Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các nguy cơ ung thư liên quan đến Dinh dưỡng

102 views

Published on

Thông tin từ dinhduongchuan.com về các yếu tố dinh dưỡng không lành mạnh là nguy cơ của các bệnh ung thư

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Các nguy cơ ung thư liên quan đến Dinh dưỡng

  1. 1. CÁ. ivi ỰC I‹I-:Ỏ 8 TĂC ilHÃxÍl UiỊ__G TH U' TÙ” DliỊH DU'ũỶÍ!G Ị' S†rong Evidence base -ỉ 'I/3 bệnh ung thư phổ biển có thể được ngăn ngừa ChỈ nhờ Lải l`ỉ“j;rrT ís..Ỉ `ẫT! ẨN QUÀ NFỂIEU ỂẤUOÌ Ả. nẩŕs AL Ấ dfằs AL Ả Ả. Ảềe. ị i Ị lÌ`.l`Ị*ấ `Ĩl"l F'T"vẪ`ýỈ *.`.-=`~ ợ ợ ề 4-!'v,, m - Ạ VI”! í AÍ UO G RƯỢU BIA đầu dằn :lùn AL nấu Á Á Ú Ờ `Ĩ'Ễ',I`_i `Ĩl`Tl Ạ"l`ỉĩ`ự _*_.,.ỉ"_ I IV , NƯỚC U G C0 Ầ E Ả. Ạ Ả. À dử. àn. ân. Ạ r ._. . .T , ẵ Ỷ r_` Ĩ :L _ 7lr¶lTý.ạ `íVNl T lẵ` Ặ`vI`ĩ`Ạ`Ỳŕ ,,ịn` II `” 1, `”^° Ả Àh A đầu Ả A cẩu lưlr‹I`.= `T'~l Ĩ` IỄẦ p‹.1`,.Ĩ"ư [ SUNG T T ETÂ-CẦRỚTEN AÀẤAásẢ.AAA `.l.`“',"ịỀ `,ĨlTęl-Ĩ` Ỉ';T z“lv`IlZL,`ể Lơ: F TƠXỀNS VV (NÔNG SÁN NHỊÊMỂVTOC) 'T ÀAÀAÀÀ& -Ủ ủ *,Tl?`I`Ẹ=`Ĩ”~l. Ỉ`ỆlỄ` ;;ị THỊT ÐẪM THỊT QUẦỊHE ĐO BÌEN AÀAẢẠẦẨÀÀ ©ììlì`!PẵÌI)LJOì`.'CCPẵ L.J,l`xì`*?.COÍV Nguồn tham khảo: WCRFIIARC

×