Eu rezim dvrs2008nov27

328 views

Published on

Prevetritev režima zdravstvenega varstva rastlin v Evropski uniji Knapič, Vlasta, K. Groznik, 2008

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • politika Evropske unije za pripravo boljših predpisov Vključuje akcijski načrt za poenostavitev in izboljšanje zakonodaje. Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel marca leta 2000, predstavlja dolgoročno strategijo, katere glavni cilj je, da postane Evropa do leta 2010 najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki naj bi doseglo trajno gospodarsko rast z več ter boljšimi delovnimi mesti SI: znižanje administrativnih stroškov za 25 %.
 • stakeholder ali deležnik je zainteresirana javnost, ki sodeluje pri pripravi predpisov. ocena učinkov predpisov = Sistematični postopek identifikacije in količinske opredelitve ekonomskih, socialnih in okoljskih učinkov, ki bodo verjetno nastali zaradi sprejetja predlaganega predpisa ali izbire neregulativne politike na tem področju. T emelji lahko na analizi koristi in stroškov , analizi stroškovne učinkovitosti in podobno. Poenostavitev: Gre za poenostavitev zakonodaje in vzpostavitev sistema, ki omogoča preglednost in razumljivost zakonodajnih aktov; npr. sprejemanje prečiščenih besedil zakonov.
 • Gre za proces zmanjšanja, odprave oz. preprečitve birokratskih postopkov, ki jih povzroča zakonodaja gospodarskim subjekotm ali državljanom. Tipične ovire so povezane z dolgotrajnimi postopki pri pridobivanju različnih dovoljenj, registraciji dejavnosti in podobno. Pomembno je, da se poleg postopkov zmanjševanja oziroma odprave, izvajajo tudi postopki preprečitev in sicer preko izdelave predhodnih analiz učinkov, ki jih prinaša nova zakonodaja
 • Regulation= regulativa, predpisi, navodila = Vsi dokumenti, s katerimi vlade postavljajo zahteve podjetjem in državljanom in vključuje vso zakonodajo (primarno in sekundarno), formalne in neformalne odredbe, manj pomembna pravila, upravne formalnosti in pravila, ki jih izdajo nevladni ali drugii organi in institucije (npr agencije ali zbornice), na katere so vlade prenesle regulativne pristojnosti.
 • Izraz potrošnik se nanaša na posameznike, ki sodelujejo na trgu in uporabljajo blago ter storitve. Nanaša se lahko tudi na dejavnosti, pogosto na začetne odjemalce v posameznem sektorju. Pomen besede državljan je širši in se nanaša na odnos med posamezniki in državo (ne da bi se v kakršnem koli strogo pravnem smislu uporabljal za označevanje državljanstva). Ideja »boljših predpisov« pomaga tudi pri pomembnem razlikovanju med programom široke reforme in deregulacijo. Priznano je, da se v nekaterih primerih interesi potrošnikov, vlagateljev in širše javnosti lahko bolje zadovoljijo z uvedbo novih predpisov, v drugih primerih pa je morda bolje predpise razveljaviti. Zainteresirana javnost pa so s ubjekti, na katere se predlog predpisa nanaša (gospodarske / negospodarske organizacije, nevladne / vladne organizacije, zasebne / javne organizacije, državljani kot fizične / pravne osebe (vsi državljani).
 • Veterinarji so ravno zaključili podoben postopek za strategijo na področju. Predstavnik evropske komisije, ki dela s CVO skupino. Pod FI predsedstvom so objavili namero za izdelavo strategije za zdravje živali, 2,5 let je trajalo, da so uskladili vse komunikacije, priporočila parlamenta in Sveta so prišle z zelo jasnimi stališči, sept 2008 pa so jo zaključili, tako da imajo sedaj zelo jasno strategijo, v pripravo se je vključil celoten sektor in delo 4-5 let so vzeli tudi kot visoko prioriteto na politični ravni, da bodo v 7 letih spremenili režim. Uradno so naznanili cilje, dobili podporo Sveta ministrov, tako da je vsako naslednje predsedstvo vedelo, kako bodo postopali na tem dosjeju. Organizirali so več posebnih sestankov, konferenc in delavnic, da so pomagali ocenjevalcem. Kasneje so podobno organizirali presojo rezultatov ocene preko stakeholderjev (tudi več kot 2 leti).
 • Gre za obveznost posredovanja informacij ali podatkov, ki izhaja iz predpisa. IO ne vsebuje nujno samo informacij, ki jih je treba posredovati v določenih časovnih intervalih, ampak tudi informacije in podatke, ki morajo biti na voljo v primeru zahteve posameznega organa (npr. v primeru inšpekcije). IO lahko vključuje tudi več podatkov, ki jih je treba posredovati za isto obveznost. ravno zaradi tega, se io delijo naprej na administrativne aktivnosti.
 • Eu rezim dvrs2008nov27

