Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Fageda. Memòria de Sostenibilitat 2012

El projecte de La Fageda pivota naturalment sobre els tres eixos social, mediambiental i econòmic que conformen una memòria de sostenibilitat. Per la seva mateixa raó de ser, La Fageda ha apostat i aposta per la responsabilitat social corporativa (RSC).

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La Fageda. Memòria de Sostenibilitat 2012

 1. 1. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 31/12/2012 La Fageda, SCCL · Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa · Fundació Sentit 30 anys després de la seva creació, La Fageda és un sòlid projecte social que gràcies a haver sabut impulsar un projecte empresarial ofereix un treball digne a les persones de la Garrotxa amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental crònica. L’arrelament i força del projecte, que s’ha basat sempre en el respecte a les persones, els animals i l’entorn, s’han concretat en la millora de la qualitat de vida d’aquests col·lectius, en la creació d’una marca que enorgulleix al grup per la notorietat que ha pres en un mercat tant competitiu i en l’impuls constant a noves iniciatives per assegurar-ne la seva perdurabilitat.
 2. 2. La Fageda. Memòria de sostenibilitat Contingut 1. ASPECTES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ ...........................................................3 1.1. Declaració de la Direcció .................................................................................................. 3 1.2. Descripció dels principals impactes, riscs i oportunitats .............................................. 4 1.3. Nom de l’organització i dades bàsiques ....................................................................... 5 1.4. ..... Principals activitats, productes i/o serveis i variacions significatives....................6 ACTIVITATS PRODUCTIVES .......................................................................................................... 6 ACTIVITATS ASSISTENCIALS ........................................................................................................ 7 1.5. Organigrama de l’organització....................................................................................... 9 1.6. Seu fiscal i centres de treball ........................................................................................... 9 1.7. Nombre de països on opera l’organització................................................................... 9 1.8. Propietat i forma jurídica .................................................................................................. 9 La Fageda, SCCL ......................................................................................................................... 10 Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa (FPSAG) ................................ 11 Fundació Privada Sentit ............................................................................................................. 11 1.9. Mercats on opera l’organització.................................................................................... 11 1.10. Dimensions de l’organització: estructura, persones i negoci per activitats ............ 12 1.11. Canvis significatius produïts durant el 2012 ............................................................... 20 1.12. Premis i reconeixements................................................................................................... 20 1.13. Multes i sancions ................................................................................................................ 20 1.14. Criteris en la confecció de la memòria ......................................................................... 21 VECTOR ECONÒMIC.....................................................................................................22 2. US DE RECURSOS LOCALS .....................................................................................22 3. GESTIÓ EMPRESARIAL ...........................................................................................22 4. SISTEMES DE GESTIÓ .............................................................................................23 5. MÀRQUETING RESPONSABLE ...............................................................................24 6. NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ .........................................................28 7. INNOVACIÓ ...........................................................................................................29 OBJECTIUS DE MILLORA DEL VECTOR ECONÒMIC......................................................29 VECTOR AMBIENTAL ....................................................................................................30 8. POLÍTICA AMBIENTAL ...........................................................................................30 9. GESTIÓ DE L’AIGUA ...............................................................................................30 10. RESIDUS ...............................................................................................................31 11. GESTIÓ DE L’ENERGIA .........................................................................................32 Pàgina 1
 3. 3. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 12. CONTAMINACIÓ DEL SÒL ...................................................................................32 13. CONTAMINACIÓ DE L’AIRE .................................................................................32 14. INTEGRACIÓ AMBIENTAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES .................32 15. INNOVACIÓ AMBIENTAL .....................................................................................33 16. INTEGRACIÓ DE L’ENTORN .................................................................................33 17. CONSERVACIÓ DE L’ENTORN..............................................................................34 OBJECTIUS DE MILLORA DEL VECTOR AMBIENTAL .....................................................34 VECTOR SOCIAL ...........................................................................................................37 18. GRUPS D’INTERÈS ................................................................................................35 19. CONDICIONS SOCIOLABORALS DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES .37 20. PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES ...........................................38 21. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ..............................................................................39 22. FORMACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES ...............................................40 23. COMUNITAT ........................................................................................................40 24. COOPERACIÓ INTEREMPRESARIAL ....................................................................41 25. SATISFACCIÓ DEL COL·LECTIU CLIENT ................................................................41 26. EMPRESES PROVEÏDORES....................................................................................42 27. COMPETÈNCIA ....................................................................................................43 OBJECTIUS DE MILLORA DEL VECTORI SOCIAL ...........................................................43 QÜESTIONARI D’OPINIÓ ..............................................................................................44 Pàgina 2
 4. 4. La Fageda. Memòria de sostenibilitat La Fageda. Memòria de sostenibilitat L A FA G E DA , S C C L · F U N DAC I Ó D E S E RV E I S A S S I S T E N C I A L S D E L A G A R RO T X A · F U N DAC I Ó S E N T I T 1. ASPECTES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ 1.1. Declaració de la Direcció L’any 2012 va coincidir amb el trentè aniversari de la Fageda. Tres dècades després de la seva creació, aquesta organització, que ja va néixer amb el ferm compromís de ser un projecte social per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental severa de la Garrotxa, ha esdevingut no només un referent en aquest àmbit, sinó també en el món empresarial. Aquest compromís d’origen social és de fet la mateixa essència de la Fageda, l’objectiu que marca totes les actuacions de l’organització i que va alineat sempre amb la política econòmica i mediambiental que defineix un projecte de sostenibilitat i per extensió de Responsabilitat Social Corporativa. Sota el grup Fageda s’hi apleguen prop de tres-centes persones i tres entitats: la cooperativa que desenvolupa les activitats productives, la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa, responsable dels serveis d’allotjament, activitats terapèutiques, d’integració a la comunitat i d’oci, i la Fundació Sentit, que s’encarrega de prestar els serveis centrals a les societats del grup i que en custodia el patrimoni. El treball dut a terme pel grup i amb el suport i l’ajuda de molts, ha permès complir amb escreix l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’un col·lectiu amb risc d’exclusió, una plena identificació dels professionals amb els valors de l’organització, situar al mercat una marca de reconeguda qualitat i arrelar de manera profunda l’organització en el seu entorn social i natural. Assolit l’objectiu, la Fageda té ara el repte d’assegurar la perdurabilitat del projecte. L’estratègia per aconseguir-ho s’assenta sobre tres fonaments: la competència i plena identificació dels membres dels òrgans de govern amb els valors que han fet de la Fageda el que és, seguir tenint com a brúixola els criteris de sostenibilitat i de respecte a les persones, als animals i a l’entorn, i la rendibilitat de les activitats mercantils, doncs aquests rendiments permeten acomplir els objectius assistencials. Tot plegat ha de portar a l’execució de diversos projectes i iniciatives planificades en funció de la disponibilitat de recursos, dels quals ens destaca un pla urbanístic per reordenar la finca i adaptar-la a les necessitats de futur. El pla farà possible la millora dels equipaments assistencials i l’ampliació de les instal·lacions de la fàbrica de làctics que es durà a terme en diverses fases. Pàgina 3
 5. 5. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.2. Descripció dels principals impactes, riscs i opor tunitats Oportunitats Amenaces En general » Desenvolupament de noves activitats (altres » La crisi fa que baixi el consum. productes i serveis). » Pèrdua de la cultura / el valor de l’esforç. » Ampliar i explotar la nostra notorietat de marca i » Dependència de la voluntat política. social amb aliances a tots els àmbits de La Fageda (grans superfícies, Ajuntaments, etc.). » Expandir La Fageda com a model d’empresa social. » Integració en el territori: la dimensió de la comarca afavoreix les relacions més personals i això té una incidència directa sobre el projecte La Fageda. Assistencial » Arribar a més col·lectius amb risc d’exclusió. » La crisi fa que les Administracions Públiques no puguin donar resposta a les demandes del sector. » Crear el servei de voluntariat. No es materialitzen les lleis. Les AAPP no tenen » Aprofitar l’oferta de més serveis subvencionats. Per diners per pagar el que prometen / el que deuen / exemple, oci (cine, viatges, excursions, etc.). el que estableix la llei. » Entrada d’entitats amb ànim de lucre (ETTs...). » Falta de conscienciació social de la malaltia mental. Làctics » Potenciar canals alternatius fora del mercat minorista (HORECA). » Aprofitar l’estructura de distribució: arribar a clients més petits. » Nous productes làctics. » Aprofitar l’afluència de visites (45.000 visites/any) per fidelitzar els nostres clients. » El nostre segment de consumidors és molt atractiu (poder adquisitiu, fidelitat, etc.). » Expansió a nous mercats de parla catalana. » Incrementar vendes en zones amb baixa presència. » Alt poder de la gran distribució / supermercats (concentració del canal i dels competidors). » Que baixin les comandes per la crisi. Pèrdua de clients. » Quota de mercat petita. » Creixement de les marques blanques. » La competència és tot producte que ocupa un lineal de fred. » Auge dels “discounts”. Granja » Possibilitat de seguir millorar la gestió de la granja. » Desaparició de la Quota lletera i liberalització del mercat. Jardineria » Aprofitant la bona relació que hi ha amb els » Situació econòmica de l’administració local Ajuntaments, ampliar amb nous serveis: neteja i » La construcció d’obra nova es redueix dràsticament. manteniment de mobiliari urbà i neteja forestal. » Entrada de nous possibles competidors (col·lectius en » La biomassa com a nou filó d’ocupació i risc d’exclusió). sostenibilitat ambiental. Horticultura i conserves » Treballar en feines terapèutiques a la mateixa » Molta competència al mercat. finca. » Dificultat de trobar matèria primera de proximitat. » Potencialitat d’un nou mercat. » Gran qualitat i sabor d’aquests nous productes. » La capacitat d’innovar amb aquests nous productes. » Concepte “maridatge”. La possible venda online. Pàgina 4
