Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slotsesje Fryske MOOC

Slotsesje Fryske MOOC: 3 juny, 14:30-16:30
Fryske Academy

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Slotsesje Fryske MOOC

 1. 1. This project was financed with the support of the European Commission. This publication is the sole responsibility of the author and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Slotsesje Fryske MOOC: 3 juny, 14:30-16:30
 2. 2. Aginda • 14:15 - 14:30 - Ynrin • 14:30 - 14:45 - Presintaasje oer de fyzje op de MOOC foar it Frysk: Wat betsjut no eins it begrip “Open” en hoe kinne we dit foarmjaan yn de MOOC? • 14:45 - 15:15 - Presintaasje Afûk oer de lesmaterialen foar de MOOC • 15:15 - 15:30 - Gelegenheid foar reaksjes en fragen • 15:30 - 16:00 - Presintaasje ferskate filmkes en dialogen foar de MOOC • 16:00 - 16:15- Ferfolchstappen
 3. 3. Waar gaan we het over hebben? • Open Educational Resources (OER); • Copyright en Creative Commons licenties: mispercepties in het Open Online Onderwijs; • Fryske MOOC en Copyright. Open Onderwijs: Wat is nu eigenlijk “ Open” ?
 4. 4. Open Educational Resources (OER) Open Educational Resources: • Open digitale leermaterialen • Vrij beschikbaar • 5 rechten voor de gebruiker (Wiley): Retain – Reuse – Revise – Remix – Redistribute • Onder voorwaarden
 5. 5. Open Educational Resources (OER) Open Educational Resources: Open digitale leermaterialen •Vrij beschikbaar •5 rechten voor de gebruiker (Wiley): Retain – Reuse – Revise – Remix – Redistribute Onder voorwaarden
 6. 6. Copyright en Creative Commons Licenties
 7. 7. Copyright en Creative Commons Licenties Geen afgeleide werken: Anderen mogen je werk distribueren, kopiëren en opvoeren, mits het in originele staat blijft Naamsvermelding: Je staat anderen toe op het werk waar jij auteursrecht op hebt, te distribueren, kopiëren, opvoeren en om afgeleid materiaal te maken – mits je wordt vermeld als maker Niet-commercieel: Anderen mogen je werk distribueren, kopiëren en opvoeren, maar niet voor commercieel gebruik Gelijk delen: Je staat anderen toe om van jou werk afgeleid materiaal te maken onder voorwaarde dat zij het vrijgeven onder de licentie van het originele werk
 8. 8. Even oefenen Is een foto van de Mona Lisa auteursrechtelijk beschermd?
 9. 9. Voordeel Creative Commons licentie Verder in de open traditie betekent: anderen toestemming geven om je materialen te gebruiken en te bewerken.
 10. 10. Voorbeeld: MOOC film
 11. 11. Fragen? Twitter #LangOER Slideshare LangOER Mendeley LangOER: OER and languages [BY] Attribution Permits all uses of the original work, as long as it is attributed to the original author This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 12. 12. De Fryske MOOC - Doelgroep - Learplan - Didaktyske oanpak
 13. 13. Op nei in Fryske MOOC? - Doelgroep - Folwoeksenen - In bytsje oant gjin kunde fan ’e Fryske taal - Ynteresse foar Fryslân en/of de Fryske taal - Studinten - Minsken mei famylje yn Fryslân - Minsken dy ’t wurkje sille yn Fryslân - De (kognitive) mooglikheden ta it learen fan (wat fan it) Frysk en de Fryske kultuer
 14. 14. Op nei in Fryske MOOC? - Learplan - Tematysk - Ynhâlden op it mêd fan de Fryske taal - Ynhâlden op it mêd fan de Fryske kultuer Wat wolle wy oanleare? Foarbylden fan tema’s: -Famylje -Muzyk -Media -Freonen -Moetingen -Natoer -Wenje en wurkje -Lânskip -Kommunikaasje
 15. 15. Op nei in Fryske MOOC? - Didaktyske oanpak Algemien: - Fiertaal is Ingelsk, doeltaal is Frysk - Tematyske oanpak - Der is sprake fan ynslypjen troch werhelling - Elke wike in ôftraap mei in filmke Wy folgje de opbou fan eduFrysk, dit betsjut dat: - lessen besteane út ferskate ûnderdielen - lessen folle wurde kinne mei opdrachten en spultsjes - audio en filmkes tafoege wurde kinne
 16. 16. Op nei in Fryske MOOC? - In foarbyld Haadtema: Ik en myn omjouwing Subtema’s: Foarstelle, Frije tiid, Freonen Ynhâld by foarstelle: - Sizze hoe’tsto hjitst - Sizze hoe âld datst bist - Sizze watst aardich fynst Wêr fyn ik de ynhâld: Metoade Freemwurk side 14 en 15
 17. 17. Foarbylden: materialen foar de MOOC Frysk
 18. 18. Creative Commons Specificatie (leidend) • cc-by-40 (CC Naamsvermelding 4.0 Internationaal) • cc-by-nd-40 (CC Naamsvermelding- GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal) • cc-by-nc-40 (CC Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal) • cc-by-nc-nd-40 (CC Naamsvermelding- NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal) • cc-by-nc-sa-40 (CC Naamsvermelding-NietCommercieel- GelijkDelen 4.0 Internationaal) • cc-by-sa-40 (CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal)
 19. 19. Fragen? Twitter #LangOER Slideshare LangOER Mendeley LangOER: OER and languages [BY] Attribution Permits all uses of the original work, as long as it is attributed to the original author This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 20. 20. Twitter #LangOER Slideshare LangOER Mendeley LangOER: OER and languages [BY] Attribution Permits all uses of the original work, as long as it is attributed to the original author This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tank foar jimme oandacht!

×