Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZPE-plasmamodellen

1,697 views

Published on

Swedish presentation of the ZPE-plasma model

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ZPE-plasmamodellen

 1. 1. ZPE-plasmamodellen 1 ZPE-plasmamodellen Modellen inbegriper och förklarar Mätningar som visar att ljushastigheten minskat Hur ljus från avlägsna galaxer hunnit hit på under 10000 år Att universum kan vara under 10000 år men ändå dateras till 13 miljarder år Varför radioaktiva dateringar skenbart visar höga åldrar En observerad kvantisering av rödförskjutningen Att mörk materia inte behövs Att jorden bildades före solen Varför de inre planeterna innehåller tyngre grundämnen och de yttre lättare
 2. 2. ZPE-plasmamodellen 2 Modellen i korthet ZPE-modellen är sammansatt av två delar. Den första delen går ut på att värdet på ZPE (nollpunktsenergin) har har ökat från ett mycket lågt värde vid universums uppkomst för ca 8000 år sedan. Man kan se det som att vakuum har blivit 'tätare'. Detta har medfört att många processer blivit 'trögare'. Det mest kända är att ljushastigheten c avtagit kraftigt. Vissa andra naturkonstanter är dock inte heller oföränderliga då styrkan av ZPE (U) ingår som faktor. Den andra delen, plasmateorin, handlar om att universum består till över 99% av plasma. Det som håller ihop galaxerna är i huvudsak elektromagnetiska krafter eftersom dessa är ca 39 storleksordningar större än gravitationskrafterna.
 3. 3. ZPE-plasmamodellen 3 Historik Den australiensiske astronomen Barry Setterfield uppmärksammades i december 1979 på att ljusets hastighet har visat sig avta vid de mätningar som gjorts sedan slutet på 1600-talet. Det som han trodde var mätfel utmynnade i en ny kosmologisk modell. Den blev tidigt känd som cdk (= c decay) eller Setterfields teori. I början av 1976 publicerade William Tifft (astronom vid Steward Observatory, Tucson, Arizona) rapporter som indikerar att rödskiften från galaxer inte ändras kontinuerligt utan i steg. Man har också börjat inse att plasma haft en underskattad plats i astrofysiken. Detta utmynnade i ZPE-Plasmamodellen 30 år senare. Den förklarar ovanstående observationer och kringgår också ett antal problem som Big Bang-teorin lider av.
 4. 4. ZPE-plasmamodellen 4 Barry Setterfield www.setterfield.org Målet skall vara att låta data leda till teori
 5. 5. ZPE-plasmamodellen 5 Biografi Barry John Setterfield föddes 1942-04-15 i Northam Australien Han undervisade i astronomi 1966-1971 1979 uppmärksammade han att det fanns dokumenterade mätningar om att ljushastigheten hade minskat Han blev intresserad och har nu forskat i ämnet sedan dess Tillsammans med Trevor Norman presenterade han 1987 en första rapport i ämnet "The Atomic Constants, Light and Time" Teorin har sedan utvecklats och resulterat i ett antal rapporter under de senaste åren Den är tidigare känd under begreppet 'cDK' (c decay = avtagande ljushastighet)
 6. 6. ZPE-plasmamodellen 6 Fem anomaliereller observationer som strider mot vedertagen praxis Ljushastigheten har minskat Plancks konstant har ökat Elektronens vilomassa har ökat Atomklockan har saktat ned Rödförskjutningen är kvantiserad Alla dessa fenomen kan visas bero på att ZPE har ökat. ZPE = Zero Point Energy, nollpunktsenergi
 7. 7. ZPE-plasmamodellen 7 Zero-Point Energy ( ZPE) Vakuum har en gång ansetts vara tomt och innehållslöst. I slutet av 1800-talet började man inse att så inte är fallet. Om man evakuerar en behållare helt och kyler den till absoluta nollpunkten kommer den ändå att innehålla energi som går att påvisa teoretiskt och experimentellt. Denna energi kallar man nollpunktsenergi ZPE ( Zero-Point Energy) . Det handlar om mycket stora mängder energi. Antag att det i vår galax finns mer än 100 miljarder stjärnor och vidare antar att dessa strålar som vår sol. Den mängd energi som då avges under en miljon år är grovt vad som finns i en kubikcentimeter av rymden. Denna vakuumenergitäthet (Vacuum Energi Density) betecknas här U.
