SlideShare a Scribd company logo

LC Tim: poletje 2011

Interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., poletje 2011

1 of 24
Download to read offline
Poštnina plačana pri Pošti 1420 Trbovlje
                                                             02                      LC Tim
                      INTERNO  G L A S I LO  DRUŽBE  L A FA R G E  CEMENT  D.O.O.  pOLETjE  2 011
                                                        novinarska
                                                        konferenca
                                                        Smo žrtev različnih
                                                        interpretacij zakonodaje
                                                        sreČanJe
                                                        s kUPci
                                                        Bilo je športno in
                                                        zabavno
                                                        ManJ co2
                                                        Lafarge znižuje
                                                        ogljični odtis
                      Junij – mesec varnosti
ISSN 1854-2816
                      Varno V prometu
VSEBINA


                                                                    12 Naše delo
                                                                           Dejstva o poslovanju podjetja
                             04 Novice
                                   Novinarska konferenca
                                                                           25-kg vreče tudi za črni
                                                                           cement
                                   Srečanje s kupci
                                                                           LEA 2011


                             08 Intervju
                                   Janusz Miluch,
                                   generalni direktor                        18 Naši ljudje
                                                                           Anketa

                                                                           Sindikalne novice

                                                                           Izlet v Grossglockner in
                             10      Naša varnost                                  italijanske Dolomite
                                   Junij – mesec varnosti

                                   Varno v prometu                         21 Naše povezave
                                                                           Lučkin memorial – plavalni
                                   Še vedno vozim – vendar ne
                                                                           klub Lafarge Cement
                                   hodim
 LC Tim - interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., letnik: 2011, številka: 2 / Izdajatelj: Lafarge Cement, d.o.o., Kolodvorska 5, Trbovlje, telefon: 03 56 52 325; e-pošta: info@lafarge.si
 / Odgovorni urednik: Andrej Sopotnik, uredniški odbor: Iva Dominkovič, Desanka Petrič, Špela Malovrh, Gregor Uranič, Petra Kajič / Foto: arhiv Lafarge Cement, d.o.o.
 Izvedba: Multima d.o.o. / Glasilo izhaja četrtletno. Naklada: 1000 izvodov. / ISSN 1854-2816 / Časopis je natisnjen na 100-odstotnem recikliranem papirju.


 Vse pravice pridržane. Noben del te revije ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oziroma na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem,
 snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Lafarge Cement, d.o.o.
STRAN 2     |  Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa                 |  2011
NAŠA SMEr
                            DAMJAN KOVAČ
                      Vodja kamnoloma in varnosti
                               v tovarni.
Mesec JUniJ – mesec varnosti v Lafargeu

V
      zadnjih letih posveča Lafarge mesec junij zdravju in      na enodnevnem srečanju v kamnolomu Plesko predstavili tudi novosti
      varnosti pri delu kot prvi in ključni prioriteti Skupine.   letošnje, novo sprejete zakonodaje za področje urejanja prometa v
      Poseben poudarek v letu 2011 je na upoštevanju varnosti    Sloveniji ter izvedli praktičen prikaz merjenja hitrosti vozil, preverjanja
      udeležencev v cestnem prometu in transportu ter na       alkoholiziranosti, uporabe etilometra, pripomočka za prisilno
      njihovem vedenju pri opravljanju sorodnih del in nalog. V ta  zaustavitev vozil kot tudi ugotavljanja psihofizičnega stanja voznikov
namen je bilo tudi izdano priporočilo s strani matične enote v Parizu.  ter se seznanili z ustrezno obravnavo kršiteljev v cestnem prometu.
Tudi v trboveljski cementarni smo junij, mesec varnosti, ustrezno
obeležili ter varnosti posvetili še dodatno pozornost.          Organizirani ''dan varnosti'' v kamnolomu Plesko smo popestrili s
                                     prikazom varne vožnje s težkimi gradbenimi vozili (t. i. »dumper«-ji),
Z naraščajočim številom vozil (816.000.000 vozil v letu 2010) in     katera so kot sovozniki lahko izkusili na lastni koži tudi zaposleni.
več kot 1,3 milijona smrtnih žrtev v svetovnem merilu je varnost v    Hkrati smo na območju tovarne posvetili še več pozornosti sami
cestnem prometu vprašanje, ki se nanaša na vsakega posameznika.      urejenosti njene notranjosti in okolice, začrtali nekaj novih parkirnih
Dejansko se več kot polovica cestnih nesreč s smrtnim izidom ne      prostorov ter javno razgrnili nov načrt zaščite in reševanja družbe pred
nanaša na voznike same ampak na soudeležence v cestnem prometu      naravnimi ali elementarnimi nesrečami.
– tako imenovane "ranljive udeležence", kot so pešci, kolesarji ali
vozniki motornih koles.                          V sklopu prireditev smo se povezali tudi z zavodom »Vozim« ter
                                     srednjim šolam v Zasavju predstavili njihovo poslanstvo. Žrtve
Čeprav je 90 % smrtnih žrtev v cestnem prometu zaradi nesreč v      prometnih nesreč so mladim predstavile svojo izkušnjo, ki jim je v
nerazvitih državah, so statistike prav tako zaskrbljujoče za države, ki  sekundi spremenila življenje za vedno.
veljajo za relativno "varne". Sem sodi tudi Slovenija, kjer smo imeli v
lanskem letu 138 smrtnih primerov. Napovedi Svetovne zdravstvene     Poleg omenjenih aktivnosti na področju izboljšanja varnosti in zdravja
organizacije (WHO) za bližnjo prihodnost niso nič boljše: na podlagi   pri delu velja izpostaviti še implementacijo sistema registracije
statističnih podatkov bodo do leta 2030 prometne nesreče postale     podizvajalcev s t.i. ID (identifikacijskimi) karticami z vsemi osebnimi
5. najpogostejši vzrok smrti pred hudimi boleznimi kot sta HIV / AIDS   podatki in osebno sliko, izvedbo izobraževanja zaposlenih za delo
in rak, ki sta trenutno bolj smrtonosna.                 na višini s pomočjo dvižnih naprav (ploščadi), objavo dokumentov
                                     o dobrih praksah s področja varnosti in zdravja pri delu na nivoju
V trboveljski cementarni smo tudi letos mesec junij – mesec varnosti   skupine, kooperacijo z rTH pri odpravi posledic uhajanja plina CO
ustrezno obeležili z organiziranjem izobraževanj za zaposlene in     (ogljikovega monoksida) zaradi samovžiga premoga in njegovega
pogodbene delavce na področju urejanja varnosti v notranjem in      nepopolnega izgorevanja v jami Ojstro, izobraževanje zaposlenih
cestnem prometu.                             o načinu postavitve cevnih odrov, uvodna izobraževanja mladih za
                                     potrebe počitniškega dela ter soudeležbo pri varnostni igri na LO
Izvedli smo dodatna usposabljanja zaposlenih in pogodbenih        portalu na temo transporta oz. vedenja v prometu. 
prevoznikov in jih seznanili z novostmi, ki si jih je Skupina Lafarge
zadala za izboljšanje varnosti pri vsakdanjem transportu materialov                                 Damjan Kovač
in naših proizvodov. V sodelovanju s policijsko postajo Trbovlje smo


                                       2011   |  Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa          |  STRAN 3
NOVICE
NOVINArSKA KONFErENCA TrBOVELJSKE
CEMENTArNE
Z leve proti desni: Milivoj radak (pravnik),
Andrew Schmidt (tehnični direktor), Janusz
Miluch (generalni direktor), Martin Koprivc
(ekologija), Andrej Sopotnik (komuniciranje)  NOVINArSKA KONFErENCA
ter Leopold Povše (vodja proizvodnje).
                        trboveljska cementarna je
                        žrtev spreminjanja interpretacij
                        zakonodaje s strani upravnih
                        organov in sodstva
  Na novinarski konferenci 12. julija     Družba Lafarge Cement je 11. julija prejela  podlagi direktive Evropske unije za pridobitev
  je vodstvo trboveljske cementarne      odločbo Arso, v kateri je agencija zavrnila  integralnega okoljevarstvenega dovoljenja
     predstavilo svoje stališče do    opredelitev trboveljske cementarne       (IPPC), ki velja tudi v Sloveniji. Prav tako so
     odločitve Agencije republike     kot obstoječe naprave. Kot je povedal     vsi njeni podobni obrati v Evropi obravnavani
 Slovenije za okolje (Arso), ki je dan    Janusz Miluch, generalni direktor Lafarge   kot obstoječi. Miluch je izpostavil: »Vlogo
 prej zavrnila opredelitev trboveljske     Cementa, je skupina Lafarge kot vodilni    in proces Lafarge Cementa za pridobitev
 cementarne kot obstoječe naprave,       proizvajalec gradbenih materialov na svetu   okoljskega dovoljenja sta v internem
     medtem ko je bilo leta 2009     nad odločitvijo slovenskih upravnih organov  revizijskem procesu pregledala tako skupina
     IPPC dovoljenje podeljeno ob     razočarana. Lafarge Cement zavrača       Lafarge kot tudi Evropska banka za obnovo
  predpostavki, da gre za obstoječo     utemeljitev ArSO za odvzem okoljskega     in razvoj, ki je 44-odstotni lastnik podjetja, in
 napravo. Družba se z odločitvijo ne     dovoljenja kot nesprejemljivo, saj ne gre za  nihče ni našel nepravilnosti.«
 strinja, ker ni posledica vsebinskih     vsebinske nepravilnosti, temveč je rezultat
    nepravilnosti v IPPC dovoljenju     različnih interpretacij zakonodaje s strani  Odločitev Arso v praksi pomeni, da družba
Lafarge Cementa, temveč je rezultat      upravnih organov in sodstva. Gre namreč za   Lafarge Cement ne sme uporabljati
 različnih interpretacij zakonodaje s     domnevno neskladnost med IPPC Uredbo in    alternativnih goriv. To je za korporacijo Lafarge
 strani upravnih organov in sodstva.      Zakonom o varstvu okolja. Odločitev Arso v   nesprejemljivo, zato je Miluch napovedal, da
     Za zaščito svojih interesov bo    resnici pomeni, da je Lafarge Cement žrtev   se bo Lafarge Cement na odločbo pritožil: »V
   družba Lafarge Cement odločno      sistemske neurejenosti in ni deležen enake   mesecu marcu je Lafarge Cement na ustavno
 sprožila ustrezne pravne postopke.      obravnave s strani pristojnih institucij kot  sodišče naslovil prošnjo za enakovredno
                        ostali IPPC zavezanci.             obravnavo v postopku za pridobitev IPPC
                                               dovoljenja. Prav tako smo zaprosili za
                        V vseh ostalih evropskih državah so      revizijo odločitve upravnega sodišča s strani
                        cementarne Skupine Lafarge do sedaj      vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je našo
                        brez težav pridobile okoljsko dovoljenje na  pobudo zavrnilo z argumentom, da lahko


