Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viver de Bell-lloc, una heura ben arrelada

309 views

Published on

Crònica de El9 Nou sobre el grup Viver de Bell-lloc amb motiu del seu 30 aniversari.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Viver de Bell-lloc, una heura ben arrelada

  1. 1. 8 EL 9 NOU POLÍTICA I SOCIETATEl grup Viver de Bell-lloc celebra els discapacitat o que pateixen algun tras- situada a tocar de Montseny que es30 anys d’existència aquests dies amb torn mental sever. L’entitat, a través convertirà en residència per a un grupnous projectes per continuar treba- de les fundacions Viver de Bell-lloc de persones. A més, es treballaran lesllant per la inclusió de persones amb i Lluïsa Oller, recuperarà una masia feixes amb agricultura ecològica. Una atenció integral CET Viver de Bell-lloc Asse- gura un lloc de treball a persones amb discapacitat o trastorn mental garantint la seva integració social. Treba- lla en obres i manteniment de jardineria, entorns fores- tals i fluvials, viver d’heures, producció i comercialització d’aliments ecològics agraris i ramaders, vigilància d’apar- caments, manteniment de mobiliari urbà o pintura i senyalització viària. En penja La Tavella, dedicada a l’horta ecològica. Per a la distribució dels productes s’ha creat Eco- grup Aliments Socialment Responsables. Dóna feina a 77 persones. FOTÒGRAF Servei d’ajustament perso- nal i social S’ocupa de donar Un corral per a 500 gallines més Samalús. Es passarà de les 500 gallines com botigues de proximitat, menjadors suport a les persones que que tenien fins ara a un miler. La pro- de centres educatius o cooperatives de treballen al Centre Especial Cànoves i Samalús ducció d’ous es reparteix a través de les consumidors. Cada divendres de les 11 de Treball de Viver de Bell- La Tavella doblarà la capacitat del galli- cistelles de productes ecològics però del matí a les 3 de la tarda també fan lloc a través d’un programa ner que té a la finca situada a Cànoves i també amb altres canals de distribució venda directa a la mateixa finca. d’atenció individualitzada. Llar-residència Bell-llocViver de Bell-lloc reobre una masia Ofereix un servei residencial a 16 persones amb discapaci- tat intel·lectual que necessi- ten un lloc de residència perde Fogars per a conreus i residència l’absència de familiars o per manca de recursos socials i econòmics. Pertany a la Fun- dació Lluïsa Oller.Viver de Bell-lloc celebra 30 anys de vida amb nous projectes per a la integració de discapacitats Servei de vida indepen- dent Vinculat també a laCardedeu tenim a Cardedeu”, apunta. discapacitats físiques (5) lectius. Vetllem perquè Fundació Lluïsa Oller, aquest Per gestionar l’espai forestal, que fan feines de jardine- tinguin un lloc de treball servei assisteix persones queFerran Polo es tirarà endavant un ramat ria o agricultura ecològica, adequat a les seves necessi- viuen en el seu propi habitat-Viver de Bell-lloc ultima la de cabres. entre d’altres. A banda, hi ha tats”, explica l’actual gerent ge o en una llar compartidarecuperació de l’activitat El grup Viver de Bell-lloc un equip d’especialistes de de Viver de Bell-lloc. amb un petit grup. En formaagrària a la finca de Can Llu- celebra 30 anys de vida suport a aquestes persones La iniciativa de Can Lluís part el pis de Cardedeu on hiís, situada a tocar del nucli aquest 2013. Actualment, format per una trentena de s’afegirà a la que ja estan viuen quatre treballadoresurbà de Montseny però en dóna feina a 77 persones persones més. “El nostre tirant endavant a Can Sala, a del grup.terme de Fogars. L’objectiu entre persones amb discapa- objectiu és aconseguir una Santa Maria de Palautordera,és convertir aquesta masia citat mental (50), trastorns vida el més normalitzada on hi ha conreus per a La Servei d’acollida i orienta-en el lloc de residència per a mentals (22) i persones amb possible per a aquests col· Tavella. Aquesta plataforma ció Atén la demanda de lesun grup de persones amb dis- de distribució de cistelles de persones que s’interessencapacitat o trastorns mentals.