkeys adoption käytölle saattaa olla tilannekohtaista
 39. 39. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 3.2 Adoptio voi olla huostaanottoa parempi vaihtoehto tilanteessa, jossa lapsi on vielä pieni • Ikä perusteena adoption paremmuudelle niin 10 kuukautta vanhan Emman kuin 2 vuotta vanhan Pentin tapauksessa.  Pienen lapsen kohdalla adoptiolla saataisiin ”aikaisemmista olosuhteista” tulleet haitat lapsen kasvulle ja kehitykselle vielä minimoitua.  Pienenä lapsi pystyisi vielä muodostamaan uuden kiintymyssuhteen uusiin vanhempiin
 40. 40. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Toisaalta… • Yhdeksän vuotiaan Emman vinjetissä vastaajat ovat selvästi suurimmissa määrin myönteisiä adoption käytölle, vaikka Emman ei ole enää pieni lapsi.  Ikä ei ole ratkaiseva tekijä siinä, olisiko lapsen tilanteessa adoptio vai huostaanotto parempi vaihtoehto
 41. 41. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 3.3. Adoptio voi olla huostaanottoa parempi vaihtoehto tilanteessa, jossa vanhemmilla ei ole tuesta huolimatta nyt tai tulevaisuudessa kykyä hoitaa lasta eikä lapsi todennäköisesti pysty palaamaan kotiin • Biologisilla vanhemmilla on nyt ja todennäköisesti tulevaisuudessakin heikot kyvyt huolehtia lapsesta • Lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet biologisten vanhempien hoidossa • Biologisilla vanhemmilla heikko muutoshalukkuus tilanteen/vanhemmuuden parantamiseksi • Biologisilla vanhemmilla on ollut jo aikaa ja mahdollisuuksia parantaa tilannettaan ja vanhemmuuttaan ( → Lapsi on jo ollut huostaan otettuna) • Lapsi viettäisi sijaishuollossa todennäköisesti koko lapsuutensa • Viranomaisten arvio vanhempien tilanteesta
 42. 42. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ” Mikäli on perusteltua olettaa, ettei lapsi voi koskaan palata asumaan kummallekaan biologiselle vanhemmalleen, ja vanhemmille on annettu mahdollisuus hoitaa ongelmansa mutteivat ole siihen yli vuoteen tarttuneet, on adoptio huostaanottoa parempi vaihtoehto”
 43. 43. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Pentin (2v) tapauksessa korostuu vastaajien perustelu adoption paremmuudesta sillä, että vanhemmat ovat kohdelleet kaltoin ja pahoinpidelleet lasta ”Mielestäni lapsen toistuva pahoinpitely on rikos, jonka seuraamuksena oikeus omaan lapseen soisi poistuvan.” ”Vanhempien ei tule saada lasta takaisin, vaikka lopettaisivat huumeiden käytön. Jatkuva pahoinpitely on liian iso rikos annettavaksi anteeksi”
 44. 44. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 4. Lastensuojelun ytimessä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat/ohjaajat ovat muita kriittisempiä adoption käyttöä kohtaan
 45. 45. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017  Sosiaalityöntekijöillä sekä ohjaajilla (tosin hieman vähemmän) sekä toisaalta kunnallisen avo-, sijais- ja jälkihuollon piirissä työskentelevillä on kautta linjan muita ammattiryhmiä kriittisempi näkemys adoption käytöstä lastensuojelussa. • Kunnallisessa lastensuojelussa työskentelevistä vastaajista puolet (48 %) on sosiaalityöntekijöitä ja kolmannes (33 %) sosiaaliohjaajia/ohjaajia/ perhetyöntekijöitä.
 46. 46. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Se, tulisiko adoptiota vastaajan mielestä vahvistaa lastensuojelun sijoitusvaihtoehtona, on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä vastaajan ammattiin. Adoption asemaa lastensuojelun sijoitusvaihtoehton a tulisi vahvistaa Sosiaalityöntekijät (%) Sosiaaliohjaajat/ ohjaajat/ perhe- työntekijät (%) Lääkärit/ Psykiatrit (%) Psykologit/ Psyko- terapeutit (%) Terveyden-hoitajat (%) Samaa mieltä 80 88 90 89 93 Eri mieltä 9 5 3 2 4 Ei samaa eikä eri mieltä 11 7 7 9 3
 47. 47. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Emman (10 kk) tapauksessa se, olisiko adoptio huostaanottoa parempi vaihtoehto, on (tilastollisesti merkitsevässä) yhteydessä siihen, missä palvelussa vastaaja työskentelee. Olisiko huostaanotto vai adoptio parempi vaihtoehto tilanteessa? Kunnallinen lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto (%) Kaikki muut lastensuojelun piirin palvelut (%) Adoptio 65 81 Huostaanotto 25 13 En osaa sanoa 10 6
 48. 48. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Pentin (2 v) tapauksessa se, ehdottaisiko vastaaja adoptiota vai huostaanottoa tilanteessa, on (tilastollisesti merkitsevässä) yhteydessä siihen, missä palvelussa vastaaja työskentelee. Ehdottaisiko tilanteessa adoptiota vai huostaanottoa Kunnallinen lastensuojelun avo- , sijais- ja jälkihuolto (%) Kaikki muut lastensuojelun piirin palvelut (%) Adoptio 66 82 Huostaanotto 24 13 En osaa sanoa 10 5
 49. 49. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Sosiaalityöntekijöiden (ja ohjaajien) näkemysten tarkempi tarkastelu paikallaan • Työskentelevät lastensuojelun ytimessä, missä huostaanottoon liittyviä arvioita/päätöksiä tehdään  Onko heillä erilaista tietoa/näkemystä kuin muilla?  Onko heidän ammatillisessa lähestymistavassaan tai ammattietiikassaan muihin ammattiryhmiin nähden eroa?