STRAN 4    |  Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa      |  2011
presojo o ustavnosti izvede šele po izčrpanju   zadostiti strožjim zakonskim omejitvam za      rezultat kontinuiranih izboljšav in okoljskih
vseh pravnih sredstev zoper posamični       emisije.                      investicij družbe Lafarge Cement je občutno
akt. Zato se bomo tudi na odločbo Arso                                 znižanje emisij. Od leta 2004 dalje so za več
pritožili.« O odločbi Arso in naslednjih pravnih  Z uporabo alternativnih goriv je cementarna v    kot 97 % nižje emisije žveplovega dioksida
korakih je vodstvo družbe Lafarge Cement      Trbovljah kot del Skupine Lafarge zavezana k    (SO2), za več kot 60 % emisije dušikovih
obvestilo tudi zaposlene, prav tako pa bodo    stalnemu izboljševanju okoljskih standardov     oksidov (NOx) in za 50 % emisije prahu. Tudi
predstavniki cementarne o tem osebno        v proizvodnji. V trboveljskem obratu je tako    vsa ostala onesnažila so pod zakonskimi
obvestili predstavnike lokalne skupnosti.     Lafarge od leta 2002 izvedel za več kot 32     mejnimi vrednostmi. Lokalna skupnost in
                          milijonov evrov naložb, večinoma v zniževanje    širša javnost lahko meritve spremljajo preko
Trboveljska cementarna je IPPC dovoljenje     okoljskega vpliva tovarne. »Zgradili smo      spletne strani www.lafarge.si, kjer so na voljo
pridobila v skladu s slovensko in evropsko     odžveplevalno napravo in namestili filter,     tudi mesečna okoljska poročila.
zakonodajo. V skladu z načrtom uvedbe IPPC     ki zmanjšuje emisije dušikovega oksida.
direktive v Sloveniji je Lafarge Cement že leta  Zaprli smo skladišče klinkerja ter s tem še     Miluch je predstavil tudi poslovne rezultate
2006 prvič podal vlogo za IPPC dovoljenje,     zmanjšali količine emisij v okolje. Stabilizirali  Lafarge Cementa za leto 2010. Tako celotna
leta 2007 pa je zaprosil še za dovoljenje     smo proces žganja klinkerja in vzpostavili     Skupina Lafarge kot trboveljska cementarna
za sosežig, zgradil odžveplevalno napravo     sodoben sistem merjenja izpustov, ki        sta v preteklem letu čutili posledice močnega
in napravo za čiščenje dušikovih oksidov      prihajajo iz naše cementarne. Prizadevamo      krčenja gradbenih investicij v javnem in
ter izvedel nekatere druge ukrepe. Prva      si tudi za čim lepšo podobo naše tovarne.      zasebnem sektorju. Prodaja cementa je
odločitev Arso v 2008 ni vključevala uporabe    Ozelenili smo zunanje površine cementarne,     s 602 tisoč ton v letu 2008 do leta 2010
alternativnih goriv. V letu 2009 je prišlo do   prav tako pa smo v zaključni fazi urejanja     padla na 303 tisoč ton. Lafarge Cement tudi
ponovnega odločanja. ArSO je tako aprila      industrijske poti, ki bo ena prvih v Sloveniji,   v letu 2011 pričakuje 5-odstotno zmanjšanje
2009 cementarni izdal dovoljenje za sosežig    zagotovo pa prva v Zasavju. V lanskem letu     gradbenega trga. »Na izzive krize smo
alternativnih goriv. Uroš Macerl, stranka v    smo v proizvodnji vzpostavili zaprti vodni     odgovorili predvsem z optimizacijo delovnih
postopku za izdajo IPPC dovoljenja, se je na    krog, zgradili oljne filtre za meteorske vode    procesov, pomemben delež k premagovanju
Ministrstvu za okolje in prostor na odločitev   in sistem za čiščenje odpadnih voda. V       njenih posledic pa bi prispevala tudi
pritožil, vendar je le-to pritožbo zavrnilo ter  prihodnje se bomo v Lafarge Cementu še       uporaba alternativnih goriv. Njihova
izdano dovoljenje potrdilo. Zatem se je Uroš    naprej posvečali zniževanju vpliva na okolje;    uporaba predstavlja za nas tudi pomembno
Macerl pritožil še na upravnem sodišču, ki     med drugim načrtujemo posodobitev filtrov      gospodarsko korist. Stroški fosilnih goriv
pa je marca letos odpravilo okoljevarstveno    na glavnem izpustu in hladilnici klinkerja.     so samo v zadnjem letu narasli za 57 % - z
dovoljenje za sosežig alternativnih goriv,     Posebno pozornost namenjamo odpravi         uporabo alternativnih goriv v cementarni
Arsu pa naložilo ponovitev postopka izdaje     vzrokov za nastanek neprijetnih vonjev, ki se    omejujemo naraščajoče stroške. To, da
dovoljenja. V tem obdobju Lafarge Cement v     občasno pojavljajo pri proizvodnji cementa«,    smo edina cementarna v našem okolju, ki
proizvodnji ni smel nadomeščati dela fosilnih   je povedal direktor Lafarge Cementa Janusz     alternativnih goriv ne sme uporabljati, močno
goriv z alternativnimi. Arso je ves postopek    Miluch.                       vpliva na našo konkurenčnost,« je dodal. 
od 2004 vodil kot obstoječo napravo, in tudi
vsa tri izdana okoljska dovoljenja v 2009 so
se nanašala na cementarno kot obstoječo      GrADIVO TrBOVELJSKE CEMENTArNE ZA MEDIJE
napravo.                      Prikaz okoljskih investicij, meritev emisij ter
                          stanja okolja v Zasavju v času obratovanja in    NOVINArSKA KONFErENCA
Na novinarski konferenci so predstavniki      neobratovanja cementarne.              Odziv medijev je bil dober.
Lafarge Cementa pojasnili tudi uporabo
alternativnih goriv. Njihova uporaba skupaj
s klasičnimi gorivi omogoča zmanjševanje
vplivov na okolje. Pri tem ne gre za
klasičen sežig odpadkov, ampak za sosežig
alternativnih goriv, predelanih iz odpadkov.

Interpretacija, ali gre pri Lafarge Cementu za
novo ali obstoječo napravo, pa v nobenem
pogledu ne spremeni dovoljene mejne
vrednosti emisij cementarne. Vse več
industrijskih obratov souporablja alternativna
goriva, kar je tudi priporočilo EU, saj se s tem
rešuje problem ravnanja z odpadki. V Sloveniji
se tovrstnih postopkov poslužuje tudi Salonit
Anhovo, v Evropi pa večina cementarn.
V nemških cementarnah, denimo, delež
alternativnih goriv predstavlja preko 50 %
vseh goriv, v avstrijskih celo presega 70
%. Meritve emisij dokazujejo, da uporaba
alternativnih goriv v Lafarge Cementu ne
povečuje vplivov na okolje. Nasprotno, obrati,
ki uporabljajo alternativna goriva, morajo celo


                                         2011   |  Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa         |  STRAN 5
NOVICE


DrUŽABNO SrEČANJE

s kupci pod Pohorjem

V četrtek, 9. junija, smo po nekajletnem predahu zopet priredili      »monster rollerje« in pa vožnje s pohorskim jetom, kjer se je vnel pravi
družabno srečanje za naše kupce. Letošnje srečanje je potekalo v      boj za prvo mesto. Veliko gostov se je udeležilo »male šole golfa« in se
mariborski Areni pod Pohorjem.                       na koncu pomerilo v mini turnirju golfa.
Na poti v Maribor nas je spremljal dež, ko pa smo prispeli pod Pohorje,  Na srečo nam je vreme služilo prav do konca športnih iger, ko je
se je razjasnilo in ob prihodu prvih gostov so se luže na asfaltu že    bil čas za večerjo in druženje pod VIP šotorom. Prisotne je najprej
posušile.                                 pozdravil generalni direktor Lafarge Cementa Janusz Miluch ter se
Srečanje je bilo načrtovano predvsem športno – tekmovalno. Po       zahvalil za obisk in sodelovanje v preteklosti, obenem pa izrazil upanje
lahkem prigrizku smo bili pripravljeni za športne podvige, ki so nam    za dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Njegovi zahvali se je pridružil
jih ponujali organizatorji srečanja KorenSports.              tudi direktor prodaje in marketinga Aljaž Kuzmanovski.
Udeleženci so se lahko pomerili v številnih zabavnih športnih       Vsi zmagovalci športnih iger so prejeli skromna darilca, nato pa smo
aktivnostih: XXL nogometu, odbojki, golfu, vožnji s pohorskim »jetom«,   se ob dobri hrani in pijači družili in zabavali ob zvokih skupine Double
vožnji z »monster rollerji« in igrah v adrenalinskem parku.        Trouble.
Srečanja se je žal udeležilo manj gostov, kot smo predvidevali.      Gostom smo pripravili tudi presenečenje, ko je na oder stopil pater
Sklepamo, da zaradi slabega vremena, saj se je dež vlekel že čez      Janez – Jonas Žnidaršič in s svojim komičnim programom še popestril
cel teden.                                 konec dneva.
Nogomet in odbojka nista bila tako priljubljena, saj je bilo težko     Ko smo se s prijetnimi občutki razšli, smo si obljubili, da se kmalu
sestaviti ekipe. Nekaj najbolj pogumnih se je spustilo po velikanski    ponovno srečamo. 
gugalnici na adrenalinskem parku, ljubitelji hitrosti pa so raje izbrali
ADrENALINSKI PArK                             DrUŽABNO OMIZJE
V preizkušanju poguma.                           Prijetno smo združili s koristnim. Po številnih
                                      športnih igrah smo si privoščil tudi zabavo.
SKUPINA DOUBLE TrOUBLE                           OB DOBrI HrANI IN PIJAČI
Ob odlični glasbi so se nekateri tudi zavrteli.              Srečanja se je verjetno zaradi vremena udeležilo
                                      manj gostov, a je vreme zdržalo do konca iger in
                                      tudi pri večerji je bilo zabavno.


STRAN 6    |  Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa        |  2011

Recommended

Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?
Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?
Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?Urska Saletinger
 
OPN SITETALK FLIPBOOK SLOVENIAN
OPN SITETALK FLIPBOOK SLOVENIANOPN SITETALK FLIPBOOK SLOVENIAN
OPN SITETALK FLIPBOOK SLOVENIANIvan Covic
 
(SLOVENIA) KARATBARS INTERNATIONAL AFFILIATE PLAN
(SLOVENIA) KARATBARS INTERNATIONAL AFFILIATE PLAN(SLOVENIA) KARATBARS INTERNATIONAL AFFILIATE PLAN
(SLOVENIA) KARATBARS INTERNATIONAL AFFILIATE PLANTaylor Richey
 
fundraising za NVO
fundraising za NVOfundraising za NVO
fundraising za NVOKristijanP
 
Slovenian institute for adult education e news p22
Slovenian institute for adult education e news p22Slovenian institute for adult education e news p22
Slovenian institute for adult education e news p22seven_leonardo2012
 

More Related Content

More from Lafarge Cement d.o.o.

LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija Lafarge Cement d.o.o.
 
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija Lafarge Cement d.o.o.
 
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija Lafarge Cement d.o.o.
 
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim SlovenijaLC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim SlovenijaLafarge Cement d.o.o.
 
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim SlovenijaLC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim SlovenijaLafarge Cement d.o.o.
 
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012Lafarge Cement d.o.o.
 
Pravilno betoniranje z cementom Lafarge
Pravilno betoniranje z cementom LafargePravilno betoniranje z cementom Lafarge
Pravilno betoniranje z cementom LafargeLafarge Cement d.o.o.
 

