Translation procedures

8,644 views

Published on

Published in: Technology, Education
1 Comment
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
382
Comments
1
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Translation procedures

 1. 2. <ul><li>by Nida: changes of order, omission, structure, addition </li></ul><ul><li>by Vinay and Darbelnet: loan, calque, literal translation, transposition, modulation, total syntagmatic change, adaptation . </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Transference </li></ul><ul><li>Naturalization </li></ul><ul><li>Cultural equivalent </li></ul><ul><li>Functional equivalent </li></ul><ul><li>Descriptive equivalent </li></ul><ul><li>Through translation </li></ul><ul><li>Shift/transpositions </li></ul><ul><li>Modulation </li></ul>
 3. 4. <ul><li>I have done the homework </li></ul><ul><li>Subj + Vaux + Vpp + Obj </li></ul><ul><li>Who broke the window? </li></ul><ul><li>Đây là anh tôi </li></ul><ul><li>Tôi đã làm xong bài tập </li></ul><ul><li>Subj + Vaux + Vpp + Obj </li></ul><ul><li>Ai làm vỡ cửa sổ </li></ul><ul><li>This is my brother </li></ul>Parallelism breaks down when word- for-word translation impossible
 4. 5. <ul><li>Basically, a translator has two options for translating: </li></ul><ul><ul><ul><li>Direct or literal translation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblique translation </li></ul></ul></ul><ul><li>There are several translation techniques available under each option. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Possible because of parallel categories </li></ul><ul><li>1. Structural parallelism -> grammatical categories </li></ul><ul><ul><li>He’s standing by the window </li></ul></ul><ul><li>2. Meta-linguistic parallelism -> parallel concepts </li></ul><ul><ul><li>book, judge, love, angry, … </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>There comes a time when direct translation techniques would not work because: </li></ul><ul><ul><li>They are structurally impossible </li></ul></ul><ul><ul><li>The target language does not have a corresponding expression </li></ul></ul><ul><li>And the generated text would have: </li></ul><ul><ul><li>a different meaning </li></ul></ul><ul><ul><li>no meaning </li></ul></ul><ul><ul><li>a foreign structure </li></ul></ul><ul><li>Eg: He is the black sheep of the family </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Borrowing : borrowing from the source language a term or concept to overcome a lacuna in the target language or to create a stylistic effect </li></ul><ul><ul><li>Internet, blog, pizza </li></ul></ul><ul><li>Calque : a special type of borrowing, consisting of borrowing an expression from the source language and translating literally each element. Calque can be either lexical </li></ul><ul><ul><li>AIDS ↔ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải </li></ul></ul><ul><li>Literal translation : the direct transfer of the source text into the target language in a grammatically and idiomatically proper way </li></ul><ul><ul><li>open the book ↔ mở sách </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>Transposition: replacing words from one grammatical word class with another without changing the meaning of the message </li></ul><ul><ul><li>He’s a big liar - Hắn rất hay nói dối </li></ul></ul><ul><li>Modulation: changing the point of view without changing the meaning of the message </li></ul><ul><ul><li>It’s not difficult - Dễ ợt </li></ul></ul><ul><li>Equivalence: generally refers to the commonly accepted and used equivalents of idioms, proverbs, idiomatic expression and lexicalized terms, i.e. terms commonly accepted as equivalents of a source language term </li></ul><ul><ul><li>..White House policy..- …chính sách của Chính phủ Mỹ </li></ul></ul><ul><li>Adaptation: adapting a source language situation when it does not exist in the target language or would be considered inappropriate in the target culture </li></ul><ul><ul><li>Johnny English - Điệp viên Không Không Thấy </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>A SL word is directly taken into TL text with no translation </li></ul><ul><li>- names: names of newspapers, geographical names, street names, etc. </li></ul><ul><li>to create some particular stylistic effect </li></ul><ul><li>new technical terms that do not have equivalents in the source language </li></ul><ul><li>Hollywood, blog, web, Internet , MC </li></ul>
 10. 12. <ul><li>A transferred word is adapted to the TL (pronunciation and morphology) </li></ul><ul><li>Coffee - c µ phª </li></ul><ul><li>Turbine - tua bin </li></ul>
 11. 14. <ul><li>- A word or normally an expression is translated literally into the target language. </li></ul><ul><li>Through-translation should be used for already recognized terms </li></ul><ul><li>e.g. names of organisations, common collocations </li></ul><ul><li>AIDS -Acquired Immunodeficiency Syndrome </li></ul><ul><li>Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải </li></ul><ul><li>UNDAF: United Nations Development Assistance Framework </li></ul><ul><li>Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển Liên Hợp Quốc </li></ul>
