Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

використання ікт на уроках історії

3,382 views

Published on

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Published in: Education
 • Be the first to comment

використання ікт на уроках історії

 1. 1.   
 2. 2. ЗМІСТЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… І. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій …………………………………………………………...................... 1.2. Роль використання ІКТ в навчально-виховному процесі ……………………………………………………………………….. 1.3 Дидактичні особливості організації уроку історії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій ………………………………... ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ. З досвіду роботи. ………………………………………………………………………………..  ВИСНОВКИ……………………………………………………..…………… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….…………..…………….
 3. 3. ВступВступ  Сучасний період розвитку світової цивілізації окреслюється як так званий перехід від індустріального до інформаційного суспільства  Все це призвело до появи нового типу культури - інформаційної.  Тому використання інформаційних технологій у школі - об'єктивний і природний процес.  Без використання інформаційно-комунікаційних технологій не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.  Використання ІКТ у загальноосвітніх школах закріплено в нормативно правовій базі як нашої країни, так і світової спільноти в цілому.
 4. 4. Використання ІКТ у навчально-виховному процесіВикористання ІКТ у навчально-виховному процесі регламентується такими нормативнимирегламентується такими нормативними документами:документами:  Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,  указом президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»  Державна цільова програма впровадження у навчально – виховний процес ЗНЗ інформаційно комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року,  «Положення про електронні освітні ресурси», затвердженого наказом МОН молоді та спорту України від 05 жовтня 2012 року за № 1695/22007
 5. 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ — це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і засобів зв'язку для забезпечення ефективного процесу навчання.
 6. 6. Сутність інформаційно-Сутність інформаційно- комунікаційних технологійкомунікаційних технологій Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів технічних засобів збору, організації, збереження, обробки, передавання й подання інформації, що розширюють знання людей, розвивають їхні можливості з управління технічними й соціальними процесами.
 7. 7. Узагалі ІКТ можна визначити як сукупністьУзагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів ресурсів, якрізноманітних технологічних інструментів ресурсів, як використовуються для забезпечення процесу комунікаціївикористовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та управліннята створення, поширення, збереження та управління інформацією.інформацією. Під цими технологіями мають на увазі комп'ютери, мережа Інтернет, телепередачі, а також телефонний зв'язок.
 8. 8. Методи ІКТ включаютьМетоди ІКТ включають моделювання, системний аналіз, системне проектування, методи передач, збору, накопичення, збереження, обробки, передач та захисту інформації.
 9. 9. Засоби ІКТ поділяють на:Засоби ІКТ поділяють на: Апаратні персональний комп'ютер його основні складові, локальні та глобальні мережі,  сучасне периферійне обладнання; Програмні: системні, прикладні, інструментальні.
 10. 10. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі.  Використання ІКТ у навчально-виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого — інформація, почута з вуст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо.
 11. 11. Можливості використання ІКТ у навчальномуМожливості використання ІКТ у навчальному процесі:процесі:  1. Використання мов програмування (за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку).  2. Використання готових програмних продуктів (енциклопедій, програмно-педагогічних засобів тощо).  3. Використання стандартних програм пакету Microsoft Office, який включає в себе, крім відомого всім текстового процесора Word, ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.  4. Застосування різноманітних баз даних та Інтернет-сервісів, які удосконалюють та підвищують ефективність навчального процесу та дозволяють перевірити знання та уміння учнів.
 12. 12. Наслідки використання ІКТ на уроці:Наслідки використання ІКТ на уроці:  збільшується можливість використання наочних матеріалів на уроці;  підвищується ефективність праці на уроці і учня, і вчителя;  встановлюються між предметні зв'язки з основами інформатики та обчислювальної техніки;  стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом вчителя історії та інформатики, спрямована на створення електронних навчальних продуктів;  змінюються на краще стосунки вчителя з учнями, особливо з тими, хто цікавиться комп'ютерами: вони починають бачити в учителеві «споріднену душу»;  змінюється ставлення до комп'ютера: учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку.
