Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Findes der millioner i velfærdsteknologi?

563 views

Published on

Oplæg afholdt i forbindelse med InnovationX arrangement maj 2011. Innovation X er en fælles platform for erhvervs- og innovationsaktører i Nordjylland. Formålet er at give små og mellemstore virksomheder, erhvervsledere og iværksættere et overblik over mulighederne for rådgivning, innovation og samarbejde.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Findes der millioner i velfærdsteknologi?

 1. 1. S Casestory: Hvor er vejen til millionerne i velf"rdsteknologien? S%5,*3(4+-#&#*%2*1%&#.%.4*&BD(3#%FMN>3/D.0#%(1$$#%(,0% (4+%#$%34/4((1/$%5;3($+1*3#&%24*%&1.(3#%5,*3(4+-#> &#*8%"#$%=/#5%#.%$*:%&#*%2<*$#%&#+%5,&$%4+3*,.0%40%(4+% 015%.D%#*3#.&#/(#%40%3/1*#%1.5,(.,.0#*%6):%-54*%5#B#.% ,%-5#*$%21/&%,33#%0)*%-#.8%Y54*&1.%46/#5#&#%F.$#//,0#.$% *#/(#%12%(6<*0(+)/#.#P%9*%&#*%#$%+1*3#&%24*%4(%4+3*,.0% > &#*%1*=#B&#*%24*%1$%($<$$#%40%&5,3/#%&#$%.4*&BD(3#%FMN> #*-5#*58 O)/#$%-1*%5;*#$%1$%($D*3#%.#$5;*3#$%=/1.&$%5,*3(4+> -#&#*.#%40%1*=#B&#%243(#*#$%6)%1$%2)%(D./,00B4*$%&#% +/,0-#&#*%40%=1**,#*#*%&#*%#*%,%+1*3#&#$%24*%(.&-#&(>% &6#0#$%(4+%#$%5;3($+1*3#&%&#*%=*&#%/,00#%04&$% 24*%&1.(3%#*-5#*5(/,58%O#.%0<*%&#$%.%40()%&#$Z%9*%&#$% =1*#%1$%0)%,%01.0%+#&%1$%&D*3#%+1*3#&#$%40%($1*$#%(,.% “” 5#/2;*&($#3.4/40,Z%Y54*%($4*$%#*%&#$%40%-54*%/,00#*%&#$Z markedsfæste omkring velfærdsteknologi er $#3.4/40,>%40%6*4B#3$&5,3/,.0Z%@,/%+1*3#&#$%>%&*#5#$%12% klart øget a,3,%a,74/1(%b*,04*,4%-1*%0*;(3#%1.#*%W%&#$%12(/<*#*% 2*#+$,&#.(%=#-45%24*%(.&-#&(>%40%5#/2;*&(D&#/(#*%>%()% .15.#$%-*$,0$%W%+#.%&#*%#*%,33#%+#0#$%0*;(3%(4/%40% 1$4+1$,(3%)=.#%(,0%24*%G.Z% 51*+#%,%/2$#.%&#..#%2*#&10%24*+,&&10%,%Y1&(.&8%@,% #2$#*/1&#*%($<5*#0.#.%40%&#.%.45#+=#*0*)%-,++#/% Nyt marked stiller krav om ny viden &#.24*%40%0)*%,.&#.24*%-4(%G.%12%a4*&BD//1.&(%(+)%,.> F.$#//,0#.$%?D($#+(%/#5#*#*%(42$Q1*#%$,/%1$4+1$,(#*,.0(>% 40%($D*,.0((D($#+#*%$,/%,.&($*,#/%1.5#.&#/(#%40%-1*% a,3,%$10#*%,+4&%40%5,(#*%*.&$%,%F.$#//,0#.$%?D($#+(% 5;*#$%G.%12%,.,$,1$,5$10#*.#%$,/%%5,*3(4+-#&(.#$5;*3#$% -D00#/,0#%/431/#*%+#&%&(,0$%$,/%O1*,10#*%RB4*&8%Y1.% 24*%,.$#//,0#.$%/40,($,3%(4+%.%&*,5#(%,%*#0,%12%K*1,.(K(,> #*%G.%12%($,2$#*.#%40%1&+,.,($*#*#.&#%&,*#3$<*%24*%F.$#/> .#((8 /,0#.$%?D($#+(8%F.$#//,0#.$%?D($#+(%-1*%(1++#.%+#&% VF.$#//,0#.$%?D($#+(%#*%#.%/,//#%5,*3(4+-#&%40%5,%#*%&D=$% `%1.&*#%5,*3(4+-#&#*%&#/$10#$%,%#$%,.$#.(,5$%24*/<=%&#*% 12-;.0,0#%12%1$%5;*#%34**#3$%6/17#*#$%,%5;*&,3;&#.% (31/%12&;33#%5#B#.%,.&%$,/%5;3($+1*3#&#$%24*%5#/2;*&(>% ,%54*#(%6*4B#3$#*8%@,%#*%40()%12-;.0,0#%12:%1$%5,%-1*%#$% 40%(.&-#&($#3.4/40,8%R4*/<=#$%#*%=/#5#$%,5;*3(1$%40% 04&$%.#$5;*3:%&1%#.(%#0#.%4621$$#/(#%12%+1*3#&#$%40% 1**1.0#*#$%12%K*1,.(K(,.#((%>%F]N%a4*$-%"#.+1*38% 4+5#*&#.#.%04&$%31.%=/,5#%1/$%24*%#.($*#.0#$:%-5,(%+1.% K*1,.(K(,.#((%#*%#$%()31/&$%#*-5#*5(3/D.0#,.,$,1$,5:% #*%1/#.#%W%+1.%2)*%(,+6#/$-#.%,33#%&#.%=*#&&#%,%(,.%
 2. 2. c ,.&(,0$%(4+%#*%.<&5#.&,08%F(;*%,33#%-5,(%+1.%5,/% &,0$%(1+1*=#B&#8% 5,*3#/,0-#&#.8%O#.%1/#.#%5#B#.%-#*$,/%-1*%5;*#$% =#0,5#%(,0%,.&%,%#$%.D$%+1*3#&8V "#$%#*%(6;.&#.&#%4+%5,%31.%/<2$#%&#.%46015#% /;*#*,08%a,3,%b*,04*,4%34.3/&#*#*P "#*%#*%,%<B#=/,33#$%#$%#3($*#+$%243(%6)%$#3.4/4> 40%4+%5,%.%(#*%+#*#%#.(%6)%+1*3#&#$%24*%(.&> V"#$%-1*%B4%5;*#$%#.%2/&($;.&,0%($D*#$%6*47#(% 0,#*%40%/<(.,.0#*%&#*%31.%=,&*10#%$,/%/<(.,.0#.% -#&(>%40%5#/2;*&($#3.4/40,%.%-54*%5,%-1*%#$% 5,%-1*%5;*#$%,0#..#+%,.&$,/%.8%"#*%-1*%5;*#$% 12%&#$%&,/#++1%5,%(4+%(1+2.&%($)*%45#*24*P%5,% 2;//#(%*41&+168%"#$%5,/%5,(#%(,08%R4*%+,0%#*%&#*% (D./,0#%6*4&3$#*%#2$#*%-5#*%Q4*3(-46%40%&#$%#*% > ,.0#.%$5,5/%4+%1$%5,%.<&5#.&,05,(%+)%(1+1*=#B> +4$,5#*#.&#:%+#.%40()%#.%.<&5#.&,0%24*&(;$> 2;*&(D&#/(#*:%+#.%&#*%#*%2;**#%-;.&#*%40%*#(> &#%24*%1$%2)%#$%+#*#%($1=,/$%24&2;($#8V .,.0%24*%1$%5,%31.%=*0#%*#(/$1$#*.#%#2$#*2</0#.> (4*7#*%$,/%1$%/<2$#%46015#.8%"#$%#*%#.%&24*&*,.0% &#8%e#0%(#*%B4%#.%7-1.7#%24*%1$%5,%-4(%F.$#//,0#.$% -54*,%,.$#//,0#.$%/40,($,3%40%46$,+#*,.0(/<(.,.0#*% Et landskab for Sundheds! og velf"rds! ?D($#+(%31.%2)%#.%/1.0$%=#&*#%34++.,31$,4.% =<*%-15#%#.%7#.$*1/%6/1&(8 teknologi ,.$#*.$%40%#3($#*.$%4+3*,.0%54*#(%($*1$#0,(3#% R4*/<=#$%-1*%,0#..#+%X%,$#*1$,4.#*%0*1&5,($% *#$.,.0%W%+)(3#%31.%B#0%#.&&1%2)%&#%+#*#%$#3>Vejen ind til velf"rdsteknologien , er $#0.#$%#$%+#*#%40%+#*#%&#$1/B#*#$%=,//#&#:%(4+% .,(3%+4$,5#*#&#%%f.<*&#*f%$,/%1$%,.$#*#((#*#%(,0%24*%den der? 5,*3(4+-#&#*.#%-1*%3..#$%$10#%+#&%-B#+%40% 54*#(%24**#$.,.0(&5,3/,.0dV%0*,.#*%a,3,8% F.$#//,0#.$%?D($#+(%-1*%1//#*#&#%-<($#$%&#%2<*($#% ,+6/#+#.$#*#%,%&#*#(%#0#.%24**#$.,.0(>%40%($*1> 6*4B#3$#*21*,.0#*%,.&#.24*%?.&-#&(4+*)&#$:% $#0,&5,3/,.08 +#.%#*%+#0#$%=#5,&($%4+%1$%(31/%&#.%&#/%12% V"#*%#*%=/#5#$%(31=$%34/4((1/$%+#0#$%,.24*+1> F.$#//,0#.$%?D($#+(%#*%#$%6*4B#3$>%40%34.(/#.$> 6*4B#3$%64*$#2</B#.%5;*#%($<**#:%()%3*;5#*%&#$%#$% $,4.%,0#..#+%24*/<=#$%W%+#0#$%+#*#%#.&%5,%(4+% > ($*1$#0,(3%(,0$#P #.3#/$5,*3(4+-#&%5,//#%5;*#%,%($1.&%$,/%1$%2*#+> .,.0#*:%&#*%/,00#*%,%3*D&(2#/$#$%+#//#+%*4=4$>$#3> (3122#8%O#&%*41&+166#$%-1*%5,%2)#$%#.