 6. 6. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.3. Nom de l’organització i dades bàsiques La Fageda, Societat Cooperativa Catalana Limitada Els Casals, s/n 17811 SANTA PAU (Girona) T. 972 68 1010 F. 972 68 1008 Telèfon d’atenció al visitant: 972 681 011 fageda@fageda.com http://www.fageda.com/ NIF: F17063629 Data de creació: 1982 a Olot Fundació privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa Els Casals, s/n 17811 SANTA PAU (Girona) T. 972 68 1010 F. 972 68 1008 NIF: G17535055 Data de creació: 1997 Fundació privada Sentit Els Casals, s/n 17811 SANTA PAU (Girona) T. 972 68 1010 F. 972 68 1008 NIF: G17808247 Data de creació: 2004 Pàgina 5
 7. 7. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.4. Principals activitats, productes i/o serveis i variacions significatives respecte anys anteriors ACTIVITATS PRODUCTIVES JARDINERIA Aquesta secció s’encarrega d’enjardinar i fer el manteniment de zones públiques i privades de la comarca de la Garrotxa, inclòs el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Són clients diversos ajuntaments de la comarca. Està formada per un grup de 22 treballadors amb discapacitat psíquica i/o trastorns mentals, 1 tècnic especialista en jardineria i 8 monitors. HORTICULTURA I MELMELADES Aquesta nova activitat, impulsada el 2012, ha estat el resultat de reorientar el viver de producció de planta autòctona que tenia La Fageda des de l’any 1983 i en evolució negativa els últims anys com a conseqüència dels canvis en la política de reforestació i el clima. La comercialització de melmelades es va iniciar la tardor. La nova secció està integrada per 22 treballadors amb discapacitat psíquica i/o trastorns mentals, 1 encarregat i 2 monitors. Es varen produir 4.732 quilos i la xifra de negoci durant l’últim trimestre de l’any no va ser significativa en trobar-se en una seva fase tant inicial. EXPLOTACIÓ RAMADERA DE VAQUES LLETERES Consisteix en la cura de més de 500 caps de bestiar, uns 200 dels quals són vaques adultes per a la producció de llet i la resta són vedelles joves per a reposició o vaques en situació no productiva. La producció anual actual està situada al voltant dels 2.000.000 de litres, que es destinen a l’elaboració de iogurts i postres làctiques. La granja, catalogada com a explotació agrària prioritària pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, està atesa per 6 treballadors amb discapacitat psíquica i/o trastorns mentals, 1capatàs agrícola i 5 monitors. PLANTA D’ELABORACIÓ DE PRODUCTES LÀCTICS Té com a objectiu la producció de iogurts i postres làctiques d’alta qualitat, a partir de la llet obtinguda en la pròpia granja. La producció el 2012 es va xifrar en 6.334.000 kg de varietats de iogurts i postres làctics. La fabricació i comercialització de productes làctics va experimentar un creixement del 6,71% en euros i un 6,54% en kg. Aquest creixement ve donat especialment pel canal distribució gran consum, amb un augment del 8,64 % en kg. Les instal·lacions de què disposa estan equipades amb avançada tecnologia, i la planta està homologada per la Unió Europea des del seu inici. Aquesta activitat està integrada per 69 treballadors, una biologia, una tècnica en indústries agroalimentàries i departament comercial. Compte, a més a més, amb el suport del personal dels serveis centrals i del departament assistencial. PLANTA D’ELABORACIÓ DE GELATS La producció i comercialització de gelats de llet, iniciada el 2009, va suposar el 2012 una facturació de 312.120 euros. Les vendes van ser de 35.959 kg, un increment del 15% en relació l’any anterior. Actualment la plantilla està formada per 9 persones, 8 treballadors amb discapacitat i 1professional. SERVEI D’ATENCIÓ AL VISITANT El Servei d’Atenció al Visitant va ser objecte durant el 2012 d’una profunda remodelació. Pàgina 6
 8. 8. La Fageda. Memòria de sostenibilitat El servei es va redissenyar tant físicament ( les obres es van iniciar el març i varen acabar el juny) com conceptualment. Els canvis físics van donar un salt qualitatiu a les instal·lacions, més àmplies i més equipades: un nou espai de lleure infantil, una sala equipada amb taules per a les degustacions, una zona de pícnic i un nou magatzem de fred. La remodelació va permetre també fer un salt qualitatiu molt important de cara a la degustació dels productes: des que s’havia creat el SAV al visitant se l’oferia després de la visita, la degustació d’un iogurt o postres ( cremes) i en dates concretes, gelats. Des de mitjan 2012 i en caps de setmana i dies festius, la degustació es va ampliar a gelats i melmelades. Això ha permès doncs millorar el servei donat al visitant i una promoció molt més àmplia dels productes. Tot plegat va dur a l’objectiu final de poder incorporar a l’equip de treball persones amb discapacitat o malaltia mental. Un total de 14 a jornada parcial. També es va incorporar a l’oferta una visita guiada en llengua castellana. Els costos de la inversió realitzada ( contemplada també en el Programa d’Actuació de la Carta Europea de Turisme Sostenible) van implicar l’aplicació d’un preu d’entrada al turisme familiar per a poder sufragar-ne una part. Fins aleshores les visites per a les famílies eren gratuïtes. Les visites guiades de les instal·lacions ramaderes i de fabricació de iogurts i postres lactis, són sempre guiades i prèviament concertades. Durant l’any es van superar de nou els 42.000 visitants, dels quals un 30% són centres educatius, un 55% turisme familiar i la resta col·lectius de diversa índole. ACTIVITATS ASSISTENCIALS SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO) Acull aquelles persones amb una discapacitat psíquica greu i/o trastorns mentals severs amb un certificat de discapacitat igual o superior al 65% que, per les seves dificultats, no tenen una capacitat productiva suficient. Es realitzen activitats d’ajustament personal (estimulació cognitiva, psicomotricitat, expressió corporal, etc.) i d’ocupació terapèutica les quals permeten que els usuaris de STO també puguin participar en alguns processos productius, sempre amb una finalitat terapèutica i pedagògica. Tot, mitjançant l’aplicació de programes individuals. El servei està integrat per un equip de 7 professionals (psicopedagoga, treballadora social, educadores) que donen assistència a 53 persones, entre elles un petit grup de treballadors jubilats de La Fageda. SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA Té com a finalitat oferir un habitatge al col·lectiu de persones discapacitades de la comarca de la Garrotxa que no tenen família o, si la tenen, aquesta no se’n pot fer càrrec. Es té en compte l’atenció integral dels seus 36 usuaris, des dels aspectes relacionals i d’integració en la comunitat, hàbits i oci, fins als higiènicosanitaris. El servei funciona permanentment al llarg de l’any. Tots els serveis compten Pàgina 7
 9. 9. La Fageda. Memòria de sostenibilitat amb un equip de professionals format per psicòlegs, assistent social, educadores, monitores i zeladores. SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR Consisteix en oferir un suport personal a persones que viuen a la seva pròpia casa, en les activitats de la vida diària, amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament i autonomia. S’atenen a una quinzena de persones. SERVEI D’INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT (SIC) Aquest servei consisteix en oferir una atenció integral a aquelles persones de la comarca de la Garrotxa que presenten una discapacitat psíquica i/o malaltia mental crònica per tal d’afavorir la seva integració a nivell laboral i social. El SIC presta atenció a unes 50 persones. Durant l’any 2012, el SIC ha inserit 17 persones a l’empresa ordinària. ACTIVITAT D’OCI I TEMPS LLIURE Ofereix activitats lúdiques a persones de la comarca que presenten alguna discapacitat, amb l’objectiu d’aconseguir la seva integració social, ja sigui a través d’accions individuals o col·lectives, participant de les activitats que ofereix la societat. Funciona els caps de setmana, festius i durant el període estival de vacances, en un local situat al centre de la població d’Olot. Pàgina 8
 10. 10. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.5. Organigrama de l’organització 1.6. Seu fiscal i centres de treball La seu de La Fageda, SCCL, de la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa i de la Fundació Sentit és a Mas Els Casals, s/n, a Santa Pau (Girona). La Fageda ocupa una finca de 15 ha. ubicada al bell mig del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, al terme municipal de Santa Pau (Girona). Per a l’activitat de jardineria, la cooperativa té llogada una nau al polígon Pla de les Mates, al carrer Honorat Vilamanyà, 5-7, d’Olot. Així mateix la Fundació SAG té una residència en propietat al c. Hospici, 9, 2n d’Olot, el dret d’ús indefinit d’un immoble al Pla de Dalt d’Olot com a habitatge i dos pisos més llogats a Olot (c. Hospici, 14) igualment com a llar residència. Finalment, la cooperativa té llogada una nau a Badalona (c. Pintor Roig i Soler, 12, Pol. Ind. Bonavista) per fer-hi la producció de gelats de llet. 1.7. Nombre de països on opera l’organització La Fageda només ven i opera en el mercat català. Això no treu que alguns dels nostres distribuïdors hagin comercialitzat els nostres productes a punts de Menorca, Mallorca i Andorra. 1.8. Propietat i forma jurídica El projecte de La Fageda es va iniciar al voltant de la figura jurídica de Cooperativa de treball. Amb els anys, i a mesura que el projecte s’ha anat desenvolupant i prenent complexitat, s’han creat dues fundacions per millorar-ne la gestió global. Avui, La Fageda està composta per tres entitats jurídiques independents que comparteixen seu social i president. Estan governades pels respectius òrgans Pàgina 9
 11. 11. La Fageda. Memòria de sostenibilitat societaris, però gestionades per una única direcció. Cada entitat respon a unes funcions i necessitats diferents, relacionant-se entre sí a través de convenis i operant com una sola organització. La Cooperativa no participa de forma significativa en cap altra companyia, ni té relació amb entitats amb les quals es pugui establir una relació de grup o associada d’acord amb els requisits establerts a l’art. 42 del Codi de Comerç i a les Normes 13a i 15a de la Tercera Part del Real Decret 1514/2007 d’aprovació del Pla General de Comptabilitat. Per la qual cosa no està obligada a formular els seus comptes anuals consolidats. Dit això, es consideren com entitats vinculades la Fundació Privada Sentit, la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa i l’empresa mercantil Nuevos Sistemas de Cultivo, S.L. Aquesta última societat pertany al 100% a la Fundació Sentit. Està dedicada a la comercialització de safates per a planter forestal i té una activitat reduïda donada la conjuntura actual del mercat del viver. Les 3 entitats jurídiques: PROJECTE FAGEDA COOP. LA FAGEDA FUNDACIÓ SAG FUNDACIÓ SENTIT La Fageda, SCCL La Fageda Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL) és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada a l’any 1982, que té com a finalitat la integració sociolaboral en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa, província de Girona, de les persones que pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs. Es tracta d’una cooperativa de treball associat, amb socis consumidors, que actua en l’àmbit de la iniciativa social i estava formada a 31 de desembre de 2012 per un total de 218 socis, entre els quals hi figuren:  els treballadors de la cooperativa,  els treballadors de les diferents entitats que presten serveis a la cooperativa: Fundació Privada de Serveis Assistencials de La Garrotxa i Fundació Privada Sentit,  els usuaris del Servei Ocupacional i les seves famílies. La Fageda, SCCL està inscrita al Registre de Societats Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, núm. 1384. A nivell administratiu, La Fageda, SCCL està inscrita en el Registre de Centres Especials de Treball amb el número T00044 i gaudeix per tant dels avantatges fiscals i socials que contempla la “Llei d’integració social dels minusvàlids” (LISMI) de 7 d’abril del 1982. Pàgina 10