More from Lafarge Cement d.o.o. (14)

LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 5, 2015/2016. Revija LafargeHolcim Slovenija
 
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija
 
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 3, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
 
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim SlovenijaLC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 2, 2014. Revija LafargeHolcim Slovenija
 
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim SlovenijaLC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim Slovenija
LC Tim # 1, 2013. Revija LafargeHolcim Slovenija
 
Naše cajtnge, december 2013
Naše cajtnge, december 2013Naše cajtnge, december 2013
Naše cajtnge, december 2013
 
Naše cajtnge, oktober 2013
Naše cajtnge, oktober 2013Naše cajtnge, oktober 2013
Naše cajtnge, oktober 2013
 
Naše cajtnge, julij 2012
Naše cajtnge, julij 2012Naše cajtnge, julij 2012
Naše cajtnge, julij 2012
 
LC Tim, poletje 2012
LC Tim, poletje 2012LC Tim, poletje 2012
LC Tim, poletje 2012
 
LC Tim zima 2012
LC Tim zima 2012LC Tim zima 2012
LC Tim zima 2012
 
LC Tim pomlad 2012
LC Tim pomlad 2012LC Tim pomlad 2012
LC Tim pomlad 2012
 
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012
Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012
 
Pravilno betoniranje z cementom Lafarge
Pravilno betoniranje z cementom LafargePravilno betoniranje z cementom Lafarge
Pravilno betoniranje z cementom Lafarge
 