 8. 8. ZPE-plasmamodellen 8 Casimireffekten Om man placerar två oladdade metallplattor några mikrometer från varandra i vakuum kan man mäta att de dras mot varandra. Detta kan förklaras med att ZPE minskar mellan plattorna då endast vågor som har multiplar av halva våglängden finns mellan plattorna. Det innebär också att ljushastigheten lokalt blir något större mellan plattorna än utanför.
 9. 9. ZPE-plasmamodellen 9 Hur har ZPE varierat? Vid begynnelsen spändes universum ut till sin storlek. Detta skapade en spänning som alstrade Planck Partikel Pairs (PPP). Denna PPP-'gas' som fyllde kosmos var extremt turbolent. Antalet PPP ökade sedan ytterligare tills all turbolent energi hade omvandlats till PPP. Efter att expansionen och PPP-turbolensen lugnat sig fortsätter PPP att rekombineras och avge sin energi i form av elektromagnetisk strålning som adderas till ZPE. U ~ (1 – T2)1/2 / (1 + T) där T=1 vid start och T=0 vid rödskiftsfunktionens slut. Nu återstår bara en oscillation av ZPEs styrka pga en oscillation av det statiska universums storlek.
 10. 10. ZPE-plasmamodellen 10 Hur c och z varierat Ljushastigheten c Rödförskjutningen z
 11. 11. ZPE-plasmamodellen 11 ZPE och naturkonstanterna Inom fysiken talar man om ett tjugotal naturkonstanter, konstanter som är oföränderliga och lika i hela universum. Vissa av dem är dock inte oföränderliga då styrkan av ZPE (U) ingår som faktor i dem: ε0 ~ U Den elektriska konstanten μ0 ~ U Den magnetiska konstanten c ~ 1/U Ljushastigheten h ~ U Planck's konstant e ~ 1/U1/2 Elementarladdningen m ~ U2 Vilomassor G ~ 1/U2 Gravitationskonstanten U-invariant: Ω Impedansen i vakuum α Finstrukturkonstanten R∞ Rydbergskonstanten
 12. 12. ZPE-plasmamodellen 12 Permittivitet (ε) är en fysikalisk storhet som beskriver hur ett elektriskt fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerande material och är bestämd efter ett materials förmåga att polariseras i förhållande till dess fält. Permittivitetstalet (εr) för ett material är den dimensionslösa storheten relativ permittivitet, som även kallas (relativ) dielektrisk konstant. Den elektriska konstanten (ε0) är permittivteten för vakuum med (nu)värdet ε0 = 8,85x10-12 F/m ε = εr ε0 Den elektriska konstanten
 13. 13. ZPE-plasmamodellen 13 Permeabilitet (μ) är en fysikalisk storhet som förbinder mekaniska och elektromagnetiska enheter med varandra Permeabilitetstalet (μr) för ett material är den dimensionslösa storheten relativ permeabilitet Den magnetiska konstanten (μ0) är permeabiliteten för vakuum Inom SI-systemet är dess (nu)värde definierat till μ0 = 4π×10−7 H/m μ = μr μ0 Den magnetiska konstanten
 14. 14. ZPE-plasmamodellen 14 Ljushastigheten Ljushastigheten c bestäms av den elektriska konstanten och den magnetiska konstanten genom c² = 1/(ε0 μ0 )
 15. 15. ZPE-plasmamodellen 15 Plancks konstant
 16. 16. ZPE-plasmamodellen 16 Elektronens vilomassa
 17. 17. ZPE-plasmamodellen 17 Metoder för c-mätningar Observation av Jupiters månar Årlig aberration Roterande tandhjul Roterande prismor, speglar
 18. 18. ZPE-plasmamodellen 18 Observation av Jupiters månar Dansken Ole Roemer kom 1676 fram till att c var ändlig. Han studerade hur Jupiters måne Io förmörkades och såg att observationerna försköts när avståndet mellan Jorden och Jupiter ändrades. Man saknade då noggranna uppgifter om jordbanans diameter vilket krävdes för att kunna beräkna c noggrant. Senare har man kunnat utgående från hans mätdata komma fram till ett värde på c = 317000 km/s. Dock är Io's bana ostabil och man kan inte med noggrannhet beräkna hur den var när det begav sig. Mätningar med denna metod finns till år 1900.