%($*3$*% .4/40,%40%,$>(D($#+#*%,.&#.24*%,(;*%I%+1*3#&#*P% V?#/54+%5,%#*%#.%/,//#%$#3.4/40,5,*3(4+-#&%()% 40%*1++#%$,/%1$%-).&$#*#%,.24*+1$,4.#*.#%,8%@4*#(% F.&($*,#/%1$4+1$,4.%H%/40,($,3g%?.&-#&g%9.#*0,% =*0#*%5,%213$,(3%#.%&#/%3*;2$#*%6)%1$%$;.3#%40% 24*($)#/(#%24*%-51&%&#*%(31/%$,/%24*%1$%46.)%#$%+1*> H%24*(D.,.08% 1*=#B&#%+#&%$,.0#.#%6)%#$%($*1$#0,(3%.,5#18%@,% 3#&(2;($#%4+3*,.0%5#/2;*&($#3.4/40,%#*%3/1*$% F.$#//,0#.$%?D($#+(%/#5#*#*%,.$#//,0#.$#%/<(.,.0#*% -1*%$#3.,33#*%(4+%=1/1.7#&%(74*#71*&%,%5;*3> <0#$8%@,%-1*%40()%3..#$%*#35,*#*#%*#((4*7#*% $,/%($D*,.0:%&1$146(1+/,.0%40%5,(1/,(#*,.0%$,/% $<B(31((#.:%+#.%6)%4+*)&#$%24*%(.&-#&(>%40% 40%#3(6#*$5,&#.:%(4+%5,%(4+%#.3#/$>5,*3(4+-#&% 28#3(8%64($(4*$#*,.0:%1$4+1$,(3%/10#*($D*,.0%#//#*% 5#/2;*&(4+*)&#$%#*%5,%.<&$%$,/%1$%(<0#%#3($#*.#% 40%fF.$#//,0#.$%?D($#+(f%+)(3#%,33#%5,//#%$;.3#% 1$4+1$,(#*#&#%6*4&3$,4.(/,.B#*% 61*$.#*(31=#*%40%.#$5;*3%W%&#$%#*%/,&$%(5;*$%1$% 6)%1$%,.&&*10#8%R4*%#3(#+6#/%-1*%5,%5,1%,.&/;0% @,*3(4+-#&#.%-1*%S%1.(1$$#%(1+$%#$%1.$1/%2*##> =*1,.($4*+#%=1*#%+#&%(,0%(#/5dV 2*1%#3($#*.#%2)#$%#$%,.&0)#.&#%,.&=/,3%,%-54*&1.% /1.7#*#%$,/3.D$$#$8% a,3,%b*,04*,4%#*%40()%3/1*%,%+;/#$%4+%-51&%-1.% YB#++#(,&#P%QQQ8,.$#//,0#.$(D($#+(8&3% 6*4B#3$#*,.0#.%12%(6#*>(D0#-(#$%,%?3#B=D%#*% -15&#%12%24*5#.$.,.0#*%$,/%24*/<=#$P M4.$13$6#*(4.P%a,3,%a,74/1(%b*,04*,4:%..0h 24*/<=#$%40%-54*&1.%&=&(>%40%/#5#*1.&<*($*1> V"#$%#*%#.%&24*&*,.0%1$%-).&$#*#%34+6/#3(,$#$% $#0,#*.#%(#*%&%$,/%1$%24*+#%(,08%"#$%*41&+16% ,.$#//,0#.$(D($#+(8&3%i%`j!j%!!`X 40%5,%*,(,3#*#*%,33#%1$%(#%*,0$,0$%,%24*-4/&%$,/%+1*3#> 5,//#%5,%.43%(#/5%-15#%(5;*$%5#&%1$%$#0.#8V%(,0#*% &#$%40%&#%$#3.,(3#%/<(.,.0#*%5,%(31/%/#5#*#8%e#0% a,3,8 (D.#(%&#$$#%24*/<=%-1*%5;*#$%(6;.&#.&#%24*&,% 5,%-1*%5;*#$%S%5,*3(4+-#&#*:%&#*%(1++#.%(3//#% Bedre kommunikation er f%rste gevinst $#0.#%#$%2;//#(%*41&+16%24*%-54*&1.%5,%()%5#B#.% R4*/<=#$%#*%=/#5#$%12(/$$#$%+#&:%1$%-5#*%5,*3> 2*#+%40%-5,/3#%=1**,#*#*%5,%3..#%(#%W%40%,33#% (4+-#&%-1*%&1*=#B&#$%#.%24**#$.,.0(6/1.:%-54*% > *41&+166#$%24*%(.&-#&(>%40%5#/2;*&($#3.4/40,% 5;*3#$%>%+#&%#.%2;//#(%,.&(1$(%40%6)%#$%.#$*1/$% B4%()%-1*%(3//#$%($)%(,.%6*<5#%,%(,$%+<&#%+#&% 0*.&/10%>%3..#%(31=#%#$%2.&1+#.$%24*%2*#+$,>
 3. 3. kj Casestory: Der er ingen garanti for at ramme rigtigt igen( bare fordi man ramte rigtigt f%rste gang GateHouse A/S ved at det er risikofyldt at være en min- dre, dansk teknologivirksomhed. GateHouse har med succes placeret sig solidt i værdikæden omkring satel- litkommunikationsudstyr ved at lave noget af verdens bedste protokol-software. Men som projektudviklende teknologivirksomhed kender GateHouse alle de risici Vb1$#Y4(#%#*%B4%6)%04&$%40%4.&$%#.%6*;0#$%12%(,.% -,($4*,38%"1%+1.%,%(,.%$,&%$40%#.%=#(/$.,.0%4+%1$%(1$(#% 6)%6*4$434/(42$Q1*#%$,/%(1$#//,$34++.,31$,4.(&($D*%()% *,.0%,%5;*&,3;&#.:%(4+%+1.%(,&#.%-1*%3..#$%&=D0> 0#8%O#.%&#$%51*%40()%#.%=#(/$.,.0:%&#*%=/#5%$10#$%12% > “” konstatere at vi ikke har en kinamands chan- - der er forbundet med at skulle vælge projekter og tekno- 2):%5,(,4.;*#%40%-1.&/#3*12$,0#%6#*(4.#*8%O1*3#&#$%51*% logier. *#/1$,5%/,//#%+#&%2)%(6,//#*#%40%5;*&,3;&#*.#%51*%($1&,0% GateHouse har sammen med 7 andre logistikvirksom- .&#*%46=D0.,.08%F%&10%#*%=#$,.0#/(#*.#%1.&#*/#&#(8% hed tegnet et roadmap for adgangen til markedet for Y5,(%b1$#Y4(#%2T%5,/%#$1=/#*#%(,0%,.&#.24*%?.&-#&(>% Sundheds- og Velfærdsteknologi. Hvis der er et marked, 40%5#/2;*&($#3.4/40,%#*%5,%.<&$%$,/%1$%0)%1.&#*/#&#(%$,/% hvordan ser det så ud? Og hvilke teknologier og projek- 5;*3(8%O1*3#&#$%#*%1.&#*/#&#(:%5;*&,3;&#*.#%/,00#*% ter skal man som virksomhed satse på, hvis man skal 6)%3*D&(%40%$5;*(%40%,.$#*#((#.$#*.#%#*%+1.0#%40%-1*% trænge igennem? 42$#%+4&($*,&#.&#%,.$#*#((#*8 I denne case giver Kresten Tang Andersen, der er for- ?)%(#/54+%+1.%*1+$#%*,0$,0%(,&($#%#//#*%24**,0#%01.0:% retningsudvikler hos GateHouse, sine bud på hvad især ()%#*%&#$%,33#%0,5#$%1$%+1.%0<*%&#$%,0#.8V%(,0#*%M*#($#.% teknologi-virksomheder kan tage op af værktøjskassen Technology Roadmapping til at foretage bedre og mere V"#%(4/,&#%3#*.#34+6#$#.7#*%(4+%b1$#Y4(#%=#(,&> sikre valg af projekter og teknologier. &#*%4+3*,.0%(42$Q1*#&5,3/,.0%0#.#*#/$:%$*173,.0%40% 45#*5)0.,.0%-1*%+1.%5,1%Ij%0*1&#*(%(4.&#*,.0#*%(74> Succes med satellitter 6#$%+4&%#.%*;33#%24*(3#//,0#%&4+;.#*8%C2$#%#*%=#-4> O1.0#%5,*3(4+-#&#*%0<*%(,0%&#.%#*21*,.0:%1$%&#$%#*% *,0$,0%(5;*$%1$%5*&#*#%(,.%,.&(1$(%6)%#$%0,5#.$%+1*3#&% *,(3>+1.10#+#.$%0,5#*%*,0$,0%04&%+#.,.0%(1++#.%+#&% ,%24*-4/&%$,/%&#%$#3.4/40,#*%+1.%*)&#*%45#*8%9.%#*21*,.0% ,.$#//,0#.$%45#*5)0.,.0%12%,.2*1($*3$*%()(4+%6,6#/,.#(% b1$#Y4(#%40()%-1*%1.&#/%,P #//#*%-15>5,.&+<//#*:%-54*%b1$#Y4(#%31.%=,&*10#%+#&% (6;.&#.&#%/<(.,.0#*8%O#.%5,%-1*%,33#%1/$,&%&#$%2/&#%