 12. 12. La Fageda. Memòria de sostenibilitat El Consell Rector de la cooperativa està format per Cristóbal Colón (president), Carme Jordà (secretària), Enrique Núñez de Arenas, Josep Masó, Miquel Vilanova, Antonio López i Ramon Silvestre (vocals). Un cop l’any es reuneix l’Assemblea General de socis. Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa (FPSAG) La FPSAG fou creada l’any 1997 amb l’objectiu de gestionar i desenvolupar els serveis assistencials i atendre les necessitats psicosocials de les persones integrades en el projecte de La Fageda. Tanmateix és titular de les llars residència per als seus treballadors. Un patronat governa i dirigeix la FPSAG. Per voluntat de la mateixa assemblea general de socis, els patrons de la Fundació SAG són els mateixos consellers de la cooperativa. Es troba inscrita al registre de Fundacions (Generalitat de Catalunya), núm. 1194. Fundació Privada Sentit La Fundació Sentit fou creada l’any 2004, i s’encarrega d’oferir aquells serveis necessaris per garantir que la Cooperativa i la FPSAG puguin desenvolupar el seu objectiu. Són serveis a nivell financer, comercial, comunicatiu, administratiu, legal i de gestió global. Tanmateix és titular dels béns immobles i de la marca de la cooperativa, garantint que aquest patrimoni sigui destinat en tot moment a la seva finalitat social. Està inscrita amb el núm. 2032 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Tots els treballadors dels serveis centrals (oficines, atenció al visitant...) pertanyen a la Fundació Sentit. Com en el cas anterior, la Fundació Sentit està governada per un patronat, ajudat per un comitè assessor. El patronat de la Fundació està format per Cristóbal Colón, Carme Jordà, Manel Faus (notari ), Joan Boix (empresari), Lluís Font (professor universitari de comunicació), Josep M. Bonmatí ( empresari), José A. Segarra (professor de direcció d’empreses), José Carlos Eiriz ( empresari) i Rafel Audivert ( advocat). 1.9. Mercats on opera l’organització Actualment els productes lactis, que representen el 88 % de la facturació de la cooperativa, se serveixen a més de 2000 punts de venda de tot Catalunya. Les principals cadenes de supermercats que els subministren són: Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor, Caprabo, Consum, Alcampo, Condis, Eroski, Bon Preu, Supsa (Plus), Mercadona, Sorli Discau, Miquel Alimentació, etc. També es comercialitzen a hospitals, escoles, administracions públiques, residències geriàtriques i altres equipaments socials. Pàgina 11
 13. 13. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.10. Dimensions de l’organització: estructura, persones i el volum de negoci desglossat per activitats Principals magnituds Nombre total de treballadors i persones assistides Persones amb certificat de discapacitat Persones ateses als serveis residencials Facturació en euros Evolució respecte de l’exercici anterior Unitats (vasos de iogurt) produïdes a l’any Caps de bestiar (granja de vaques lleteres) Inversió en euros Persones inserides a altres empreses de la comarca Pàgina 12 31.12.2012 31.12.2011 282 163 53 12.136.648 +5,6% 47.000.000 502 541.000 17 289 161 49 11.531.516 + 7,3% 45.000.000 534 759.432 15
 14. 14. La Fageda. Memòria de sostenibilitat Facturació per seccions Làctics Jardineria Melmelades Ramaderia Servei d'Atenció al Visitant Gelats Transport Menjador Viver Obsequis Altres 2012 10.687.060,00 € 556.942,00 € 47.508,00 € 117.773,00 € 234.327,00 € 298.488,00 € 73.624,00 € 99.824,00 € 1.746,00 € 13.475,00 € 5.879,00 € 12.136.646,00 € 2011 % 10.045.341,00 € 724.436,00 € - € 68.755,00 € 188.091,00 € 278.129,00 € 69.219,00 € 96.840,00 € 832,00 € 59.874,00 € 6,39% -23,12% 71,29% 24,58% 7,32% 6,36% 3,08% 109,86% -77,49% 11.531.517,00 € 5,25% 2012 - Facturació per seccions 1 Làctics 2 Jardineria 3 Melmelades 4 Ramaderia 5 Servei d'Atenció al Visitant 6 Gelats 7 Transport 8 Menjador 9 Viver 10 Obsequis 11 Altres Pàgina 13
 15. 15. La Fageda. Memòria de sostenibilitat LA FAGEDA, S.C.C.L. 31 de diciembre de 2012 Balance al cierre del ejercicio Normas aspec tos c ontables de las soc iedades c ooperativas ACTIVO 31 de diciembre de 2012 Normas aspec tos c ontables de las soc iedades c ooperativas 31/12/12 4.017.478 48.679 7 31/12/11 3.848.748 Notas A. ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible LA FAGEDA, S.C.C.L. Balance al cierre del ejercicio 69.815 31/12/12 A1. Fondos propios 1. Desarrollo 2.791.050 I. Capital 2. Conc esiones 11 4.134.597 3.227.927 Notas A. PATRIMONIO NETO 31/12/11 4.685.315 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1. Capital susc rito c ooperativo 3. Patentes, lic enc ias, marc as y similares 2. (Capital no exigido) 4. Fondo de c omerc io 5. Aplic ac iones informátic as 48.679 II. Reservas 69.815 II. Inmovilizado material 5 1. Terrenos y c onstruc c iones 5 2. Instalac iones téc nic as y otro inmovilizado material 5 3. Inmovilizado en c urso y antic ipos 3.750.683 5 102.037 3.648.647 3.809.034 104.424 3.704.611 911.220 11 1.879.830 2.538.670 828.500 1.710.170 11 436.877 252.380 2.791.050 III. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc ic ios anteriores) IV. Otras aportaciones de socios III. Inversiones inmobiliarias V. Resultado de la Cooperativa (positivo o negativo) 1. Terrenos VII. (Remuneraciones al capital a cuenta y retorno cooperativo a cuenta) 2. Construc c iones VII. Fondos capitalizados IV. Inversiones empresas grupo y asociadas largo plazo 88.334 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A2. Ajuste cambio de valor 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 11 2. Fondo reembolso o ac tualizac ión, reservas estatutarias y otras reservas 7. Otro inmovilizado intangible 11 1. Fondo de reserva obligatorio 7 6. Investigac ión 88.334 9/ 19 I. Activos financieros disponibles para la venta 3. Valores representativos de deuda II. Operaciones de cobertura 4. Derivados III. Activos no corrientes disponibles para la venta 5. Otros ac tivos financ ieros IV. Diferencia de conversión 6. Otras inversiones V. Otros ( Efecto impositivo ) V. Inversiones financieras a largo plazo 9 49.386 50.295 1. Instrumentos de patrimonio 9 13.872 13.872 9 35.514 36.423 A3. Subvenciones, donaciones y legados 1.457.388 1.343.547 3.802.013 3.869.200 586.377 612.535 68.011 9.280 17 58.689 9.020 2. Créditos a terc eros TOTAL PASIVO 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros ac tivos financ ieros B. PASIVO NO CORRIENTE I. Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo II. Deudas con características especiales a largo plazo III. Provisiones a largo plazo 6. Otras inversiones VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 20 11 1. Obligac iones por prestac iones a largo plazo al personal B. ACTIVO CORRIENTE 4.638.580 3.986.319 563.390 564.305 2. Ac tuac iones medioambientales 3. Provisiones por reestruc turac ión I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias 4. Otras provisiones 12 1. Comerc iales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 288.019 283.748 2. Deudas c on entidades de c rédito 3. Produc tos en c urso 4. Produc tos terminados 3. Ac reedores por arrendamiento financ iero 12 275.371 280.557 5. Otros pasivos financ ieros 6. Antic ipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2. Clientes, empresas del grupo, asoc iadas y soc ios deudores 3. Deudores diversos 3.151.067 9 9 / 19 9 4. Personal 2.144.392 183.492 760.946 50 2.653.994 1.833.000 164.422 594.238 135 13 62.187 62.199 7. Ac c ionistas y soc ios por desembolso exigidos IV. Inversiones empresas grupo y asociadas corto plazo 9 371.731 429.693 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 10 331.543 9.600 10 395.543 9/ 19 88.294 355.752 33.781 6.010 V. Deudas a largo plazo empresas grupo, asociadas y socios 13.2 / 17 VI. Pasivos por impuesto diferido VII. Periodificaciones a largo plazo VIII. Acreedores comerciales no corrientes 145.389 I. Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo II. Deuda con características especiales a corto plazo III. Pasivos vinculados con activos para la venta IV. Provisiones a corto plazo V. Deudas a corto plazo 3. Valores representativos de deuda 2. Deudas c on entidades de c rédito 149.283 3.215.636 3.256.665 291.974 10 372.665 1. Obligac iones y otros valores negoc iables 4. Derivados 6.010 161.932 C. PASIVO CORRIENTE 6. Ac tivos por impuesto c orriente 6. Otros c réditos c on las administrac iones públic as 347.154 10 8, 10 4. Derivados 5. Subproduc tos, residuos y materiales rec uperados 1. Clientes por ventas y prestac ión de servic ios IV. Deudas a largo plazo 1. Obligac iones y otros valores negoc iables 12 5. Otros ac tivos financ ieros 9/ 19 283.437 284.304 3. Ac reedores por arrendamiento financ iero 6. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 7.365 8.151 3. Valores representativos de deuda 1. Proveedores 4. Derivados 2. Proveedores, empresas del grupo y asoc iadas 9 7.365 8.151 3. Ac reedores varios 6. Otras inversiones 10 10 / 19 10 4. Personal, remunerac iones pendientes de pago VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 62.636 482.390 482.390 5. Pasivos por impuesto c orriente 13 6. Otras deudas c on las Administrac iones públic as 13 7. Antic ipos de c lientes 330.176 330.176 2.923.662 1.386.512 747.295 622.816 81.184 22.084 63.770 2.884.001 1.180.466 1.018.604 521.354 86.574 7.742 63.804 5.456 10 VIII. Periodificaciones a corto plazo 2. Otros ac tivos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO 349.007 23.658 5. Otros pasivos financ ieros VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2. Créditos a empresas 1. Tesorería 8, 10 267.864 24.110 4. Derivados 9 1. Instrumentos de patrimonio 5. Otros ac tivos financ ieros 10 8.487.328 8.003.797 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.487.328 8.003.797 importes en euros Las notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación correspondiente al ejercicio 2012 importes en euros Las notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación correspondiente al ejercicio 2012 Página 1 Página 2 Página 14