LC TIM jesen 2011
LC TIM jesen 2011LC TIM jesen 2011
LC TIM jesen 2011
 

LC Tim: poletje 2011

 • 1. Poštnina plačana pri Pošti 1420 Trbovlje 02 LC Tim INTERNO G L A S I LO DRUŽBE L A FA R G E CEMENT D.O.O. pOLETjE 2 011 novinarska konferenca Smo žrtev različnih interpretacij zakonodaje sreČanJe s kUPci Bilo je športno in zabavno ManJ co2 Lafarge znižuje ogljični odtis Junij – mesec varnosti ISSN 1854-2816 Varno V prometu
 • 2. VSEBINA 12 Naše delo Dejstva o poslovanju podjetja 04 Novice Novinarska konferenca 25-kg vreče tudi za črni cement Srečanje s kupci LEA 2011 08 Intervju Janusz Miluch, generalni direktor 18 Naši ljudje Anketa Sindikalne novice Izlet v Grossglockner in 10 Naša varnost italijanske Dolomite Junij – mesec varnosti Varno v prometu 21 Naše povezave Lučkin memorial – plavalni Še vedno vozim – vendar ne klub Lafarge Cement hodim LC Tim - interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., letnik: 2011, številka: 2 / Izdajatelj: Lafarge Cement, d.o.o., Kolodvorska 5, Trbovlje, telefon: 03 56 52 325; e-pošta: info@lafarge.si / Odgovorni urednik: Andrej Sopotnik, uredniški odbor: Iva Dominkovič, Desanka Petrič, Špela Malovrh, Gregor Uranič, Petra Kajič / Foto: arhiv Lafarge Cement, d.o.o. Izvedba: Multima d.o.o. / Glasilo izhaja četrtletno. Naklada: 1000 izvodov. / ISSN 1854-2816 / Časopis je natisnjen na 100-odstotnem recikliranem papirju. Vse pravice pridržane. Noben del te revije ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oziroma na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Lafarge Cement, d.o.o. STRAN 2 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 3. NAŠA SMEr DAMJAN KOVAČ Vodja kamnoloma in varnosti v tovarni. Mesec JUniJ – mesec varnosti v Lafargeu V zadnjih letih posveča Lafarge mesec junij zdravju in na enodnevnem srečanju v kamnolomu Plesko predstavili tudi novosti varnosti pri delu kot prvi in ključni prioriteti Skupine. letošnje, novo sprejete zakonodaje za področje urejanja prometa v Poseben poudarek v letu 2011 je na upoštevanju varnosti Sloveniji ter izvedli praktičen prikaz merjenja hitrosti vozil, preverjanja udeležencev v cestnem prometu in transportu ter na alkoholiziranosti, uporabe etilometra, pripomočka za prisilno njihovem vedenju pri opravljanju sorodnih del in nalog. V ta zaustavitev vozil kot tudi ugotavljanja psihofizičnega stanja voznikov namen je bilo tudi izdano priporočilo s strani matične enote v Parizu. ter se seznanili z ustrezno obravnavo kršiteljev v cestnem prometu. Tudi v trboveljski cementarni smo junij, mesec varnosti, ustrezno obeležili ter varnosti posvetili še dodatno pozornost. Organizirani ''dan varnosti'' v kamnolomu Plesko smo popestrili s prikazom varne vožnje s težkimi gradbenimi vozili (t. i. »dumper«-ji), Z naraščajočim številom vozil (816.000.000 vozil v letu 2010) in katera so kot sovozniki lahko izkusili na lastni koži tudi zaposleni. več kot 1,3 milijona smrtnih žrtev v svetovnem merilu je varnost v Hkrati smo na območju tovarne posvetili še več pozornosti sami cestnem prometu vprašanje, ki se nanaša na vsakega posameznika. urejenosti njene notranjosti in okolice, začrtali nekaj novih parkirnih Dejansko se več kot polovica cestnih nesreč s smrtnim izidom ne prostorov ter javno razgrnili nov načrt zaščite in reševanja družbe pred nanaša na voznike same ampak na soudeležence v cestnem prometu naravnimi ali elementarnimi nesrečami. – tako imenovane "ranljive udeležence", kot so pešci, kolesarji ali vozniki motornih koles. V sklopu prireditev smo se povezali tudi z zavodom »Vozim« ter srednjim šolam v Zasavju predstavili njihovo poslanstvo. Žrtve Čeprav je 90 % smrtnih žrtev v cestnem prometu zaradi nesreč v prometnih nesreč so mladim predstavile svojo izkušnjo, ki jim je v nerazvitih državah, so statistike prav tako zaskrbljujoče za države, ki sekundi spremenila življenje za vedno. veljajo za relativno "varne". Sem sodi tudi Slovenija, kjer smo imeli v lanskem letu 138 smrtnih primerov. Napovedi Svetovne zdravstvene Poleg omenjenih aktivnosti na področju izboljšanja varnosti in zdravja organizacije (WHO) za bližnjo prihodnost niso nič boljše: na podlagi pri delu velja izpostaviti še implementacijo sistema registracije statističnih podatkov bodo do leta 2030 prometne nesreče postale podizvajalcev s t.i. ID (identifikacijskimi) karticami z vsemi osebnimi 5. najpogostejši vzrok smrti pred hudimi boleznimi kot sta HIV / AIDS podatki in osebno sliko, izvedbo izobraževanja zaposlenih za delo in rak, ki sta trenutno bolj smrtonosna. na višini s pomočjo dvižnih naprav (ploščadi), objavo dokumentov o dobrih praksah s področja varnosti in zdravja pri delu na nivoju V trboveljski cementarni smo tudi letos mesec junij – mesec varnosti skupine, kooperacijo z rTH pri odpravi posledic uhajanja plina CO ustrezno obeležili z organiziranjem izobraževanj za zaposlene in (ogljikovega monoksida) zaradi samovžiga premoga in njegovega pogodbene delavce na področju urejanja varnosti v notranjem in nepopolnega izgorevanja v jami Ojstro, izobraževanje zaposlenih cestnem prometu. o načinu postavitve cevnih odrov, uvodna izobraževanja mladih za potrebe počitniškega dela ter soudeležbo pri varnostni igri na LO Izvedli smo dodatna usposabljanja zaposlenih in pogodbenih portalu na temo transporta oz. vedenja v prometu.  prevoznikov in jih seznanili z novostmi, ki si jih je Skupina Lafarge zadala za izboljšanje varnosti pri vsakdanjem transportu materialov Damjan Kovač in naših proizvodov. V sodelovanju s policijsko postajo Trbovlje smo 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 3
 • 4. NOVICE NOVINArSKA KONFErENCA TrBOVELJSKE CEMENTArNE Z leve proti desni: Milivoj radak (pravnik), Andrew Schmidt (tehnični direktor), Janusz Miluch (generalni direktor), Martin Koprivc (ekologija), Andrej Sopotnik (komuniciranje) NOVINArSKA KONFErENCA ter Leopold Povše (vodja proizvodnje). trboveljska cementarna je žrtev spreminjanja interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva Na novinarski konferenci 12. julija Družba Lafarge Cement je 11. julija prejela podlagi direktive Evropske unije za pridobitev je vodstvo trboveljske cementarne odločbo Arso, v kateri je agencija zavrnila integralnega okoljevarstvenega dovoljenja predstavilo svoje stališče do opredelitev trboveljske cementarne (IPPC), ki velja tudi v Sloveniji. Prav tako so odločitve Agencije republike kot obstoječe naprave. Kot je povedal vsi njeni podobni obrati v Evropi obravnavani Slovenije za okolje (Arso), ki je dan Janusz Miluch, generalni direktor Lafarge kot obstoječi. Miluch je izpostavil: »Vlogo prej zavrnila opredelitev trboveljske Cementa, je skupina Lafarge kot vodilni in proces Lafarge Cementa za pridobitev cementarne kot obstoječe naprave, proizvajalec gradbenih materialov na svetu okoljskega dovoljenja sta v internem medtem ko je bilo leta 2009 nad odločitvijo slovenskih upravnih organov revizijskem procesu pregledala tako skupina IPPC dovoljenje podeljeno ob razočarana. Lafarge Cement zavrača Lafarge kot tudi Evropska banka za obnovo predpostavki, da gre za obstoječo utemeljitev ArSO za odvzem okoljskega in razvoj, ki je 44-odstotni lastnik podjetja, in napravo. Družba se z odločitvijo ne dovoljenja kot nesprejemljivo, saj ne gre za nihče ni našel nepravilnosti.« strinja, ker ni posledica vsebinskih vsebinske nepravilnosti, temveč je rezultat nepravilnosti v IPPC dovoljenju različnih interpretacij zakonodaje s strani Odločitev Arso v praksi pomeni, da družba Lafarge Cementa, temveč je rezultat upravnih organov in sodstva. Gre namreč za Lafarge Cement ne sme uporabljati različnih interpretacij zakonodaje s domnevno neskladnost med IPPC Uredbo in alternativnih goriv. To je za korporacijo Lafarge strani upravnih organov in sodstva. Zakonom o varstvu okolja. Odločitev Arso v nesprejemljivo, zato je Miluch napovedal, da Za zaščito svojih interesov bo resnici pomeni, da je Lafarge Cement žrtev se bo Lafarge Cement na odločbo pritožil: »V družba Lafarge Cement odločno sistemske neurejenosti in ni deležen enake mesecu marcu je Lafarge Cement na ustavno sprožila ustrezne pravne postopke. obravnave s strani pristojnih institucij kot sodišče naslovil prošnjo za enakovredno ostali IPPC zavezanci. obravnavo v postopku za pridobitev IPPC dovoljenja. Prav tako smo zaprosili za V vseh ostalih evropskih državah so revizijo odločitve upravnega sodišča s strani cementarne Skupine Lafarge do sedaj vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je našo brez težav pridobile okoljsko dovoljenje na pobudo zavrnilo z argumentom, da lahko STRAN 4 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 5. presojo o ustavnosti izvede šele po izčrpanju zadostiti strožjim zakonskim omejitvam za rezultat kontinuiranih izboljšav in okoljskih vseh pravnih sredstev zoper posamični emisije. investicij družbe Lafarge Cement je občutno akt. Zato se bomo tudi na odločbo Arso znižanje emisij. Od leta 2004 dalje so za več pritožili.« O odločbi Arso in naslednjih pravnih Z uporabo alternativnih goriv je cementarna v kot 97 % nižje emisije žveplovega dioksida korakih je vodstvo družbe Lafarge Cement Trbovljah kot del Skupine Lafarge zavezana k (SO2), za več kot 60 % emisije dušikovih obvestilo tudi zaposlene, prav tako pa bodo stalnemu izboljševanju okoljskih standardov oksidov (NOx) in za 50 % emisije prahu. Tudi predstavniki cementarne o tem osebno v proizvodnji. V trboveljskem obratu je tako vsa ostala onesnažila so pod zakonskimi obvestili predstavnike lokalne skupnosti. Lafarge od leta 2002 izvedel za več kot 32 mejnimi vrednostmi. Lokalna skupnost in milijonov evrov naložb, večinoma v zniževanje širša javnost lahko meritve spremljajo preko Trboveljska cementarna je IPPC dovoljenje okoljskega vpliva tovarne. »Zgradili smo spletne strani www.lafarge.si, kjer so na voljo pridobila v skladu s slovensko in evropsko odžveplevalno napravo in namestili filter, tudi mesečna okoljska poročila. zakonodajo. V skladu z načrtom uvedbe IPPC ki zmanjšuje emisije dušikovega oksida. direktive v Sloveniji je Lafarge Cement že leta Zaprli smo skladišče klinkerja ter s tem še Miluch je predstavil tudi poslovne rezultate 2006 prvič podal vlogo za IPPC dovoljenje, zmanjšali količine emisij v okolje. Stabilizirali Lafarge Cementa za leto 2010. Tako celotna leta 2007 pa je zaprosil še za dovoljenje smo proces žganja klinkerja in vzpostavili Skupina Lafarge kot trboveljska cementarna za sosežig, zgradil odžveplevalno napravo sodoben sistem merjenja izpustov, ki sta v preteklem letu čutili posledice močnega in napravo za čiščenje dušikovih oksidov prihajajo iz naše cementarne. Prizadevamo krčenja gradbenih investicij v javnem in ter izvedel nekatere druge ukrepe. Prva si tudi za čim lepšo podobo naše tovarne. zasebnem sektorju. Prodaja cementa je odločitev Arso v 2008 ni vključevala uporabe Ozelenili smo zunanje površine cementarne, s 602 tisoč ton v letu 2008 do leta 2010 alternativnih goriv. V letu 2009 je prišlo do prav tako pa smo v zaključni fazi urejanja padla na 303 tisoč ton. Lafarge Cement tudi ponovnega odločanja. ArSO je tako aprila industrijske poti, ki bo ena prvih v Sloveniji, v letu 2011 pričakuje 5-odstotno zmanjšanje 2009 cementarni izdal dovoljenje za sosežig zagotovo pa prva v Zasavju. V lanskem letu gradbenega trga. »Na izzive krize smo alternativnih goriv. Uroš Macerl, stranka v smo v proizvodnji vzpostavili zaprti vodni odgovorili predvsem z optimizacijo delovnih postopku za izdajo IPPC dovoljenja, se je na krog, zgradili oljne filtre za meteorske vode procesov, pomemben delež k premagovanju Ministrstvu za okolje in prostor na odločitev in sistem za čiščenje odpadnih voda. V njenih posledic pa bi prispevala tudi pritožil, vendar je le-to pritožbo zavrnilo ter prihodnje se bomo v Lafarge Cementu še uporaba alternativnih goriv. Njihova izdano dovoljenje potrdilo. Zatem se je Uroš naprej posvečali zniževanju vpliva na okolje; uporaba predstavlja za nas tudi pomembno Macerl pritožil še na upravnem sodišču, ki med drugim načrtujemo posodobitev filtrov gospodarsko korist. Stroški fosilnih goriv pa je marca letos odpravilo okoljevarstveno na glavnem izpustu in hladilnici klinkerja. so samo v zadnjem letu narasli za 57 % - z dovoljenje za sosežig alternativnih goriv, Posebno pozornost namenjamo odpravi uporabo alternativnih goriv v cementarni Arsu pa naložilo ponovitev postopka izdaje vzrokov za nastanek neprijetnih vonjev, ki se omejujemo naraščajoče stroške. To, da dovoljenja. V tem obdobju Lafarge Cement v občasno pojavljajo pri proizvodnji cementa«, smo edina cementarna v našem okolju, ki proizvodnji ni smel nadomeščati dela fosilnih je povedal direktor Lafarge Cementa Janusz alternativnih goriv ne sme uporabljati, močno goriv z alternativnimi. Arso je ves postopek Miluch. vpliva na našo konkurenčnost,« je dodal.  od 2004 vodil kot obstoječo napravo, in tudi vsa tri izdana okoljska dovoljenja v 2009 so se nanašala na cementarno kot obstoječo GrADIVO TrBOVELJSKE CEMENTArNE ZA MEDIJE napravo. Prikaz okoljskih investicij, meritev emisij ter stanja okolja v Zasavju v času obratovanja in NOVINArSKA KONFErENCA Na novinarski konferenci so predstavniki neobratovanja cementarne. Odziv medijev je bil dober. Lafarge Cementa pojasnili tudi uporabo alternativnih goriv. Njihova uporaba skupaj s klasičnimi gorivi omogoča zmanjševanje vplivov na okolje. Pri tem ne gre za klasičen sežig odpadkov, ampak za sosežig alternativnih goriv, predelanih iz odpadkov. Interpretacija, ali gre pri Lafarge Cementu za novo ali obstoječo napravo, pa v nobenem pogledu ne spremeni dovoljene mejne vrednosti emisij cementarne. Vse več industrijskih obratov souporablja alternativna goriva, kar je tudi priporočilo EU, saj se s tem rešuje problem ravnanja z odpadki. V Sloveniji se tovrstnih postopkov poslužuje tudi Salonit Anhovo, v Evropi pa večina cementarn. V nemških cementarnah, denimo, delež alternativnih goriv predstavlja preko 50 % vseh goriv, v avstrijskih celo presega 70 %. Meritve emisij dokazujejo, da uporaba alternativnih goriv v Lafarge Cementu ne povečuje vplivov na okolje. Nasprotno, obrati, ki uporabljajo alternativna goriva, morajo celo 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 5