 4. 4. kk 45#*=/,3%45#*%1//#%+1*3#&(+#31.,(+#*.#8%C2$#% 40%$#0.#&#%40%&,(3$#*#&#%(1++#.8%O#.%&#$%#*% 0,5#$%1./#&.,.0%$,/%+1.0#%5#.$#&#%+#.%40()% *1.04*&.#*%5,%$#3.4/40,5,*3(4+-#&#*%&#%$#3.,> .43%40()%#.%0#.#*1$,4.(>$,.08V%/#*%M*#($#.%N1.0% .D$$,0#%=#$*10$.,.0#*8V% (3#%1*0+#.$#*%<5#*($%40%&#%+1*3#&(+;((,0#% ,%=.&#.8%Y#*%3..#%5,%12%40%$,/%04&$%=*0#%#.% ! +#*#%5#/12=1/1.7#*#$%1*0+#.$>5;0$.,.08V%24*$> Et kort , og en vej fra A til B derne med vores konkurrenter! O1*3#&#$%24*%?.&-#&(>%40%@#/2;*&($#3.4/40,% "#$%45#*4*&.#&#%24*+)/%+#&%.#$5;*3((1+1*> =/,5#*%12%+1.0#%&*)=$%(4+%#$%#.#($)#.&#% =#B&#$%K*1,.(K(,.#((%#*%1$%5;*#%#.%6/1$24*+%Hurtigere og bedre beslutninger? 5;3($+1*3#&%24*%&1.(3#%5,*3(4+-#&#*8%C0% 24*%D&#*/,0#*#%24**#$.,.0((31=#/(#%24*%&#.%.4*&> R4*/<=#$%+#&%1$%/15#%#$%,.&($*,#/$%*41&+16%24*% +#.(%5,*3(4+-#&#*.#(%*41&+16%-1*%12&;33#$% ?.&-#&(>%40%@#/2;*&($#3.4/40,%-1*%5;*#$%#.% 40%1.5,($%#.%+/,0%5#B%24*%,.&($*,5,*3(4+-#&#*(% *41&+16%#*%&#.%&#/%12%&#..#%1+=,$,4.8%M*#($#.% 7-1.7#%24*%b1$#Y4(#%$,/%&#/(%1$%2)%#.%-*$,0% ,.&%,%&#$$#%+1*3#&:%-1*%&#$%40()%&6#0#$%+1.> (4.&#*,.0%12%#$%64$#.$,#/$%+1*3#&%40%&#/(%$,/%1$%2)% 0#%=1**,#*#*8%F(;*%24*%5,*3(4+-#&#*:%&#*%,%&10% 5,*3(4+-#&#*.#%40%1/$()%40()%b1$#Y4(#%31.% +#$4&#.%N#7-.4/40D%A41&+166,.0%$;$$#*#%6)8 ,33#%#*%*#6*;(#.$#*#$%,%&#$$#%+1*3#&%#//#*%-1*%#$% (6,//#%-#*P V@,%(31/%B4%,33#%34*$/;00#%&#$%-#/#%=1*#%24*%1$% (510$%.#$5;*3%&%,%&#$8 Ve4%+#*#%#3($#*.%4*,#.$#*,.0%5,%31.%2)%6)%54*#(% 34.($1$#*#%1$%5,%,33#%-1*%#.%3,.1+1.&(%7-1.7#l% VR4*%&#$%2<*($#%-1*%1*=#B&#$%+#&%*41&+166#$% ,..451$,4.%B4%=#&*#l%F..451$,4.#.%(31/%34++#% ^&24*&*,.0#.%#*%B4%1$%2)%#.%#22#3$,5%(71..,.0%46% 0,5#$%4(%#$%.#$5;*3%+#&%`%1.&*#%5,*3(4+-#&#*:% 1$%($):%()%5,%/1.0$%$,&/,0#*#%40%&#.%1/$%24*%($4*#% &#*%-1*%5;*#$%+#&%6)%(1++#%*#B(#%,0#..#+% ,%24*-4/&%$,/%3.&#*:%34.3**#.$#*%40%34//#0#*%,% 6*47#((#.%+#&%1$%(31=#%&#$$#%*41&+168%"#$%#*% =*1.7-#.8%a)*%+1.%($)*%45#*24*%#$%.D$%+1*3#&% (31/%0)8%m.(3#%(7#.1*,#$%24*%4(%#*:%1$%5,%3..#%2)% ,%(,0%(#/5%5;*&,2/&$%+#.%5,%-1*%40()%+#&%+#> (4+%-#*:%#*%G$%12%&#%2<*($#%(6<*0(+)/%+1.%(31/% #.%+#$4&#%40%6*47#(%&#*%6)%kJ%&10#%#//#*%#.% $4&#.%2)#$%,.(6,*1$,4.%40%34.3*#$#%5;*3$<B#*%$,/% ($,//#%(,0P%VY1*%5,%45#*-45#&#$%&#$%.#$5;*3:%&#*% +).#&%31.%2*4.$>/41&#%54*#(%=#(/$.,.0(6*47#(% -54*&1.%5,%31.%24*=#&*#%54*#(%64*$#2</B#($D*,.0:% (31/%$,/ZV%@,%-1*%,%&#$$#%24*/<=%-12$%#$%=*#&$%.#$> +#&%3*,$,(3#%61*1+#$*#:%()%5,%31.%$10#%#.%=#> ()%5,%31.%46$,+#*#%6)%&#.%24**#$.,.0(&5,3/,.0%5,% 5;*3%1$%$*;33#%6)%(4+%#$%34//#3$,58%"#$%.#$5;*3% (/$.,.0%4+%1$%3<*#%#//#*%#B8V -1*%01.0%,%-B#++#%,%5,*3(4+-#&#*.#8V%24*$(;$$#*% _*;7,(%&#..#%&24*&*,.0%&#/#*%b1$#Y4(#%+#&% +1.0#%1.&*#%(+)%40%+#//#+($4*#%5,*3(4+-#> _*47#((#.%-1*%=1(#*#$%(,0%6)%Q4*3(-46(:%-54*% &#*:%&#*%6)%&#.%#.#%(,&#%-1*%=#0*;.(#&#%*#(> &#/$10#*.#%,0#..#+%34.3*#$#%<5#/(#*%40%(1+> Fakta om GateHouse (4*7#*:%+#.%(4+%6)%&#.%1.&#.%(,&#%#*%.<&$%$,/% 1*=#B&#%-1*%5;*#$%&#%&2<*#.&#%40%13$,5#%,%1*> <*#.&#%40%13$,5#%,%1*> *#.&#%40%13$,5#%,%1*> > 1$%5;*#%12(<0#.&#%,%24*-4/&%$,/%.D#%+1*3#&#*%40% =#B&#$8%9.%1*=#B&(+#$4&#%&#*%-1*%-12$%$,/%24*+)/% 5;*#.&#%1&+,.,($*#*#.&#%&,*#3$<*%O,7-1#/%K4.> $#3.4/40,#*8 1$%<0#%#B#*(31=#$%$,/%*41&+166#$%-4(%&#%&#/$1> V"#$%-1*%5;*#$%,.(6,*#*#.&#%1$%1*=#B&#%+#&% 0#.&#%5,*3(4+-#&#*%40%(4+%40()%-1*%-12$%$,/% (#/5#%24*+(6*40#$%24*%*41&+166#$8%"#$%*41&+16% 24*+)/%1$%($D*3#%&#%(47,1/#%=).&8%M*#($#.%N1.0% (42$Q1*#%$,/%34++.,31$,4.((D($#+#*8%@,*3(4+> 5,%#*%#.&$%&%+#&%#*%,33#%Xj%(,&#*(%$.0%$#3($8% -#&#.(%13$,5,$#$#*%243(#*#*%(,0%,.&#.24*%I%24*> "#$%5,(#//#%#/#+#.$%40%+)&#.%1$%1*=#B&#%6)% V"#$%-1*%B4%5;*#$%#.%($;*3$%($D*#$%6*47#(%5,%-1*% *#$.,.0(4+*)&#*P%(1$#//,$34++.,31$,4.:%$*173,.0% #*%+#0#$%166#//#*#.&#%40%&#$%5,(#//#%)=.#*% 5;*#$%,0#..#+%+#&%#.%($D*+1.&%40%&#$%-1*% 40%45#*5)0.,.0%(1+$%*)&0,5.,.0%,.&#.24*%34+> 24*%24*$4/3.,.0%40%&,1/408%"#$%-1*%5;*#$%04&$8% +.,31$,4.($#3.4/40,%$,/%+,/,$;*%1.5#.&#/(#8%% N,/%0#.0;/&%(D.#(%B#0%,33#%&#%#3(6#*,+#.$#*% YB#++#(,&#P%QQQ801$#-4(#8&3% 5,%/15#&#%+#&%,.&&*10#/(#%12%&,0,$1/#%(47,1/#% 5;*#$%S%5,*3(4+-#&#*%2*1%/40,($,34+*)&#$%+#.% M4.$13$6#*(4.P%N-4+1(%?8%e#.(#.:% 5;*3$<B#*%40%Q#=%!8j%-15&#%&#.%(1++#%#.#*0,% +#&%24*(3#//,0#%6#*(6#3$,5#*%6)%4+*)&#$8%"#% 0-h01$#-4(#8&3 40%&D.1+,3:%(4+%.)*%5,%($4&%24*1.%Q-,$#=41*&#$% +1.0#%6#*(6#3$,5#*%-1*%0,5#$%#$%=*#&$%,.&=/,3%40%
 5. 5. 1   Bent  Bilstrup  |  btb@lakeside.dk  |  23262229   1  
 6. 6. Erfaringer og resultater fra udarbejdelse af etRoadmap for Sundheds! og Velf"rdsteknologi Medico Sundheds-IT Omsorg Velfærd Barrierer: Barrierer: Barrierer: Barrierer: Høje krav til kvalitet, Stort ønske om Svær organisation af Rettet mod præcision, konsolidering navigere i slutbrugere, så hvor er cering af produkt distributionskanalen? og proces. Muligheder: Muligheder: Dyr special viden 2 dele: 1) 2 dele: administrative Muligheder (klinisk) Administrative systemer og systemer Få eller ingen systemer (EPJ og til styring og standarder eller Muligheder: personale/udstyrs planlægning af formelle krav Høj pris, loyale kunder administrative ressourcer (Smart Teknologisk platform og sikre værdikæder. systemer) 2) Fag- og planing) baserer sig på laboratorie-systemer Relativ lav teknologisk forbruger-elektronik Moderate krav til modenhed og slut-bruger cering og services standarder. Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: Hospitalerne Regionerne Kommunerne Borgere og enkelt- afdelinger Kundegruppe: Kundegruppe: Kundegruppe: IT-chefer og IT-funktioner Borgere Kundegruppe: system- og (sekundært Specielle planlæggere planlægnings- visiterings- sundheds- funktioner ansvarlige) faglige, Aftagere Tid Proces roadmap: Forretning og Teknologi Kommercielt perspektiv Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv
 7. 7. ! En kollektiv indsats "#$%&%($)*%+#&%,%-).&#.%/,0#%.%#*%*#(/$1$#$%12%#.%34//#3$,5%6*47#(%40% ,.&(1$(8%9.%6*47#(:%-54*%&#$%-1*%5;*#$%.<&5#.&,0$%1$%1//#%&#/$10#*#%=,> &*40%$,/%&#.%34//#3$,5#%5,&#.(=1(#%24*%1$%5,%3..#%(31=#%&#$$#%*41&+16% 24*%+1*3#&#$%24*%?.&-#&(>%40%@#/2;*&($#3.4/40,8 A41&+166#$%#*%,33#%2;*&,0$%>%&#$%=/,5#*%&#$%B4%1/&*,0%>%+#.%&#.%.> 5;*#.&#%4+21.0%40%351/,$#$%51*%#*%()%/1.0$%(4+%&#.%34//#3$,5#% 5,&#.=1(#%.%3..#%*;33#%,.&#.24*%&#.%$,&%5,%-15&#%$,/%*)> &,0-#&8%C0%5,%#*%34++#$%#$%04&$%($D33#%5#B8%E1.0$%.43%$,/% 6)%1$%=#0,%4(%&%,%/1.&(31=#$%24*%/<(.,.0#*%40% $#3.4/40,#*%$,/%2*#+$,&#.(%(.&-#&(>%40%5#/> 2;*&(D&#/(#*8 "#..#%/,//#%-1.&>4$%#*%!""#%-#/#%*4> 1&+166#$:%+#.%5,%-)=#*%&#.%31.% =*0#(%(4+%,.(6,*1$,4.8%F.(6,*1> $,4.%$,/%-54*&1.%5,*3(4+-#&#*% 31.%(1+1*=#B&#:%,..45#*#% 40%24**#$.,.0(&5,3/#%,%2;/> /#((31=8%"#$%#*%,33#%.#+$% 40%&#*%#*%,.0#.%01*1.$#> *#&#%*#(/$1$#*:%+#.%-#*% #*%,-5#*$21/&%G$%34.3*#$:% -).&0*,=#/,0$%*#(/$1$%12:% 1$%.40/#%+#..#(3#*%-1*% +<&$#(:%&,(3$#*#$%40% (1+1*=#B&#$%4+%#$%=&% 6)%-54*&1.%/1.&(31=#$% 24*%?.&-#&>%H%@#/> 2;*&($#3.4/40,%3..#% (#%&%,%#$%5,*3(4+-#&(> 6#*(6#3$,5%40%,%#.%,.&> ($*,#/%5,.3#/8
 8. 8. J Baggrund & motivation "#$$#%*41&+16%#*%(31=$%6)%=100*.&%12%#$%24*/<=%(4+%,.,$,1$,5#$%K*1,.(K(,> Motivation .#((%-1*%1**1.0#*#$%40%217,/,$#*#$8%K*1,.(K(,.#((%#*%#$%6*,51$L422#.$/,0$%61*$> O4$,51$,4.#.%24*%-#/#%24*/<=#$%-1*%5;*#$%1$%12(<0#%40%&6#0#%#.%+/,0% .#*(31=%6)%FMN>4+*)&#$:%&#*%1*=#B&#*%24*%1$%($<$$#%40%&5,3/#%&#.%.4*&BD(3#% 6/1&(%24*%.4*&BD(3#%5,*3(4+-#&#*%+#&%#$%12(;$%,%&#*#(%.5;*#.&#%3#*.#> FMN>3/D.0#8%O)/#$%#*%1$%(31=#%,..451$,4.:%5;3($%40%1*=#B&(6/1&(#*%5#&%1$% 24**#$.,.0P%&5,3/,.0%40% 1*=#B&#%6)%$5;*(%40%(31=#%5,&#.&#/,.0%40%5,&#.(6*#&.,.08%K)&#%,+#//#+% Metode ,+6/#+#.$#*,.0%12%,.$#//,> *#0,4.#.(%5,*3(4+-#&#*%40%,+#//#+%24*(3.,.0(>%40%5,&#.,.($,$$,4.#*.#%40% 0#.$#%/40,($,3/<(.,.0#*8% 5,*3(4+-#&#*.#8%?#%+#*#%6)%-$$6PLLQQQ8=*1,.(=(,.#((8&38%R4*/<=#$%-1*% -12$%&#$%24*+)/:%1$%#.%0*66#%5,*3(4+-#&#*%2*1%*#0,4.#.%+#&%&01.0(> ?4+%,.&/#&.,.0%$,/%24*/<> Lære metoden 6.3$%,%&#*#(%.5;*#.&#%64(,$,4.%,.&#.24*%,(;*%/40,($,3>4+*)&#$%(3//#%.> =#$%=/#5%#$%,.&/#&#.&#% Metode, nye kontakter, &#*(<0#%+/,0-#&#*.#%40%5#B#.%,.&%$,/%#$%2*#+$,&,0$%+1*3#&%24*%6*4&3$#*%40% /431/$%V*41&+16V%/10$% støtte D&#/(#*%*#$$#%,+4&%(.&-#&(>%40%5#/2;*&(4+*)&#$8%R)%12%5,*3(4+-#&#*.#% 24*%0*66#.(%34//#3$,5#% -1*%,%&10%#$%24&2;($#%-#*:%()%24*/<=#$%-15&#%$,/%24*+)/%-*$,0$%1$%2)%(31=$%#$% 1+=,$,4.%24*%24*/<=#$8%O4> Metoden - 45#*=/,3%45#*%2#/$#$%24*%&#/$10#*.#8 $,51$,4.#.%2*1%&#/$10#*.#(% lære at kende Metoden (,&#%24*&#/#*%(,0%45#*%I% ?4+%+#$4&#%$,/%&#..#%12&;3.,.0%=/#5%$#%&()(*+,-(./0.11!*,&6#0#$% Samarbejde $#+1#*P%?#/5#%+#$4&#.% Afdækning af mellem Input til egen (4+%46/10$8%O#$4&#.%#0.#*%(,0%$,/%6)%34*$%$,&%1$%(1+/#%40%344*&,.#*#%13$,5,> om forsk- ningsverdens virksomheder At hver part forretningsud $#7-.4/40D%*41&+16> syn stemmer går hjem med vikling $#$#*.#%4+3*,.0%34*$/;0.,.0%12%#$%($4*$%24**#$.,.0(>%40%$#3.4/40,>2#/$%/,0#(4+% overens med én idé til industriens videreførelse +#$4&#.%-1*%#.%*;33#%=&%6):%-54*&1.%(1++#.-;.0#.#%31.%,//($*#*#(% (forretning, Input til 1.0,5#$%(4+%+4$,51$,4.(> netværk,...) løbende 40%5,(1/,(#*#(8%@,%-1*%#.&5,&#*#%45#*%&#%S%0#*%24*/<=#$%-1*%51*#$%3..#$% Nye strategi 213$4*%1/#.#8%?)%#*%&#*% markeds- Skabe ideer udvikling ,.&&*10#%#.%*;33#%*#((4*7#>6#*(4.#*%$,/%1$%0,5#%#$%,.&=/,3%,%+1*3#&(+;(> muligheder der er Øge (#/52</0#/,0%5*&#*,.0#.% værdifulde på samarbejde Input til egen (,0#%40%$#3.,(3#%24*-4/&:%&#*%-1*%=#$D&.,.0%24*%*41&+166#$8%RT%-1*%0*6> længere sigte roadmapping aktiviteter Frembringe af roadmap- 12%(#/5#%+1*3#&(64$#.$,1> dele som vi 6#.%2)#$%#$%,.&0)#.&#%,.&=/,3%,%6*4B#3$#*,.0#.%40%=D00#*,#$%12%G$%12%&#%.D#% Konkrete Nye kan genbruge /#$%24*%@#/2;*&($#3.4/40,:% brugbare markeds- (6#*(D0#-(#:%.#+/,0%&#$%&#*%(31/%/,00#%,%?3#B=D%5#&%U*-(8 resultater muligheder Ideer til Inspiration til &#/$10#*#%W%-#/&,0$%.438% videre arbejde fremtidig proces 9.&#/,0%#*%&#$%5,0$,0$%24*% Vurdering af markedspotentiale og perspektiv for Input og genbrug i eksisterende Velfærdsteknologi forretningsudvikling og strategi
 9. 9. Udfordringen  •  Forskellige  formål  /   agendaer  •  Indbyrdes  konkurrenter   på  nuværende  markeder  •  Dækker  forskellige  dele  af   Udnytte og kapitalisere på eksisterende viden værdikæden   Supra-organisatorisk mål-orienteret Intra-organisatorisk mål-orienteret•  Forskellige  Edshorisonter   roadmapping roadmapping Opsøge og udnytte Udnytte interne eksterne ressourcer ressourcer•  Vidt  forskellige  størrelse   Supra-organisatorisk sonderende Intra-organisatorisk sonderende og  modenhedsnivaeu   roadmapping roadmapping Søge ny og breddere viden