 16. 16. La Fageda. Memòria de sostenibilitat LA FAGEDA, S.C.C.L. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012 Normas aspectos contables de las sociedades cooperativas A. OPERACIONES CONTINUADAS 31/12/12 Notas 1. Importe neto de la cifra de negocios 21 a. Ventas 21 31/12/11 12.136.648 12.136.648 11.531.516 11.531.516 b. Prestación de servicios -115.594 22.732 12.021.054 2. Variación existencias productos terminados y en curso 11.554.248 3. Trabajos realizados por la cooperatica con su estructura interna VALOR PRODUCCIÓN 4. Aprovisionamientos (-) 14 a. Consumo de mercaderías 14 -36.665 -56.488 -3.309.457 b. Consumo de materias primas y otras materias consumibles -6.816.981 -6.795.524 14 -3.544.741 c. Consumos de existencias de socios 14, 19 -1.101.202 -998.952 d. Trabajos realizados por otras empresas 14 -2.244.780 -2.434.847 e. Deterioro mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos 14 110.407 4.220 1.724.206 5. Otros ingresos de explotación (+) a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.895.729 94.447 b. Subvenciones de explotación incorporadas resultado del ejercicio 17 97.175 1.629.760 1.798.554 c. Ingresos por operaciones con socios -3.118.744 -3.204.270 6. Gastos de personal (-) 14 a. Sueldos, salarios y asimilados 14 -2.334.635 -2.408.340 b. Cargas sociales 14 -784.109 -795.930 14 -2.953.290 c. Provisiones -3.085.842 7. Otros gastos de explotación (-) a. Servicios exteriores b. Tributos c. Pérdidas, deterioros y variación provisiones operaciones comerciales 14 9, 14 d. Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado (-) -15.066 -18.750 -116.572 -116.014 -914 -516 -609.944 249.752 17 -579.363 257.903 -11.560 5, 7 9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras (+) -2.882.805 -2.747.524 31.101 10. Exceso de provisiones (+/-) 11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado (+/-) a. Deterioro y pérdidas -9.685 b. Resultados por enajenaciones y otras -1.875 31.101 14 A1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Ingresos financieros (+) -30.637 57.184 303.566 9.507 20 13. Otros Resultados (+/-) -52.252 201.487 501.176 12. Fondo de educación, formación y promoción (+/-) 12.176 a. De participaciones en instrumentos de patrimonio b. De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.507 12.176 c. Imputación de subvenciones, donaciones y legados financieros -40.418 15. Gastos financieros (-) -40.007 a. Por deudas con empresas del grupo y asociadas b. Por deudas con terceros -40.418 -40.007 c. Por actualización de provisiones 16. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) a. Cartera de negociación y otros b. Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio (+/-) 18. Deterioro-resultado enajenaciones instrumentos financiero (+/-) a. Deterioros y pérdidas b. Resultados por enajenaciones y otras A2. RESULTADO FINANCIERO -30.911 -27.831 A3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 470.266 275.735 -33.389 -23.355 436.877 252.380 19. Impuesto sobre beneficios (+/-) A4. RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS 13 B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS 20. Resultado ejercicio operaciones interrumpidas (+/-) Página 15 a. Resultado operaciones interrumpidas b. Impuesto sociedades A5. RESULTADO DEL EJERCICIO 436.877 252.380
 17. 17. FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA La Fageda. Memòria de sostenibilitat Balanç de Situació Abreujat ACTIU Exercici tancat a Notes I. Immobilitzat intangible 1. Recerca i desenvolupament 2. Concessions administratives 3. Patents, llicències, marques i similars 4. Drets de traspàs 5. Aplicacions informàtiques 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 7. Acomptes II. Immobilitzat material 1. Terrenys i béns naturals 2. Construccions 3. Instal.lacions tècniques 2.011 2.012 A) ACTIU NO CORRENT 31 desembre 2012 Balanç de Situació Abreujat PATRIMONI NET I PASSIU 2.157.336 2.222.530 1.594.002 A-1) Fons propis I. Fons dotacionals o fons socials II. Fons especials III. Reserves IV. Excedents d'exercicis anteriors V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) VII. Aportacions per a compensar pèrdues A-2) Ajustaments per canvis de valor A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1. Subvencions oficials de capital 2. Donacions i llegats de capital 1.560.444 5 Notes 1.594.002 595.814 627.895 31.156 438.617 36.680 31.156 455.014 27.895 13.460 52.464 1.667 18.556 242 2.971 31 desembre 2012 2.011 2.012 A) PATRIMONI NET 1.560.444 8 Exercici tancat a 2.102.148 339.826 36.337 303.489 281.021 -4.768 40.454 27.236 19.500 65.553 3.521 25.013 242 4. Maquinària 13 2.123.855 380.280 36.337 12 1.721.869 124.216 1.597.652 1.784.028 155.716 1.628.313 3. Altres subvencions, donacions i llegats 5. Altres instal.lacions i utillatge 6. Mobiliari 7. Equips per a processaments d'informació 8. Elements de transport 9. Altre immobilitzat 10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes III. Inversions immobiliàries IV. Béns del patrimoni cultural V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 3. Valors representatius de deute VI. Inversions financers a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 10 200 200 10 2. Crèdits a tercers 5. Altres actius financers VII. Actius per impost diferit VIII. Deutors a llarg termini 200 878 878 B) ACTIU CORRENT 434 I. Provisions a llarg termini II. Deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 320.967 335.230 11 320.967 320.967 335.230 335.230 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini IV. Passius per impost diferit V. Periodificacions a llarg termini 434 760.681 654.888 475.746 330.015 I. Existències C) PASSIU CORRENT 494.902 418.334 I. Provisions a curt termini II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors activitats i altres comptes cobrar 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 10 10 15.880 1.295 16.188 4.638 4. Altres deutors 5. Personal 6. Actius per impost corrent 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 4. Altres actius financers 10 400.958 262.745 57.613 46.444 IV. Inversions financeres a curt termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Valors representatius de deute 5. Altres actius financers V. Periodificacions a curt termini 10 65.000 65.000 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria B) PASSIU NO CORRENT 200 II. Deutes a curt termini 11 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini IV. Provisions per a altres operacions activitats 1. Proveïdors 2. Proveïdors, entitats del grup i associades 3. Creditors varis 4. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 5. Passius per impost corrent 200.010 14.264 14.264 11 11 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Acomptes d'usuaris V. Periodificacions a curt termini 13.843 13.843 260.000 220.639 260.000 144.491 22.015 114.288 16.565 45.336 34.668 34.385 49.667 48.206 200.010 219.935 219.935 124.863 124.863 2. Altres actius líquids equivalents Página 16 TOTAL ACTIU (A+B) 2.918.017 2.877.418 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.918.017 2.877.418
 18. 18. La Fageda. Memòria de sostenibilitat Compte de Resultats Abreujat COMPTE DE RESULTATS 1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestació de serveis b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors d) Subvencions oficials a les activitats e) Donacions i altrse ingressos per a activitats f) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 2. Ajuts concedits i altres despeses a) Ajuts concedits b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici càrrec de membre de l'òrgan de govern Exercici tancat a Notes 1.441.483 185.783 155.941 13 1.255.701 1.294.349 -302.445 15 15 -113.791 -188.655 9.526 11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat a) Deteriorament i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres 13. Altres resultats 8.704 8.691 14 -942.194 15 -730.234 -211.960 -959.024 -742.475 -216.549 -150.063 -216.295 -207.660 -214.915 -56.517 -14.680 -10.437 -58.001 -16.134 -7.147 -6.233 -1.741 -450 -63.032 -54.570 -1.238 58.848 9 d) Altres despeses de gestió corrent 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat -242.815 -111.269 -131.546 9.524 2 7. Despeses de personal a2) Arrendaments i cànons a3) Reparacions i conservació a4) Serveis professionals independents a5) Transports a6) Primes d'assegurances a7) Serveis bancaris a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques a9) Subministraments a10) Altres serveis b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 1.450.290 21 6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos per arrendaments b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials c) Provisions 8. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors a1) Investigació i desenvolupament 2.011 2.012 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5. Aprovisionaments a) Consum i deteriorament d'existències b) Treballs realitzats per altres entitats 31 desembre 2012 -5.928 -1.441 -57.225 -69.039 -1.378 -13 5, 8 13 -2 -78.937 72.160 -81.551 74.572 -6.542 -1.640 -6.542 -1.640 -1.161 31.734 8.933 14. Ingressos financers -508 41.827 I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.250 8.933 15. Despeses financeres 6.250 -10.306 -10.283 -23 -10.748 -10.705 -43 16. Variació de valor raonable en instruments financers 17. Diferències de canvi 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -1.373 -4.498 III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 40.454 27.236 40.454 27.236 19. Impostos sobre beneficis IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) Página 17
 19. 19. La Fageda. Memòria de sostenibilitat FUNDACIÓ SENTIT Balanç de Situació Abreujat ACTIU Exercici tancat a Notes I. Immobilitzat intangible 1. Recerca i desenvolupament 2. Concessions administratives 3. Patents, llicències, marques i similars 4. Drets de traspàs 5. Aplicacions informàtiques 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 7. Acomptes II. Immobilitzat material 1. Terrenys i béns naturals 2. Construccions 3. Instal.lacions tècniques 2.011 2.012 A) ACTIU NO CORRENT 31 desembre 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2.958.882 8 3.348.598 367.500 8 397.500 367.500 397.500 5 4. Maquinària 5. Altres instal.lacions i utillatge 6. Mobiliari 7. Equips per a processaments d'informació 8. Elements de transport 9. Altre immobilitzat 10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes III. Inversions immobiliàries IV. Béns del patrimoni cultural V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 3. Valors representatius de deute VI. Inversions financers a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 5. Altres actius financers VII. Actius per impost diferit VIII. Deutors a llarg termini TOTAL ACTIU (A+B) 31 desembre 2012 Notes A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis I. Fons dotacionals o fons socials II. Fons especials III. Reserves IV. Excedents d'exercicis anteriors V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) VII. Aportacions per a compensar pèrdues A-2) Ajustaments per canvis de valor A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1. Subvencions oficials de capital 2. Donacions i llegats de capital 2.011 2.012 4.658.319 4.348.908 12 12 4.398.319 2.474.968 4.088.908 2.474.968 12 1.613.940 1.358.908 12 309.411 255.031 13 260.000 260.000 13 260.000 260.000 3. Altres subvencions, donacions i llegats 5 6 2.505.507 2.565.224 85.875 10 85.875 185.875 200.000 2.406.201 1.843.134 1.106.983 10 10 10 1.329.221 300 1.106.445 1.328.762 238 460 881.317 10 10 B) PASSIU NO CORRENT 88.334 185.875 200.000 B) ACTIU CORRENT I. Existències II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors activitats i altres comptes cobrar 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 4. Altres deutors 5. Personal 6. Actius per impost corrent 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 4. Altres actius financers IV. Inversions financeres a curt termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Valors representatius de deute 5. Altres actius financers V. Periodificacions a curt termini VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria 2. Altres actius líquids equivalents Balanç de Situació 96.317 785.000 465.000 I. Provisions a llarg termini II. Deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini IV. Passius per impost diferit V. Periodificacions a llarg termini 11 88.334 C) PASSIU CORRENT I. Provisions a curt termini II. Deutes a curt termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini IV. Provisions per a altres operacions activitats 1. Proveïdors 2. Proveïdors, entitats del grup i associades 3. Creditors varis 4. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 5. Passius per impost corrent 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Acomptes d'usuaris V. Periodificacions a curt termini 706.763 11 11 11 754.490 374.818 331.946 1.119 147.868 432.700 321.790 2.956 153.175 58.163 35.516 124.797 130.143 465.000 417.900 417.900 48.912 48.912 5.365.082 5.191.732 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.365.082 5.191.732 Página 18