 • 6. NOVICE DrUŽABNO SrEČANJE s kupci pod Pohorjem V četrtek, 9. junija, smo po nekajletnem predahu zopet priredili »monster rollerje« in pa vožnje s pohorskim jetom, kjer se je vnel pravi družabno srečanje za naše kupce. Letošnje srečanje je potekalo v boj za prvo mesto. Veliko gostov se je udeležilo »male šole golfa« in se mariborski Areni pod Pohorjem. na koncu pomerilo v mini turnirju golfa. Na poti v Maribor nas je spremljal dež, ko pa smo prispeli pod Pohorje, Na srečo nam je vreme služilo prav do konca športnih iger, ko je se je razjasnilo in ob prihodu prvih gostov so se luže na asfaltu že bil čas za večerjo in druženje pod VIP šotorom. Prisotne je najprej posušile. pozdravil generalni direktor Lafarge Cementa Janusz Miluch ter se Srečanje je bilo načrtovano predvsem športno – tekmovalno. Po zahvalil za obisk in sodelovanje v preteklosti, obenem pa izrazil upanje lahkem prigrizku smo bili pripravljeni za športne podvige, ki so nam za dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Njegovi zahvali se je pridružil jih ponujali organizatorji srečanja KorenSports. tudi direktor prodaje in marketinga Aljaž Kuzmanovski. Udeleženci so se lahko pomerili v številnih zabavnih športnih Vsi zmagovalci športnih iger so prejeli skromna darilca, nato pa smo aktivnostih: XXL nogometu, odbojki, golfu, vožnji s pohorskim »jetom«, se ob dobri hrani in pijači družili in zabavali ob zvokih skupine Double vožnji z »monster rollerji« in igrah v adrenalinskem parku. Trouble. Srečanja se je žal udeležilo manj gostov, kot smo predvidevali. Gostom smo pripravili tudi presenečenje, ko je na oder stopil pater Sklepamo, da zaradi slabega vremena, saj se je dež vlekel že čez Janez – Jonas Žnidaršič in s svojim komičnim programom še popestril cel teden. konec dneva. Nogomet in odbojka nista bila tako priljubljena, saj je bilo težko Ko smo se s prijetnimi občutki razšli, smo si obljubili, da se kmalu sestaviti ekipe. Nekaj najbolj pogumnih se je spustilo po velikanski ponovno srečamo.  gugalnici na adrenalinskem parku, ljubitelji hitrosti pa so raje izbrali ADrENALINSKI PArK DrUŽABNO OMIZJE V preizkušanju poguma. Prijetno smo združili s koristnim. Po številnih športnih igrah smo si privoščil tudi zabavo. SKUPINA DOUBLE TrOUBLE OB DOBrI HrANI IN PIJAČI Ob odlični glasbi so se nekateri tudi zavrteli. Srečanja se je verjetno zaradi vremena udeležilo manj gostov, a je vreme zdržalo do konca iger in tudi pri večerji je bilo zabavno. STRAN 6 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 7. IZGrADNJA V POLNEM TEKU NOVI CILJI NA PODrOČJU CO2 industrijska pot od materialov do zgradb po cementarni v Lafarge si je zadal nove cilje za emisije CO2, ki obsegajo dve ključni področji: trbovljah • do konca leta 2020 zmanjšati emisije CO2 na tono proizvedenega cementa, in sicer za 33 % v primerjavi z letom 1990 • zavezati se za inovativno trajnostno gradnjo, ki temelji na rešitvah O naših načrtih vzpostavitve industrijske učne za oblikovanje »nizko-energijskih« stavb, kakršne se bodo poti po cementarni smo pisali že v prejšnji uporabljale v prihodnosti. številki tega časopisa. Na kratko o projektu: v tovarni postavljamo sedem točk, na katerih Oba cilja je Lafarge razvil v okviru partnerstva s Svetovnim skladom bomo obiskovalcem pobliže predstavili za naravo (WWF International). posamezne procese v proizvodnji cementa. Izgradnja poti je v polnem teku, za pokušino > Zmanjšanje emisij CO2 za 33 % na tono cementa do konca leta objavljamo fotografiji, ki pričata prav o tem. 2020 V podjetju menimo, da bo industrijska pot Lafarge se je v okviru partnerstva z WWF International že zavezal k po cementarni dobrodošla ne le za podjetje zmanjšanju emisij CO2 na tono cementa, in sicer za 20 % od leta 1990 samo, temveč za celotno Zasavje, saj bo do 2010. Ne samo, da je bil cilj dosežen pred predvidenim rokom (v hkrati poživila turistično ponudbo naših letu 2009), Skupina Lafarge je cilj celo presegla in konec leta 2010 krajev. Za uspešno izvedbo projekta skrbi zmanjšala emisije CO2 na tono cementa za 21,7 %. skupina zaposlenih v podjetju, strokovnjakov na predstavljenih področjih proizvodnje > Razvoj inovativnih rešitev za trajnostno gradnjo do leta 2015 cementa. Pri projektu uporabljamo betonske Stavbe trenutno predstavljajo 40 % svetovne porabe primarne elemente partnerjev trboveljske cementarne, energije. Zmanjšanje te porabe je torej eden ključnih izzivov za informacijske elemente ob poti pa skrbi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam. Ta energija se lokalno, zasavsko podjetje. v glavnem porabi vsakodnevno v času trajanja stavbe. Z določitvijo Uradna otvoritev industrijske poti je predvidena za september, ko bomo za jasnih ciljev za leto 2015 se Lafarge tako zavzema za pomoč pri izboljšanju energijske učinkovitosti stavb ter zmanjšanja njihovega obeležili tudi 135 let delovanja trboveljske ogljičnega/okoljskega odtisa: cementarne.  33 % • razvoj desetih novih vrst inovativnih gradbenih proizvodov ali rešitev iz svojih razvojnih projektov manj • prispevati k oblikovanju 500 gradbenih projektov, ki so energijsko učinkovitejši. emisij CO2 trajnostna PrEDSTAVITEV KAMNOLOMA NA PrVI TOČKI gradnja Na prvi točki industrijske poti bomo predstavili kamnolom, vse od mineralov in fosilov do pripravljene surovinske mešanice. 10 novih Danes vsaka tona cementa, proizvedena v Skupini Lafarge, odda v povprečju rešitev 606 kg CO2, kar je 168 kg manj kot leta 1990. Z novim ciljem znižanja emisij CO2 za 33 % bo v Skupini povprečna vrednost oddanega CO2 na tono cementa, proizvedenega v letu 2020, 518 kg, kar je 500 okoli 250 kg manj kot leta 1990. gradbenih projektov Bruno Lafont, predsednik in izvršni direktor podjetja Lafarge, po objavi novih ciljev: "Lafarge si je postavil zmanjšanje emisij CO2 za glavni cilj in ga tudi izpolnil. Zadovoljen sem z našim partnerstvom z WWF, ki nam še hitreje pomaga k napredku. To ni več samo zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji naših materialov, temveč tudi razvoj DrUGA TOČKA V NASTAJANJU Na njej bomo predstavili mlin surovine, peč in rešitev za gradnjo stavb, ki porabijo manj energije." odžveplevalno napravo. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 7
 • 8. INTErVJU POGOVArJALI SMO SE Janusz Miluch: »Učim se slovensko, pa ni enostavno.« Med tednom živite v Trbovljah, za konec Janusz Miluch je prišel v Malo. Obiskal sem Bled. Zelo mi je všeč tedna se vračate na Poljsko … Slovenijo iz Poljske. V Lafargeu Ljubljana. Bil sem tudi na Pohorju, kjer smo je zaposlen že 13 let. Od pripravili srečanje s kupci in dobavitelji. Glejte, situacija ni popolna, ampak mi ni marca letos je prevzel vodenje težko. Ko ti življenje ponudi izziv, ga moraš vzeti kot priložnost. Želel bi si, da bi tudi trboveljske cementarne. Med Bi lahko potegnili kakšne vzporednice več Slovencev razmišljalo tako. Predvsem tednom živi v Trbovljah, ob koncih Slovenije s Poljsko? moji sodelavci v Trbovljah. Lafarge ponuja tedna se vrača k družini. zaposlenim veliko priložnosti zaposlovanja Glede na to, da je Slovenija zelo mala država, po svetu. Vredno jih je izkoristiti, pa ne le za je ta povezanost med ljudmi zelo očitna in karierni, temveč predvsem kot osebni razvoj. pomembna. Vsakdo je brat, svak ali nečak od nekoga. Vsak ima svojo zgodovino in So na Poljskem zaposleni bolj pripravljeni poznanstva. Na Poljskem tega ni. Opažam oditi na delo v tujino? pa, da je obojim enako pomemben prosti čas, ki ga preživijo po službi, in družina. Tudi Da. Vsako leto se za to odločijo do trije miselnost Slovencev se mi zdi zelo podobna zaposleni. poljski. Slišim, da se učite slovensko. Je težko? V Slovenijo ste prišli v zelo težkih časih za Slovenija je zame kot mala cementarno. Slovensko gradbeništvo je v Nekatere besede in stavki so zelo podobni Švica. Ima gore in morje, ko krizi, cementarni je bilo odvzeto dovoljenje poljskim, ampak če vzamem jezik kot celoto, pogledam naokrog, pa jo vidim za uporabo alternativnih goriv … je to povsem drug jezik, ki ga je tudi zelo težko kot izjemno čisto. Nima urejenih razumeti. Nekaj besed vseeno že poznam. Mislim, da gre za veliko bolj obširno Moja učiteljica prihaja iz Zagorja in me je le večjih mest, temveč celo vprašanje. Ne gre le za dovoljenje, ki je v tem takoj naučila povedati: Zagorjani so najboljši podeželje. V Sloveniji so hiše in primeru zelo simbolično. Najbolj pomembno ljudje (nasmeh). vrtovi super urejeni. rekel bi, da je to, da cementarna obratuje. Nenazadnje celo bolj kot v Nemčiji. gre za cementarno s 135-letno tradicijo in Ste si Slovenijo že lahko kaj ogledali? moja prioriteta je, da ostane del zasavske zgodovine tudi naprej. Na žalost nam trg STRAN 8 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 9. trenutno ni naklonjen. Poslovno leto bomo verjetno zaključili z izgubo. Prav tako nimamo možnosti, da bi obratovali tako, kot obratujejo vse druge cementarne, v Sloveniji in Evropi. Slovenska in evropske cementarne namreč uporabljajo alternativna goriva, kar pomeni, da je ekonomski položaj trboveljske še toliko težji. Če ne bomo dosegli ustreznega razumevanja, kaj alternativni viri pravzaprav pomenijo in zakaj bi jih morala uporabljati tudi trboveljska cementarna, potem bomo seveda potiskali to tovarno v vse slabši in slabši ekonomski položaj … Z DrUŽINO NA V kolikšni meri uporabljata alternativna goriva Lafargeovi cementarni na Poljskem? DOPUSTU Najraje smučamo. V zelo veliki. Letno proizvedeta 3,5 do 3,7 milijona ton cementa in pri tem uporabljata Verjetno ste se seznanili tudi že z regijo Ne maram pa druge plati lokalnega nekaj več kot 40 odstotkov alternativnih goriv. Zasavje … ekološkega gibanja, ki je preveč agresivna. Vsi vemo, da agresija ne vodi k dobremu Tudi področje gradbeništva se v Sloveniji še Da. Poskusil sem. sodelovanju. Želel bi si, da živimo v tem okolju ni normaliziralo … kot dobri sosedje in ne kot sovražniki. Brez Ste srečali že vse tri župane? tega razumevanja bomo zelo težko dosegli V preteklosti se je Slovenija razvijala zelo kompromis. dinamično, celo bolj od ostalih Srednje in Sem. In mislim, da je to začetek zgodbe. Po Ko sem prebiral čtivo o Zasavju, sem si pobliže Vzhodno evropskih držav, sploh na področju mojem mnenju moramo začeti več govoriti o ogledal tudi trboveljski grb. Sestavljata ga dva infrastrukture in gradbeništva. V tistem času prihodnosti in ne le o preteklosti. Prepričan dimnika, v sredini je voziček premoga. Moj je poraba cementa na prebivalca znašala sem, da je tako njihova kot moja odgovornost, cilj je, da oba dimnika v občini tudi ostaneta, približno tisoč kilogramov, na Poljskem je da se poskusimo boriti za boljši položaj te termoelektrarniški in cementarniški … bila ta poraba 450 kilogramov na prebivalca. cementarne in ne proti njej. Kajti boj