Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apteekkien lääkitysturvallisuushanke APILA

2,117 views

Published on

Asiantuntijaproviisori Tuula Teinilä, Suomen Apteekkariliitto

Lääketietokeskus, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto: Vale, virhe, väärennös – turvaa potilaalle -seminaari 4.–5. kesäkuuta 2012 Lappeenranta

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apteekkien lääkitysturvallisuushanke APILA

 1. 1. Apteekki lääkehoidon jalääkitysturvallisuuden asiantuntijana Asiantuntijaproviisori Tuula Teinilä Suomen Apteekkariliitto 4.6.2012
 2. 2. P O T IL A S T U R V A L L IS U U S H O ID O N  T U R V A L L IS U U S L Ä Ä K E H O ID O N  T UR V A L L IS UU S   L A IT E T U R V A L L IS UU S H o ito m e n e -­‐ H o ita m is e n   L a i tte id e n te l m ie n tu r v a llis u u s L ä ä k e tu rv a lli -­‐ L ä ä k ity s tu rv a l li-­‐ K ä y ttö t u rv a l -­‐ s uus tu rv a l lis u u s lis u u s tu r v a llis u u s s uus P o ik ke a m a   L ä ä k k e en   L ä ä k ity s p o ik k e a m a   T oim in ta h äi-­‐ P o ik ke a m a   p ro s e s s issa h a itta va ik u tu s la itte e n H oid on • V a k a v a   •T e k e m is e n             ri ö k ä y tö s s ä h a itta va ik u tu s h a itta va ik u tu s s e u ra u s L a ite vika • O d o tta m a to n •T e k e m ä ttä h a itta va ik u tu s jä ttä m is e n  s e u ra u s   S u o ja u k s e t S u oja uk s e t V A A R A T A P A H T UMA L ä h e ltä piti  -­‐ta p a h tu m a H a itta ta p a htum a E i   ha itta a  po tila a lle H a itta  po tila a lle P o tila s va hin k o L ä ä k e v a h in k o Lähde:  Po�las-­‐  ja  lääkehoidon  turvallisuussanasto.  Stakes,  Rohto,  2006  
 3. 3. Apteekki lääkehoidon ja lääkitysturvallisuuden asiantuntijana  Farmasian alan yhteinen lääkitysturvallisuushanke  Hankkeessa ovat mukana olevat organisaatiot o  Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Farmasian oppimiskeskus, Itä- Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
 4. 4. Potilasturvallisuutta taidolla  THL:n koordinoima kansallinen potilasturvallisuusohjelma  Toimijoina terveydenhuollon toimintayksiköt sekä kansallisia kumppaneita o  Valvira, Fimea, Kuntaliitto, Potilasliitto, Potilasvakuutuskeskus, Duodecim-seura, Lääkäriliitto, Sairaanhoitajaliitto, Super, Tehy, Farmasialiitto, Apteekkariliitto, Lääketietokeskus, yliopistot ja terveydenhuollon oppilaitokset, Potilasturvallisuusyhdistys…  www.thl.fi/potilasturvallisuus
 5. 5. Potilasturvallisuutta taidollaOsio 1: Yhdessä riskit haltuun  Jokainen terveydenhuollon ammattihenkilö tietää potilasturvallisuudesta ja ymmärtää, miten se liittyy hänen työhönsä  Potilas on keskeinen osa potilasturvallisuutta. Potilas vaikuttaa omalla aktiivisuudellaan ja käytöksellään turvallisuuteen.Osio 2: Johto johtamaanOsio 3: Taidot karttumaanOsio 4: Toimivat työkalut käytäntöön  Konkreettisia työkaluja terveydenhuollon ammattihenkilöille potilasturvallisuuden edistämiseenOsio 5: Kokemukset ja tiedot kiertoonOsio 6: Ideasta tutkimukseen ja sovellukseen
 6. 6. Lääkehoidon haasteita  Lääkkeiden oikeat käyttötavat  Monilääkitys  Erityisryhmien lääkehoito  Itselääkintä –  Hoidon valinta –  Oikeat käyttötavat
 7. 7. Hankkeen päätavoitteet  Edistää turvallista lääkehoitoa apteekista annettavan hoidon ohjauksen ja seurannan avulla  Lisätä tietoisuutta lääkitysturvallisuudesta osana potilasturvallisuutta sekä vahvistaa apteekin roolia lääkitysturvallisuuden edistäjänä osana terveydenhuoltoa  Kehittää toimintamalleja ja työkaluja lääkehoitoihin liittyvien haittatapahtumien vähentämiseksi avohoidossa  Lisätä apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä lääkitysturvallisuuden edistämiseksi
