Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фінансова звітність ЛВПУХТ

284 views

Published on

Фінансова звітність ЛВПУХТ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фінансова звітність ЛВПУХТ

 1. 1. Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному у секторі 101 «Подання фінансової звітності» Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: гри Періодичність: квартальна, річна Дата (рік, місяць, число) ДНЗ "Львівське вище професі за ЄДРПОУ м.Львів, пл. Д.Галицького, 8 за КОАТУУ заклад _____________________________ заКОПФГ _____________________________ за КОДУ ___________________ за КВЕД КОДИ 17 10 01 00389357 61013660 425 БАЛАНС на 1 жовтня 2017 року Форма Ж* І-де АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ Основні засоби: 1000 - 628 197 первісна вартість 1001 - 1 152 788 знос 1002 - 524 59! інвестиційна нерухомість: 1010 - - первісна вартість 1011 - - ЗН О С 1012 - - Нематеріальні активи: 1020 - - первісна вартість 1021 - - накопичена амортизація 1022 - ~ Незавершені капітальні інвестиції 1030 - - Довгострокові біологічні активи: 1040 - - первісна вартість 1041 - - знос 1042 - - Запаси 1050 - 626 633 Виробництво 1060 - - Поточні біологічні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 - 1 254 830 |ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - - Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - - Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 1120 -
 2. 2. 2 Продовження додатка 1 за розрахунками за товари, роботи. послги 1125 - - за наданими кредитами 1130 - - за виданими авансами 1135 - - за розрахунками із соціального страхування 1140 - - за внутрішніми розрахунками 1145 - - інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - - Поточні фінансові інвестиції 1155 - - Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 1160 - 201 253 касі 1161 - - казначействі 1162 - 201 253 установах банків 1163 - - іноземній валюті 1165 - - Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 1170 - - рахунках в установах банків,,у тому числі: 1175 - - в національній валюті 1176 - - іноземній валюті 1177 - - Інші фінансові активи 1180 - - Усього за розділом II 1195 - 201 253 III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - 3 515 БАЛАНС 1300 - 1 459 598 ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 і. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Внесений капітал 1400 - 628 197 Капітал у дооцінках 1410 - - Фінансовий результат 1420 - 343 881 Капітал у підприємствах 1430 - - Резерви 1440 - - Цільове фінансування 1450 - 32 829 Усього за розділом І 1495 _ 1 004 907 II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами 1500 - - за кредитами 1510 - - інші довгострокові зобов'язання 1520 - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1530 -
 3. 3. з п родовження додатка 1 Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету 1540 - 76 666 за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - - за кредитами 1550 - - за одержаними авансами 1555 - - за розрахунками з оплати праці 1560 - 301 299 за розрахунками із соціального страхування 1565 - 76 726 за внутрішніми розрахунками 1570 - - інші поточні зобов'язання 1575 - - Усього за розділом II 1595 - 454 691 III. ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я 1600 - - IV. Д О Х О Д И М А Й Б У Т Н ІХ П Е РІО Д ІВ 1700 - - Б А Л А Н С 1800 - 1 459 598 Керівник (посадова особа) Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби) Склярчук Н.С. (ініціали та прізвище) Хомут М.М. (ініціали та прізвище) 05 жовтня 2017 року
 4. 4. Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному у секторі 101 «Подання фінансової звітності» Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: квартальна, річна державний бюджет 00389357 Дата (рік, місяць, число) ДНЗ "Львівське вище профееі за ЄДРПОУ м.Львів, пл. Д.Галицького, 8 за КОАТУУ|61013660 заклад за КОҐІФГ за КОДУ 'заКВЕД КОДИ пГотГої 425 1084 85.32 БАЛАНС на 1 жовтня 2017 року Форма № 1-де АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітног о періоду 1 2 3 4 1. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ Основні засоби: 1000 6 120 447 6 119 656 первісна вартість 1001 7 165 377 7 163 794 знос 1002 1 044 930 1 044 138 Інвестиційна нерухомість: 1010 - первісна вартість 1011 - - ЗН О С 1012 - - Нематеріальні активи: 1020 - - первісна вартість 1021 - - накопичена амортизація 1022 - - Незавершені капітальні інвестиції 1030 - - Довгострокові біологічні активи: 1040 - - первісна вартість 1041 - - знос 1042 - - Запаси 1050 - - Виробництво 1060 - - Поточні біологічні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 6 120 447 6 119 656 II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - - Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 1120 - - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ і. СЛУЖБИ УКРАЇНИ і У ШЄВЧЕ