proti Zdaj, ko se je ta dinamični razvoj upočasnil cementarni, ne prinese nikomur nič. Skupaj Ste morda uvedli kakšne spremembe znotraj in so kapacitete bolj zapolnjene, se je poraba si moramo prizadevati za cementarno. podjetja? znižala. Drug razlog upočasnitve pa tiči v generalni ekonomski krizi, ki je v Sloveniji zelo Bi lahko po teh prvih stikih rekli, da so Mislim, da je ekipa zelo motivirana, rada vidna. Prvi znak, da gre državi slabo, je prav naklonjeni vašim pogledom? dela v tej cementarni, ima veliko znanja in gradbeništvo. Kajti, če imajo družbe denar, tudi izkušenj pri proizvodnji cementa po potem investirajo v nove projekte, saj na ta Sem v zelo težkem položaju, da bi lahko najsodobnejših metodah. način plačajo manj davkov. Če ga nimajo, ne ocenil, zakaj je trenutna situacija takšna, Zaenkrat sprememb še nisem uvajal. Ampak, investirajo. kakršna je. Sam mislim, da je za vse nas bolje, tako kot to velja v nogometu, če želiš imeti da se ne posvečamo več preteklim zameram, zmagovalno ekipo, moraš imeti na vsaki Je podobna situacija tudi na Poljskem? saj – kot sem do zdaj lahko spoznal – so tu v poziciji najboljšega igralca. Če ga nimaš, Zasavju prepričanja glede cementarne tako moraš najti način, kako ga dobiti. Na Poljskem je položaj ravno obraten. nasprotna, da si ljudje niso enotni o tem niti Trenutno so zahteve večje od dobave. Poljska znotraj družine … Kot je v življenju običajno, Imate nogomet radi? preživlja podobno situacijo kot jo je Slovenija situacija ni le črna in bela, ljudi ne moremo pred nekaj leti. razdeliti na tiste, ki imajo prav, in na tiste, Ne posebno. rad pa imam te primerjave z ki se motijo. res si želim, da bi zastavili njim ali športom na splošno. Ker nenazadnje Bi si upali napovedati, kdaj se bo položaj v skupno pot na novo, da bi sodelovali. Seveda je posel tudi tekmovanje. Sloveniji normaliziral? moramo za to vsi malo popustiti, to zahteva tudi določene kompromise in to z obeh strani. Če vam ostane kaj prostega časa, kako ga Glede na to, kar slišimo, ne moremo preživite? pričakovati, da si bo trg opomogel v Ste se seznanili tudi z ekološkim gibanjem naslednjih dveh letih. Sicer menim, da bo v Zasavju? Tukaj samo delam. Verjemite mi, zame so druga polovica leta 2013 boljša, a glede trenutno zahtevni časi. Moj obseg dela je tega nimam nobenih dokazov, tudi kakšne Ekološko gibanje, ki deluje v tem okolju, velik. Nimam časa, da bi si ogledal lepote močnejše argumente težko najdem. spoštujem. Zelo podpiram njegovo ekološko dežele. Ampak si ga bom vzel, ko bo le plat. Mislim, da je prav, da opozarja na mogoče, ker vem, da je tudi sprostitev Kaj je torej vaša glavna naloga pri prevzemu okoljski vidik in tako na nek način prisili pomembna. Sicer sem nor na smučanje. Na vodenja trboveljske cementarne? lokalno industrijo k spoštovanju ekoloških Poljskem sem tudi član lovskega društva, zahtev. Tu je – to je treba priznati – čeprav ne bi rekel, da je lov moj priljubljeni Naš glavni namen je, da smo odlično trboveljska cementarna ogromno naredila. konjiček. rad imam tudi stare avtomobile.  pripravljeni, da v obstoječi situaciji Trenutno je ena najboljših cementarna na obratujemo v najboljši obliki. svetu. Verjemite, najboljša. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 9
 • 10. NAŠA VArNOST JUNIJ – MESEC VArNOSTI varnost v prometu KAKO SE JE PELJATI Z »DUMPErJEM« To je želel ugotoviti tudi naš prodajni predstavnik Boštjan Majcenovič. ZBrANO SMO PrISLUHNILI PrEDAVANJU Za varnost vseh, ki smo udeleženi v prometu. Tudi letos smo na poseben način obeležili poslovnih in drugih zadevah, za katere med mesec varnosti. V kamnolomu Plesko smo natrpanim delovnim urnikom rado zmanjka 23. junija pripravili srečanje s sodelavci, časa.  dan pa obeležili strokovno in športno. Ker je bila letošnja tema varnost v prometu, smo povabili k sodelovanju predstavnike policije. NA PLESKO S KOLESOM Ti so nam pripravili predavanje s področja Z leve proti desni: Darijan Arnšek, Mario Mazurek, varnosti v prometu in nas seznanili predvsem Tanja Mazurek in Bogdan Pustotnik. z novostmi nove prometne zakonodaje. Dobrih 19 kilometrov poti s kolesom v eno smer. Kolesarji iz kluba Apnenec so se iz Zidanega Po osvežitvi in programu so se skupaj z drugimi kolesarji iz Apnenca – prišlo jih je lepo število – s Mosta na Plesko pripeljali s kolesi. Ob kolesi odpravili domov. tem je Bogdan Pustotnik, glavni pobudnik kolesarstva med zaposlenimi povedal, da jih v Apnencu od 32 zaposlenih kolesari kar 17. Vsi, ki so se vabilu na dan varnosti odzvali, so si lahko ogledali tudi začasni poligon s simulacijo voznih-vizualnih pogojev upravljanja dumperja in nakladalnega stroja ter se ob druženju, jedači in pijači pomenili o STRAN 10 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 11. Branko Železnik, direktor podjetja franc Mraz, pogodbeni delavec iz andrej Jurič, komandir Policijske postaje apnenec: podjetja Mareks: trbovlje: »Lafarge zagotavlja sistem višjega nivoja »Tudi pogodbeni izvajalci moramo v Lafargeu »Zelo vesel sem bil povabila cementarne ob varnosti, ki je relativno dobro urejen. res je, strogo upoštevati kriterije varnosti in zaščite njihovem dnevu varnosti, saj naša naloga da kakšne zahteve včasih niso ravno najbolj pri delu. Sam že enajst let delam v enoti ni le represivno ukrepanje, temveč v prvi priljubljene, vzpostavitev pa je tudi draga, a Apnenec in lahko povem, da se ti predpisi vrsti preventiva. Zaposlenim, ki so se ob šteje namen. Tudi enega najbolj zahtevnih vsako leto bolj zaostrujejo, kar se mi zdi tudi dnevu varnosti zbrali v prostorih kamnoloma sistemov, imenovanega Lock-out, smo v prav. Nenazadnje v vseh teh letih ne pomnim Plesko, smo predstavili novosti v novi Apnencu rešili v skladu s predpisi in z omejenimi delovne nesreče.«  prometni zakonodaji, zakonu o prekrških stroški. Vesel sem, da področje varnosti tudi ter nekaj naših sredstev za delo. Zanimanje zaposleni postavljajo na dokaj visoko mesto, med zaposlenimi je bilo zelo veliko. Moram kar je pokazala nedavno izvedena anketa priznati, da sem bil zaradi tega zelo vesel in zadovoljstva, ob čemer lahko še dodam, da so prijetno presenečen.«  tudi naši zaposleni izrazili veliko zadovoljstvo pri delu.«  ŠE VEDNO VOZIM – VENDAr NE HODIM ozaveščanje mladostnikov Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji VOZIM je v sodelovanju s podjetjem Lafarge Cement Trbovlje na Srednji tehnični in elektro šoli Trbovlje pripravil prvo predavanje o prometni varnosti. V jeseni bo s predavanji nadaljeval tudi na ostalih zasavskih srednjih šolah. V Zavodu se zavzemajo, da bi vsak mladostnik, Teden varnosti, ki je v našem podjetju postal že prava stalnica, je tokrat zaživel ob zgodbah star med 15 in 18 let, vsaj enkrat slišal poškodovancev v prometnih nesrečah. Prvemu predavanju o pomenu upoštevanja prometnih predavanje svojega vrstnika, ki je zaradi predpisov in odgovornega ravnanja v prometu je junija prisluhnilo okrog štirideset dijakov prometne nesreče prikovan na invalidski voziček Srednje tehnične in elektro šole Trbovlje. Trdno verjamemo, da jim bodo pridobljene informacije ali kakorkoli drugače poškodovan. Upajo, da jim bo v naslednjih petih letih uspelo, in opozorila v letošnjih počitnicah in sploh v življenju še kako koristili. da bodo letno s predavanji dosegli vso generacijo, "Jeseni bomo z novimi predavanji na tej in ostalih zasavskih srednjih šolah nadaljevali in ki šteje po podatkih okrog 17.000 mladostnikov. s tem prispevali k večji prometni varnosti tudi na tem območju," pravi Anja Zagomilšek iz zavoda VOZIM.  Zavod za inovativno izobraževanje o Nekaj vtisov dijakov s predavanj: varni vožnji ali krajše Zavod VOZIM je bil ustanovljen z namenom širjenja gibanja Še vedno vozim – vendar ne hodim na nacionalni in tudi mednarodni ravni ter “ Predavanje je bilo izjemno poučno … Upam, da si bomo vsi “ Najbolj so mi v spominu ostale zgodbe o potovanju “ Predavanje je bilo zelo poučno in nam je dalo misliti, ali se združevanja posameznikov: para- in zapomnili zgodbe, ki po rusiji in res splača tvegati tetraplegikov ter ostalih ponesrečencev ste nam jih povedali, fotografije prometnih življenje zaradi v prometnih nesrečah, ki želijo svojo in se jih spomnili nesreč. Mislim, da je prehitre vožnje ali zgodbo širiti naprej z namenom, da se ne bi ponovila. vsakič, ko bomo sedli za volan. ” bilo pripovedovanje zanimivo in alkohola. ” prepričljivo. ” 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 11
 • 12. NAŠE DELO Ste kdaj pomislili, kakšen bi LAFArGE V TrBOVLJAH bil vaš vsakdan, če v zgodovini človeštva ne bi razvili postopka za proizvodnjo cementa? V tudi v letu 2011 nadaljuje z kakšnih zgradbah bi živeli, po kakšni poti bi prišli v službo, kako bi prečkali reko in naložbami v ohranjanje okolja navsezadnje, kje bi se odvijali najzanimivejši športni dogodki, GOtOVO že Veste, da: smo izpuste žveplovega dioksida zmanjšali za ki jih danes spremljamo na Lafarge Cement vsako leto izvede veliko več kot 97 %, izpuste dušikovih oksidov za stadionih in v velikih športnih naložb v zmanjševanje vplivov proizvodnje več kot 60 %, izpuste prahu pa za več kot dvoranah, kako bi izgledale na okolje. 60 %. Vse emisije so bile vedno v zakonsko bolnišnice, šole …? Cement je ALI STE TUDI VEDELI, DA: določenih mejah. prav gotovo nepogrešljiv material smo od leta 2004 v posodobitev proizvodnje v sodobni družbi, uporabljamo investirali 32 milijonov evrov? Tudi leto 2010 so zaznamovale okoljske ga tako za gradnjo hiš, cest, investicije. V proizvodnji smo vzpostavili zaprti mostov, šol kot tudi bolnišnic, Kar 78 % teh investicij je bilo namenjenih vodni krog, zgradili oljne filtre za meteorske parkov in športnih objektov. izboljšanju okoljskih standardov. Med vode in sistem za čiščenje odpadnih voda. V Zato ni presenetljivo, da je drugim smo zgradili odžveplevalno napravo letu 2011 in v prihodnje se bomo v Lafarge beton, katerega sestavni del in namestili filter, ki zmanjšuje emisije Cementu posebej posvetili zmanjševanju je cement, drugi najpogosteje dušikovega oksida. Zaprli smo skladišče hrupa v okolici tovarne ter posodobitvi filtrov uporabljeni material na našem klinkerja ter s tem še zmanjšali količine na centralnem izpustu in hladilcu klinkerja. planetu, takoj za vodo. Vsaka emisij v okolje. Stabilizirali smo proces proizvodnja pa ima zagotovo žganja klinkerja in vzpostavili sodoben Z aktivno okoljsko politiko spoštujemo neizogiben vpliv na okolje. Enako sistem merjenja izpustov, ki prihajajo iz naše zakonodajo ter uresničujemo ambiciozne velja tudi za cementarno in cementarne. Prizadevamo si tudi za čim lepšo cilje celotne Skupine Lafarge, ki si prizadeva tega se v trboveljskem Lafarge podobo naše tovarne. Ozelenili smo zunanje za razvoj industrijske ekologije ter dobrih Cementu močno zavedamo. površine cementarne, prav tako pa smo v praks v vseh svojih cementarnah. Da ji to V tokratnem prispevku vam zaključni fazi urejanja industrijske poti, ki bo dobro uspeva, dokazuje tudi dejstvo, da se predstavljamo nekaj dejstev o kot ena prvih v Sloveniji, zagotovo pa prva je Skupina Lafarge v letu 2010, kot edino vplivih proizvodnje cementa na v Zasavju, obiskovalcem ponudila slikovit ter podjetje iz gradbene industrije, že šestič okolje in o naših prizadevanjih za poučen vpogled v proizvodnjo cementa. zapored uvrstila na lestvico 100 okoljsko ohranjanje okolja. najbolj odgovornih podjetij na svetu. Vsa naša dosedanja prizadevanja so prinesla tudi izjemno pozitivne rezultate. Od leta 2004 GOtOVO že Veste, da: lahko cement arne pri proizvodnji cementa kot vir energije uporabljajo tudi alternativna goriva. da so cementarniške peči prilagojene za ta namen, je mogoče dokazati s široko razširjeno prakso v evropi, Zda in drugih industrializiranih državah. take zamenjave so možne po zaslugi izjemno visokih temperatur v cementarniških pečeh: plini dosežejo 2000°C, materiali pa 1450°C. Na teh visokih temperaturah se vse organske snovi uničijo (pretvorijo v CO2 in H2O), medtem ko se vsebnost mineralov združi v klinker. ALI STE VEDELI, DA: se alternativna goriva pridelujejo iz materialov, ki bi se v nasprotnem primeru lahko dolga leta razgrajevali na smetiščih? Evropska zakonodaja celo prepoveduje odlaganje odpadkov, ki imajo visoko kalorično vrednost in zapoveduje sežig tovrstnih snovi, saj jim na ta način damo novo uporabno vrednost. S sosežigom alternativnih goriv cementna industrija pomembno prispeva k TrAJNO MErIMO IZPUSTE Imamo enega najbolj sodobno opremljenih zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov nadzornih centrov med vsemi cementarnami v in tako k doseganju vse višjih okoljskih ciljev Skupini Lafarge. v evropskem ter s tem tudi slovenskem STRAN 12 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 13. prostoru. Npr. v Nemčiji alternativna goriva emisija Višina emisije brez uporabe Višina emisije z uporabo Razlika že nadomeščajo najmanj 50 % fosilnih goriv, alternativnih goriv alternativnih goriv [%] Lafarge Cement pa je do sedaj dosegel [mg/Nm3] [mg/Nm3] največ 35 % delež alternativnih goriv. Vsa alternativna goriva so kvalitativno testirana, TOC 79,66 75,25 5,5 prav tako pa vse snovi, ki se predelajo v NOx 498,66 280,5 43,8 gorivo, prihajajo iz Slovenije, torej odpadkov v trboveljski cementarni ne uvažamo. SO2 18,33 2,5 86,4 Prah 13,66 11,25 17,6 Alternativna goriva se v cementarni UPOrABA ALTErNATIVNIH GOrIV ZMANJŠUJE KOLIČINO EMISIJ uporabljajo v postopku sosežiga, pri čemer Alternativna goriva pomembno prispevajo k zmanjšanju emisij. V tabeli so navedeni podatki za obdobje dodatni odpadki ne nastajajo, saj se pri od maja do septembra 2009, ko smo pri proizvodnji uporabljali 25,8 % alternativnih goriv. žganju klinkerja vse snovi vgradijo v končni izdelek - cement. Z uporabo alternativnih goriv smo v Lafarge Cementu celo zmanjšali ravni nekaterih izpustov. Kljub temu pa emisija Mesečna povprečna Najvišja dnevna Zakonsko določena moramo v trboveljski cementarni zaradi višina povprečna višina višina uporabe alternativnih goriv spoštovati [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] strožje standarde na področju dovoljenih višin izpustov. Dosedanje meritve so tudi TOC 80,9 95 200 pokazale, da uporaba alternativnih goriv NOx 231 307 800 ne vpliva na emisije. To pomeni, da v času SO2 0,18 1 50 uporabe alternativnih goriv emisije niso večje kot v primeru uporabe zgolj fosilnih goriv. Prah 14,7 19 30 HCl 0,1 0,1 10 GOtOVO že Veste, da: HF 0 0 1 je bil Lafarge Cement kot naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja TUDI Z UPOrABO ALTErNATIVNIH GOrIV SPOŠTUJEMO OKOLJSKE STANDArDE večjega obsega, zavezan pridobiti okoljsko Lafarge Cement vseskozi spoštuje okoljske standarde. Vse povprečne dnevne vrednosti izpustov, ki dovoljenje za proizvodnjo cementa in za se merijo redno, so bile v letih 2009, 2010 in 2011 pod zakonsko določenimi mejami. Meritve za november 2010 potrjujejo to trditev. V tem mesecu je cementarna obratovala 28 dni ter vseskozi sosežig alternativnih goriv. uporabljala alternativna goriva. ALI STE VEDELI, DA: smo aprila leta 2009 v Lafarge Cementu okoljsko dovoljenje pridobili skladno z evropsko in slovensko zakonodajo? Ključno vprašanje o tem, ali je bila naša naprava septembra 2004 (ko je v Sloveniji začela veljati IPPC direktiva) obstoječa ali nova, je s pravnega vidika zelo preprosto. LAFArGE CEMENT V PrIMErJAVI Z OSTALIMI ZAVEZANCI ZA OKOLJSKO DOVOLJENJE V SLOVENIJI Strokovne presoje so pokazale, da bi bila V spodnji tabeli so prikazani izpusti, ki jih povzroča proizvodnja cementa, v primerjavi z ostalimi naša naprava povsod na področju Evropske zavezanci za okoljsko dovoljenje v Sloveniji, ter mesto Lafarge Cementa med podjetji v Sloveniji. unije obravnavana kot obstoječa. Poleg tega Gre za uradne podatke ArSO za leto 2009. je koristno vedeti, da morebitna odločitev emisija Lafarge Cement Opombe uradnih institucij, da napravo obravnavajo zaseda kot novo, v ničemer ne bi vplivala na omejitve višin izpustov. Opredelitev naprave za staro SO2 27. mesto SO2 je brezbarven plin z vonjem, ki draži. Emisije SO2 smo v ali obstoječo namreč ne vpliva na mejne zadnjih letih znižali za preko 97 %. vrednosti emisij. Prah (PM10) 22. mesto Najvišje koncentracije delcev PM10 so izmerjene v urbanih mestnih središčih, ki so pod vplivom prometa, industrije, ter GOtOVO že Veste, da: pozimi individualnih kurišč. Lafarge Cement trajno meri izpuste žveplovega dioksida (sO 2 ), dušikovih NOx 8. mesto Glavni vir dušikovih oksidov je promet, vir emisije so tudi oksidov (NO x ), totalnega organskega objekti, ki uporabljajo za gorivo premog. ogljika (tOC), prahu (PM10), vodikovega Živo srebro 5 mesto Do emisij težkih kovin v proizvodnji cementa prihaja zaradi klorida (HCl) in hafnija (Hf). Talij in Kadmij 2. mesto sestave naravne surovine, iz katere se cement proizvaja. ALI STE VEDELI, DA: TOC 3. mesto Višina izpustov TOC je v največji meri pogojena s sestavo ima Lafarge Cement za nadzor proizvodnje surovine za proizvodnjo cementa iz kamnoloma, in ne s in s tem tudi za spremljanje vrednosti emisij sosežigom alternativnih goriv. enega najbolj sodobno opremljenih nadzornih centrov med vsemi cementarnami v Skupini Benzen 3. mesto Celotna industrija je odgovorna zgolj za približno 15 % Lafarge? izpustov benzena. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 13
 • 14. NAŠE DELO Meritve se v nadzornem centru avto- GOtOVO že Veste, da: da sta glavna vira benzena stanovanjske matično izvajajo vsakih 10 sekund, na pri proizvodnji cementa nastajajo izpusti hiše (60 %) in promet (25 %). Industrija je njihovi podlagi pa se izračunajo polurni PM10 delcev. odgovorna zgolj za približno 15 % izpustov. povprečki, ki so prikazani tudi na spletni ALI STE VEDELI, DA: To dokazujejo tudi razmere v našem lokalnem strani Lafarge Cementa (www.lafarge.si). emisije PM10 delcev izvirajo predvsem iz okolju. Koncentracije benzena so namreč Sodobna tehnologija tudi omogoča, da bi prometa in kurjenja biomase? Cementna najvišje v centru Zagorja, merilna postaja v se proizvodnja avtomatično zaustavila, v industrija zato ni največji povzročitelj teh neposredni bližini Lafarge Cementa pa kaže kolikor bi višina kateregakoli izpusta dvakrat izpustov. To lahko potrdi tudi podatek, najnižje vrednosti emisij benzena. zapovrstjo presegla dovoljene meje. Kontrolo da se raven izpustov PM10 v Zasavju ne meritev pa izvajajo neodvisne institucije, ki zmanjša bistveno, kadar Lafarge Cement ne Do emisij težkih kovin v proizvodnji cementa so pooblaščene s strani države in delujejo obratuje. K zmanjšanju emisij prahu s strani prihaja zaradi sestave surovine, iz katere skladno z evropsko in slovensko zakonodajo. Cementarne Trbovlje je denimo pomembno se cement proizvaja. Nekatere kovine so pripomogla uporaba alternativnih goriv. avtomatično prisotne v apnencu. Lafarge GOtOVO že Veste, da: Cement uporablja številne metode, s katerimi pri proizvodnji cementa nastajajo izpusti GOtOVO že Veste, da: se emisije težkih kovin vztrajno zmanjšujejo. tOC. Lafarge Cement periodično meri izpuste Omejitve izpustov pa so določene močno pod ALI STE VEDELI, DA: benzena, dioksina, furanov, težkih kovin vrednostmi, ki vplivajo na zdravje ljudi. je višina izpustov TOC v največji meri pogojena in amoniaka. Vse dosedanje meritve s sestavo surovine za proizvodnjo cementa, so pokazale, da so izpusti težkih kovin, GOtOVO že Veste, da: ki jo Lafarge Cement pridobiva v kamnolomu dioksina in furanov ter benzena in amoniaka pri proizvodnji cementa občasno prihaja do Plesko, in ne s sosežigom alternativnih pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi. neprijetnih vonjev v okolici tovarne. goriv? Večina cementarn v Evropski uniji ALI STE VEDELI, DA: ALI STE VEDELI, DA: pri proizvodnji cementa pretežno uporablja so emisije benzena, dioksina in furanov smo v Lafarge Cementu začeli izvajati apnenec, ki zaradi svoje sestave neizogibno v cementni industriji zelo nizke, saj se obsežno analizo vzrokov za nastanek povzroči določeno višino izpustov TOC. Zato pri proizvodnji cementa dosegajo visoke smradu? pristojne inštitucije vsaki cementarni, tudi temperature? Lafarge Cementu, izmerijo, koliko TOC prihaja Zavedamo se, da neprijetni vonji predstavljajo iz surovine, ki jo predelujejo. Na tej podlagi Po drugi strani pa do izpustov dioksinov in motnjo in zmanjšujejo kakovost bivanja se lokalno določi omejitev izpustov, da ne furanov prihaja pri nizkih temperaturah, kot okoliških prebivalcev, zato si močno pride do dodatnih izpustov TOC iz postopkov, na primer pri avtomobilskih izpustih, odprtih prizadevamo, da bi odkrili ter odpravili ki niso vezani na surovino, temveč na primer kuriščih in tudi žarih. Vse dosedanje študije okoliščine, ki povzročajo smrad. rezultati na goriva. V Lafarge Cementu smo z uporabo in analize so pokazale, da ni povezav med raziskave bodo znani do konca letošnjega alternativnih goriv uspeli znižati emisije TOC. sosežigom alternativnih goriv in dioksini. leta in jih bomo tudi predstavili javnosti.  Evropski register onesnaževalcev kaže tudi, ZAPOSLUJEMO naši novi sodelavci V zadnjem času so se nam v cementarni in v Apnencu skupaj pridružili trije novi sodelavci. Neža Filipič darijan arnšek Franci Jerman V Lafarge Cementu sta se nam pridružila prihaja iz Laškega prihaja iz Hrastnika prihaja iz Trbovlelj in je že v Neža Filipič, kot inženirka v uvajanju in in je v lanskem in je absolvent času šolanja večkrat opravljal Franci Jerman kot prodajni predstavnik. letu diplomirala rudarstva in razna dela v našem podjetju. Enega inženirja v uvajanju pa smo zaposlili na univerzitetnem geotehnologije. Z Po izobrazbi je absolvent tudi v našem hčerinskem podjetju Apnenec programu kemijska našim podjetjem Fakultete za gradbeništvo v d.o.o. Tam se je ekipi pridružil Darijan tehnologija na se je seznanil že Mariboru, smer promet. Arnšek. Fakulteti za preko študentskega Pred ponovnim prihodom kemijo in kemijsko dela na nakladalni v naše podjetje pa si je Vsem novim sodelavcem smo ob njihovem tehnologijo v postaji, omogočili delovne izkušnje nabiral prihodu izrekli iskreno dobrodošlico ter Mariboru. pa smo mu tudi kot komercialist na terenu v pozvali vse sodelavce in sodelavke, da jim opravljanje obvezne podjetjih LMM d.o.o. in kot pri prevzemanju novih nalog in obveznosti prakse v našem vodja komerciale v podjetju po svojih močeh pomagajo.  kamnolomu. Portal 2000 d.o.o. STRAN 14 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 15. 25-KILOGrAMSKE VrEČE tudi za črni cement Marca letos smo se v cementarni dokončno poslovili od 50-kilogramskih vreč in uvedli manjše, 25-kilogramske vreče tudi za črni cement. S tem bomo pripomogli k večji varnosti in varovanju zdravja uporabnikov. Črni cement je hkrati zadnji izmed naših izdelkov v vrečah, ki je doživel prenovo. Pred njim smo temeljito obnovili modri, rdeči in zidarski cement in jih s tem naredili prijaznejše uporabnikom. Črni cement (CEM I 42,5 r) se uporablja za najzahtevnejše gradnje, kjer se zahtevajo visoke začetne in končne trdnosti. To so armirani in nearmirani betoni, prednapeti betoni in zahtevni betonski elementi, kot so nosilci mostov ali viaduktov. Njegove lastnosti omogočajo hitro razopaževanje in hitro strjevanje, zaradi česar ga posebej priporočamo za uporabo v hladnejših mesecih. Spremenjen je tudi izgled vreče, ki smo ji dodali tudi priročen sistem za odpiranje. Kot vsi drugi naši izdelki v vrečah, je tudi črni cement na voljo na evro paletah, pokritih s folijo. SPrEMENJEN IZGLED VrEČE Dodatne informacije o črnem cementu so na S priročnim sistemom za odpiranje. voljo v brošuri »Pravilno betoniranje«.  LEA 2011 Postani delničar skupine Lafarge pod preferenčnimi pogoji Tudi v letu 2011 se je vodstvo Lafargea V Sloveniji se je za vpis delnic odločilo 40,6 odločilo zaposlenim v Skupini ponuditi % vseh zaposlenih. Kje lahko poiščem informacije nakup delnic Skupine pod ugodnimi Ob koncu vpisnega obdobja se je predsednik o načrtu LEA 2011? pogoji. Celotna Skupina Lafarge trenutno Skupine Lafarge Bruno Lafont, vsem, ki so se • Obiščite intranetno stran LEA: http://lolea.lafarge.com zaposluje okrog 70.000 ljudi in okrog odločili za sodelovanje v projektu LEA 2011, • Obrnite se na svoj kontakt LEA ali kadrovski oddelek. 