 20. 20. La Fageda. Memòria de sostenibilitat Compte de Resultats 31 desembre 2012 2.011 2.012 1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestació de serveis b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors d) Subvencions oficials a les activitats e) Donacions i altrse ingressos per a activitats f) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 2. Ajuts concedits i altres despeses a) Ajuts concedits b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici càrrec de membre de l'òrgan de govern 1.397.974 1.290.041 21 1.144.141 1.177.212 15 13 249.627 4.206 109.914 2.916 15 -286.194 21 131.604 21 441.203 -286.194 -287.311 -287.311 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5. Aprovisionaments a) Consum de béns destinats a les activitats b) Treballs realitzats per altres entitats 6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos per arrendaments b) Ingressos per serveis al personal c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials c) Provisions 8. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors a1) Investigació i desenvolupament a2) Arrendaments i cànons a3) Reparacions i conservació a4) Serveis professionals independents a5) Transports a6) Primes d'assegurances a7) Serveis bancaris a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques a9) Subministraments a10) Altres serveis b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats d) Altres despeses de gestió corrent 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat a) Deteriorament i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres 13. Altres resultats 572.807 379.348 -1.096.255 15 15 -855.422 -240.833 -114.345 -67.576 -67.372 -62.951 -9.864 -1.287 -928 -1.135 -1.287 -585 -1.308 -47.828 -216 -54.329 -204 5,6,8 13 -89.717 -89.808 -117 -117 -162 384.109 15 -180 249.109 29.028 29.028 15. Despeses financeres -1.103.864 -849.680 -254.184 -114.129 I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingressos financers 507.923 128.576 15 -3.726 -3.726 16. Variació de valor raonable en instruments financers 17. Diferències de canvi 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 12.461 12.461 -6.539 -6.539 -100.000 II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -74.698 5.922 III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 309.411 255.031 309.411 255.031 19. Impostos sobre beneficis IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 14 Página 19
 21. 21. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.11. Canvis significatius produïts durant el 201 2 Assegurar la perdurabilitat del projecte trenta d’anys després del seu naixement va comportar el 2012 encetar una nova etapa per encarar aquest repte. La nova etapa va derivar en la presa de diverses decisions i iniciatives de les que en destaquem les següents:  Canvis en l’equip directiu.  La posada en funcionament d’una nova fàbrica, la de melmelades i conserves, per cobrir el buit d’ocupació que va suposar el tancament del viver.  La remodelació física i conceptual del Servei d’Atenció al Visitant ( que rep anualment prop de 45.000 persones).  El projecte Mirall, que en l’àmbit assistencial va implicar ampliar el col·lectiu de destinataris de la Fageda i que va consistir en inserir a joves en risc d’inclusió al món laboral. Una experiència que es va dur a terme en col·laboració amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.  La posada al mercat dels iogurts grecs i el canvi de format dels iogurts líquids.  La celebració amb actes diversos del trentè aniversari de l’organització.  La celebració de la I Jornada sobre el Model Fageda per donar resposta a les inquietuds de molts emprenedors socials (octubre).  La certificació de l’activitat assistencial amb l’obtenció de la UNE- EN ISO de qualitat 9001:2008 (octubre). 1.12. Premis i reconeixements Durant el 2012 La Fageda ha rebut els següents premis o reconeixements:  Premi INTEGRA del BBVA dotat amb 200.000 euros.  Accèssit especial en la IV edició del Premi a las Mejores Prácticas en Comunicación Interna pels “Aspectos terapéuticos de las redes sociales” (Inforpress, IE Business School y “Capital Humano”).  Premi al millor bloc de Catalunya.  Premi a la Responsabilitat Social per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.  Premi Internacional ESEEA al lideratge.  1er Premi a Empresa con Valores del Congrés Nacional de Coaching y Liderazgo 2012. 1.13. Multes i sancions La Fageda no ha incorregut en cap multa o sanció en el període considerat. Pàgina 20
 22. 22. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 1.14. Criteris en la confecció de la memòria El període considerat a la Memòria va de 1 de gener a 31 de desembre de 2012. Tanmateix la memòria de La Fageda es publicarà amb una periodicitat anual amb la informació actualitzada. El contingut de la Memòria ha estat definit per la direcció de l’empresa i la voluntat de la mateixa és posar-lo a l’abast de tots els grups d’interès i de tenir en compte les seves aportacions. L’organització i les activitats que s’han exposat fins aquí es refereixen a les tres entitats que conformen i donen coherència al projecte social de La Fageda: La Fageda, Societat Cooperativa Catalana Limitada, Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa i Fundació Sentit. La informació econòmica, en canvi es dóna amb més detall pel que fa a la cooperativa (La Fageda, SCCL) ja que és l’entitat que concentra l’activitat empresarial. La Memòria abasta tots els centres i activitats de La Fageda, SCCL, la Fundació Privada SAG i la Fundació Sentit en funcionament durant el període considerat. Els indicadors utilitzats provenen, d’una banda del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra propietat de la Fundació Privada Garrotxa Líder i, de l’altra, del Quadre de Comandament Integral de La Fageda i les ISO de Qualitat 9001-2008 i Medi Ambiental 14001 i de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta de la quarta memòria de sostenibilitat publicada per La Fageda i no hi ha canvis d’informacions ni en la metodologia d’informació i càlcul utilitzats entre els dos períodes. La present memòria ha estat verificada per la Fundació Garrotxa Líder -entitat que atorga la marca de gestió sostenible- i ha estat registrada en el GRI. El Comitè de Direcció de La Fageda, que és comú per La Fageda, SCCL, la Fundació Sentit i la Fundació SAG, ha participat en els aspectes generals i els diferents vectors de la Memòria. Així mateix, ha reportat als òrgans de govern de les esmentades entitats. Els òrgans de govern de les 3 entitats que conformen La Fageda han estat triats amb criteris de representativitat dels diferents col·lectius que participen en el projecte (professionals, treballadors del Centre Especial de Treball (CET), usuaris dels serveis assistencials, famílies...), d’expertesa (dos professors universitaris, un notari, dos alts executius...) i de confiabilitat (anys de pertinença i càrrecs a l’empresa). Pàgina 21
 23. 23. La Fageda. Memòria de sostenibilitat VECTOR ECONÒMIC 2. US DE RECURSOS LOCALS El 100% de la llet, la nostra matèria primera més important, prové de les nostres granges, ja sigui de la nostra finca de Santa Pau o de les granges certificades de la cooperativa Lletera de l’Empordà, entitat que és sòcia col·laboradora de La Fageda, SCCL. Segons la Declaració de Proveïdors (Model 347) realitzada per La Fageda el 2011, el 58,25 del total de compres han estat realitzades a les comarques gironines, una informació que no s’ha pogut afinar a nivell comarcal. Els nostres transportistes són de la Garrotxa: recollida de producte de fàbrica, transport de persones, etc. El transport dels productes fins als més de 2.000 punts de venda que tenim a Catalunya es fa amb empreses distribuïdores locals que disposen d’una flota de vehicles pròpia. Més del 87% de les inversions s’han realitzat al territori (Santa Pau, la Garrotxa), fins a un import de 541.000 euros. La Fageda ha fet el 98% de la fabricació del l’any 2012 a les seves instal·lacions de Santa Pau (la Garrotxa). El 99% de les vendes s’han efectuat a Catalunya, ja que La Fageda no comercialitza fora d’aquest territori. S’han facturat 13.843 euros fora de l’Estat espanyol. Més del 90% dels treballadors de La Fageda resideixen a la Garrotxa. 3. GESTIÓ EMPRESARIAL La Fageda té com a Missió oferir la millor solució assistencial a les persones amb malaltia mental i discapacitat psíquica, adultes, amb una situació psicopatològica estabilitzada, de la comarca de la Garrotxa, fonamentada en els aspectes terapèutics del treball:  Un projecte assistencial, basat en el treball “amb sentit”, serveis d’habitatge, de lleure i en un entorn i xarxa relacional adients;  Un projecte empresarial, basat en una marca pròpia i forta, consistent en produir de forma responsable i sostenible per alimentar-nos saludablement. Una empresa rendible amb un estil propi de gestió i formes de direcció basades en les relacions humanes, en un entorn de persones amb capacitats diferents.  Un projecte de recerca, formació, comunicació i aliances que pugui servir per a l’aprofitament de l’experiència en altres projectes. La Fageda ha aprovat un pla estratègic 2010-2012 que està elaborat principalment pel Comitè de direcció, consensuat amb els òrgans de govern de les tres societats i participat a l’organització. Es fixa objectius a curt i mig termini en els tres eixos a dalt mencionats: Pàgina 22
 24. 24. La Fageda. Memòria de sostenibilitat  El benestar de les persones és el centre de la nostra actuació;  Volem la perdurabilitat del projecte i la millora constant;  Volem compartir el que sabem i aprendre d’altres. El nostre departament d’Administració i Finances confecciona anualment un pla i un pressupost. Prèviament recull les previsions de cada un dels departaments. Mensualment es reporta el compte d’explotació per seccions, confrontant-se amb el pressupost i també amb l’exercici anterior. Durant el 2011 es va implementat un Quadre de Comandament Integral, en el qual s’estableixen un seguit d’objectius estratègics i operatius que afecten totes les àrees de l’empresa, tant productives com assistencials. Cada objectiu porta aparellat un indicador, el qual es nodreix amb dades internes o externes i es controla periòdicament (màxim anual). El procediment per avaluar el desenvolupament de la gestió, en especial respecte als objectius econòmics, ambientals i socials es fa a través de les auditories anuals d’AENOR sobre les ISO de qualitat i la mediambiental. Es realitza una comptabilitat per centres de cost, que s’avaluen i analitzen mensualment. Pel que fa al coneixement de la competència, comptem amb informes trimestrals de l’empresa d’estudis de mercat Kantar, que ens detallen la nostra posició en el mercat de la gran distribució així com la dels nostres principals competidors. Aquesta informació també ens permet identificar els punts forts i els punts febles de la competència. 4. SISTEMES DE GESTIÓ L’organització disposa d’un sistema integrat de gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. En relació a la gestió de la qualitat, tenim la certificació ISO 9001-2008 en la producció de làctics, granja i jardineria. Es disposa d´un sistema per garantir tota la traçabilitat dels productes elaborats, la qualitat i traçabilitat de la llet, així com de la resta d’ingredients utilitzats. També es disposa d´un sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) per avaluar tots els processos i etapes que intervenen en l´elaboració dels nostres productes. Per últim, s’ha definit un pla de control analític per a les matèries primeres amb les diferents periodicitats. Evidentment també hi ha un pla de control de la matèria primera més important, la llet. Tota la llet utilitzada és controlada i analitzada segons els paràmetres definits. El Laboratori Polivalent de la Garrotxa realitza un control exhaustiu i periòdic de totes les granges des de les quals La Fageda rep llet setmanalment. Es visiten les granges de la Cooperativa Lletera de l’Empordà, sòcia col·laboradora de La Fageda, SCCL, avaluant la qualitat de la llet i l’estat general de les instal·lacions. La Fageda esta catalogada “explotació agrària prioritària” pel Ministeri d’Agricultura. La granja de La Fageda està declarada “Granja de Sanitat Comprovada” per la Generalitat i disposa del distintiu de qualitat “Llet Certificada”. El 2012 també s’ha realitzat la certificació de l’activitat assistencial amb l’obtenció de la UNE- EN ISO de qualitat 9001:2008 (octubre). Pàgina 23