 50. 50. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5. On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat tehdä adoption käyttämisestä huostaanoton vaihtoehtona ongelmallista
 51. 51. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5.1 Adoptioon sisältyy vallankäyttöä ja mahdollisuus vallan väärinkäyttöön ja virheelliseen päätöksentekoon →Viranomaiset voivat väärinkäyttää valtaansa →Adoptioon voidaan ryhtyä väärillä motiiveilla/perusteilla (jotka eivät ole lapsen etua hakevia) → Adoptioon voidaan ryhtyä tilanteessa, jossa biologiselle vanhemmalle ei ole tarjottu riittävästi lastensuojelun tukitoimia Päätökset voivat olla ”virheellisiä” tai puutteellisia Adoption käyttöön pitäisi määritellä yhteneväiset kriteerit ja se olisi käytännössä haasteellista
 52. 52. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Lapsi voidaan adoptoida säästösyistä pois pitkäaikaisesta sijaisperheestä, joka ei ole halukas adoptoidaan lasta.” ”Onko yhteiskunnassamme riittävästi tarjolla biologisille vanhemmille tukea/ hoitoa/ apua?” ”Adoptiosta voi tulla vallankäytön väline (esim. aletaan pelotella perheitä adoption mahdollisuudella, elleivät he ole yhteistyössä” ”Sosiaalityöntekijäresurssit eivät mahdollistaisi hyvää adoptiotyöskentelyä”
 53. 53. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5.2 Adoptio on liian voimakas ja lopullinen puuttuminen yksityiseen perhe-elämään ja oikeuksiin • Vastaajat pitävät erityisesti tahdonvastaisen adoption käyttöä ongelmallisena • Ratkaisun lopullisuus ongelmallista • Lapsella on oikeus biologisiin vanhempiinsa ja biologiseen sukuunsa ja yhteydenpitoon heidän kanssaan • Biologisilla vanhemmilla on oikeus lapseensa ja adoptiossa ne menetettäisiin pysyvästi
 54. 54. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 ”Peruuttamatonta päätöstä ei tulisi tehdä, sillä elämää ei pysty ennakoimaan” ”Kaikilla osapuolilla tulee säilyä oikeus mielensä muuttamiseen” ”Oikeus ottaa vanhempainoikeudet pois vanhemmilta on ongelmallinen” ”Pienenä adoptoitu lapsi voi vanhempana olla sitä mieltä, ettei olisi halunnut tulla sijoitetuksi”
 55. 55. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5.3 Lastensuojelun tukitoimet päättyisivät adoption jälkeen • Adoptiovanhemmat eivät saisi tarvitsemiansa lastensuojelun tukitoimia • Biologisten vanhempien tukeminen voi lopahtaa adoption jälkeen • Adoptoitu lapsi ei saisi enää lastensuojelun tukitoimia
 56. 56. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Lisäksi, • Adoptioperheet ovat lastensuojelun aktiivisen valvonnan ulkopuolella • Biologisten vanhempien ja lapsen yhteydenpidon/tapaamisten ylläpitäminen adoptiossa (ilman lastensuojelua) voi olla haasteellista • Biologisten vanhempien/suvun ja lapsen välisen yhteydenpidon rajoittaminen voi olla hankalaa ilman lastensuojelua → voivat tulla mukana adoptioperheiden elämään ja mahdollisesti haittaisivat adoptiovanhempien toimintaa
 57. 57. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5.4 Lapsen edun mukaisten pysyvien adoptiovanhempien saaminen lapselle on haastavaa • Lapsille ei välttämättä löydy halukkaita adoptioperheitä • Adoptiovanhempia ei valmenneta tai arvioida riittävän hyvin ennen hyväksymistä adoptiovanhemmiksi • Adoptiovanhemmat eivät pysty välttämättä hoitamaan vaativaa lasta (hyvin)
 58. 58. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 5.5 Adoption mahdollisuus voi heikentää biologisten vanhempien hakeutumista lastensuojeluun ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa •Kynnys avun hakemiseen voi kasvaa, kun pelkona lapsensa menettäminen •Voi johtaa ongelmien ”salaamiseen”
 59. 59. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Loppumietteet • Adoptiolla on asiantuntijoiden mielestä mielestä monia etuja huostaanottoon nähden ja enemmistö viranomaisista kannatta adoption käyttöä tietynlaisissa tilanteissa, jotta lapsen etu ja oikeus pysyvyyteen saataisiin turvattua sijaishuollossa • Se millaisissa tilanteissa adoptio olisi huostaanottoa parempi vaihtoehto, ei ole yksiselitteistä. • Adoption käyttöön lastensuojelussa huostaanoton vaihtoehtona sisältyisi monia pulmakohtia, erityisesti, jos adoptiota haluttaisiin käyttää vastentahtoisesti tai ”suljettuna” adoptiona
 60. 60. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Kiitos!
 61. 61. #ylisukupolvienValtakunnalliset lastensuojelupäivät® 26.–27.9.2017 Lähteet • YK:n lapsen oikeuksien komitea (2011) CRC/C/FIN/CO/4, kohdat 33 ja 34. file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/P%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4tsuo meksi%20(1).pdf • Enroos, R., Heino, T. & Pösö, T. (toim.) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino. • Lastensuojelulaki 417/2007 Finlex. Ajantasainen säädäntö. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 • Mattila, Mikko (2017) KvantiMOTV. Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ristiintaulukointi/ristiintaulukoint i.html#merkitsevyys

×