 19. 19. ZPE-plasmamodellen 19 Årlig aberration James Bradley noterade att riktningen till vissa stjärnor ändrades något beroende på Jordens rörelse i sin bana runt solen. Vinkeln ges av jordens hastighet vinkelrät mot riktningen till stjärnan jämförd med ljusets hastighet. Då man vet att jordens banhastighet är 30 km/sek, är förhållandet 1:10000 eller  0,005° = 20 bågsekunder. Genom att mäta upp denna aberration kunde man med kännedom om jordens hastighet beräkna c. Mätningar med denna metod finns från 1726 till 1945.
 20. 20. ZPE-plasmamodellen 20 Roterande tandhjul Fizeau använde ett roterande tandhjul för att hacka en ljusstråle som sedan reflekterades i en spegel på avståndet 8633 m. Man såg att det reflekterade ljuset förmörkades för vissa varvtal och kunde därav beräkna c. Mätningar med denna metod finns från 1849 till 1902.
 21. 21. ZPE-plasmamodellen 21 Roterande speglar, prismor Leon Foucault använde en apparat med roterande speglar. Senare användes också roterande prismor. Mätningar med denna metod finns från 1882 till 1932.
 22. 22. ZPE-plasmamodellen 22 cDK-historia 1676 uppmättes c till 317000 km/s (Roemer). Till mitten på 1900-talet minskade värdet på c för att plana ut kring 1960. Mätningar finns redovisade i dokumentet 'History of the Speed of Light Experiments'. c definierades 1983 till exakt 299 792 458 m/s. Om c ändras ändras också metern... Årsintervall Minskning av c km/s/år 1776 ± 100 11,31 1838 ± 98 4,83 1861 ± 120 2,79 1887 ± 14 2,17 1903 ± 24 1,85 1934 ± 6 1,03 1953 ± 7 0,19
 23. 23. ZPE-plasmamodellen 23 E = mc2 E ~ 1 Energin c ~ 1/U Ljushastigheten m ~ U2 Vilomassan Observationer visar att hur massa uppträder på atomnivå är olikt hur massa uppträder makroskopiskt (storskaligt). Mätningar visar att massa mätt på atomnivå är proportionell mot 1/c2 . Massa mätt på en makroskopisk skala är relaterad till total energi och därmed tidsinvariant.
 24. 24. ZPE-plasmamodellen 24 Radioaktivt sönderfall Alfasönderfall, betasönderfall och elektroninfångning λ* ~ c ~ 1/τ ~ 1/U Där λ* = sönderfallskonstanten τ = halveringstiden
 25. 25. ZPE-plasmamodellen 25 Blev Adam solbränd? Blev inte Adam grillad när det radioaktiva sönderfallet var mycket snabbare än idag? Då energitätheten var motsvarande lägre var strålningens intensitet som idag. Strålningens energitäthet εE2 /4π = μH2 /4π = ρ ρ ~ 1/c ~ U Strålningens intensitet I = ρc ~ 1 Adam klarade sig alltså med vanlig solkräm...