 25. 25. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 5. MÀRQUETING RESPONSABLE Durant el 2012 La Fageda ha recollit més de 150 impactes als mitjans de comunicació escrits, i tant en premsa local, regional o estatal. Va aparèixer també en 10 reportatges de magazines o informatius de TV. En diversos programes de radio i en mitjans digitals. De tot plegat en destaca l’emissió del programa “Salvados” de La Sexta sobre la Economía del Bien Común, que va ser vist per uns 2.000.000 de teleespectadores, essent La @fageda trending topic a Twitter a l’Estat espanyol durant dues hores. La Fageda ha ampliat la seva presència a la xarxa 2.0 . A data de desembre de 2012 aquesta presència es concretava en: www.facebook.com/lafageda (amb 6.700 fans), www.flickr.com/photos/lafageda, www.youtube.com/user/lafageda, www.slideshare.net/lafageda i www.twitter.com/fageda (5.200 seguidors). Com en els darrers anys més de 45.000 persones varen visitar les instal·lacions de la cooperativa. Els visitants han esdevingut un dels principals vectors de la notorietat del projecte i de la marca, atès que La Fageda no destina diners a publicitat. Pàgina 24
 26. 26. La Fageda. Memòria de sostenibilitat Recull d’impactes als mitjans de comunicació Data Mitjà Tema 02-gen La Vanguardia Article professors Rosana i ... Sobre emprenedoria social 03-gen canal 33 Menció gelat La Fageda en un programa sobre un restaurant de Cuina Volcànica 10-gen Alta Garrotxa (Vídeo) La recuperació d'espais oberts a l'Alta Garrotxa 19-gen Dirigentes Digital Premio comunicación interna 19-gen Equiposytalento.com IV edición de los Premios a las Mejores Prácticas en Comunicación Interna 25-gen elEconomista, Encuentro Digital Preguntes i respostes a l'espai digital del diari 24-gen Diario Negocio Cadena de valor, cadena sentido 24-gen Dossier Empresarial Menció a: "La comunicación interna tiene premio" 27-gen El Triangle Economia social 30-gen El Punt Diari Menció amb entrevista a Joseba Polanco 10-feb Alimarket La Fageda treu melmelades 13-feb El Periódico Nous emprenedors socials 15-feb El blog de l'emprenedoria La cadena de valor i la cadena de sentit 15-feb Corporate Excellence Un estilo de liderazgo responsable y positivo: el caso de un proyecto social 17-feb Inforpress. E-commerce Premio a las mejoras prácticas de comunicación interna 24-mar TV3... (veure recull) Les veus de la Fageda 24-mar Canal 3/24 La Fageda compleix 30 anys dedicada a la integració social 25-mar El Economista Encuentros digitales. Albert Riera, Director de Comunicación 24-mar El Punt Avui La Fageda treu al mercat melmelades i conserves de productes de l’horta 26-mar Turisme Garrotxa Cooperativa La Fageda: 30 anys amb una salut de ferro 26-mar Olot Televisió La cooperativa “La Fageda” celebra el 30è aniversari entrant a un nou mercat 26-mar Diari Ara La cooperativa La Fageda entra en el mercat de les melmelades i conserves 12-abr econoticies Inicio de los trabajos de mejora del Croscat 12-abr acn Radio Cristóbal: 30 anys La Fageda 12-abr Radio Sta. Perpètua Ars: 30 anys LF 15-abr La Vanguardia (Diners) Xarxa agrosocial 12-abr La Vanguardia Empiezan los trabajos de restauración del Volcán 13-abr Obra Social Catalunya Caixa Xarxa agrosocial 23-abr BBVA BBVA concede el IV Premio INTEGRA a la cooperativa catalana La Fageda 25-abr Cinco Días La Fageda, 200.000 razones para comer yogur 30-abr Catalunya Ràdio (Manel Fuentes) Iogurts artesans 05-mai TV2 Programa AGROSFERA 07-mai La Vanguardia Empiezan los trabajos de conservación del volcán Croscat 09-mai TV3 (KMM) logo als credits 11-mai ACN (anglès) Catalan cooperative La Fageda awarded for its social integration work 16-mai Olot TV i Xarxa TV Locals La Fageda aconsegueix que l’índex d’atur entre les persones amb discapacitat 21-mai TV3 Matins Reportatge a la fàbrica de gelats 27-mai Reportatge a la fàbrica de gelats i "retallades CET's" 29-mai La Malla La Fageda comença la producción de melmelada 30-mai 8TV Les persones amb discapacitat reclamen protecció 02-jun RN1 Cita La Fageda a "No es un día cualquiera" 05-jun giny.cat (intervenció prof. Oriol Amat - Vídeo) Ponència d'Oriol Amat, Catedràtic d'Economia Financera i comptabilitat de la UPF 06-jun Anella La Fageda, historia d’una bogeria 06-jun Expansión Catalunya La Fageda hará mermeladas 06-jun Diari Ara Les empreses d'alimentació se'n surten 08-jun Quadren La Caixa "Formar part d'un projecte és una gran teràpia" 09-jun EuropaPress La Fageda i Guissona basen el seu creixement en el valor afegit Pàgina 25
 27. 27. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 10-jun EuropaPress La Fageda evita l'acomiadament de 25 treballadors 10-jun La Sexta "Salvados" (Video) La Fageda, cuando negocio y ética van de la mano 10-jun Diari de Girona La Fageda evita l'acomiadament de 25 treballadors 12-jun El Periódico "Aurea mediocritas" 12-jun El Cafè de la República (Audio) Entrevista a Cristóbal Colón 14-jun Radio Canet "La Rierada" Entrevista 15-jun El Punt Avui: columna La Fageda com a exemple 17-jun Radio Kanal Barcelona Programa sobre gelats 18-jun Portal Business La empresa como camino, la capacidad como meta: caso Fageda 18-jun El Economista La Fageda planta frutales para elaborar mermeladas 19-jun Radio Berga Productes La Fageda: gelats 20-jun Clade La Fageda es converteix en "Trending Topic" a la xarxa 20-jun El Punt Avui La llei d’emprenedors fa un lloc a les cooperatives 22-jun UOC Meet "La responsabilitat social es una manera de ser i no un valor col·lateral" 23-jun L'Economic Emprenedoria social 25-jun Momentum Project Momentum Project cierra su primera edición con un acto de clausura en Madrid 25-jun 27-jun 06-jul Diari Ara Fundació La Caixa (Ànima) Momentum Project La Fageda markets jam to save 20 jobs "Formar part d'un projecte és una gran teràpia" Los emprendedores sociales protagonizan el acto de clausura de Momentum Project 2011 06-jul Ciutat de Girona La Fageda: un projecte d'integració social 11-jul Feacem "Ofrecemos a nuestros socios empresariales nuestro know-how” 11-jul Obra Social Caja Madrid (Vídeo gelats) Els Gelats La Fageda 18-jul El Blog de la RSC Al rico helado (sostenible) 20-jul Let's Emerge Crecer desde abajo hacia arriba ¿Pura teoría? 26-jul El Periódico "Ens pelen com una ceba i encara no han acabat" Dir. i Presentador de "Singulars" (El 33) 27-jul El Periódico Menció entre empreses de Clade 31-jul Agroactivitat Entrevista 05-ago ABC Punto Radio Emissió programa "En plan de negocio" 05-ago Radio Venezuela La Fageda: un ejemplo único de integración social 05-ago TVE telediario Catalunya 05-ago Barcelonaflavours Este verano ¡helados buenos y sanos! 05-ago Jornada ACC1Ó La Fageda, història d'una bogeria 23-ago UnnimBloc "En tot moment tenim present la raó de ser del projecte" DirCom de La Fageda 27-ago Growth in a difficult decade "Know what you want to do, don't lose your path... and work very hard" 01-sep Obra Social Caja Madrid Benvinguts a La Fageda 03-sep Presència El món cooperatiu 03-sep Entrevistas_F. Felix Rguez de la Fuente Entrevista a Cristóbal Colón 04-sep UIMP El fundador de una empresa modelo cree que el emprendedor social debe... 04-sep EuropaPress El fundador de una empresa modelo cree que el emprendedor social debe... 04-sep Diari de Girona La Fageda, cas d'estudi a la Universitat Menéndez Pelayo 04-sep Xarxa Ràdio (Audio) Entrevista a Cristóbal Colón 14-sep abc.es: entrevista CC "Soy Cristóbal Colón, vengo del manicomio con 14 enfermos mentales y queremos... 05-sep Ongi Media 45 millones de yogures sociales 14-sep La Cope Empresas abiertas a la igualdad de oportunidades 14-sep Diario Vasco: report. Gastronòmic Yogures de vacas que escuchan a Mozart 17-sep TV Olot (espais C. Alta Garrotxa) La Fageda es farà càrrec de la recuperació dels espais oberts de l'Alta Garrotxa 17-sep Ethic La Fageda: a veces el mundo no está tan loco 23-sep ABC (BBVA) BBVA concede el IV Premio Integra a la cooperativa catalana La Fageda 24-sep BBVA Vídeo La Fageda, IV Premio INTEGRA BBVA 24-sep BBVA El presidente de BBVA entrega el IV Premio INTEGRA a La Fageda 24-sep En Naranja La Economía del bien común, en formato yogur: el ejemplo de La Fageda Pàgina 26
 28. 28. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 25-sep La Vanguardia La cooperativa La Fageda, que emplea a discapacitados psíquicos, premio Integra 25-sep Expansión Catalunya BBVA premia a la cooperativa La Fageda 25-sep Cinco Días El premio Integra reconoce la labor de La Fageda 25-sep Diari de Terrassa González entrega el premio Integra a La Fageda 25-sep Diari de Girona La cooperativa garrotxina La Fageda rep el IV Premi Integra 25-sep ABC El BBVA entrega el IV Premio INTEGRA a la cooperativa catalana La Fageda 25-sep La Vanguardia La cooperativa La Fageda recibe el IV Premio Integra de BBVA 25-sep Informativos Telecinco González (BBVA) cree que hacen falta "emprendedores sociales" para afrontar los retos 25-sep Europa Press González (BBVA) cree que hacen falta "emprendedores sociales" para afrontar los retos 25-sep Servimedia La Fageda recibe el premio Integra de manos del presidente del BBVA 25-sep Atlas Libre economía 25-sep elEconomista.es La Fageda recibe el premio integra de manos del presidente del bbva 25-sep Cotizalia Hacen falta emprendedores sociales 25-sep Qué.es La cooperativa La Fageda recibe el IV Premio Integra de BBVA 25-sep Diario Vasco El BBVA entrega el IV Premio INTEGRA a la cooperativa catalana La Fageda 25-sep CompromisoRSE (també a la revista) La Fageda, galardonada con el IV Premio Integra de BBVA 25-sep Corresponsables La Fageda galardonada con el IV Premio Integra 25-sep Diario Responsable Los emprendedores sociales de La Fageda se alzan con el premio Integra de BBVA 25-sep Discapnet La Fageda recibe el Premio Integra de manos del presidente del BBVA 25-sep Lainformación.com La cooperativa La Fageda recibe el IV Premio Integra de BBVA 25-sep Terra La cooperativa “La Fageda” recibe el IV Premio Integra de BBVA 25-sep Yahoo Noticias La Fageda, premiada per su labor de integración laboral 25-sep Diario Siglo XXI La Fageda recibe el premio Integra de manos del presidente del BBVA 25-sep Gente La cooperativa La Fageda recibe el IV Premio Integra de BBVA 25-sep La Bolsa González (BBVA) cree que hacen falta "emprendedores sociales" para afrontar los retos 25-sep RRHHpress.com La Fageda, premiada per su labor de integración laboral 06-oct El Pais "¡Qué más le da que su yogur lo fabrique un loco!" 08-oct Stic.cat Lliurats els Premis Blocs Catalunya 2012 08-oct Espai Internet 3/24 Premis Blocs Catalunya 2012, ja tenim els guanyadors! 09-oct EuropaPress Freixenet, CAG, Miquel Alimentació y La Fageda defienden las marcas 10-oct Revista Esguard (Ipad) Article sobre La Fageda 10-oct El Punt Avui Estem bojos? 12-oct YoSoyPyme Déjame que te cuente qué hizo Cristóbal Colón... 15-oct Radio Ser Girona Entrevista Albert Riera amb motiu del Premi Bloc Catalunya 15-oct El Convidat TV3 Product Placement Nuria Feliu Albert Om 16-oct La Vanguardia (VIVIR) Reportatge sobre el Banc dels Aliments (Jaume Aroca) amb t’estimo anònim de LF 17-oct Simply Communicate Improving the lives of the mentally challenged through social media 17-oct AgendaViva Entrevista a Cristóbal Colón. Psicólogo y empresario 30-oct La Vanguardia Girona La Fageda dóna feina a una vintena de treballadors amb una nova línia de melmelades 30-oct TN comarques TV3 Una nova via de negoci 30-oct TN Vespre TV3 30-oct Catalunya Informació/ Catalunya Ràdio 30-oct EuropaPress La Fageda començarà a vendre 12 sabors de melmelada el novembre 30-oct Canal 3/24 La Fageda crea 20 nous llocs de treball amb una nova línia de melmelades 30-oct El garrotxí (Video) Melmelades, nous productes de La Fageda 30-oct El Punt Avui La Fageda ja comercialitza la nova línea de melmelades 30-oct Terra La Fageda empezará a vender 12 sabores de mermelada en noviembre 30-oct VilaWeb La Fageda començarà a vendre 12 sabors de melmelada el novembre 30-oct ACN La Fageda dóna feina a una vintena de treballadors amb melmelades 31-oct La Ser - Radio Girona entrevista sobre les melmelades (ars) Pàgina 27