“Repetirem l’experiència del Un ramat de cabres productes ecològics té ja 900 clients a qui es fa un repar- pels diversos recursos que ofereix l’entitat.pis de Cardedeu on viuen ungrup de quatre noies amb un amb micromecenatge timent mensual. L’objectiu per a aquest 2013 és arribar Servei de formació ocu-monitor”, comenta Carlos als 1.400 clients. Una altra pacional Especialitzat enSopeña, gerent de Viver de F.P. línia que Viver de Bell-lloc programes de formació per aBell-lloc. Viver de Bell-lloc ha posat en marxa aquesta setmana una vol potenciar ara és el treball persones amb discapacitat o Els inquilins de Can Llu- acció de micromecenatge per finançar la creació d’un ramat de persones amb discapacitat trastorns mentals severs.ís s’encarregaran d’anar de cabres per a les finques que la fundació té a Santa Maria o trastorns mentals dins derecuperant les antigues de Palautordera i Montseny. El projecte preveu l’elaboració l’empresa ordinària. Actual- Servei d’inserció labo-feixes de conreu que hi ha de formatges de cabra i altres derivats làctics, la neteja de ment, ja hi ha un grup d’em- ral Té cura de la integracióal voltant de la masia –unes sotabosc en espais del Parc Natural del Montseny o la prepa- pleats que treballen al ferro- d’aquests dos col·lectius al13 hectàrees– i gestionar ració del bestiar per a la cria. Viver de Bell-lloc espera recollir veller Ferimet, a Granollers, mercat ordinari de treball.l’espai forestal de la finca, un mínim de 3.000 euros a través de la plataforma Goteo. en una línia de triatge.que en total té unes 40 ha. org. Aquests diners han de servir per pagar la inversió inicial: A l’abril, Viver de Bell-lloc Associació Viver de Bell-Els productes agraris que en compra del bestiar o la construcció dels tancats, entre d’al- farà un acte per celebrar els llocPromou accions de parti-sorgeixin es comercialitzaran tres. L’acció beneficiarà persones amb discapacitat mental 30 anys amb la presència del cipació activa de les personesa través de La Tavella i les o trastorn mental sever creant nous llocs de treball. Aquest conseller d’Empresa i Ocu- amb discapacitat o trastornsseves cistelles ecològiques. dimecres, l’entitat havia sumat ja 145 euros a partir de nou pació, Felip Puig. També s’hi mentals. Ofereix serveis“La finca està a 700 metres aportacions. Viver de Bell-lloc ofereix una visita a les seves presentarà el Pla Estratègic d’oci i de voluntariat per ai ens dóna unes opcions de instal·lacions a les persones que donin 20 euros o descomptes que defineix les línies d’acció persones que volen partici-conreu diferents de les que en les cistelles de La Tavella aportant-ne 50. dels propers anys. par en activitats de suport. Dijous, 28 de març de 2013
  2. 2. EL 9 NOU POLÍTICA I SOCIETAT 30 anys de Viver de Bell-lloc 9 no hi havia cap viver de la zona que només fes heura”, explica Manel Palou, que va incorporar-se a Viver de Bell- lloc com a director gerent l’any 1990 i hi ha estat fins al desembre de 2012. “L’heura era una plantació senzilla però que genera més feina i ens permetia tenir més per- sonal ocupat. Vam trobar ben bé el producte que necessità- vem”, afegeix Palou. L’any 1991, Viver de Bell-lloc va voler fer un pas més. “Vam pensar que calia ampliar l’activitat amb elAlguns dels nois que van començar a treballar a Viver de Bell-lloc l’any 1983 El conreu de l’heura, que ha estat l’especialitat del Viver, en una foto de 1995 manteniment de jardineria”, comenta Palou. Aquella deci- sió es va convertir en realitat “Granollers va ser el primer client en jardineria i va ser molt important” el 18 de novembre de 1991. Aquell dia, un primer grup de persones amb discapacitat va començar a treballar en el manteniment de la jardineria del cementiri de Granollers i d’altres espais de la Font Ver- da. “Granollers va ser el nos-Un dinar amb treballadors de la fundació i monitors de l’any 1995 Un dels grups que treballa en el manteniment