 5. 5. 2 п родовження додатка 1 за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - - за наданими кредитами 1130 - - за виданими авансами 1135 - - за розрахунками із соціального страхування 1140 - - за внутрішніми розрахунками 1145 - - інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - - Поточні фінансові інвестиції 1155 - - Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 1160 - - касі 1161 - - казначействі 1162 - - установах банків 1163 - - іноземній валюті 1165 - - Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 1170 - - рахунках в установах банків, у тому числі: 1175 - - в національній валюті 1176 - - іноземній валюті 1177 - - Інші фінансові активи 1180 - - Усього за розділом II 1195 - - III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - - БАЛАНС 1300 6 120 447 6 119 656 ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Внесений капітал 1400 6 120 447 6 119 656 Капітал у дооцінках 1410 - - Фінансовий результат 1420 - - Капітал у підприємствах 1430 - - Резерви 1440 - - Цільове фінансування 1450 - - Усього за розділом І 1495 6 120 447 6 119 656 II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами 1500 - - за кредитами 1510 - - інші довгострокові зобов'язання 1520 - .. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1530 - - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКІ У ШЕВЧЕНІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В08А и
 6. 6. з п родовження додатка 1 Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету 1540 - - за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - - за кредитами 1550 - - за одержаними авансами 1555 - - за розрахунками з оплати праці 1560 - - за розрахунками із соціального страхування 1565 - - за внутрішніми розрахунками 1570 - - інші поточні зобов'язання 1575 - - Усього за розділом II 1595 - - III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - - IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - - БАЛАНС 1800 6 120 447 6 119 656 Склярчук Н.С. (ініціали та прізвище) Хомут М.М. (ініціали та прізвище) Керівник (посадова особа) Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) 05 жовтня 2017 року управління державно! казначейської СЛУЖБИ УКРАЇНИ и І У ^ б ЩВЬКй Мі РАЙОНі мЛЬ!г05А_і
 7. 7. Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: гри. Періодичність: квартальна, річна. ( Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Дат а (рік, місяць, число) ДНЗ "Львівське вище професійне училище харчових технологій"______________________за ЄДРПОУ м.Львів, пл, Д.Галицького, 8_______________ за КОАТУУ заклад___________________________________ за КОПФГ __________________________________________за КОЛУ __________________________________________ за КВЕД 2017 КОДИ 10 01 00389357 4610136600 425 _____I ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ПІ квартал 2017 року
 8. 8. Продовження додатка 2 І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 2 Форма № 2-дс Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року І 2 3 4 ДОХОДИ Доходи від обмінних операцій Бюджетні асигнування 2010 7 591 025 - Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 656 463 - Доходи від продажу активів 2030 - - Фінансові доходи 2040 - - Інші доходи від обмінних операцій 2050 - - Усього доходів від обмінних операцій 2080 8 247 488 - Доходи від иеобмінних операцій Податкові надходження 2090 - - Неподаткові надходження 2100 - - Трансферти 2110 - - Надходження до державних цільових фондів 2120 - - Інші доходи від необмінних операцій 2130 20 150 - Усього доходів від необмінних операцій 2170 20 150І - Усього доходів 2200 8 267 638 - ВИТРАТИ Витрати за обмінними операціями Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 179 076 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 559 572 - Витрати з продажу активів 2230 - - Фінансові витрати ■2240 - - Інші витрати за обмінними операціями 2250 2 529 - Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 741 177 - Витрати за необмінними операціями Трансферти 2300 - - Інші витрати за необмінними операціями 2310 1 863 188 - Усього витрати за необмінними операціями 2340 1 863 188 - Усього витрат 2380 В 604 365 - Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -336 727 -
 9. 9. ) ) З Продовження додатка 2 II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Загальнодержавні функції 2420 - - Оборона 2430 - - Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - - Економічна діяльність 2450 - - Охорона навколишнього природного середовища 2460 - - Житлово-комунальне господарство 2470 - - Охорона здоров’я 2480 - - Духовний та фізичний розвиток 2490 - - Освіта 2500 8 604 365 - Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - - і