 10. 10. Rollen  for  roadmap-­‐processen  og   roadmappet  •  Faciliterende  ramme   Te r de kn•  Fokus  på  de  neutral   ar ol d og an ie St r fælles  dele   F)lles aktiviteter•  Tilpasset  input  El   " ( $r % " & $r ! " # $r virksomhedernes   forretningsudvikling   Pr od uk te r de r ke og ar se M rv ic es
 11. 11. X &#/$10#*.#%1$%&#%31.%=*0#%*#(/$1$#*.#%&,*#3$#%-B#++#%,%&#*#(%#0#.%($*1> $#0,>%40%24**#$.,.0(&5,3/,.08 Y51&%-1*%&#$%()%=#$D&#$%24*%24*/<=#$Z R4*%&#$%2<*($#%-1*%5,%,%24*/<=#$%=*0$%$,&%6)%V1$%$*;&#%$,/=10#V%40%(#%6)%40% 0*#=%40%&#%5;*3$<B#*%5,%-1*%=*0$%.&#*5#B(8 R4*%&#$%1.&#$%-1*%24*/<=#$%-12$%#$%+#0#$%3/1*$%(,0$#%6)%-#/#%$,&#.%1$%6*4&7#> *#%+#0#$%6*10+1$,(3#%40%6*13$,(3%1.5#.&#/,0#%6*4&3$#*8%RT%+1*3#&(+4> Nedenfor er selve forløbet vist i form af en tidslinie. &#//#*:%NC[?>1.1/D(#*%40%$#3.4/40,12&;3.,.0#*:%(4+%&#/$10#*.#%-1*%3.> Hver workshop sætter en iteration eller et sprint i .#$%$10#%+#&%-B#+%40%,.&2<B#%,%&#*#(%#0#.%24**#$.,.0(>%40%($*1$#0,&5,3/,.08 gang, der typisk forløber over 14 dage. 9.&#/,0%(4+%&#$%$*#&B#%-1*%24*/<=#$%(#/52</0#/,0%6*4&7#*#$%#$%roadmapP%#.% Modellen er inspireret af Scrum fra software-bran- chen, hvor man løbende itererer sig igennem opga- ($*3$*#*#$%40%(D($#+1$,(3%*1++#:%&#*%,//($*#*#*%&#%(1++#.-;.0#%&#*% verne i Sprints og vedligeholder en Product-log og en +)$$#%5;*#%+#//#+%24**#$.,.0(+;((,0#%&*,5#*#:%1.5#.&#/(#*%40%$#3.4/4> Product back-log. 0,#*8 det, som vi var interesserede i. Workshop 2 (WS2) 28/09/2010 "Det teknologiske landskab" - Know-how? - Primære og sekunddære teknologi-familier Workshop 4 (WS4) 02/11/2010 Efterbehandling WS3 "Vejen frem" 15/10/2010 - 29/10/2010 - Fremtidige markeder/services (Drivere, barrierer, muligheder) Workshop 3 (WS3) Efterbehandling WS5 15/10/2010 23/11/2010 - 30/11/2010 "Den kritiske sti" - Kritiske niveauer og tidsligheden (timingen) Workshop 5 - Præsentationsseminar (WS5)Udsendelse materiale kickoff (WS1) 23/11/201001/09/2010 Præsentationsseminar (åbent arrangement) Kick-off - Workshop 1 (WS1) 14/09/2010 Efterårsferie Afrapportering og kommunikation Kickoff - "Det strategiske landskab" - Know why? 18/10/2010 - 24/10/2010 01/12/2010 - Virksomhedsopfølgning Efterbehandling WS1 Efterbehandling WS2 Efterbehandling WS4 - Case- og referencemateriale 14/09/2010 - 21/09/2010 28/09/2010 - 05/10/2010 02/11/2010 - 09/11/2010 13/09/2010 27/09/2010 11/10/2010 25/10/2010 08/11/2010 22/11/2010 06/12/2010
 12. 12. Forløb Produkter Proces Metode Forl%b & metode R4*/<=#$%%-1*%24*+#$%(,0%(4+%#.%,$#*1$,5%6*47#(%+#&%#.%*;33#%Q4*3(-46(:% Iterativ O#$4&#.%&#*%#$%=/#5#$%=*0$%1$%1$%24*+#%24*/<=#$%#*%-#.$#$%2*1%]1+=*,0&#% &#*%+#&%24*(3#//,0$%243(%-1*%12&;33#$%4+*)&#$%24*%(.&-#&(>%40%5#/2;*&(> T-Plan ^.,5#*(,$#$8%O#$4&#.%#*%=/#5#$%31/&$%VN>_/1.V:%24*&,%+#$4&#.%1.=#21/#*%1$% $#3.4/40,P%&*,5#*#%24*%24**#$.,.0#.%40%+1*3#&#$:%$#3.4/40,#*:%($D*3#*%40% +1.%/<=#.&#%6#.&/#*#*%+#//#+%#$%24**#$.,.0(+;((,0$%#//#*%34++#*7,#/$% (510-#&#*%,%.5;*#.&#%64(,$,4.:%3*,$,(3#%.,5#1#*%#$78 6#*(6#3$,5%40%()%#$%$#3.4/40,(3%6#*(6#3$,58%R4*+)/#$%#*%1$%+1.%$5,.0#*%(,0% Scrum Y5#*%Q4*3(-46%-1*%.&#*%#.%45#*(3*,2$%5;*#$%#.%($*1+$%($D*#$%6*47#(:%-54*% (#/5%,.&%,%#$%+)(3#%51.$%6#*(6#3$,5%40%1$%+1.%,33#%/)(#*%(,0%21($%,%G$%6#*> 24*+)/#$%-1*%5;*#$%243(#*#$%6)%1$%2*#+=*,.0#%#$%0,5#.$%6*4&3$P%#$%-,#*1*3,% (6#3$,58 12%24**#$.,.0(&*,5#*#:%#$%$#3.4/40,>45#*=/,3:%#.%NC[?>1.1/D(#%#$78 N>#$%34++#*%,.&:%24*&,%&(5,.0#$%+#//#+%&#%$4%6#*(6#3$,5#*%#*%($4*$%,%($1*> R4*/<=#$%-1*%.&#*5#B(%2*#+(3122#$%#.%($4*%+;.0&#%=100*.&(,.24*+1$,4.% $#.%>%&#*%#*%($4*%&,5#*0#.(%>%+#.(%&#%$4%/<=#.&#%.;*+#*%(,0%-,.1.&#.8%"#% 40%=#(/$.,.0(($<$$#5;*3$<B#*:%(4+%#*%=/#5#$%($,//#$%$,/%*)&,0-#&%24*%1//#%&#/> 34.5#*0#*#*8%?#/5#%*41&+166#$%#*%()%&#.%#.&#/,0#%34.&#.(#*,.0%12%&#..#% $10#*#8 6*47#(8 Tid Proces roadmap: Forretning og Teknologi Kommercielt perspektiv Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv
 13. 13. ` - indbudt eksperter og reviewere. Fase 2 TRM Workshops og dokumentation Fase 3 Fokus Fase 4 - Review og afrapportering Fase 1 Workshop #1 Workshop #2 Workshop #3 Workshop #4 Forberedelse kation af Prioritering og Kritiske niveauer, åbne Workshop #5 Vejen frem - den muligheder og kation af felter og GAPs V kke strategiske mulighed innovation nøgleteknologier "Hvordan kommer vi TRM "Hvad kan vi gøre?" "Hvor skal vi hen?" "Hvor er vi nu?" derhen?" Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Formål: Fokus på Formål: Mapping og Formål: Mapping og Formål: Workshopplan markedsafdækning: kation af kation af kritiske Kontekstualisering af Dokumenation og overordnede markeder nuværende, niveauer og GAPs der det generelle roadmap afrapportering til og applikationsområder eksisterende produkter/ skal lukkes før ind imod den enkelte virksomheder,Baggrundsleksikon samt hovedsegmenter services og fremtidige realisering er mulig kke styregruppe og(relevante analyser, og kundegrupper behov omverden etc.)