 26. 26. ZPE-plasmamodellen 26 Klockor, dateringar Man använder sig av två typer av klockor. Den dynamiska klockan går i den takt som ges av hur jorden roterar kring solen. Denna klockas hastighet har inte ändrats. Den atomistiska klockan går i en hastighet som är proportionell mot ljushastigheten (c). Har då denna varit högre så har denna klocka gått snabbare. Man kan förena universums dynamiska ålder sedan 5810 BC att svara mot den atomistiska åldern 13 miljarder år. Dateringar som använder radioaktivt sönderfall använder den atomistiska klockan eftersom hastigheten för radioaktivt sönderfall är proportionell mot c.
 27. 27. ZPE-plasmamodellen 27 Omräkning mellan klockorna Följande formler (Excel) fungerar inom intervallet 5810 BC - 3122 BC dynamisk tid motsvarande 12310 - 10 miljoner år atomistisk tid. Begrepp: YBC År F Kr (dynamisk tid) Ta Atomistisk tid i miljoner år Från dynamisk tid till atomistisk tid: T = (YBC-3122)/2688 Ta = 4784,6*(arcsin(T)-rot(1-T*T)+1) + 10 Från atomistisk tid till dynamisk tid: Här blir det lite trickigare då man först behöver lösa ekvationen m a p T. YBC = 3122 + 2688*T Från 3122 BC dynamisk tid till nutid finns några få hållpunkter
 28. 28. ZPE-plasmamodellen 28 Rödförskjutning Spektrum av ljus som kommer från avlägsna galaxer visar sig förskjutet mot rött, ju mer dess avlägsnare källan är. Detta beror dels på den faktiska hastigheten som källan har relativt mottagaren (dopplereffekten) men huvuddelen beror på att ZPE har ökat under ljusets resa. När ZPE ökar blir elektronbanornas radie mindre och avgivet ljus skiftas mot blått.
 29. 29. ZPE-plasmamodellen 29 Kvantiserad rödförskjutning ZPE-delen av rödförskjutningen är kvantiserad dvs den ändras i steg medan ZPE ändras steglöst. Denna kvantisering kan förklaras med att elektronbanornas radier endast kan ändras i steg. r = r0/N2 där N är rödskiftkvantnumret vars aktuella värde Na är 224816 Rödförskjutningen för kvantnummer Nb = (Na 2/Nb 2 – 1) * 299792 km/s Antal hopp Nb Rödförskjutning (km/s) 1 224815 2,667 2 224814 5,334 3 224813 8,001
 30. 30. ZPE-plasmamodellen 30 Kvantiseringens utbredning Avståndet till det närmaste kvanthoppet är ca 10 miljoner ljusår
 31. 31. ZPE-plasmamodellen 31 Närzonen Avståndet till det sista rödskifthoppet 3122 BC är ca 10 miljoner ljusår. Detta är utanför vår lokala galaxgrupp. Vid detta hopp var ljushastigheten ca 1,78 miljoner gånger dagens värde. Därefter till 2800 BC finns inga mätvärden. Efter ca 2800 BC finns några hållpunkter som kommit fram från egyptisk datering och senare även från jämförelser av C14-mätningar med historiska datum. 2550 BC var c som nu för att gå till ett min 1700-1600 BC. Omkring 500 BC var det som nu för att nå ett max omkring 500 – 800 AD för att därefter nå ett min omkring 1970 AD
 32. 32. ZPE-plasmamodellen 32 SN1987A Den 23 februari 1987 sågs stjärnan Sk -69º 202 bli en supernova som fick namnet SN1987A. Efter 240 dagar lystes en gasring upp kring supernovan vilket ger ringens radie = 0,658 ljusår. Ringens radie uppmättes till 0,808 bågsekunder. Med enkel trigonometri kan avståndet jorden - SN1987A beräknas till 168000 ljusår. Visar dessa observationer att ljushastigheten varit konstant de senaste 168000 åren?
