คำสั่งค่ายวิชาการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม Eis[1]

6,056 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
247
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำสั่งค่ายวิชาการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม Eis[1]

  1. 1. คําสั่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ 661/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ “ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์นอกสถานศึกษา” ของนักเรียนโครงการห้องเรียน EIS ประจําปีการศึกษา 2554 ……………………………………………………………………. ด้วย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้จัดทําโครงการ “ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษบูรณาการวิทยาศาสตร์ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ น อ ก ส ถ า น ศึ ก ษ า ” ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง เ รี ย น EISประจําปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทํากิจกรรมภาษาอังกฤษบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นักเรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูล การจัดกระทําข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังให้เยาวชนรักธรรมชาติ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดําเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอาเซียน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเกาะช้าง จังหวัดตราด อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ 39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้ 1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 1.1 นายพิริยะ อุทโท ประธานกรรมการ 1.2 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองประธานกรรมการ 1.3 นาย ไพจิตร พิมพิสัย กรรมการ 1.4 นายประดาบชัย ตุระซอง กรรมการ 1.5 นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ กรรมการ 1.6 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา วางแผน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ 2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ หัวหน้า 2.2 นายคําดี ขินานา ผู้ช่วย 2.3 นายประสิทธิ์ ไชยกาล ผู้ช่วย 2.4 นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ ผู้ช่วย 2.5 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล ผู้ช่วย 2.6 นางยุภาพร ผลสว่าง ผู้ช่วย 2.7 นางศิริพร ดวงทองพล ผู้ช่วย 2.8 นางสุจิรา กอศักดิ์ ผู้ช่วย -/…2.9 นางสาวรจนา บุญสาร
  2. 2. -2- 2.9 นางสาวรจนา บุญสาร ผู้ช่วย 2.10 Mr. Luchic D.Arandia ผู้ช่วย 2.11 Mr. Edgar Rivera ผู้ช่วย มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดําเนินการ ค่ายวิชาการ 3. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและประสานงาน 3.1 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ หัวหน้า 3.2 นายประสิทธิ์ ไชยกาล ผู้ช่วย 3.3 นายคําดี ขินานา ผู้ช่วย มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เตรียมงาน และประสานงานสถานที่ 4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 4.1 นายประสิทธิ์ ไชยกาล หัวหน้า 4.2 นางสาวรจนา บุญสาร ผู้ช่วย มีหน้าที่ บันทึกภาพตามลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน 5. คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน 5.1 นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ หัวหน้า 5.2 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล ผู้ช่วย มีหน้าที่ เบิก-จ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 6.1 นายคําดี ขินานา หัวหน้า 6.2 นางสุจิรา กอศักดิ์ ผู้ช่วย มีหน้าที่ ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและครู พร้อมทั้งจัดทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษาหลังกิจกรรมดําเนินการสิ้นสุด 7. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน 7.1 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ หัวหน้า 7.2 นายคําดี ขินานา ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขาไป) 7.3 นายประสิทธิ์ ไชยกาล ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขาไป) 7.4 นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขาไป) 7.5 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขาไป) 7.6 นางยุภาพร ผลสว่าง ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขากลับ) 7.7 นางศิริพร ดวงทองพล ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขากลับ) 7.8 นางสุจิรา กอศักดิ์ ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขากลับ) 7.9 นางสาวรจนา บุญสาร ผู้ช่วย (ดูแลนักเรียนบนรถขากลับ) -/…7.10 Mr. Luchic D.Arandia
  3. 3. -3- 7.10 Mr. Luchic D.Arandia ผู้ช่วย 7.11 Mr. Edgar Rivera ผู้ช่วย มีหน้าที่ กํากับดูแลนักเรียน ตลอดระยะเวลาดําเนินการจัดกิจกรรม ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 (นายพิริยะ อุทโท) ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

×