 14. 14. Fase 2 TRM Workshops og dokumentation Fase 2.1 - Fokus Fase 1 Workshop #1 Workshop #2 Workshop #3 Fase 3 Review og Forberedelse Identifikation af Prioritering og Workshop #4 afrapportering Kritiske niveauer, åbne muligheder og identifikation af Virksomheds-specifikke felter og GAPs innovation nøgleteknologier TRM "Know when?" "Know why?" "Know how?" Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter ProdukterFormål: Den Formål: Fokus på Formål: Mapping og Formål: Mapping og Formål: Review hos relevanteoverordnede TRM markedsafdækning: identifikation af identifikation af kritiske Kontekstualisering af parter (branche org.,ramme, tidsperspektiv, overordnede markeder nuværende, niveauer og GAPs der det generelle roadmap leverandører,abstraktionslag, og applikationsområder eksisterende produkter/ skal lukkes før ind imod den enkelte forskningsmiljøer)identifikation af samt hovedsegmenter services og fremtidige realisering er mulig virksomhedsspecifikkegenerelle mega-trends og kundegrupper indenfor en given behov Dokumenation og tidsramme afrapportering til virksomheder, Baggrundsleksikon Afgrænsning af Mapning af primære Identifikations af Kritiske veje og styregruppe og (relevante analyser, fokus-område: og sekundære kritiske niveauer for kontekst for den omverden etc.) sundheds- og teknologier policy, markeder, enkelte virksomhed velfærdsteknologier teknologier udpeges Etablering strategisk Fokus-plan for hver TRM ramme samt Markedssignalement Opstilling af Centrale kritiske enkelt virksomhed: initielt roadmap for med væsentligste teknologier i business Tidsligheden i niveauer for den hvad er deres fokus, relevante standarder, applikationsområder case matrix: roadmappet afgøres enkelte virksomhed motivation og værdi? politiske tiltag etc beskrevet omstilling/drift identificeres (Policy & Society) Kommunikationsplan
 15. 15. k! AAL @Work AAL - Ambient Assisted Living AAL @Community Hvad er et roadmap? AAL 4Persons 9$%$#7-.4/40D%*41&+16%24*=,.&#*%$#3.4/40,%+#&%6/1./;0.,.0%40%$,+,.0%12% &#*%5#.&#*%46%40%.#&%6)%6*,4*,$#*,.0#*8%aD#%$#3.4/40,#*%/1.7#*#(%40%&#*%% 24**#$.,.0#.8%N,+,.0%,%24*-4/&%$,/%+4&#.-#&:%+1*3#&#*%40%,.5#($#*,.0#*%40% =D$$#(%4+%6)%+10$24*-4/&#.#%,%#//#*(%3#.&$#:%($1=,/#%+1*3#&#*%W%$;.3%=/4$% AAL (31/%0<*#%G.%,%($1.&%$,/%1$%3..#%45#*(3#%5,*3(4+-#&#.(%+/,0-#&#*%24*% 6)%-51&%&#*%(3#*%24*%+(,3>,.&($*,#.%,%&,((#%)*8 @Home 51/0%12%$#3.4/40,#*%40%+1*3#&#*8%"#$%#*%#.%6*47#(%40%#$%5;*3$<B%&#*%(31/% 0<*#%5,*3(4+-#&#*%,%($1.&%$,/%1$%(3,2$#%+#*#%#//#*%+,.&*#%5,/&#%0;$%&%+#&% Hvorn-r skal man lave sig et roadmap? AAL on_the_move a40/#%2)%.<0/#%,.&,31$4*#*%31.%5;*#%+#&%$,/%1$%(,0.1/#*#:%1$%&#*%#*%=#-45%24*% (1.&(D./,0-#&#.%40%7-1.7#.%24*%(77#(%40%+,.,+#*#*%*,(,7,8 1$%($D*3#%#.%5,*3(4+-#&(%61*1$-#&%45#*24*%2*#+$,&#.(%&24*&*,.0#*%40%($*1> $#0,(3#%=#(/$.,.0#*P Hvorfor lave et technology roadmap? 92$#*(6<*0(/#.%6)%#$%+1*3#&:%(4+%#.%5,*3(4+-#&%#//#*%=*1.7-#%(#*> N#3.4/40,#*%40%+1*3#&#*%;.&*#*%(,0%($1&,0%-*$,0#*#8%?6,//#*#0/#*.#%;.> &*#*%(,0%40%,%&10%#*%&#.%#.3#/$#%5,*3(4+-#&%40%,.&($*,%.<&$%$,/%1$%(#%&% +#($%=#$D&#.&#%&*,5#*#%#//#*%=1**,#*#*%,%#$%+1*3#&%.&#*%46=D0.,.0% 45#*%(,0%(#/58%?1+2.&(+;((,0#:%<34.4+,(3#%40%64/,$,(3#%$*#.&(%6)5,*3#*% #//#*%.#&=*D&.,.08%O#.%-5,/3#Z -#/#%$,&#.%&#.%3*(%5,%(;$$#*%24*%54*#(%4*01.,(1$,4.%40%5,%#*%+)(3#%.<&$%$,/% O1.%($)*%,%(,.%5,*3(4+-#&%45#*24*%#.%($*1$#0,(3%34*(5#B%,%24*-4/&%$,/%1$%0)% 1$%(<0#%.D#%61*$.#*(31=#*%24*%1$%466#=;*#%54*#(%$#3.4/40,>($*1$#0,#*8 ,.&%,%#$%.D$%+1*3#& C0%()%#*%&#*%1/$%&#$%24*&(#$#g%&#%&,(*6$,5#%#/#+#.$#*%(4+%5,%,33#%24*&()% @,*3(4+-#&#.%($)*%24*1.%1$%(3//#%,.&46$10#%.D#%$#3.4/40,#*%40%34+6#> #//#*%3..#%24*&(#8%R,.1.(3*,(#*%#//#*%/431/#%4*01.,(1$4*,(3#%24*1.&*,.0#*% $#.7#*%$,/%#$%.D$%6*4B#3$
 16. 16. kI O1.%-1*%#.%-1*%#.%3/1*%5,(,4.%4+%5,*3(4+-#&#.(%6/1&(%40%*4//#%,%#$%2*#+$,&,0$% +1*3#&:%+#.%,.0#.%($*1$#0,%#//#*%6/1.%24*%1$%.)%&#*$,/ @,*3(4+-#&#.%($)*%+#&%($4*#%(,33#*-#&#*%4+3*,.0%-5,/3#%$#3.4/40,#*%40% 166/,31$,4.(4+*)&#*%2*#+$,&,0#%+1*3#&#*%5,/%#2$#*(6<*0#8%C0%,33#%+,.&($P% -54*.)*ZHvad giver et technology roadmap? > &#%-)*&#%40%=/<&#%$#3.4/40,#*:%&#*%#*%.<&5#.&,0#%24*%1$%,.&21.0#%2*#+$,&,0#%0#> 5,.($#*%40%+/,0-#&#*8 "#$%3..#%2T%($D*3#%6)%&#.%+)&#:%1$%&#$%0,5#*%5,*3(4+-#&#.%#$%5;*$<B%$,/%/<=#.&#% (4+%#.%,.$#0*#*#$%&#/%12%&#%/<=#.&#%6*4B#3$>13$,5,$#$#*%5#&%1$%=*0#%*41&+16(%,% &#.%,.$#*.#%40%#3($#*.#%34++.,31$,4.8%A41&+16(%,.5,$#*#*%$,/%&,1/40%40%#$%*41&> +16%=/,5#*%1/$,&%($D*3#$%5#&%1$%=/,5#%&24*&*#$8 9.&#/,0%#*%*41&+16(%#$%04&$%5;*3$<B%$,/%1$%(31=#%34.(#.((%,%#$%6*4B#3$%#//#*%4*01> .,(1$,4.8 Som inspiration tog forløbet ud- gangspunkt i roadmappet for Ambient Assisted Living, som er et resultat af ALLIANCE. Her er AAL-roadmappet - der er me- get omfattende - illustreret i et visuelt roadmap.
