Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 strok izpit_splosnidel_posebninadzor

600 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 strok izpit_splosnidel_posebninadzor

 1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeREPU B L IK A SL O VE N IJA www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana t: 059 152 930, f: 059 152 959 Organizacija in delovanje na fitosanitarnem področju - Stalni in posebni nadzor Primož Pajk, Vlasta Knapič, Erika Orešek, Anita Benko B., Mojca Celar, Mojca Lešnik, Simona Mavsar Ljubljana, 7. jul. 2009 KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 2. 2. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vsebina pristojnosti in obveznosti uradnih organov – zdravje rastlin (poglavje 12.1) organizacija nadzora rastlinskih škodljivih organizmov (poglavje 19.4) shema poročanja in obveščanja vzorčenje, lab. analize (poglavje 18) objavljanje podatkov (poglavje 18.3) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 3. 3. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Organizacijska shema Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 4. 4. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Program dela Fitosanitarna uprava RS koordinira delo na področju varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci. Za poenoteno delo pripravi skupni Program Republike Slovenije za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program je pripravljen v skladu z direktivo 2000/29/ES ter uredbo št. 882/2004/ES o uradnem nadzoru hrane in krme. Je izvedbeni program za SiMANCP. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 5. 5. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Organiziranje nadzora po ISPM 6 stalni nadzor, ki je dejavnost državne organizacije za varstvo rastlin v najširšem smislu zbiranja infomacij o pojavu in širjenju škodljivih organizmov, posebni nadzor, ki vključuje sistematične raziskave, spremljanje in ukrepe v primeru najdbe, inšpekcijsko spremljanje na mestih, kjer je verjetnost najdbe škodljivega organizma velika in s posamičnimi pregledi zdravstvenega stanja rastlin (pri registriranih im., odziv na prijave sumov izbruhov, raziskovalno in strokovno delo) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 6. 6. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Predpisani posebni nadzori I Uvoz Kmetijska / Nekmetijske Druga Drugo Razlog mesta (nadzor. Stopnja Okrasna (gozdne idr.) Tvega- v notranj. predmeti) pridelava rastline (skladišča, njaŠkodljivi organizem Prodajni centri)Borova ogorčica - X X XLPM XLPM I ES nujni ukrepi Bursphelenchus xylophilusKitajski kozliček Anoplophora X X X X I ES nujni ukrepi chinensisAzijski kozliček - Anoplophora X X X XLPM XLPM I ES nujni ukrepi glabripennisTrsne rumenice - Flavescence izbruhi v SLO X X X I dorée in Bois noirPotato spindle tuber viroid ES nujni ukrepi, X X X I izbruhi v SLOFitoftorna sušica - Phytophthora ES nujni ukrepi X X X X I kernoviae Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 7. 7. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Predpisani posebni nadzori II Uvoz Kmetijska / Nekmetijske Druga Drugo Razlog mesta (nadzor. Stopnja Okrasna (gozdne idr.) Tvega- v notranj. predmeti) pridelava rastline (skladišča, njaŠkodljivi organizem Prodajni centri)Hrušev ožig - Erwinia EU varovano območje, X X X X X Iamylovora izbruhi v SLOKostanjeva šiškarica - ES nujni ukrepi, izbruhi v X X X IDryocosmus kuriphilus SLOGibberella circinata - borov ES nujni ukrepi X X X IIsmolasti rakBela krompirjeva ogorčica - EU varovano območje X X X IIGlobodera pallidaRumena krompirjeva ogorčica - ES ukrepi, izbruhi v SLO X X X IIGlobodera rostochiensisPalmov rilčkar - Rhynchophorus ES nujni ukrepi X X X IIferrugineusKrompirjeva obročkasta in rjava ES direktiva X X X IIgniloba Cms & Rs Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 8. 8. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Predpisani posebni nadzori III Uvoz Kmetijska / Nekmetijske Druga Drugo Razlog mesta (nadzor. Stopnja Okrasna (gozdne idr.) Tvega- v notranj. predmeti) pridelava rastline (skladišča, njaŠkodljivi organizem Prodajni centri)Koruzni hrošč - Diabrotica ES nujni ukrepi, izbruhi v X IIIvirgifera virgifera SLOPepino mosaic virus ES nujni ukrepi X X IIIFitoplazma European Stonefruit izbruhi v SLO X X X X IIIYellowsHmeljeva uvelost - Verticillium izbruhi v SLO X X IIIalboatrum in V. dahliae,Šarka - Plum pox potyvirus izbruhi v SLO X X X X III Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 9. 9. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Imenovanje koordinatorjev PN Odločba… kaj opredeljuje?- koordinatorja PN (povezovalna in svetovalna vloga, letni program in poročilo)- nosilca strokovnih nalog zaradi posebnega ugotavljanja navzočnosti (KIS, NIB, KGZS-NG) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 10. 10. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Posebno inšp. spremljanje dogovor FURS & IRSKGH- vsebina in poročanje- koordinacija izvedbe- inšpekcijski nadzor nad predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin v gozdarstvu Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 11. 11. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Program posameznega PN Opredeli razlog in cilj PN Predmet pregleda, vzorčenja Čas in kraj po sodelujočih v PN Zbiranje terenskih podatkov (obrazci) Vpisovanje v informacijski sistem (šifranti) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 12. 12. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Navodila za poročanje shema za PN (primer Anoplophora) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 13. 13. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zapisnik o pregledu Kaj mora vsebovati Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 14. 14. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zapisnik o odvzemu vzorca Kaj mora vsebovati Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 15. 15. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zapisnik o odvzemu vzorca Kaj mora vsebovati Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 16. 16. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zapisnik o monitoringu Kaj mora vsebovati popisni list Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 17. 17. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zbiranje podatkov v IS Obrazci in navodila so potrebni za uniformne podatke – primer Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu- Podatki o pregledu in mestu pregleda (A)- Podatki o vzorčenju (B)- Laboratorijski podatki (C) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 18. 18. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vzorčenje V primeru, ko uradni fitosanitarni preglednik/inšpektor sumi na pojav – karantenskega ali – novega škodljivega organizma, odvzame uradni vzorec in ga pošlje v pooblaščen laboratorij, ki opravlja diagnostične preiskave. Ta potrdi ali ovrže sum na okužbo s škodljivim organizmom in poskusi ugotoviti vzrok okužbe. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 19. 19. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vzorčenje – uradni vzorec Treh malih etiket 21 x 11 mm:Dveh velikih etiket, za identifikacijovelikosti 60 x 30 vzorcev namm: zapisnikih o• v laboratorij vzorčenju (original in• za označevanje kopije).rastline s katere je bil Uradni vzorec MKGP Uradni vzorec MKGPodvzet vzorec ali za Ene srednje etikete,označitev lokacije Uradni vzorec MKGP velikosti 40 x 20• v dveh oz. treh mm:ponovitvah. Npr (dva Uradni vzorec MKGP • za označevanje inlaboratorija) pečatenje morebitne Uradni vzorec MKGP tretje ponovitve Uradni vzorec MKGP vzorca ali • za označitev rastlin ali predmetov pregleda na terenu. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 20. 20. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Rezultat lab. analize Naročnik analize mora v vsakem primeru prejeti rezultat analize, ki je lahko: – Negativno na ŠO – Pozitivno na ŠO – Lahko tudi sum na, v postopku, nepotrjen sum, neprimernost vzorca Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 21. 21. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Najdba ŠOKo gre za najdbo škodljivega organizma: Imetnik mora fizično zavarovati rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete ter preprečiti stik z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti in to na način, ki ga določi pristojni inšpektor ali uradna oseba, ki je izvajalec javnega pooblastila po ZZVR-1 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 22. 22. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Mednarodno poročanjePravna podlaga Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo) Direktiva 2000/29/ES o ukrepih varstva proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe: – ISPM 6 Smernice za celostni nadzor – ISPM 8 Določitev statusa škodljivega oganizama na območju – ISPM 13 Smernice za uradno obvestilo o neskladnosti in nujnih ukrepih – ISPM 17 Poročanje o škodljivih organizmih Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 23. 23. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zbiranje podatkov o okužbah FURS na predpisan način vodi evidence z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni: – o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov in – druge potrebne evidence o stalnem nadzoru. Dokler FURS ne opravi vseh uradnih postopkov za razmejitev okužb oziroma določitev ukrepov, je bolje, da posamezne uradne osebe ne dajejo informacij v javnost. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 24. 24. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Objavljanje podatkov o okužbah ZZVR: Prepovedano je dajati ali objavljati podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji brez odobritve Uprave. Podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji se lahko daje ali objavlja le na predpisan način (pravilnik v 2009). Velja še: Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na novo odkritih karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivec (Uradni list RS, št. 40/91) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 25. 25. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Podatki o ŠO FURS mora poskrbeti za vodenje evidenc škodljivih organizmov s seznamov in drugih neobičajnih pojavov in izbruhov škodljivih organizmov v državi (majski hrošč). – SPIS škodljivih organizmov se vodi po vrstah ŠO Pod nadzorom pa mora imeti tudi vnos tujerodnih organizmov za biotično varstvo in vnos škodljivih organizmov v znanstvene in raziskovalne namene. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 26. 26. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009SPIS škodljivih organizmov Najdbe škodljivih organizmov so bistveni sestavni deli informacij, ki se uporabljajo pri ugotavljanju statusa škodljivega organizma na nekem območju. Informacije v zvezi s statusom škodljivih organizmov so potrebne za: – analize nevarnosti škodljivih organizmov, – izoblikovanje in izpolnjevanje uvoznih predpisov – uvedbo in vzdrževanje neokuženih območij, ki po predpisanem postopku lahko dobijo status varovanega območja – Izdajanje rastlinskih potnih listov in fitosanitarnih spr. – Izbiro fitosanitarnih ukrepov… Status ŠO je predpisana informacija, ki jo mora FURS posredovati na IPPC, EPPO, EK, tretji državi Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 27. 27. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Primer obvestila o statusu STATUS OF Cearatitis capitata IN SLOVENIA Incidence of Mediterranean fruit fly Cearatitis capitata (Wiedemann) – Diptera, Tephritidae in Slovenia is very low. The species was reported 40 years ago on the costal region near port Koper and Slovenian Istra (Peyrek, 1960, Anonymus, 1979, Seljak 1994) where it occurs sporadically on fruits (kaki, peaches). Mediterranean fruit fly was cought by traps and suppressed by using insecticides. In years 1979-81 it occured in small area at Dornberk and Branik in the valley of Vipava, but after cold winter in 1982 there was no more reported (Seljak, 1981). On the basis of findings it was listed as A2 quaratine pest. It was never found in central, eastern and northern part of Slovenia, where the most important apple growing areas are. The climate in these continenatl areas is to cold. Slovenia can confirm the health status of every consignment of apples with official inspection done before issuing a phytosanitary certificate. Sources in pest record: – Peyrek B.(1960): Rad s voćnom muhom u 1959. godini na području Slovenačkog primorja. Biljna zaštita, 3, 66-70. – Anonymus (1979): Stanje biljnih bolesti i štetočina na teritoriji SFRJ u 1978. godini. Glasnik zaštite bilja II (7-8), str. 218. – Seljak G.(1981): Poročilo o delu in poslovanju v l. 1980. Poslovna skupnosti za sadje, krompir in vrtnine Slovenije, s. 55. – id. (1981): Poročilo o pojavu, gibanju, ukrepih za prepričevanje širjenja in zatiranja rastlinskih škodljivih organizmov na območju slovenske Istre v letu 1994. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 28. 28. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Podatki za SPIS ŠO Spisi karantenskih škodljivih organizmov Pest records of quarantine pests in Slovenia Name/Ime: (Znanstveno ime ŠO) Synonyms/sinonimi: Taxonomic position/ taksonomija:. Common names/drugo ime: Bayer computer code/ bayer koda: EPPO list/ EPPO lista: EC Annex designation / določitev v aneksu dir. 2000/29: Slovenia / v Sloveniji: A1 list (SLOa1/4.5) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 29. 29. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Podatki za SPIS ŠO Plant part found affected (general) / Okuženi rastlinski deli: Plant part tested / deli rastlin za testiranje 1st collection / prvo vzorčenje: Collector of samples / vzorčevalec: Date of identification / datum določitve: Identifier / diagnostik: Identification method / diagnostična metoda itd. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 30. 30. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Izmenjava podatkov FURS na mednarodni ravni izmenjuje podatke in informacije v skladu z mednarodnimi konvencijami in sporazumi, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. O vsakem pojavu ali izbruhu kot tudi o novo ugotovljenem statusu škodljivega organizma in proti njem izvedenih ukrepih je potrebno obvestiti: – pogodbenice po mednarodni konvenciji IPPC – Evropsko organizacijo za varstvo rastlin EPPO, – Evropsko komisijo in države članice. O zadržanjih pošiljk rastlinskega blaga zaradi škodljivih organizmov pa tudi zadevne države pošiljateljice in Komisijo Evropske Unije. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 31. 31. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Kontaktna točka za Sl Po sporazumu WTO-SPS in konvenciji IPPC je potrebno v državi pogodbenici določiti uradno informacijsko točko, ki v takih primerih pošilja in sprejema uradna obvestila (notifikacija) po hitrem postopku preko elektronske ali druge hitre pošte. Priporočajo tudi objavo informacijskih točk in notifikacij na WEB straneh svetovnega spleta Kontaktna točka v Sloveniji je FURS FITOSANITARNA UPRAVA RS Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: 059 152 930 Telefaks: 059 152 959 http://www.furs.si e-pošta: furs.mkgp@gov.si Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 32. 32. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Notifikacije najdb ŠO Hitro obveščanje o najdbah ŠO oziroma o prestreženih uvoznih pošiljkah je predpisano z direktivo Komisije 94/3/EC). O pošiljkah obveščamo državo izvoznico in Evropsko komisijo: – DG SANCO E1 – DG SANCO F4: Food and Veterinary Office. Notifikacije izbruhov je potrebno sporočiti v skladu s 16. členom direktive 2000/29/EC, in sicer: – DG SANCO E1 – DG SANCO F4: Food and Veterinary Office Sporočati je potrebno o vsakem novem izbruhu: – Novih organizmov – Novih območjih A2 organizmov Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 33. 33. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Druge obveznosti poročanjaPoleg obveznosti iz dir. 2000/29/EC, člena 16 še:Rezultati posebnih nadzorov v varovanih območjih  2Rezultati posebnih nadzorov organizmov, ki so pod nujnimi ukrepi (odločbe EK)  10 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 34. 34. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Obvladovanje podatkov Pri fitosanitarnem nadzoru sodeluje veliko število oseb in organizacij, ki zbirajo terenske podatke Podatke je potrebno zbirati na uniformni način, da je mogoča obdelava Primerna je raba informacijskega sistema za zbiranje podatkov o statusu škodljivih organizmov Namen informacijskega sistema: – zajemanje podatkov, – vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk, – analiziranje območij okužb in – sprejemanje ukrepov zdravstvenega varstva rastlin V pomoč je dostop do podatkov, ki jih v okviru predpisanih uradnih evidenc vodi MKGP in drugi državni organi, zavodi in agencije. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 35. 35. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Aplikacije FURS in IRSKGHJAVNO DOSTOPNE – INTERNET • Spletni portali – www.furs.si – www.fito-info.bf.uni-lj.si – spletni2.furs.gov.si Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 36. 36. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Aplikacije FURS in IRSKGH OMEJENO DOSTOPNE – INTRANET • Spletni portali – spletni.furs.sigov.si – meriis.furs.sigov.si/meridio • Poslovne aplikacije – čez 30 različnih aplikacij » FSP (FSI pregled) » Fito Seme register » Fito nadzor (Fito pregled, Fito lab) » Arc GIS » Agrometeorološke aplikacije (Fito postaje, Addvantage, objava prognostičnih obvestil, spletni GIS….) » …… Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

×