 13. 13. Отже, використання ІКТ на уроках історії дозволяєОтже, використання ІКТ на уроках історії дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз тапідвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання знань учнів, збільшити кількість часу дляоцінювання знань учнів, збільшити кількість часу для надання допомоги учням. Проте ефективненадання допомоги учням. Проте ефективне впровадження в навчальний процес ІКТ не завждивпровадження в навчальний процес ІКТ не завжди забезпечується в межах традиційної класно-урочноїзабезпечується в межах традиційної класно-урочної системи організації навчальної діяльності, а тому можесистеми організації навчальної діяльності, а тому може вимагати змін форм його організації.вимагати змін форм його організації.
 14. 14. З досвіду роботиЗ досвіду роботи Інформаційні технології на уроках історії використовую в наступних варіантах
 15. 15. 1. Найпоширеніший вид -1. Найпоширеніший вид - мультимедійні презентації.мультимедійні презентації.  Підготовка презентацій - серйозний, творчий процес, кожен елемент якого має бути продуманий і осмислений з точки зору сприйняття учня. На підготовку однієї презентації до конкретного уроку з використанням засобів анімації, графіки, аудіозасобів, фрагментів тих же мультимедійних енциклопедій витрачається близько 2-2,5 годин. Зате готова продукція дозволяє відмовитися від всіх інших видів наочності і максимально зосередити увагу викладача на ході уроку, так як управління програмою зводиться до простого натискання на ліву клавішу миші. Програма Power Point дає можливість використовувати на уроці карти, малюнки, портрети історичних діячів, відеофрагменти, діаграми.
 16. 16. Крім мультимедійних презентацій на своїхКрім мультимедійних презентацій на своїх уроках я використовую флеш-фільмиуроках я використовую флеш-фільми  Вони дозволяють нам наочно побачити ту чи іншу подію, відчути свою причетність, зануритися в епоху, наочно уявити те, як відбувається подія. Особливо корисні флеш-фільми на уроках історії при вивченні військових битв (20 кроків до мрії, невідома Україна,), бо вони наочно дозволяють учням побачити розташування сил супротивників перед битвою, хід бій та підсумки бою. Просто на словах або схематично крейдою на дошці це уявити набагато складніше і не дасть повного розуміння подій, які відбуваються.
 17. 17. Наступний вид використання інформаційнихНаступний вид використання інформаційних технологій на моїх уроках історії - цетехнологій на моїх уроках історії - це мультимедійні карти.мультимедійні карти. Такі карти зручні у використанні і розширюють можливості роботи з ними. Діти отримують можливість малювати на карті; розміщувати і пересувати написи, заздалегідь підготовлені вчителем; робити позначки; показувати стрілочками шляхи переміщення військ і т.д.
 18. 18. Також у своїй педагогічній діяльностіТакож у своїй педагогічній діяльності використовую навчально-методичні комплективикористовую навчально-методичні комплекти
 19. 19. Для більш глибокого засвоєння матеріалу і контролю знаньДля більш глибокого засвоєння матеріалу і контролю знань використовую різного роду тести і тренажери.використовую різного роду тести і тренажери. Це можуть бути як тести, складені вчителем у програмах Word або Power Point, або готові варіанти тестів, яких дуже багато зараз у мережі Інтернет. Тести можуть бути у вигляді завдань і кількох відповідей, з яких потрібно вибрати правильний. Вони можуть бути представлені у вигляді малюнків, зображень, фотографій.
 20. 20. Іноді на уроках працюємо зІноді на уроках працюємо з кросвордамикросвордами
 21. 21. З метою якісної підготовки учнів старших класахЗ метою якісної підготовки учнів старших класах до ЗНО використовую тренажери для підготовкидо ЗНО використовую тренажери для підготовки до ЗНО з історіїдо ЗНО з історії  Дані тренажери наближені до реальних варіантів завдань ЗНО, містять такі ж типи й кількість завдань. Учні читають інструкцію, виконують весь тест, потім натискають на функцію «Перевірити», і йде обробка відповідей. У результаті учень отримує розгорнутий аналіз виконаних завдань, де можна подивитися: як учень відповів, і якою повинна бути відповідь. Наприкінці дається загальна кількість правильно виконаних завдань і оцінка
 22. 22. Звичайно, не можна сказати впевнено, що результати навчання учнів відразу підвищаться завдяки роботі з ПК, але мої спостереження показали, що учні стали більше цікавитися тим, що відбувається на уроці. Вони активно обговорюють нові теми, прагнуть взяти участь у роботі, швидше запам'ятовують матеріал. Таким чином, використання ІКТ допомагає забезпечити стійку мотивацію в учнів щодо отримання знань, підвищити їх пізнавальну активність. Ці спостереження відносяться і до нових комп'ютерних технологій в цілому.
 23. 23. ВИСНОВОК Використання інформаційних технологій допомагає вчителю підвищувати мотивацію навчання дітей до предмета і призводить до цілого ряду позитивних наслідків: - психологічно полегшує процес засвоєння матеріалу учнями; - мотивує живий інтерес до предмета пізнання; - розширює загальний кругозір дітей; - зростає рівень використання наочності на уроці; - підвищення інтересу до вивчення історії та успішності; - відбувається більш повне засвоєння теоретичного матеріалу; - учні оволодівають уміннями здобувати інформацію з різноманітних джерел, обробляти її за допомогою комп'ютерних технологій; - формується вміння коротко і чітко формулювати свою точку зору. - підвищується продуктивність праці вчителя та учнів на уроці.

×