Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan tindakan strategik kokurikulum

220 views

Published on

PRANCANGAN

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan tindakan strategik kokurikulum

  1. 1. 4.5 Pelan Strategik Berdasarkan isu, matlamat, objektif, KPI serta sasaran yang dikenalpasti, satu pelan strategic disediakan seperti Jadual di bawah. Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi Pelaksanaan 2016 2017 2018 1. Masih ramai murid tidak menguasai fakta asas. 2. Masih ramai murid lemah dalam penyelesaian masalah harian matematik. 3. Ramai murid tidak bermotivasi untuk mempelajari Matematik 1. Meningkatkan penguasaan murid dalam fakta asas matematik. 2. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah harian rutin dan non rutin. 3. Meningkatkan motivasi dan kesedaran murid terhadap kepentingan matematik dalam kehidupan seharian. 1. Murid –murid dapat menguasai fakta asas matematik dengan baik. 2. Murid-murid dapat menyelesaikan sesuatu penyelesaian masalah harian matematik dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 langkah penyelesaian. 3. Murid-murid meminati dan suka mempelajari matematik. 1. Bilangan pencapaian cemerlang dalam ujian fakta asas meningkat. 2. Bilangan murid lulus dalam ujian penyelesaian masalah bertambah. 3. Peningkatan murid meminati, suka belajar matematik dan pertambahan bilangan murid lulus dalam ujian dan peperiksaan penggal. 50% 40% 40% 75% 70% 70% 100% 90% 100%
  2. 2. Analisis SWOT KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1. Mempunyai tenaga pengajar dalam opsyen matematik yang mencukupi. S2. 3 Orang guru matematik adalah berpengalaman mengajar matematik dan mempunyai ijazah. S3. Guru Besar berkomitmen tinggi. S4. Mempunyai Penolong-Penolong Kanan yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi. S5. Kehadiran murid ke sekolah secara purata dalam tempoh sebulan adalah 95%. W1. Pengurusan panitia berada dalam tahap sederhana. W2. Capaian internet lemah. W3. Guru-guru sering menghadiri kursus, taklimat, bengkel dan mesyuarat semasa waktu persekolahan. W4. Tidak ada makmal komputer. PELUANG (O) ANCAMAN (T) O1. PIBG sentiasa memberi sokongan, kerjasama dalam bentuk tenaga dan sedikit sumbangan kewangan bagi menjayakan program sekolah. O2. Bimbingan mentor sekolah SIP Partner dan SIC+ sangat baik. O3. Hubungan rapat dengan agensi luar seperti pihak Kesihatan, Klinik Pergigian, Polis dan Bomba. O4. 50% murid tinggal agak dekat dengan sekolah. T1. Lokasi sekolah dengan Pejabat Pelajaran Daerah dan Pekan jauh. T2. Agak sukar untuk mendapatkan kenderaan ke PPD dan Pekan. T3. Tahap ekonomi ibu bapa murid secara puratanya agak sederhana.
  3. 3. TOWS Matriks Persekitaran Dalaman Persekitaran Luaran Kekuatan ( S ) – S1. Guru Besar berkomitmen tinggi. S2. Mempunyai tenaga pengajar dalam opsyen matematik yang mencukupi. .S3. 3 Orang guru matematik adalah berpengalaman mengajar matematik dan mempunyai ijazah S4. Mempunyai Penolong-Penolong Kanan yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi. S5. Kehadiran murid ke sekolah secara purata dalam tempoh sebulan adalah 95%. Kelemahan ( W ) – W1. Pengurusan panitia berada dalam tahap sederhana. W2. Capaian internet lemah. W3. Guru-guru sering menghadiri kursus, taklimat, bengkel dan mesyuarat semasa waktu persekolahan. W4. Tidak ada makmal komputer. W5. Ramai murid tidak menyiapkan kerja rumah dan tugasan yang diberikan oleh guru. W6. Murid-murid kurang membaca. Peluang ( O ) – O1. PIBG sentiasa memberi sokongan, kerjasama dalam bentuk tenaga dan sedikit sumbangan kewangan bagi menjayakan program sekolah. O2. Bimbingan mentor sekolah (PPD), SIP Partner dan SIC+ sangat baik. O3. Hubungan rapat dengan agensi luar seperti pihak Kesihatan, Klinik Pergigian, Polis dan Bomba. O4. 50% murid tinggal agak dekat dengan sekolah. Strategi S + O S1+S2+S3+S5+O1+04 Melaksanakan program Bantu Selia PdP dan PLC untuk memantapkan PdP dalam kelas. Strategi W – O W1+W2+O1+O2 Kursus pengurusan fail Panitia dan pelaksanaan aktiviti panitia. Ancaman ( T ) – T1. Lokasi sekolah dengan Pejabat Pelajaran Daerah dan Pekan jauh. T2. Agak sukar untuk mendapatkan kenderaan ke PPD dan Pekan. T3. Tahap ekonomi ibu bapa murid secara puratanya agak sederhana. T4. Pembelajaran dirumah tidak terurus dengan baik. Strategi S – T S1+S2+S3+T4 Mengadakan program kelas tambahan selepas waktu persekolahan. Strategi W – T W5+W6+T4 Program SIAPKAN KERJA RUMAH berkumpulan dibawah seliaan ibu bapa pada waktu malam.
  4. 4. Matriks Ranking Jenis Strategi-Strategi Yang Telah Dijana S – O S1 Melaksanakan program Bantu Selia PdP dan PLC untuk memantapkan PdP dalam kelas. W – O S2 Kursus pengurusan fail Panitia dan pelaksanaan aktiviti panitia. S – T S3 Mengadakan program kelas tambahan selepas waktu persekolahan W - T S4 Program SIAPKAN KERJA RUMAH berkumpulan dibawah seliaan ibu bapa pada waktu malam. Skala Likert 1 – Amat Rendah 2 – Rendah 3 – Sederhana 4 – Tinggi 5 – Sangat Tinggi
  5. 5. Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Bil Kriteria Pemilihan Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 01 Tahap kesukaran proses kerja 2 3 3 4 02 Penglibatan dan sokongan guru 4 4 3 3 03 Kesesuaian masa dan waktu 4 4 4 4 04 Sumber kewangan 3 3 3 4 05 Kesesuaian Persekitaran 4 4 4 4 06 Objektif mudah tercapai 3 4 4 4 Jumlah Skor 20 22 21 23 Ulasan Strategi 4 menjadi keutamaan kerana berada di tahap pemberatan yang paling tinggidalam potensi untuk mencapai objektif pembelajaran.
  6. 6. Susunan Strategi Mengikut Keutamaan Bil Keutamaan Strategi 1 2 3 4

×