 29. 29. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 31-oct TV Olot entrevista sobre les melmelades (ars) 31-oct Diari Girona Noves melmelades de la Fageda 03-nov L'Econòmic Cotitza a l’alça. Cotitza a la baixa. Cotitza a l’alça 04-nov Regió 7 La cooperativa La Fageda ha presentat una nova línia de melmelades per a maridatges 05-nov Nació Digital La Fageda amplia la seva línea de negoci produint melmelada 20-nov La Vanguardia Cooperativas, un modelo alternativo 20-nov Revista Alimara Les cooperatives agràries i ramaderes 30-nov Ser Girona Empresaris darreu pelegrinen a La Fageda 02-des El Pais El Banco de Alimentos pide 1.400 toneladas de comida 04-des Cadena Ser "A Vivir..." La entrevista con José Martí Gómez 07-des EfeAgro El banco de alimentos recol·lecta 2.291 toneladas de comida 12-des El Punt Avui La historia de la cooperativa la Fageda ja té conte 13-des La Comarca Presentació d'un conte infantil basat en l'experiència de La Fageda 17-des Diari Sport "La mente humana sigue siendo un gran misterio sin resolver", Cristóbal Colón 27-des RN4 Entrevista a La Fageda: exemple de com superar la crisi 28-des EsPosible Emprendimiento social. Criterios empresariales en la actividad solidaria El Departament Comercial de La Fageda està format per 5 persones i s’encarrega de la gestió de les accions comercials de totes les àrees productives de l’entitat, però principalment de la fàbrica làctica, ja que aquests productes es distribueixen al gran consum i en un mercat fortament competitiu. La Fageda no utilitza, a l’hora de vendre, l’argument de ser una entitat social i tenir treballadors amb discapacitat, sinó que basa la seva comunicació en la qualitat dels seus productes, en els processos de producció respectuosos amb el medi ambient i en la matèria primera autòctona. L’etiquetatge dels productes té en compte els requisits que exigeix la llei i a més a més incorpora altres elements com ara: etiqueta Ecoembes, la lletra E, el control de pes específic, el valor nutricional del producte i informació sobre el gluten. La Fageda té signat el Pacte de Celíacs. La Fageda no realitza despeses en publicitat als mitjans de comunicació dels seus productes. 6. NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ La Fageda disposa d’un sistema ERP (Navision Microsoft) per a gestionar l’àrea financera i administrativa. Per l’àrea assistencial es disposa d’un sistema específic. Per la resta d’àrees (SAV, Granja, laboratori) es disposa de software específic. Disposa dels equips necessaris per realitzar les seves activitats i utilitza un sistema EDI (intercanvi electrònic de dades) en la gestió de les seves factures, i el correu electrònic en la majoria de les seves comunicacions. El 26% dels treballadors utilitzen NTIC (Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació), essencialment a oficines tant de les activitats empresarials com de les assistencials i a fàbrica. Pàgina 28
 30. 30. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 7. INNOVACIÓ La Fageda estableix en la seva estratègia la necessitat d’innovar per assegurar la viabilitat del projecte. El 2012 s’han introduït noves tipologies de iogurt al mercat i i s’ha creat la secció de melmelades. També durant el 2012 s’han realitzat destacades millores a granja, a fàbrica i al SAV . 4300 euros s’han invertit a la secció de granel per adquirir una encaixadora i el túnel del fred s’ha ampliat gràcies a una inversió de 53.400 euros. L’habilitació d’un passadís extern a la sala de munyir amb una inversió de 15.700 euros ha permès millorar el seu benestar. El passadís facilita el pas de les vaques a la sala causant menys molèsties a la resta de vaques. Per incrementar la seguretat de la finca, es van invertir 13.800 euros en la implantació d’un sistema de videovigilància. OBJECTIUS DE MILLORA DEL VECTOR ECONÒMIC Es preveu establir indicadors per optimitzar les compres de primeres matèries, compres en general i serveis contractats a la Garrotxa. S’està estudiant la possibilitat de crear un departament de qualitat per enfortir i garantir en major grau la qualitat dels nostres productes i treballar en la innovació per a nous productes i formats . Pàgina 29
 31. 31. La Fageda. Memòria de sostenibilitat VECTOR AMBIENTAL 8. POLÍTICA AMBIENTAL Existeix una política ambiental que està descrita dins del Manual del Sistema ISO. La Fageda es troba al bell mig de la mítica fageda d’en Jordà, a tocar dels imponents volcans del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Treballar en plena natura, en contacte amb éssers vius, amb animals i plantes, forma part de l’objectiu terapèutic del projecte. El nostre model de desenvolupament sostenible ens permet elaborar més 45 milions de iogurts a l’any tot respectant les persones, els animals i l’entorn. Disposem d’una planta de compostatge per tractar les 16 tones de purins que genera diàriament la nostra granja de vaques. Les aigües residuals es tracten a través de la depuradora biològica que també es troba a la finca. Per a un control més exhaustiu dels processos de la depuradora es varen invertir el 2012 prop de 6.400 euros en l’aplicació del sistema Scada. La Fageda compleix amb les restriccions que estableix el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, està certificada amb la norma ISO 14001, i mesura els seus impactes ambientals a través dels indicadors del vector ambiental. En matèria de gestió ambiental aquesta memòria no recull informació de l’activitat a la fàbrica de gelats ni tampoc a les residències dels departament assistencial per limitacions vàries que es volen resoldre a partir de l’exercici de 2013. 9. GESTIÓ DE L’AIGUA Les accions tendents a optimitzar la gestió de l’aigua que es van començar a aplicar l’any 2010 varen donar uns bons resultats el 2012. A la granja la reducció en el consum d’aigua va ser del 10,1% en relació al 2011. Aquest descens s’atribueix a l’aplicació de bones pràctiques i a les mesures sistematitzades de control per detectar qualsevol incidència. Es va passar dels 6,22 metres cúbics d’aigua consumida per vaca al mes a 5,6 m3. A la línia de fàbrica la reducció va ser del 0,7% en relació a l’any anterior, passant del 4,17 m3 consumits per tona de producció el 201, al 4,14 el 2012. Es va evidenciar doncs un manteniment de l’índex tot i l’augment de la producció i la necessitat d’engegar simultàniament les dues línies envasadores. La implantació del sistema Scada el 2012 va servir també per un millor control dels processos d’una de les envasadores. Pàgina 30
 32. 32. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 10. RESIDUS Durant el 2012 es van generar 12 quilograms de residus totals / unitat de producció, la mateixa dada que el 2011 i contra els 13.5 l’any 2010, és a dir un 11,2% menys. Tot i l’augment de producció superior al 6% del 2012, es va mantenir el valor del 2011, fet que demostra el manteniment de les bones pràctiques a l’hora de separar els residus. Els residus se separen en origen i aquests es gestionen per part de gestors autoritzats. La quantitat generada per tipus de residus és la següent: Residus Quantitat generada 2012/11 Paper i cartró Plàstic Escombraries Residus especials 28.674 kg 49.120 kg 59.170 kg 893 kg 22,5% 8,7% 9,0% -27,5 Purins recollits 12.047 m3 -12,6 D’aquestes dades es desprèn : - - - Un augment en els residus generats directament relacionats amb l’augment de producció. El valor més elevat es detecta en el cartró ja que les matèries primeres i molt material d’embalatge va en sacs o en caixes de cartró. Durant el 2012 també s’ha gestionat el reciclatge del cartró d’una referència descatalogada. Una disminució important dels residus especials atès que pel que fa a aquesta tipologia d’envasos i sempre que és possible, s’intenta gestionar la compra dels que són retornables. Una descens significatiu dels purins. Aquest valor es pot veure afectat per la pluviometria i el consum d’aigua a les instal·lacions. Contaminació Acústica Es disposa d’un control sonomètric realitzat per l’entitat d’auditoria i inspecció ECA de febrer de 2011. El resultat va ser totalment satisfactori. Contaminació Lumínica En canvi no hi ha un control de la contaminació lumínica. Ara bé, tota la il·luminació de la finca està orientada a terra i s’han cobert tots els pàmpols. Pàgina 31
 33. 33. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 11. GESTIÓ DE L’ENERGIA Energia Gas propà Electricitat Valor/tona producció 2012 Valor/tona producció 2011 20,8 kg 280,6kW 20,1 kg 270,6 kW 2012/11 3,5% 3,7% El petit augment en el consum tant de gas propà com d’electricitat es relaciona amb l’augment de producció que ha estat superior al 6%. 12. CONTAMINACIÓ DEL SÒL La Fageda disposa d’un pla de dejecció de purins a través de l’Associació local ARADA, la qual estableix que el soci ha de tenir tantes terres com purins genera, de manera que La Fageda ha establert un conveni amb diferents pagesos que li han cedit la quota de terres que necessita en relació al volum de purins que genera l’activitat. Per tal de minimitzar el volum de purins que genera la granja, aquests purins es deshidraten. La fracció líquida es destina a dispersió i la fracció solida a compostatge. La planta de compostatge recull els residus sòlids dels purins i els residus de jardineria, que s’han triturat prèviament. El compost resultant es comercialitza com adob. D’altra banda, tant la sosa com l’àcid utilitzats per a la neteja de la cadena de producció, que són els materials potencialment perillosos que fem servir, estan convenientment emmagatzemats. 13. CONTAMINACIÓ DE L’AIRE La Fageda realitza, a través d’una entitat de control, verificacions periòdiques segons la reglamentació vigent, amb resultat satisfactoris. 14. INTEGRACIÓ AMBIENTAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES S’informa de les mesures aplicades en temes ambientals a través dels plafons on es publiquen les informacions dirigides als treballadors, a través de la revista que es publica mensualment i altres canals de comunicació. L´existència dels plafons informatius permet establir una comunicació i una sensibilització de les diferents actuacions a la resta de treballadors. La brigada de reciclatge de La Fageda fa tasques periòdiques de recollida a les oficines i als espais de treball de la cooperativa. També s’encarrega de dipositar els residus en els contenidors corresponents, així com portar a la deixalleria altres residus per als quals no es disposa de contenidor. Es realitzen luxometries en les zones de visualització de dades (diferents taules/ despatxos) i mesures dels luxs en les àrees de treball de la secció de làctics. Per últim, Riscos Laborals realitza sonometries en les seccions on hi ha més soroll. Els resultats es valoren en funció dels límits legals que hem de complir. Pàgina 32