  1. 1. Prevetritev režima zdravstvenega varstva rastlin v Evropski uniji Društvo za varstvo rastlin Slovenije Ljubljana, 27. nov. 2008 Vlasta Knapič, Katarina Groznik Fitosanitarna uprava RS
  2. 2. Vsebina Politika izboljšanja predpisov Vsebinski razlogi prevetritve Stebri Časovnica sprememb
  3. 3. Izboljšanje predpisov Better Regulation  Lizbonska strategija Poenostaviti in izboljšati ureditve za državljane in podjetja CILJ: EU do leta 2010 najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu izražanje stalne zavezanosti k:  izboljšanju oblikovanja zakonodajne politike,  priprave osnutkov predpisov in  povečanja celotne učinkovitosti ter skladnosti predpisov
  4. 4. 5 principov za dober predpisPredpis mora biti: Transparenten Razložljiv (zakaj) Sorazmeren / skladen Dosleden Ciljan le v kritične točke, ki jih je treba regulirati
  5. 5. Kako nastanejo boljši predpisi? Vključevanje vseh zainteresiranih skupin (stakeholder groups). Orodja:  Ocena učinkov (Impact Assessment)  Poenostavitev (Simplification) in  Merjenje administrativnih bremen. Predpise posodobimo, ukinemo ali prilagodimo
  6. 6. Uvedba alternativ predpisom Predpisi, ki niso ureditveni in nadzorni in se uporabljajo za uresničevanje ciljev politike izboljšanja režima, vključujejo:  postopkovne predpise, urejanje,  pogodbeni dogovori, prostovoljni sporazumi, tržna dovoljenja,  davki in subvencije, zavarovalne sheme...  več svobode….
  7. 7. Administrativne poenostavitve uveljavitev sistemov, ki omogočajo hitro, poceni in enostavno poslovanje podjetij in državljanov z državno upravo in drugimi javnimi institucijami.  enostavnejša oddaja dohodnine po elektronski poti,  elektronsko poslovanja DURS-a s gospodarskimi subjekti in podobno,  elektronska prijava potrebe po zaposlitvi in podobno.  Elektronska oddaja prijave pridelave na FURS
  8. 8. Ovire in bremena Administrativne ovire  zmanjšanje  odprava  preprečitev Administrativna bremena so del administrativnih stroškov, ki nastanejo zgolj zaradi zahtev predpisov in niso običajni stroški podjetja (posameznika ipd.).
  9. 9. Režim Režim = ureditev ali Regulativa v širšem smislu:  Zakonodaja  Odredbe  Pravila  Navodila  okrožnice  razlage  Priporočila...
  10. 10. Potrošnik in državljanVliv na pripravo/odpravo predpisov potrošnik = posameznik, ki  sodeluje na trgu in  uporablja blago / storitve državljan – širše, se nanaša na odnos med posamezniki in državo zainteresirana javnost
  11. 11. Zakaj prevetritev direktive 2000/29/ES? Sprejem 1977 + 48 sprememb Konsolidirana verzija 2000 + 18 sprememb ?konsolidirana verzija 2009 Prelomnica leto 1993  Uvedba režima skupnega trga EU
  12. 12. Razlogi prevetritve režima ZVR globalizacija in povečanje mednarodne izmenjave blaga omogoča vnos tujerodnih škodljivih organizmov, širjenje teritorija EU je povečalo raznolikosti v klimi in rastju, kar kliče po večji koordinaciji in harmonizaciji med DČ, klimatske spremembe omogočajo naselitev novih organizmov, ki lahko povzročajo škodo s prerazmnožitvami, prenos odgovornosti za zdravje rastlin na pridelovalce – rastlinski potni list
  13. 13. Cilji prenove režima ZVR zagotavljanje varnosti hrane s preprečevanjem zmanjšanja pridelka ali dostopnostjo rastlin, ki se uporabljajo v prehranski verigi varovanje zdravja ljudi in okolja s preventivnimi ukrepi, da se zmanjša raba fitofarmacevtskih sredstev in vpliv na biodiverziteto varovanje rastlinskih virov s preprečevanjem bolezni in škodljivcev ter invazivnih vrst na kmetijske in nekmetijske površine
  14. 14. FR predlog: 8 osi prenove režima ZVR1. Definiranje prioritet in hierarhično organiziranje fitosanitarnega tveganja,2. Institucionaliziranje opazovalne mreže za zdravstveno varstvo rastlin in fitosanitarnega previdnostnega splošnega nadzora škodljivih organizmov,3. Povečanje učinkovitosti nadzora ob uvozu na območje EU4. Večanje odgovornosti in profesionalnega odnosa imetnikov (lastni sistem PMP – Phytos. Management Plan, implementiranega ga že ima veliko drevesnic po marketing direktivah)
  15. 15. 8 osi prenove režima ZVR5. Odškodnine pridelovalcem za izbruhe,6. Redno prilagajanje fitosanitarnih predpisov dejanskemu stanju v EU,7. Povečanje harmonizacije sistemov in načina dela med službami,8. Povečanje transparentnosti med državnimi organizacijami za varstvo rastlin.