 8. 8. Hankkeen osatavoitteet  Lääkitysturvallisuutta parantavien työkalujen käyttöönotto apteekeissa  Itsehoitoneuvonnan laadun parantaminen ja saatavuuden lisääminen  Apteekkihenkilökunnan osaamisen lisääminen potilasohjauksessa sekä lääkehoitojen riskien tunnistamisessa ja kokonaisuuksien hallinnassa  Erityisryhmien lääkehoidon tukipalveluiden saatavuuden lisääminen
 9. 9. Hankkeen keskeiset toiminnat  Lääkitysturvallisuutta edistävien työkalujen ja palveluiden tuottaminen  Lääkitysturvallisuudesta ja lääkitysturvallisuutta edistävistä toimintamalleista, työkaluista ja palveluista viestiminen  Lääkitysturvallisuutta edistävä perus- ja täydennyskoulutus  Hankkeen etenemisen seuranta ja raportointi  Lääkitysturvallisuustutkimus
 10. 10. Apteekkien lääkitysturvallisuustyö1)  Apteekin työkalut ja palvelut potilaiden turvallisen lääkehoidon varmistamiseen   Oikea lääke, oikealla annoksella, oikealle potilaalle   Riittävä ja asianmukainen lääkeneuvonta è lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö2)  Apteekin työkalut ja palvelut terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden lääkitysturvallisuuden edistämiseen   Moniammatillinen yhteistyö3)  Apteekin työkalut ja käytännöt sisäisen lääkitysturvallisuustyön edistämiseen
 11. 11. Hankkeen erillisprojektitApteekin Palvelut ja työkalut lääkitysturvallisuuden edistämiseksi Itsehoidon tuki Lääkehoitokokonai- suuden hallinnan Apua erityisryhmille tukipalvelujen kehittäminen
 12. 12. 1. Palvelut ja työkalut lääkitysturvallisuuden edistämiseksiLääkitysturvallisuutta edistävän toimintaympäristön vahvistaminenuusilla työkaluilla ja palveluilla   Apteekin työkalut ja palvelut lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi o  lääkehuollon konsultaatio, lääkehoitosuunnitelman laatimisen tuki, koneellinen annosjakelu, lääkehoidon kokonaisarviointi ja tarkistukset   Apteekin sisäinen lääkitysturvallisuustyö o  lääkitysturvallisuusyhdyshenkilö apteekkeihin o  lääkitysturvallisuuden itsearviointi, lääkityspoikkeamien raportointi     Apteekkien tietojärjestelmien edelleen kehittäminen o  potilastietojen seurannan mahdollisuus apteekissa o  rajapinnat kansallisiin terveydenhuollon järjestelmiin
 13. 13. 2. Itsehoidon tukiEdistetään apteekista annettavan itsehoitoneuvonnan laatua jasaatavuutta   Varmista valintasi –teemakampanjat   Neljä teemaa vuodessa   Vuoden 2012 teemat:   Kipu, intiimivaivat, terveys ja hyvinvointi sekä kuivat silmät ja kuiva suu   Teemoissa kolme näkökulmaa   Apteekin ammatillista osaaminen   Terveyspoliittinen   Apteekin toiminta   Itsehoitolääkeneuvonnan itsearviointi   Itsehoidon hoitosuosituksen (vrt. Käypä hoito –ohjeet)
 14. 14. 3. Lääkehoito- kokonaisuuden hallinnan tukipalvelutParannetaan lääkitysturvallisuutta ottamalla käyttöön lääkehoitojenriskinarviointiin tarkoitettuja työkaluja o  Salko-tietokanta lääkehoitojen arvioinnintueksi o  Toimintatavat Salko-tietokannan hyödyntämiseen o  Koulutusta Salko-tietokannan käytöstä ja lääkityksen tarkistamisesta o  Salko-tietokannan intregrointi apteekkijärjestelmiin, kokonaisarvioinnin työkaluun ym. o  Tietokannan edelleen kehittäminen palvelemaan paremmin apteekkeja ja terveydenhuoltoa o  Lääkehoidon kokonaisarviointi- ja lääkityksen tarkistus -palvelujen edistäminen
 15. 15.   4. Apua erityisryhmille    Parannetaan lääketiedon saatavuutta erityisryhmille o  Kehitysvammaisten lääkeneuvonnan apuvälineet o  Maahanmuuttajien lääkeneuvonnan tuki   Piktogrammiopas o  Ikääntyvien lääketiedon tarpeet ja lähteet
 16. 16. Kiitos!

×