 12. 15. <ul><li>Shift or transposition involves a change in the grammar/part of speech from SL to TL. </li></ul><ul><li>1. Only 14% of provincial and district hospitals are properly staffed and equipped for obstetric conditions. </li></ul><ul><li>ChØ cã 14% c¸c bÖnh viÖn tØnh vµ huyÖn cã ®ñ nh©n viªn vµ trang thiÕt bÞ cho khoa s¶n. </li></ul><ul><li>2. The details of the scandal are now common knowledge . </li></ul><ul><li>G iê th× ai còng biÕt chi tiÕt cña vô x× c¨ng ®an ®ã. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 16. <ul><li>after her return ↔ sau khi cô ấy trở lại </li></ul><ul><li>Help will come ↔ Sẽ có người tới giúp </li></ul><ul><li>Anh ấy rất hay đi xem phim ↔ He is a great cinema-goer </li></ul><ul><li>... due to his failure to come ↔ ... do anh ta không đến </li></ul><ul><li>He is thought to have left.. ↔ Người ta cho rằng anh ta đã đi... </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Modulation means </li></ul><ul><li>a variation in the message </li></ul><ul><li>when it is translated into a target language due to </li></ul><ul><li>a change in the point of view </li></ul>
 15. 18. <ul><li>One part <-> another </li></ul><ul><li>She cleared her throat before she began to speak. </li></ul><ul><li>C « Êy h¾ng giäng tr­íc khi nãi. </li></ul><ul><li>Passive <-> active </li></ul><ul><li>The roof was damaged by the storm. </li></ul><ul><li>TrËn b·o ph¸ háng c¶ m¸i nhµ. </li></ul><ul><li>Positive <-> double-negative </li></ul><ul><li>The vase is not totally worthless . </li></ul><ul><li>C¸i b×nh nµy còng cã chót gi¸ trÞ . </li></ul>
 16. 19. <ul><li>Hoàn hảo ↔ Flawless </li></ul><ul><li>South China Sea ↔ Biển Đông </li></ul><ul><li>I lent him my bike ↔ Anh ta mượn xe của tôi </li></ul><ul><li>His late arrival made me worried ↔ Tôi lo lắng vì anh ta tới muộn </li></ul><ul><li>not there absent </li></ul><ul><li>undoubtedly chắc chắn </li></ul><ul><li>không có lack </li></ul><ul><li>thừa nhận did not deny </li></ul>
 17. 20. <ul><li>For a comprehensive understanding of modulation, see A textbook of translation by Peter Newmark, p.88. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>- a SL cultural word/expression is translated by a TL cultural word considered equivalent to it. e.g. </li></ul><ul><li>He graduated after obtaining a degree with (high) distinction . </li></ul><ul><li>Anh ta t èt nghiÖp lo¹i giái (xuất sắc) . </li></ul><ul><li>A quarter mile down the road he stopped and looked back. </li></ul><ul><li>§i kho¶ng bèn tr¨m mÐt , anh ngo¶nh l¹i. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 19. 22. <ul><li>the using of a culture-free word/expression in a translation for a cultural word/expression in the source text. </li></ul><ul><li>Will the Pentagon decide to terminate the program? </li></ul><ul><li>LiÖu Bé Quèc Phßng Mü cã quyÕt ®Þnh ngõng </li></ul><ul><li>ch­¬ng tr×nh nµy kh«ng? </li></ul>
 20. 23. <ul><li>the meaning of the original word is explained in several words. </li></ul><ul><li>often used with transference to translate a cultural word/expression </li></ul><ul><li>To attend the barbecue , you must have a student ID. </li></ul><ul><li>§Ó ®­îc dù tiệc barbecue (b ÷a tiÖc ngoµi trêi, ®å ¨n ®­îc n­íng trªn bÕp còng ®Æt ngoµi trêi) , anh ph¶i mang theo thÎ sinh viªn. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>- combine two or more translation procedures for dealing with a single problem. </li></ul><ul><li>- particularly common for cultural words, where transference may be combined with a functional or cultural equivalent. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>To attend the barbecue , you must have a student ID. </li></ul><ul><li>§Ó ®­îc dù tiệc barbecue (b ÷a tiÖc ngoµi trêi, ®å ¨n ®­îc n­íng trªn bÕp còng ®Æt ngoµi trêi) , anh ph¶i mang theo thÎ sinh viªn. </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Một số nguồn tin cho biết, Spice Girls đã cãi vã nhau trong thời gian qua (Friendship Never Ends). </li></ul><ul><li>Các cô nàng đua nhau thể hiện bản lĩnh Diva khiến cuộc ghi hình hôm 19/10 bị bỏ dở. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>17/1/1998. Chỉ một ngày sau khi tờ báo giấy Newsweek công bố một vụ xì-c ă ng- đ an ở Nhà Trắng liên quan tới tổng thống Clinton đương thời, trang Drudge Report cũng phát tán câu chuyện về Monica Lewinsky . Đây là ví dụ tiêu biểu đầu tiên chứng minh truyền thông Internet chiếm mất &quot;món hời&quot; của báo giấy truyền thống, khiến các tờ báo này sau đó phải làm một phiên bản trực tuyến hoặc biến đổi mình, hoặc tự đào thải.   </li></ul>
 24. 27. <ul><li>He acted at once. </li></ul><ul><li>Anh Êy kh«ng chÇn chõ mét gi©y. </li></ul>
 25. 28. <ul><li>She got 91% for her assignment. </li></ul><ul><li>B µi lµm cña c« Êy ®­îc ®iÓm 10. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>If you miss the bus, catch the City Cat. </li></ul><ul><li>NÕu b¹n nhì xe buýt, h·y ®i b»ng City Cat, mét </li></ul><ul><li>lo¹i phµ ch¹y däc s«ng Brisbane, mét thµnh phè </li></ul><ul><li>cña ó c. </li></ul>
 27. 30. <ul><li>Kill two birds with one stone ↔ Mũi tên trúng hai đích </li></ul><ul><li>The Federal Reserve ↔ Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ </li></ul>

×