  16. 16. Preventiva namesto kurative Pri vseh točkah prenove je preprečevanje osrednji element režima zdravstvenega varstva rastlin v EU. Naslanja se na 3 stopnje nadzora škodljivih organizmov:  nadzor vnosa,  nadzor širjenja in  nadzor mest pridelave in distribucije
  17. 17. MOTO prenoveUradne službe se naj usmerijo na nadzor najbolj kritičnih točk, zgodnjega odkrivanja in obvladovanja izbruhov na svojih ozemljih ter na preventivne ukrepe pred vnosom bolezni in škodljivcev v luči preprečevanja škode in varovanja okolja ob povečani globalizaciji, trgovini in klimatskih spremembah.
  18. 18. Veterinarska prenova Cilj v 7 letih spremeniti režim Objava namere za prenovo 2005 Visoka politična podpora Sveta ministrov Organizirali so več posebnih sestankov, konferenc in strokovnih delavnic, da so pomagali ocenjevalcem 2008 so dobili strategijo  zainteresirana javnost
  19. 19. Primer slabe prakse: EU Predpisi o semenu in sadikahDvojno urejena skupina FITO-register SEME- rastlin (imetniki) registerVinska trta (razmnoževalni DA DAin sadilni material)Sadne rastline DA za vse razen NE za: DA za vse -Corylus avellana, Ficus(razmnoževalni in sadilnimaterial) carica, -Juglans regia, Olea europaea, -Pistacia vera, Ribes sp., -Vaccinium sp.Zelenjadnice DA za vse razen : DA za vse(razmnoževalni in sadilni Allium fistulosum, Alliummaterial) - Annex II to sativum, Asparagus officinalisDirective 2008/72/EECOkrasne rastline DA za vrste in rodove v DA za vse(razmnoževalni material) prilogi V. dir. 2000/29 vrste in rodove, a le RAZMNOŽE- VALNI material
  20. 20. Invazivne rastline CBD + IPPC konvencija združujeta  Ocene tveganja  Infrastrukturo nadzora na meji  Prakso ukrepov EU Komisija ne združuje predpisov Za invazivne rastline verjetno vzpostavlja nove službe na mejah, v notranjosti…
  21. 21. Časovnica politične usmeritve Sveta EU 12. jun. 2008 prva obravnava SI predsedstva izhodišča za prenovo režima ZVR 16. jul. 2008 prva razprava o francoskem predlogu osi prenove 6. nov. 2008 sprejem DS 975/08 21. nov. 2008 Svet ministrov (A točka)  podporo Komisiji za:  Oceno  Strategijo  Akcijski načrt  Spremembo direktive 200/29/ES
  22. 22. Časovnica dela Komisije - naročiloOcena prenove režima ZVR potrebuje čas: pripravljalna faza ocene (apr 2008 mar 2009), ki gre po določenih fazah:  podpora COPHS, prispevki DČ, zainteresiranih strank,  priprava specifikacije za ocenjevalca, zagotovitev proračuna,  sestave upravnega odbora (seteering group) in presojevalnega odbora (Audit commitee),  nato Komisija izvede naročilo in napravi pogodbo z izvajalcem ocene.
  23. 23. Izdelava neodvisne ocene Ocena  prvo poročilo evalvatorja prejme Komisija do junija 2009, posvet z deležniki v sept 2009, vmesno poročilo upravnega odbora novembra 2009, predlog zaključnega poročila (apr 2009 mar 2010),
  24. 24. Strategija prenove ZVR na podlagi ocene – evaluation study – sledi priprava nove strategije (apr. 2009 – mar. 2010), kjer Komisija tesno sodeluje z:  Delovno skupino Sveta – vodje fitosanitarnih služb (COPHS) in  Zainteresirano javnostjo (stakeholders)
  25. 25. Akcijski načrt za prenovo ZVR akcijski načrt (jun - dec 2011), Dopolnitve in spremembe predpisov od leta 2012 dalje 2-3 leta za sprejem nove uredbe Zakonodajne direktive s področja sprejemata skupaj Svet EU in Parlament EU 2015  posvet z zainteresirano javnostjo
  26. 26. Imate idejo, kako izboljšati predpis? http://www.mju.gov.si/ pripombe, mnenja in predloge, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju javne uprave in odpravi administrativnih ovir, podate na: oao.predlogi@gov.si
  27. 27. Imate idejo, kako izboljšati fitosanitarni predpis? http://www.furs.si/ pripombe, mnenja in predloge, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju javne uprave in odpravi administrativnih ovir, podate na: Furs.mkgp@gov.si
  28. 28. Informacijska obveznost ne sme biti ovira Tipi informacijskih obveznosti:  oddajanje statističnih izkazov in poročil  vloge za dovoljenja ali oprostitve  vloge za pooblastila  vpisi v registre  vloge za subvencije ali dotacije  sodelovanje z revizijo/inšpekcijo  zakonsko označevanje izdelkov zavoljo drugih strank  certificiranje izdelkov ali postopkov…
  29. 29. Ste v zagati zaradi predpisov? Nova storitev – klicni center Halo uprava 01/588-85-88 031/888-888 Halo inšpekcija 01/588-85-98 031/888-588

  ×