 34. 34. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 15. INNOVACIÓ AMBIENTAL Amb l’objectiu de reduir la repercussió de l’empresa en el medi ambient, s’han realitzat les següents actuacions: Durant el present exercici s’ha fet un estudi de mobilitat que concerneixi especialment els desplaçaments que fan els nostres treballadors a la finca del Mas Els Casals, amb l’objectiu primordial de reduir l’impacte ambiental que genera a la Fageda com en l’àmbit del parc. S’ha participat a dues jornades sobre l’empremta de carboni i a partir d’aquí mirar d’implantar una mesura de càlcul d’emissions de CO2 organitzades per Adrinoc i per IRTA ( Institut de recerca i tecnologia aplicada). S’ha començat a treballar en l’estudi de l’ús d’energies renovables com la biomassa i l’energia solar. S’han seguit aplicant els criteris i compromisos per renovar l’acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. S’han fet millores en els processos de control de la depuradora. La Fageda està acreditada per la ISO 14001 de medi ambient. 16. INTEGRACIÓ DE L’ENTORN La Fageda es troba en un entorn ideal per treballar-hi, al bell mig del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, especialment pels col·lectius amb risc d’exclusió, ja que el treball a la natura és un element terapèutic que s’ha valorat des d’un bon començament. Tota l’organització valora molt positivament aquesta ubicació i s’adopten mesures per tal d’integrar l’activitat a l’entorn: reconstrucció d’edificacions existents, construcció en poca alçada, utilitzant materials i colors que es barregen amb l’entorn, augment de la flora de la finca amb plantacions d’espècies autòctones, col·locació de pantalles naturals que redueixin l’impacte visual de les construccions, etc. La Fageda té en compte i compleix el planejament urbanístic derivat del Pla Especial del Parc Natural com del POUM de Santa Pau. Durant el 2012 s’ha elaborat un pla especial urbanístic de la finca del Mas els Casals, seu de la cooperativa, per tal de regular els usos en el futur, ordenar les activitats assistencials, industrials i ramaderes existents i que a l’hora es redueixin els seus impactes ambientals i paisatgístics. El pla avalua les necessitats futures per tal de garantir la viabilitat del projecte social que és l’origen i motiu de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la finca. El document es va presentar el desembre a l’Ajuntament de Santa Pau per iniciar els tràmits de la seva aprovació. Pàgina 33
 35. 35. La Fageda. Memòria de sostenibilitat 17. CONSERVACIÓ DE L’ENTORN El Mas Els Casals, construït entre el segle XVIII i XIX, està considerat patrimoni arquitectònic català i forma part del Catàleg de bens a protegir. Totes les actuacions que s’hi ha fet, tant al mas com al paller adjacent, respecten la configuració i característiques originals. L’empresa està constituïda con un Punt d’Informació del Parc Natural i acreditada per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). La brigada de jardineria de La Fageda s’ocupa dels espais verds, essencialment d’àmbit públic, de la comarca de la Garrotxa, així com del manteniment del Parc Natural de la Zona Volcànica, a través d’un contracte adjudicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. OBJECTIUS DE MILLORA DEL VECTOR AMBIENTAL Volem millorar la comunicació i participació dels grups d'interès en el desenvolupament sostenible de l'empresa. Tenim l’objectiu d’adequar el manteniment i desenvolupament de les activitats de la cooperativa a mig i llarg termini al planejament del territori i concretament al Pla Especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa aprovat el 2010. Un seguiment permanent i acurat del projecte d’ampliació de les nostres instal·lacions. Pàgina 34
 36. 36. La Fageda. Memòria de sostenibilitat VECTOR SOCIAL 18. GRUPS D’INTERÈS Treballadors Socis treballadors Socis consumidors Usuaris STO Usuaris serveis habitatge Patrons de Fundacions i Consellers Coop. Famílies Visitants Comunitat (virtual) Col·laboradors estratègics Proveïdors Clients Consumidors Persones que tenen un contracte de treball amb alguna de les tres societats que formen La Fageda. Socis treballadors de la cooperativa que aporten el seu treball a les activitats de la mateixa. Socis consumidors o usuaris dels serveis assistencials de la cooperativa. Persones beneficiàries del Servei de Teràpia Ocupacional. Persones que viuen a les llar-residència d’Olot o es beneficien del servei de Suport en l’Autonomia a la pròpia llar. Membres dels patronats de la Fundació Sentit i de la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa que no són ni treballadors ni socis de cas de les tres societats de La Fageda. Familiars de treballadors de La Fageda, especialment si aquests últims tenen un certificat de discapacitat. Les 45.000 persones que anualment visiten les nostres instal·lacions (visites guiades). Persones que participen i dinamitzen les nostres xarxes socials, web i bloc. Corporacions i entitats que històricament han dedicat recursos i persones per tirar endavant projectes de La Fageda. Empreses proveïdores Botigues i empreses distribuïdores a les quals venem el nostre producte Persones consumidores dels nostres productes, que normalment els compren a les botigues on distribuïm. Ajuntaments Ajuntament de Santa Pau, el nostre municipi. La major part dels ajuntaments són Garrotxa clients dels nostres serveis de Jardineria i al mateix temps alguns dels seus habitants treballen a la cooperativa. Serveis socials Existeix una forta implicació amb les institucions socials, culturals i Administracions de la Garrotxa que treballen al territori: - Consell Comarcal de la Garrotxa - Ajuntament d’Olot - Cap Garrotxa - Hospital Sant Jaume - Consorci del transport sanitari - Creu Roja - Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Reunions mensuals d’assistents socials de tot Girona - Eap Pàgina 35
 37. 37. La Fageda. Memòria de sostenibilitat - Edat 3 Escola d’adults IME Esmi Comissió Tècnica de La Garrotxa (valoració d’entrades, sortides, traspassos al STO) - Agència Cubus (llars residència) - Associació de Sords Muts de La Garrotxa - Xarxa de Salut Mental - Acass (associació comunitària d’ajuda SIDA) - Escoles i centres d’ensenyament de la Garrota (visites organitzades...) Altres Serveis i - Fundació Garrotxa Líder institucions - ADRINOC - Turisme Garrotxa - Incasol - Pavelló esportiu municipal - Club Natació Olot - Fundació d’Estudis Superiors de la Garrotxa - Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa (SIGMA) Altres AAPP ICASS, Departament d’Empresa i Ocupació, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Mitjans de Mitjans de comunicació de la Garrotxa, comarques gironines i Catalunya en comunicació general. En alguns casos, mitjans de tot l’Estat. Comunitat local i La Fundació SAG promou el Servei d’Integració a la comunitat de persones del veïns territori que pateixen algun grau de discapacitat intel·lectual, encara que no estiguin treballant a La Fageda. D’altra banda, més de 200 estudiants, de totes les universitats catalanes i algunes espanyoles o europees, escullen cada any La Fageda com objecte de les seves investigacions acadèmiques. Existeix una pràctica de diàleg, comunicació i interrelació amb tots els Grups d’Interès, especialment amb aquells que es poden qualificar de clients interns: treballadors, usuaris i famílies. La comunicació amb tots ells es fa de manera personal, amb les entrevistes i reunions periòdiques que se celebren. Els plafons distribuïts a les diverses seccions de l’organització són també un important canal de comunicació interna. Disposem de dues eines fonamentals en la comunicació que arriben a la major part dels nostres grups d’interès: la premsa i internet. La nostra presència a la xarxa ha esdevingut una destacada eina interlocutòria amb fans, seguidors i clients. D’altra banda, el nostre Servei d’Atenció al Visitant promou una comunicació directe i efectiva amb els nostres visitants, més de 40.000, molts dels quals esdevenen autèntics prescriptors de La Fageda. Es recullen anualment unes 4.000 enquestes dels nostres visitants, on entre altres, ponderen la satisfacció de la visita que han fet i també dels productes que han tastat. Pàgina 36
 38. 38. La Fageda. Memòria de sostenibilitat El butlletí digital “Coses de la Fageda” arriba cada 2 mesos a unes 6.000 persones. Tenim una comunitat virtual, que ens segueix a través de les xarxes socials, d’unes 10.000 persones. 19. CONDICIONS SOCIOLABORALS DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES Gairebé el 90% de la plantilla, tant de La Fageda, SCCL com de la Fundació Sentit i de la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa, tenen contracte indefinit. Es tenen en compte les persones treballadores i s’està obert a pactar de forma individualitzada millores en les condicions sociolaborals. Algunes d’aquestes millores consisteixen en la flexibilitat horària en alguns departament, el servei de menjador per a tot el personal... La relació entre el salari més baix i el més alt és de 1a 4, si tenim en compte només els treballadors sense certificat de discapacitat i de 1 a 8 si tenim en compte tot el personal. No hi ha distinció de gènere en les categories professionals, és a dir que homes i dones es troben en un pla d’igualtat. L’índex de permanència del personal a l’empresa s’acosta al 95%. Les baixes voluntàries i/o acomiadaments durant el 2012 ha estat del 15,38% respecte de la plantilla total (6,7% l’any 2011). No s’ha valorat la inversió i despesa per persona en temes de salut i higiene en el treball i ergonomia, més enllà de la llei, ja que l’empresa dedica importants recursos al seguiment de les persones que composen el col·lectiu amb certificat de discapacitat, mitjançant entre altres la contractació de psicòlegs, treballadors i educadors socials. Hi ha una pòlissa que cobreix tots els treballadors en cas d’invalidesa o mort com a conseqüència d’accident. D’altra banda, s’han seguit fet aportacions al Pla de Pensions per a tots els treballadors de totes tres societats. L’Assemblea general de socis de la cooperativa aprova cada any una taula de coeficients que fixa els trams salarials i les categories professionals. Cal precisar que les cooperatives es regeixen per un Reglament de règim intern i no pel conveni col·lectiu del sector. La resta d’entitats utilitzen aquesta taula igualment com a referència. En alguns departaments, en especial pel que fa a oficines, hi ha flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida, amb un horari de 9.00 a 13.00h i de 15.00 a 18.00h com a referència. L’hora que queda pendent sí que es deixa a lliure elecció del professional (matí, migdia o tarda). El fet que hi hagi servei de menjador permet conciliar al migdia aquesta hora de treball. Això sense tenir en compte les nombroses mesures de flexibilització que, per raons familiars o terapèutiques, s’apliquen a les persones amb certificat de discapacitat. Durant el període d’estiu (juliol i agost), l’horari de treball és de jornada intensiva de 8 a 15 hores. L’hora de treball diària que queda pendent es compensa al llarg de l’any. Pàgina 37
 39. 39. La Fageda. Memòria de sostenibilitat El Reglament de Règim Intern de la Cooperativa sempre intenta anar una mica més enllà del que es regeix a l’Estatut dels treballadors pel que fa als permisos retribuïts. 20. PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES La Fageda és una cooperativa de treball associat, amb socis consumidors, que actua en l’àmbit de la iniciativa social, formada per un total de 228 socis, entre els quals hi figuren:  els treballadors de la cooperativa,  els treballadors de les diferents entitats que presten serveis a la cooperativa: Fundació Privada de Serveis Assistencials de La Garrotxa i Fundació Privada Sentit,  els usuaris del Servei Ocupacional i les seves famílies. L’informe de gestió, així com els comptes i el pla anuals, es lliuren a tots els treballadors com a mínim 15 dies abans la celebració de l’Assemblea general. A banda de l’Assemblea anual de socis a la qual participen tots els treballadors de les 3 entitats i famílies, se celebren 2 reunions generals de mitjana a l’any. Cada departament organitza les seves reunions informatives, segons la seva pròpia dinàmica i periodicitat, tot i que generalment es realitzen setmanalment. L’empresa disposa d’un pla d’acollida que es lliura a cada treballador a l’inici de la seva contractació, i que conté el règim intern de la cooperativa amb les condicions sociolaborals. Tots els treballadors de la cooperativa, tinguin o no reconeguda una discapacitat, són socis i per tant copropietaris de l’empresa. L’aportació inicial per formar part de la cooperativa és de 60 euros. No hi ha repartiment de beneficis, donat que ni la cooperativa ni cap de les dues fundacions tenen afany de lucre. Pàgina 38

×