 33. 33. ZPE-plasmamodellen 33 SN1987A R L = 160000 ly L-R R = 6 lm t = t1 t = t0 t = t1 t = t2 JORDEN Δt = 6 mån c = cnowc = f(t) Visar observationer av SN1987A att c varit konstant de senaste 168000 åren? Från tiden t0 till tiden t1 har ljuset gått samma sträcka de båda vägarna. Efter ytterligare 6 månader har ljuset som gått via ringen nått jorden. Observationen påverkas bara av ljushastighetens värde de sista 6 månaderna. SN1979A kan alltså inte användas som bevis på att c har varit konstant.
 34. 34. ZPE-plasmamodellen 34 Plasma Materia förekommer i fyra tillstånd Fast form – Vätska – Gas – Plasma Gas som upphettad så elektronerna lämnar atomkärnorna blir plasma Plasma existerar i tre former beroende av strömstyrkan: 1 Mörk 2 Glimmande (lysrör, norrsken) 3 Urladdning (el-svets, åskblixtar) Plasma leder ström bättre än metall och påverkas starkt av elektriska och magnetiska fält Plasma utgör mer än 99% av kosmos
 35. 35. ZPE-plasmamodellen 35 Plasmats struktur Plasmat är inte jämnt fördelat utan bildar trådar och plan. Detta gäller från liten skala i labmiljö till hela kosmos.
 36. 36. ZPE-plasmamodellen 36 Väte som gas /plasma Vätgas övergår till plasma vid ca 5400 ° K
 37. 37. ZPE-plasmamodellen 37 Hur länge pågick ökningen av ZPE? Från början fanns inga neutrala atomer utan bara mycket het plasma och ZPE var svagt. Ljus och annan EM-strålning spreds i plasmat som i en dimma. Ljudhastigheten i detta plasma var 0,57 c. När ZPE ökat och temperaturen avtagit till ca 5400 ° K kunde elektronerna hållas kvar i banor runt atomkärnorna och ljus kunde passera. Detta inträffade på morgonen den 1:a dagen dvs efter 12 timmar. Dessa 5400 ° K kan nu ses som CMBR = 2,725 grader K Detta innebär en rödförskjutning z = 5400/2,725 = 1981 Med T = z(z+2)/(z2+2z+2) och z = 1981 fås T = 0,999999490877 när ljuset kunde lysa ut ur plasmat Med årets längd = 365,25 dagar fås det antal år Y som gick till rödskiftfunktionen slutade Y = 0,5/(365,25* (1-T)) = 2688 år
 38. 38. ZPE-plasmamodellen 38 Datering av några händelser Septuagintatexten daterar skapelsen till 5810 BC. Tre omtalade händelser: 1. Snöbollsjorden 2. Perm–Trias-utdöendet 3. K/T-utdöendet
 39. 39. ZPE-plasmamodellen 39 Snöbollsjorden (kryogenium) dateras till för 840 miljoner år sedan. te = 4,7846*109*[(arcsin(T) – (1/T2)1/2 + 1] +107 Detta ger T = 0,16000 = Y / 2688 Y = 430 år dynamisk tid innan rödskiftfunktionen slutade Händelsen inträffade alltså 2688 - 430 = 2258 år efter skapelsen vilket sammanfaller väl med Noas flod. Denna inträffade 2256 år efter skapelsen eller år 3554 BC enligt septuagintatexten. Snöbollsjorden
 40. 40. ZPE-plasmamodellen 40 Perm-Trias-utdöendet Denna dateras till för 300 – 251 miljoner år sedan 299 miljoner atomår motsvarar 2530 AC eller 3280 BC Detta inträffade vid tiden för händelsen med Babels torn
 41. 41. ZPE-plasmamodellen 41 K/T-utdöendet Krita/Tertiär-gränsen inträffade för 65 miljoner år sedan. 65 miljoner atomår motsvarar 2657 AC eller 3153 BC Detta år föddes Peleg och han är känd för att under hans tid delades jorden.