de zones verdes l’any 2006 tre primer client i va ser molt emblemàtic. Si GranollersUna heura ben arrelada confiava en nosaltres era fàcil que altres ajuntaments també ho fessin”, diu Palou. La introducció de la jardine-Viver de Bell-lloc va especialitzar-se en el conreu d’heura per incrementar els llocs de treball ria també va obrir Viver de Bell-lloc a la comarca perquè, fins aquell moment, la majo-Cardedeu ria dels alumnes venien del centre de Sant Fost vinculatF.P. a l’Ajuntament de Barcelona.El Diccionari de l’Institut El nou pas endavant vad’Estudis Catalans defineix arribar amb la creació de Lal’heura com a “liana de la Tavella, que es va instal·larfamília de les araliàcies pro- en uns terrenys de l’Incasòl,veïda d’arrels adventícies a situats en terme de Cànoves.través de les quals s’arrapa “Necessitàvem un altre nego-als arbres i a les parets”. Per ci on el client no fos l’admi-Viver de Bell-lloc, l’heura nistració. Volíem anar direc-és molt més que una planta. tament al client final i perEl seu cultiu ha permès el això vam pensar amb l’agri-creixement d’una iniciativa cultura”, explica. El projectesorgida l’any 1982 d’un grup es va començar a gestar l’anyde pares que volien donar 2000 i va començar a caminaruna opció d’inserció laboral sis anys després. En aquestals seus fills amb discapacitat cas, els va permetre comen-i que, 30 anys després, dóna çar a treballar amb personesfeina a més de 70 persones amb trastorn mental ambamb discapacitat o trastorns el centre de referència de FERRAN POLOmentals a través del conreu Benito Menni. “El treball ésd’heura però també d’horta- un element molt importantlisses ecològiques, el mante- per a les persones amb tras-niment de zones verdes o el “No li faràs tu. Tu li ensenyaràs” rega de la tasca més assistencial. Infermera torn mental”, assegura. Encontrol de zones vermelles de professió, va arrencar aquesta aventura un principi, es va pensar a nod’aparcament. Cardedeu poc després de quedar-se vídua. Oller tenia barrejar els dos col·lectius Viver de Bell-lloc va cons- Lluïsa Oller, de 84 anys, ha estat una peça una germana amb discapacitat i explica que però l’experiència els hatituir-se formalment el 20 de clau en aquests 30 anys de Viver de Bell- sempre l’ha guiat una frase que li va dir el demostrat que els dos col·març de 1983 i va començar a lloc. Hi va treballar fins que es va jubilar als seu pare. “No li faràs tu. Tu li ensenyaràs lectius poden treballar ple-caminar el setembre d’aquell 65 anys però ha seguit estretament vincula- fins que ella n’aprengui”. A la foto, Oller gats. “No es tracta de tenir-any amb un grup de sis joves da a l’entitat. De fet, és la presidenta de la amb una imatge del grup de discapacitats i los separats. Es tracta deamb discapacitat que havien fundació que porta el seu nom i que s’encar- treballadors de Viver de Bell-lloc el 1983. tractar cadascú com neces-acabat el procés formatiu en sita”. El treball en insercióun centre situat a Sant Fost laboral ha anat acompanyati vinculat a l’Ajuntament de social de l’antiga Caixa de amb un equip de professio- seguida vam ser 12, 18 i 25”, d’una tasca assistencial ambBarcelona. Aquell grup de Barcelona, que els va cedir nals pagats per la Generali- recorda Oller. Per aquest la creació d’una residència ijoves no havia pogut trobar uns terrenys de conreu al tat. Entre aquestes persones, creixement, va ser clau pisos on viuen persones ambuna sortida laboral com costat de l’antiga escola Bell- hi havia Lluïsa Oller, que l’heura. “La cura dels arbres discapacitat. “No treballemcompanys d’altres generaci- lloc, a Cardedeu. Van comen- era l’encarregada d’ensenyar donava molt poca ocupació per fer verdura. Fem verduraons. El grup de pares es va çar l’activitat viverista amb aquell grup inicial. “Vam perquè generen poca feina. per donar feina a gent que hoposar en contacte amb l’obra el conreu d’arbres i arbustos començar amb 6 però de Aleshores, vam veure que necessita”, apunta Palou. Dijous, 28 de març de 2013

×