 17. 17. Roadmap linse Forst! og Samfund $ Marked $ industri $ Teknologikommunikere Informations# arkitektur Gra"sk og visuelt udtryk
 18. 18. kJ Resultater Funding Overblik Resultater & produkter nition af Markeds- velfærds- model teknologi R4*/<=#$%-1*%12(31//#$%#.%*;33#%6*4&3$#*%40%*#(/$1$#*8%C5#*4*&.#$%(#$% 93(#+6/#*%6)%&#%V51/#%6*464(,$,4.(V%#//#*%5;*&,2*#+(;$$#/(#*:%+1.% (31/%*41&+166#$%0<*#%&#.%#.3#/$#%5,*3(4+-#&%,%($1.&%$,/%=#&*#%1$%5*&#*#% (4+%5,*3(4+-#&%(31/%3..#%46($,//#:%24*%1$%2)%+1*3#&#$%,%$1/#8 (,.%24**#$.,.0(+;((,0#%,.&(1$(%-#.%,+4&%+1*3#&#$%24*%?.&-#&(>%40%@#/> Drivere 2;*&($#3.4/40,8%"#.%5#B%-1*%0*66#.%24*(<0$%1$%$#0.#%#$%*41&+16%,%24*+%12% Barrierer #.%($,%46%1&%#$%=B#*08%"#..#%(3#$7->6%#*%0#.0,5#$%$,/%-<B*#8 > (31/%+1.%($1*$#%#//#*%177#/#*#*#%(,.%6*4&3$&5,3/,.0%24*%1$%.)%#$%0,5#.$% .,5#1%5*&#*#*%-54*%40%-54*&1.%+1.%5,/%1.0*,=#%+1*3#&#$%24*%5#/2;*&($#3> $,+#>$4>+1*3#$Z%?31/%+1.%0)%1/#.#%#//#*%(31/%+1.%2*1%($1*$#.%(<0#%(1++#.% .4/40,P ,%61*$.#*(31=#*%40%34.(4*$,#*%24*%1$%(6*#&#%*,(,34#.%40%$*;33#%34+6#$#.> "*,5#*>-,#*13,#*:%&#*%=*D&#*%&#%45#*4*&.#&#%+1*3#&(&*,5#*#%.#&%,%+#*#% 7#*:%(4+%+1.%+1.0/#*:%$;$$#*#%6)%(,.%#0#.%4*01.,(1$,4.Z%9.&#/,0%(31/%&#*% 0*1./#*#&#%&#/>&*,5#*#:%&#*%$D6,(3%/,00#*%$;$$#*#%6)%-51&%#.%5,*3(4+> -#&%+#&%#$%,.&($*,#/$%6#*(6#3$,5%5,/%3..#%0#.3#.&#8 6*4B#3$21(#*%40%,.,$,#//#%$#3.4/40,&5,3/,.0Z N#3.4/40,>-,#*13,#*:%&#*%=*D&#*%$#3.4/40,34.7#6$#*%#//#*%$#3.4/40,21+,/,> #*%.#&%,%#.3#/$$#3.4/40,#*8%"#*+#&%31.%5,*3(4+-#&#.%5*&#*#%-54*%($4*% Den initielle fase &#/%12%&#.(%#3(,($#*#.&#%$#3.4/40,=1(#:%&#%#5$8%31.%$10#%+#&%,%&#.% N,/%1$%.&#*($<$$#%&#$$#%-1*%*41&+166#$%(31=$%#.%*;33#%*#(/$1$#*%40%6*4> 5,&#*#%6*4&3$&5,3/,.08% &3$#*P @;*3$<B#*%$,/%(D($#+1$,(3%1$%46($,//#%$#3.4/40,#*:%(#*5,7#(%40%6*4&3$#*% 9.%45#*(,0$%45#*%-51&%+1*3#&#$%W%#//#*%+1*3#&#*.#%W%24*%@#/2;*&($#3> ,%#$%+1$*,T%$,/%1$%45#*(3#%40%5*&#*#%-5,/3#%6*4&3$#*L(#*5,7#(:%&#*%-1*% .4/40,%3..#%=#($)%12 &#$%+,&&#/=1*$%($<*($#%64$#.$,1/#%$,/%+,0*#*,.0%45#*%,+4&%#.%(#$$,.0%12% 9.%NC[?>+1$*,T:%-54*%#.%$*1&,$,4.#/%?[CN>1.1/D(#%&1..#*%0*.&/10%24*% 5#/2;*&(>%40%(.&-#&($#3.4/40, #.%&,(3((,4.%12%&#.%($*1$#0,(3#%6/1$24*+:%(4+%+1.%31.%1.0*,=#%$#3.4> /40,>%40%+1*3#&(4+*)&#$%2*1 Til generel vurdering og beslutningsst%tte 9.%+1*3#&(+4&#/:%&#*%&6#0#*%7#.$*1/#%(#0+#.$#*%40%&#%6#*24*+1.> A41&+166#$%W%+#&%&*,5#*#:%$#3.4/40,#*%40%1.5#.&#/(#*%W%#*%(1+/#$%,%#.% 7#>&*,5#*#:%&#*%#*%0;/&#.&#%,%&,((#%(#0+#.$#* ($<**#%*1++#:%-54*%+1.%31.%217,/,$#*#%&,(3((,4.#*%40%/#5#*#%=#(/$.,.0(> ($<$$#8%"#$$#%*41&+16%#*%/10$%,%#$%,.$#*13$,5$%&D.1+,(3%5;*3$<B:%-54*%+1.%31.% 9$%*41&+16%45#*%&#.%2.&,.0%W%<34.4+,(3%#//#*%5,&#.(+;((,0#%>%(4+% ,//($*#*#%+1*3#&(&*,5#*#(%,.&5,*3.,.0%6)%1.5#.&#/(#*%40%/;00#*%24*(3#//,0#% 5,*3(4+-#&#*%31.%(<0#%$,/%&#%2<*($#%6*4B#3$21(#* 5*&#*,.0#*%,.&%12%#0.#%34+6#$#.7#>.,5#1#*%40%1.(/)#$%+4&#.-#&%12%2T%
 19. 19. kX$#3.4/40,#*%#//#*%-5,/3#.%(,33#*-#&%+1.%/;00#*%,%#.%0,5#.%6*40.4(#8 9$%(4/,&$%31$1/40%12%7#.$*1/#%3,/&#*%4+3*,.0%?.&-#&(>%40% @#/2;*&($#3.4/40, 9$%&D.1+,(3%*41&+16:%&#*%,%24*+%12%34.3*#$%,.$#*13$,4.% #//#*%,%(7*##.71($(:%&#*%,//($*#*#*%#//#*%24*$;//#*%-,($4*,#.% 4+%-5,/3#%(1++#.-;.0#%40%&D.1+,33#*%&#*%#*%6)%(6,/%,% &#$$#%64$#.$,#//#%+1*3#& @;*3$<B#*%40%(31=#/4.#*%$,/%=#(3*,5#/(#%12%24**#$.,.0(6/1> .#*%40%46($,//,.0%12%&#7,&#*#&#%+1*3#&(+4&#//#*%+#&% =#(3*,5#/(#%12%5;*&,3;&#*:%(#0+#.$#*:%/#5#*1.7#31.1/#*% - ducerde gruppen denne ”sketch-up”. Den valg og barrierer, som man skal forbi. Fx skal man have funding i tanken til tu- ren? Skal man køre alene eller i et konsor- - nemlig den domæne-viden der tilsynela- sig inden for dette marked. Hvad med udbud og SKI nu hvor det er offentlige kunder etc. etc.
 20. 20. k Pres på arbejdskraft Drivere Brugerkrav Globali- Øge Drivere for velf"rdsteknologi sering livskvalitet hos de ældre og plejekræv- Stigende ende n.%12%&#%2<*($#%,$#*1$,4.#*%,%24*=,.&#/(#%+#&%1*=#B&#$%+#&%*41&+166#$%-15> konkurrence > på pleje &#%(4+%-45#&243(%1$%12&;33#%&*,5#*.#%24*%5#/2;*&($#3.4/40,8%Y51&%#*%&#$% 5#*#%#//#*%&24*&*#%&#.%$,/01.0%$,/%5#/2;*&($#3.4/40,:%&#*%#*%1//#*#&#%#*%/1.> &#*%V$*;33#*V%+1*3#&#$%40%1&46$,4.#.%12%/<(.,.0#*%40%$#3.4/40,#*Z 7#*#$%2*1%24*(3#//,0$%-4/&8%m5#/(#.%-#*%(3//#%1/#.#%0,5#%5,*3(4+-#&#*.#%#$% Spare og 9.%,.$#.(,5%Q4*3(-46%&&*40%1//#%&#%&*,5#*#:%(4+%0*66#.%3..#%,&#.$,> /1.0$%3/1*#*#%=,//#&#%12:%-51&%5#/2;*&($#3.4/40,%-1.&/#*%4+%40%$10#*%(,0$#% effektivisere #2$#*8%a#+/,0%&#$%=4*0#*.;*#%40%+/,0#%/<(.,.0#*%6)%#.%*;33#%($4*#%&#+4> +#&%#0.#%-D64$#(#*%40%#*21*,.0#*8%A#(/$1$#$%51*%#.%*;33#%&*,5#*>-,#*13,#*:% (4+%#2$#*2</0#.&#%#*%=/#5#$%*#6*;(#.$#*#$%,%&#$%(1+/#&#%*41&+168 "1%*41&+166#$%(#.#*#%,%6*47#((#.%5,($#%(,0%1$%=#5;0#%(,0%45#*%,+4&%% (.&-#&($#3.4/40,%40%(D0#-(>(#3$4*#.%5,1%&#.%46($,//#&#%+1*3#&(+4&#/%% m0#%/,5(351/,$#$#.%-4(%&#%;/&*#%40%6/#B#3*;5#.&# .D%13$1/,$#$%40%1*=#B&#$%+#&%1$%&1*=#B&#%40%&43+#.$#*#%&#+%34+%6/&> ?61*#%40%#22#3$,5,(#*# (#/,0$%&4==#/$%$,/=10#8 ?$,0#.&#%34.3**#.7#%6)%6/#B# b/4=1/,(#*,.0 K*0#*3*15 _*#(%6)%1*=#B&(3*12$ Y5#*%-45#&&*,5#*%#*%=/#5#$%D&#*/,0#*#%=*&$%.#&%24*%1$%2)%#.%($<**#%24*($)#/(#% 24*%&*,5#*#.(%V1.1$4+,V%40%&D=&#8%"#$%-1*%,(;*%5,($%(,0%.D$$,0$%1$%1*=#B&#%6)% &#..#%+)&#%+#&%&#%+#0#$%351/,$#$(=)*.#%&*,5#*#:%(4+%2T%1$%<0#%/,5(351/,> $#$#.%-4(%=*0#*.#%12%$#3.4/40,#.8%"#..#%&*,5#*%=/,5#*%.#++#*#%1$%1*=#B&#% > *#$8%RT%1$%<0#$%/,5(351/,$#$%31.%46.)#(%,0#..#+%<0#$%+4=,/,$#$:%,%1$%(31=#% $*D0-#&%,%1$%5;*#%-B#++#%40%,0#..#+%=#&*#%34++.,31$,4.(+/,0-#&#*8% "#*+#&%+)(3#%5;*#%,%($1.&%$,/%1$%.#&$4.#%2*D0$#.%24*%#.(4+-#&:%(4+%40()% ($)*%(4+%#.%7#.$*1/%&*,5#*8%
 21. 21. k`Driver hierakierne blevlavet i 2. iteration af for-løbet. Det er typisk her iforløbet at informations-mængden kan virke over-vældende og en anelseen intensiv eftermiddagefterlod store ark over-tegnede med noter ogoptegninger og vidnedeom gode diskussioner.Der forestod bagefter enstørre efterbehandling afmaterialet.