 42. 42. ZPE-plasmamodellen 42 Big Bang-problem Galaxer roterar mycket fortare än den mängd synlig materia de innehåller tillåter. Galaxkluster rör sig inte som de borde om bara synlig materia funnes. För att lösa problemet bör universums totala energi bestå av 5 % vanlig materia 25 % mörk materia 70 % mörk energi Är mörk materia och energi nutidens motsvarighet till medeltidens epicykler?
 43. 43. ZPE-plasmamodellen 43 Plasmauniversum Varje elektrisk ström omges av ett magnetfält. Detta gäller även plasma. Det är dessa magnetfält som håller ihop plasmat i trådar. Magnetfälten är känsliga för störningar. Det uppstår då ihopklämning av plasmat (pinch-effekt) När den övre typen inträffar komprimeras materialet till en boll och en galax/stjärna uppstår.
 44. 44. ZPE-plasmamodellen 44 Uppkomst av galaxer När plasmatrådar har parallellt löpande strömmar i samma riktning visar experiment att det uppstår en rad bekanta astronomiska objekt. Vad resultatet blir beror på var interaktionen upphör, vilket skede vi ser av det ute i rymden, strömstyrkorna och antalet inblandade trådar. System med upp till 12 trådar har studerats, men normalt handlar det om två eller tre trådar.
 45. 45. ZPE-plasmamodellen 45 Dubbel radiogalax Centaurus A När två trådar dras mot varandra av sina magnetfält koncentreras plasmat. I första skedet är resultatet en dubbel radiogalax.
 46. 46. ZPE-plasmamodellen 46 Spiralgalax M81 Under bilden av M81 finns en sekvens med bilder av Peretts experiment med galaxformning. Beräkningar visar att M81 bör ha uppkommit på 4,27 dagar under skapelseveckan. Vår sol bör alltså börjat lysa upp under den senare delen av dag 4.
 47. 47. ZPE-plasmamodellen 47 När trådarna fortsätter att närma sig varandra uppstår kvasarer och aktiva galaxkärnor åtföljda av polar jets. Efterhand avtar ljusstyrkan och jetstrålarna dör ut. Det som återstår i kärnan av vår galax är en snurrande röngenstrålande skiva. Kvasarer
 48. 48. ZPE-plasmamodellen 48 Rester av stjärna i Krabbnebulosan Strukturen på galaxnivå återfinns även på stjärnnivå
 49. 49. ZPE-plasmamodellen 49 Stjärna i plasma Observera stjärnan i mitten på inklämningen
 50. 50. ZPE-plasmamodellen 50 Skapelsen av solsystemet Vissa plasmatrådar delar på sig så de liknar en flerpolig kabel. De hålls emellertid ihop av det omgivande magnetfältet. En klämning känns först av de yttre deltrådarna som formar 'bollar' som efterhand påverkas av gravitation och dessa planeter börjar cirkla runt kärnan i magnetfältets riktning.
 51. 51. ZPE-plasmamodellen 51 Skapades jorden före solen? Vartefter klämningen fortsätter inåt bildas fler planeter tills den centrala, största tråden nås. Den blir inte bara en boll, den lyser också upp. Solen har tänts.
 52. 52. ZPE-plasmamodellen 52 Varför är planeterna olika? Det sker en skiktning av ingående ämnen i plasmat efter hur lätt dessa joniseras. De tyngre elementen, inklusive de radioaktiva, joniseras lätt och hamnar i centrum på planeterna. Denna sortering gäller även mellan planeterna där Merkurius har i förhållande till sin storlek en tung kärna.
 53. 53. ZPE-plasmamodellen 53 Slutord Det är aldrig god vetenskap att blunda för avvikande data eller att en grunda en slutsats på förutfattade åsikter. För utförligare information hänvisas till www.setterfield.org Det finns också länk till en aktuell föreläsning på 1,3 timmar med Barry Setterfield: https://www.youtube.com/watch?v=96g4GGt1TJA

×