50.000 zaposlenih je tudi delničarjev zahvalil za izkazano zaupanje v solidnost Pomembne informacije, ki jih preberite Skupine. To pomeni, da so zaposleni Skupine in v njen bodoči razvoj. Izrazil je Ta brošura je povzetek informacij o načrtu LEA 2011, ki jih je posredovala skupina Lafarge. Priporočamo, da za podrobnejše informacije, ki veljajo za vašo državo, preberete lokalno prilogo, priloženo tej brošuri. lastniki malo manj kot 2 % celotne Skupine. prepričanje, da povezovanje čim večjega Vrednostnih papirjev, ponujenih v odkup v tej ponudbi, ni priporočila nobena vladna komisija za vrednostne papirje ali regulativni organ. Prav tako ti organi niso potrdili verodostojnosti ali ugotovili ustreznosti tega Želja in namen vodstva Skupine je, da se števila sodelavcev s kapitalom Skupine dokumenta ali katerih koli drugih gradiv, ki so vam poslani ali dani na voljo v zvezi s to ponudbo, razen za države, v katerih se po potrebi zahteva soglasje. Niti Lafarge, niti vaš delodajalec, niti kateri koli povezani odstotek lastništva zaposlenih poveča, zato predstavlja prednost zanjo ter odločenost, da delodajalec ne nudijo naložbenega svetovanja v zvezi s to ponudbo. Naložba je osebna odločitev, ki jo morate sprejeti sami, upoštevajoč svoja finančna sredstva, naložbene cilje, osebni davčni položaj in vse druge Odkrijte nov bodo tovrstni delniški načrti za zaposlene bomo na podlagi sprejetih obveznosti skupno naložbene možnosti, ki jih imate na voljo. V zvezi s tem vam priporočamo, da razmislite o razpršitvi svojega naložbenega portfelja in tako poskrbite, da tveganje, ki ga prevzemate, ni preveč osredotočeno na posamezno naložbo. delniški načrt za zaposlene 2011 Podatki o skupini Lafarge, ki so predstavljeni v tej v Skupini izvajali bolj pogosto oz. vsaki dve ustvarili pogoje za bodoče uspehe.  brošuri, so le povzetek. Preden se odločite za naložbo v ta načrt, vam svetujemo, da si preberete zadnje Lafargeovo letno poročilo in njegove dopolnitve. V njih boste našli pomembne informacije v zvezi z dejavnostmi, leti. upravo, strategijo, finančnimi rezultati in računovodskimi izkazi skupine kot tudi informacije v zvezi s tveganji, s katerimi se spopada. Te in druge finančne informacije so na voljo v angleškem oziroma francoskem jeziku na V letošnjem letu je bil delniški načrt naši spletni strani na naslovu www.lafarge.com. zaposlenim ponujen v 65 državah in za vpis oz. nakup delnic se je odločilo 43,8 % vseh zaposlenih, kar je v skupnem številu © Lafarge Media Library - 40_SL v danih okoliščinah velik uspeh. LAFARGE DELNIŠKI NAČrT 61, rue des Belles-Feuilles, BP 40 75782 Paris Cedex 16, France Tel.: +33 1 44 34 11 11 Fas: +33 1 44 34 12 00 Povečati odstotek lastnišva www.lafarge.com zaposlenih. SVN_BRO40_SL_LEA2011.indd 1-Sec1:2 22/02/11 15:30:18 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 15
 • 16. NAŠE DELO DIVJIH ODLAGALIŠČ JE V NAŠEM OKOLJU ŠE VEDNO VELIKO Cementarji smo v juliju očistili štiri in tako poskrbeli za štiri zelene točke namesto črnih na zgornjem zemljevidu. Vir slike: register divjih odlagališč, Geopedia. SODELOVANJE PrI NADALJEVANJU PrOJEKTA očistimo slovenijo v enem dnevu v trbovljah V letošnjem marcu je Društvo Ekologi brez meja organiziralo popis divjih odlagališč, pri katerem so sodelovali tudi v občini Trbovlje. Divjih odlagališč je, kljub izredno odmevni in uspešni lanskoletni čistilni akciji, tudi v Trbovljah še vedno ogromno. Kar pa ne ustavi posameznikov v Trbovljah, ki pomagamo pri sanaciji sedanjega stanja in ekološkem ozaveščanju domačinov, ter tako spreminjamo naš odnos do okolja. Trboveljski cementarji smo se akciji z veseljem pridružili že v lanskem letu, ko smo očistili dva predela Trbovelj. Lotili smo se okolice parkirišča pri železniški postaji v Trbovljah in okolice v kamnolomu Plesko. Odstranili smo dobrih 20 m3³ odpadkov – od plastenk, vrečk, praznih sodov, kosovnih odpadkov, pa do avtomobilskih in tovornih gum, jih ustrezno sortirali na mestu samem ter dostavili v zbirni center na Neži v Trbovljah, kjer so za odpadke strokovno poskrbeli. V letošnjem letu smo z akcijo nadaljevali. V juliju smo očistili štiri divja odlagališča v Trbovljah, v bližini našega kamnoloma na Pleskem. MED ČIŠČENJEM DIVJEGA ODLAGALIŠČA Zakaj bi nekdo v naravo in ne na deponijo odložil toliko odpadkov, je težko Med odpadki, ki smo jih prepeljali na za njih predvideno mesto, so razumeti. prevladovale gume tovornih vozil, iz narave pa smo na deponijo prepeljali celo zapuščeno osebno vozilo. Vse to seveda v upanju, da bodo v prihodnje tovrstni odpadki končali na za njih predvidenih mestih in ne v naravi. Ter seveda v želji narediti Trbovlje lepše za vse nas, ki tukaj živimo.  Več o tem, kaj lahko postorite tudi sami, pa na povezavah: http://www.ocistimo.si/ http://register.ocistimo.si/RegisterdivjihOdlagalisc/ http://jpotrpin-ocistitrb.posterous.com/ IZ NArAVE POTEGNILI CELO ZAPUŠČENO VOZILO Da smo uspeli iz gozda potegniti "jugeca" in ga prepeljati na deponijo, smo si pomagali z težko mehanizacijo. STRAN 16 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 17. izobraževanje za EVrOPSKI SVET DELAVCEV upravljanje z mobilno izobraževalno košaro srečanje V mesecu maju letos smo s pomočjo podjetja PrOTrANS d.o.o. iz Tako kot lani je tudi letos potekalo srečanje predstavnikov Ljubljane izvedli izobraževanja za upravljanje z mobilno košaro. evropskega sveta delavcev v Parizu. V zadnjih dneh maja se nas Prisotnih je bilo devetnajst kandidatov s področja tovarne in je zbralo kar 28. Prišli smo predstavniki Lafargea iz različnih držav kamnoloma, za katere smo smatrali, da lahko zapolnijo potrebe (romunije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije, Poljske, Češke, Anglije posameznih del na višini. Vsi kandidati so bili predhodno zdravstveno in Slovenije) ter različnih divizij (cement, beton, agregati in gips). pregledani in potrjeni kot sposobni za tovrstna dela. Prvi dan je bil pomemben zaradi poročila o delu EWC v letu 2010, Izobraževanje je potekalo dva dni, in sicer v dveh delih: teoretičnem, ki ga je predstavil predsednik Eric Brassard, zanimivo je bilo tudi kjer so bili prisotni vsi udeleženci hkrati, in praktičnem, ki je potekal v poročilo o delu skupine za zdravje ljudi na delovnih mestih, ki ga je dveh skupinah. Pri izobraževanju je bil poudarek predvsem na varstvu pripravil Adrian Marinescu. pri delu, ker je iz ocene tveganja znano, da je prav delo na višini Drugi dan srečanja je potekalo naše izobraževanje o delu EWC, ki ga ocenjeno z zelo visoko stopnjo nevarnosti. Kandidati so se seznanili je pripravil ETUI (evropski sindikalni inštitut). Sprejeta je bila namreč z ukrepi in opozorili, kako postopati v posameznih primerih, da delo nova direktiva, ki omogoča delavcem pravočasno informiranje s opravijo tehnično brezhibno, predvsem pa varno. strani delodajalca in skupno posvetovanje. V vsakem primeru mora biti evropska zakonodaja povezana z nacionalno (v vseh državah do Ker je delo z mobilno košaro tehnično zelo zahtevno in istočasno zelo tega še ni prišlo). Ta dan je bil pomemben tudi za pripravo vprašanj nevarno, je potrebno upoštevati naslednje: vodstvu Skupine Lafarge. • uporabnik mora imeti IPAF certifikat – usposobljenost za mobilno Tretji dan je bil za nas najbolj pomemben, saj se je seje EWC košaro udeležil predsednik Skupine Lafarge Bruno Lafont s svojo ekipo. • zdravstvena sposobnost za delo na višini Skupaj so predstavili strategijo o varstvu in zdravju pri delu, vizijo • izdelati oceno tveganja za naslednje leto in povezavo Lafarge – Anglo American v Angliji • pridobiti od pooblaščene osebe dovoljenje za delo na višini ter strateško partnerstvo holdinga Lafarge – Strabag. Tu je, poleg • izdelati plan reševanja v primeru obvisitve delavca iz košare obeh avstrijskih cementarn, češke in nove madžarske cementarne, • korektno izvajanje varnostnih ukrepov med delom. prisotna tudi naša tovarna. Na vprašanje, ali lahko nova cementarna, ki jo gradi holding na Madžarskem, povzroči zaprtje Izobraževanje je potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Na praktičnem naše tovarne v Trbovljah, je Bruno Lafont odgovoril, da holding na delu je lahko vsakdo preizkusil delovanje naprave in prepoznal razliko to nima vpliva. Vprašanje smo postavili zato, ker smo trenutno med delom na trdnih tleh in delom v mobilni – majavi košari, ko si brez dovoljenja za uporabo alternativnih goriv, program Simphony odvisen od lastnih odločitev. (prodaja avstrijskega cementa v Sloveniji) še vedno poteka, z Vsi usposobljeni kandidati prejmejo Certifikat IPAF, kot dokazilo madžarskim cementom (cementarna Pecs je blizu hrvaške meje) usposobljenosti upravljanja z mobilno košaro do višine 40 metrov.  pa lahko izgubimo tudi tržni delež na Hrvaškem. Z odgovorom, da so za hrvaški trg pomembne nove Strabag betonarne (s slovenskim Milan Hribšek cementom) smo bili zadovoljni in ga na ta način posredujem tudi vodstvu naše tovarne. V poznih večernih urah sem Pariz zapustila in se v zgodnjih jutranjih urah vrnila v domovino. Srečanje je bilo zame pomembno, saj je komunikacija s predstavniki EWC iz drugih tovarn Skupine Lafarge na visokem nivoju - v naši tovarni jo namreč še vedno pogrešam.  MOBILNA KOŠArA Delo z njo je tehnično zelo zahtevno. Desa Petrič 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 17
 • 18. NAŠI LJUDJE Naši jubilanti ZA ZASLUŽENI ODDIH (od maja do julija) Počitniške kapacitete 30 let dela: Magda Klopčič Tudi letos lahko zaposleni za zasluženi okolici Bohinjskega jezera, kjer imajo na Boris Poglajen počitek koristijo počitniške kapacitete naše voljo dve lepo urejeni garsonjeri, in sicer družbe, ki so na voljo na kar nekaj prijetnih eno v prekrasnem naselju hišic, zgrajenih Jubilantoma iskreno čestitamo!  lokacijah, in sicer na morju ali ob jezeru. v alpskem slogu s trgovino, informacijskim Trenutno imamo dve lepo ohranjeni prikolici centrom, zdravstvenim domom in otroškim v avtokampu Stelamaris v Umagu ter dve igriščem v bližini. Druga garsonjera se nahaja prikolici v parku Umag. Vse štiri prikolice v naselju Stara Fužina v stanovanjskem bloku rešitev nagradne križanke iz prejšnje so v dobrem stanju. Za to poskrbi Sindikat s prijaznimi sostanovalci. številke LC tima: s svojimi sredstvi pred pričetkom poletne ČE JE APrIL DEŽEVEN, KMET NE BO sezone, ko prikolice postavi, očisti in dokupi V poletni sezoni (od 20. 6. do 31. 8.) so vse rEVEN stvari, ki so zaradi dotrajanosti potrebne prikolice polno zasedene, kar pomeni, da so zamenjave. zaposleni zadovoljni s ponudbo in lokacijami Nagrado prejmejo: letovanja. Prav tako so zaposleni zadovoljni Nekateri zaposleni, ki jim vročina na plažah s počitnikovanjem v obeh garsonjerah, še 1. nagrada: pulover s kapuco Lafarge ni preveč po godu, se odločijo za oddih v posebno v času zimske sezone, saj je v bližnji Jaša Hrovat, Cankarjev trg 20, Zagorje okolici kar nekaj smučišč in nešteto možnosti za prijetno preživljanje idiličnih zimskih dni. 2. nagrada: 2 x slamnik Lafarge LETOVANJE V UMAGU Kampiranje v prijetni senci. Janez Pristav, Sallaumines 4, Trbovlje Vsi, ki koristijo tovarniške počitniške Marjan Hladnik, Čeče 98, Hrastnik kapacitete preživijo svoj dopust z minimalnimi stroški po »sindikalni« ceni z možnostjo 3. nagrada: termo skodelica Lafarge plačila na tri obroke. Tudi v bodoče se bomo Stanko Vidmar, Lafarge Transport tako družba kot Sindikat trudili, da se bodo Joža Pečarič, Sallaumines 10/a, Trbovlje zaposleni zadovoljni vračali na letovanje v Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12/b, Šentjanž naše prikolice in garsonjere. Nagrade bomo poslali po pošti. Mogoče še podatek, da v primeru nezasedenih počitniških kapacitet ponudimo Čestitamo! možnost oddiha tudi našim upokojencem ali pa otrokom naših zaposlenih.  ANKETA V anketi tokratnega LC Tima, ki je poletno obarvan, smo naše zaposlene spraševali o dopustu. S fotoaparatom smo jih presenetili na srečanju ob mesecu varnosti v kamnolomu Plesko, in tokrat za spremembo ujeli tudi zaposlene iz Apnenca, ki so na srečanje prišli s kolesi. robi Bešenič, proizvodni delavec, Zvonko Lamper, upravljavec mobilne apnenec: mehanizacije: »Jutri grem na Korčulo. Ljubše mi je dopustovanje »Konec julija načrtujem dopust v hribih. S na morju. Hribi so v redu, ampak morje je pa le soprogo bova planinarila od koče do koče, od morje. Tudi kolo sem že vzel s seboj na dopust, Mojstrane, čez Triglav do Bohinja. Nahrbtnik ampak se ni najbolj obneslo. Kolesarim raje na rame in greva. Tak dopust nama je obema doma.« zelo všeč. Že lani sva ga podobno preživela in ga bova letos ponovila.« aleš Jazbinšek, proizvodni delavec, cveto Plevel, vodja proizvodnje, apnenec: apnenec: »Letos bomo šli verjetno v apartma na otok Pag »Vsa leta hodiva s soprogo letovat na Cres z družino in družinskimi prijatelji. V glavnem in sicer v hotel. Bova pa letos koristila tudi hodimo na hrvaško obalo. Če sem doma cementarniško prikolico v Umagu. Ker sem že rad aktiven, pa si na dopustu rad privoščim malo razvajen, se bojim, da me bo v kampu zasluženi počitek.« hitro začela motiti prevelika gneča pred tuši ali umivalniki za pomivanje posode. Tudi v hribe rad grem, včasih tudi s kolesom.« STRAN 18 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011