 22. 22. kS Målgrupper Markedet Kunde- grupper Markedet ! er det der? Markeds- model Medico A41&+166#$%40%&#%+1*3#&(+4&#//#*:%(4+%24*/<=#$%-1*%6*4&7#*#$:%$#0.#*% 3#&%,.&#.24*%&#/#%12%(.&-#&(4+*)&#$%40%4+(4*0(4+*)&#$8%"#$%#*%=#00#% Sundheds-IT #$%=,//#&#%12%#$%+#0#$:%+#0#$%&,22#*#.$,#*#$%#//#*%24*(3#//,0$%+1*3#&%40%(#0> 4+*)&#*%+#&%($4*#%/40,($,3+;((,0#%&24*&*,.0#*:%40%-54*%&#*%#*%#$%($4*$% +#.$#*8%"#%performance-faktorer &#*%0<*%(,0%0;/&#.&#%,%G$%+1*3#&((#0> 243(%6)%&*,2$%40%351/,$#$8%N#+1#*%&#*%/,00#*%,.&#.24*%3#*.#34+6#$#.7#*%24*% Velfærd > 4+*)&#$%40%&#$%#$1=/#*#&#%(.&-#&(5;(#.8%N,/%0#.0;/&%(#*%&#$%,33#%&%$,/% Omsorg 1$%&,((#%3*15%-1*%(1++#%=#$D&.,.0%4+3*,.0%1//#%&#/#%12%5#/2;*&($#3.4/40,:% -54*%#.3#/%=#$B#.,.0:%/15%6*,(%40%34+24*$%#*%/1.0$%+#*#%=#$D&#.&#8 9.&5,&#*#%#*%+)/0*66#*.#%40%3.&#0*66#*.#%5,&$%24*(3#//,0#%,%-5#*$%(#0> +#.$8%"#$%24*$;//#*%.40#$%4+%1$%+1.%2T%,33#%31.%24*5#.$#%1$%3..#%*1++#% 24*(3#//,0#%=&(31=#*:%&#*%(31/%&%$,/%5,&$%24*(3#//,0#%+4&$10#*#P%R*1%(6#> 7,1/&&1..#&#%(.&-#&(210/,0#:%-5,(%&#$%#*%+#&,74>*#/1$#*#$%40%6*,51$%(/$> =*0#*#:%-5,(%5,%#*%,%5#/2;*&((#0+#.$#$8 R4*%1$%3..#%&,22#*#.$,#*#%40%1&(3,//#%+1*3#&(&*,5#*.#%#*%&#*%=/#5#$%1*=#B> &#$%+#&%+1*3#&(+4&#//#.:%&#*%(#(%-#*%$,/%-<B*#8 5,/%.1$*/,05,(%(#%24*(3#//,0%&%1/$%#2$#*%&#.%#.3#/$#%5,*3(4+-#&(%#0#.%5*&#> *,.0:%($<**#/(#%40%6/17#*,.0%,%5;*&,3;&#.8% ?4+%.;5.$%#*%*41&+166#$%24*/<=,0#%34.3/(,4.:%1$%&#*%24*%&#.%34.3*#$#% 3*#&(%12%5,*3(4+-#&#*%,33#%+,&&#/=1*$%#*%#$%+1*3#&%>%-5#*3#.%34++#*7,#/$% #//#*%6*4B#3$+;((,0$%>%,.&#.24*%4+*)&#$%24*%5#/2;*&($#3.4/40,8%"#*%31.%34+> +#%G$%40%5,1%*41&+166#$%5#&%+1.%.%-5,/3#%,.&,31$4*#*%+1.%(31/%-4/&#%<B#% >
 23. 23. •  Flere  ældre  •  Pres  på  finansieringen  •  Ændrede  familiemønstre  •  SEgende  og  villig  købekraR  El   velfærdsydelser  i  det  ældre  segment    •  Et  arbejdsmarked  med  flere  ældre  20   20  
 24. 24. Hypotesen  om  velfærdsteknologien   Øget  eRerspørgsel  på   velfærdsydelser   ErhvervspotenEalet  for   Velfærdsteknologier  og  -­‐ løsninger   Færre  Elgængelige   ressourcer  -­‐  arbejdskraR  og   kapital  21   21  
 25. 25. Lad  os  sæYe  lidt  tal  på...  22   22  
 26. 26. EUs  årlige   EU-­‐internt  IKT-­‐sundhedsudgiRer  (2007)   market  ≈  €1000  mia.   (esEmeret)  ≈  (Kilde:  AcceleraEng  the  Development  of  the  eHealth  Market  in    Europe,    eHealth  Taskforce  report  2007,  EU-­‐kommissionen)   €668  mia.     (Kilde:  EITO  -­‐  European  InformaEon   Technology  Observatory  2007   eHealth    marked   ≈  €20  mia.   (Kilde:  AcceleraEng  the  Development  of  the  eHealth   Market  in  Europe,    eHealth  Taskforce  report  2007,   EU-­‐kommissionen)  
 27. 27. Udviklingen  i  eksporten  af  velfærdsteknologier  og  -­‐løsninger  fra   OECD  landene  2000-­‐2006  (Mia.  kr.  og  Indekseret  2000  =  100)   Samlet  OECD  eksport  af   sundhedsteknologi   Andel  af  samlet  OECD-­‐eksport   Kilde:  Velfaerdsteknologi.nu   Bilag  5b  -­‐  analyse  og  barrierer  i  udnyYelsen  af  velfærdsteknologi  og  -­‐løsninger  24  
 28. 28. Et  ufortalt,  eksisterende  vindmølle-­‐eventyr?   Eksport  af  energiteknologi  og  -­‐ løsninger  i  2007  androg  kr.  51,2  mia.   Sundheds-­‐  og  velfærdsteknologi   androg  kr.  68  mia.  i  2007   hYp://www.velfaerdsteknologi.nu/381.aspx  25  
 29. 29. IKT  støYet  livsførelse  For  at  leve  et  uamængigt,  værdigt  liv  har  jeg  behov  for...   ...og  det  kan  disse  Eng  hjælpe  og  bidrage  med  ...trygge  og  sikre  omgivelser,  fred  i  sindet   ProakEve  omgivelser  via  sensorer  og  støYende  teknologi   Overvågning  af  fødeindtag,  hjælp  El  diæt  og  særlige  behov,  ...rigEg,  Elpasset  ernæring   intelligent  internet  shopping  ...kontakt  med  venner,  familie   Brugervenlig  kommunikaEonsmidler  og  -­‐veje  ...fysisk,  social  og  intellektuel  sEmulering   Lokale  akEviteter,  lokal  orientering   Tele-­‐pleje  via  kommunikaEons-­‐  og  sensor-­‐teknologi,  støYe  El  ...sundhedsydelser  i  mit  hjem,  komfort,  tryghed   sikker  selv-­‐medicinering  ...sikkerhed  for  at  relevante  plejeydelser  kan  leveres   KommunikaEon  med  plejepersonale  on-­‐line  og  off-­‐line  ...passende  besked  hvis   Eng  går  galt  (ikke  alarmer  -­‐  men   Respons-­‐  og  intelligente  sensor-­‐teknologier  -­‐  proakEv  varsling  påmindelser)   Bearbejdet  eRer:  AALIANCE  /  ICT  7th  European  Framework  Programme   Ambient  Assisted  Living   Roadmap   26  
 30. 30.  Produkter  eller  løsninger  hvis  Elsigtede  funkEon  kan  øge  effekEviteten  i  offentlige  pleje-­‐  og  sundhedsydelser,  og  som  dermed    potenEelt  er  arbejdskraRbesparende   27   27  
 31. 31. kc Medico Sundheds-IT Omsorg VelfærdBarrierer: Barrierer: Barrierer: Barrierer:Høje krav til kvalitet, Stort ønske om Svær organisation af Rettet modpræcision, konsolidering navigere i slutbrugere, så hvor er cering af produkt distributionskanalen?og proces. Muligheder: Muligheder:Dyr special viden 2 dele: 1) 2 dele: administrative Muligheder(klinisk) Administrative systemer og systemer Få eller ingen systemer (EPJ og til styring og standarder ellerMuligheder: personale/udstyrs planlægning af formelle kravHøj pris, loyale kunder administrative ressourcer (Smart Teknologisk platform Markedsmodellen derog sikre værdikæder. systemer) 2) Fag- og planing) baserer sig på oprindelige udgangs- laboratorie-systemer Relativ lav teknologisk forbruger-elektronik punkt med inspiration i Moderate krav til modenhed og slut-bruger roadmappet for Ambient cering og services Assisted Living, som standarder. EU!s 7. rammeprogram ALLIANCE-initiativ har publiceret. Én af poin- terne her er netop, at én af udfordringerne er det uhomogene marked og de vidt forskellige performance-parametre, der gælder indenfor hvert Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: segment. Hospitalerne Regionerne Kommunerne Borgere og enkelt- afdelinger Kundegruppe: Kundegruppe: Kundegruppe: IT-chefer og IT-funktioner BorgereKundegruppe: system- og (sekundært Specielle planlæggere planlægnings- visiterings- sundheds- funktioner ansvarlige) faglige, Aftagere

×