 10. 10. ) % 4 Продовження додатка 2 III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд план за звітний період план за звітний період 3 урахування м змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період 3 урахування м змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ДОХОДИ Податкові надходження 2540 _ _ _ - - Неподаткові надходження 2550 - _ _ _ 582 663 597 775 709 442 111 667 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - _ - - - - Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 Інші неподаткові надходження 2553 _ _ . . . _ _ Власні надходження бюджетних установ 255-1 _ 582 663 597 775 709 442 111 667 Бюджетні асигнування 2555 7 424 394 8 955 026 7 591 025 -1 364 001 _ _ _ _ Доходи від операцій з капіталом 2560 _ _ _а/ _ _ > _ Офіційні трансферти 2570 _ _ _ _ _ _ _ _ Надходження державних цільових фондів 2580 _ _ _ _ _ , д - Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 _ _ _ _ _ _ _ _ Надходження Пенсійного фонду України 2582 _ - _ _ _ _ - Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 / / ґ ~1ї Надходження Фонду соціального страхування України 2584 _ _ _ _ _ _ _ Інші надходження 2585 - - - - - - - - Усього доходів 2600 7 424 394 8 955 026 7 591 025 -1 364 001 582 663 597 775 709 442 111 667 ВИТРАТИ Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 4 372 194І 6 003 852 4 761 732 -1 242 120 209 013 128 891 165 603 зб і £
 11. 11. П р о д о в ж е н н я д о д а т к а 2 В и к о р и с т а н н я т о в а р ів і п о с л у г 2620 1 054 200 1 054 650 966 105 -88 545 373 650 442 762 432 916 -9 846 О б с л у г о в у в а н н я б о р г о в и х з о б о в ’ яза н ь 2630 _ _ _ _ _ _ _ 11о т о ч и і т р а н с ф е р т и 2640 _ _ _ _ _ _ - - С о ц іа л ь н е з а б е з п е ч е н н я 2650 1 998 000 1 896 524 1 863 188 -33 336 _ _ _ _ І ниті п о т о ч н і в и д а т к и 2660 - _ _ _ _ 2 000 1 518 -482 Н е р о з п о д іл е н і в и д а т к и 2670 _ _ _ _ _ _ _ - П р и д б а н н я о с н о в н о г о к а п іт а л у 2680 _ _ _ _ _ 32 829 32 829 _ К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и 2690 _ _ _ _ _ _ - В н у т р іш н є к р е д и т у в а н н я 2700 _ _ _ _ _ _ _ - З о в н іш н є к р е д и т у в а н н я 2710 _ _ _ _ _ _ _ _ Усього витрат 2780 7 424 394 8 955 026 7 591 025 -1 364 001 582 663 606 482 632 866 26 384 Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -8 707 76 576 85 283 IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ С т а т т я К о д р я д к а З а з в іт н и й п е р іо д З а а н а л о г іч н и й п е р іо д п о п е р е д н ь о г о р о к у 1 2 3 4 В и т р а т и н а о п л а т у п р а ц і 2820 4 450 761 _ В ід р а х у в а н н я на с о ц іа л ь н і з а х о д и 2830 930 028 _ М а т е р іа л ь н і в и т р а т и 2840 1 357 859 - А м о р т и з а ц ія 2850 _ - ін ш і в и т р а т и 2860 2 529 _ В с ь о г о 2890 6 741 177 _ Керівник (посадова особа) / -< '/ (’ПІЗШК) / Склярчук Н.С. (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов*язків бухгалтерської служби) Апідпис). Хомут ІУІ.М. (ініціали та прізвище)
 12. 12. Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачамибюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійногострахування (пункт 1розділу II) Звіт про надходження та використання коштів загальною фонду (форма № 2д, № 2м) за Ні квартал 2017 р. Установа ДЮ "Львівське вище професійне училище харчових технологій"______________ - Територія мЛьвів, пл. Д.Галицького, 8 ________________ Організаційно-правова форма господарювання заклад________ ______ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки________________________ Код га назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/1 имчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 1011100 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно- технічної освіти місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ Коди _ ’ 00389357 ~ 4610136600 425 Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру : грн.коп. П о к а з н и к и КЕКВ тз/а б о к к к Код рядка З а твер д ж е но на зв ітн и й р ік З а твер д ж е но на зв ітн и й п е р іо д (рік)1 З а л иш ок на початок з в ітн о го р о ку Н ад ійш л о ко ш тів за зв ітн ий п е р іо д (рік) К асові п е р іо д (рік) З алиш ок на кінец ь З В ІТ Н О Г О п е р іо д у (року) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В и д а т к и та н а д а н н я к р е д и т ів - у с ь о г о X 010 11 208 154.00 8 9 55 026 ,00 7 591 024 ,86 7 591 0 24 ,86 _ у том у числі: П о т о ч н і в и д а т к и 2000 020 11 208 154,00 7 591 024 ,86 7 591 0 24,86 О п л а та п р а ц і і н а р а х у в а н н я на з а р о б іт н у п л а т у 2 100 030 7 275 130,00 _ . 4 761 732 .05 4 761 7 32,05 _ О п л а т а п р а ц і 2 1 1 0 0 4 0 5 9 2 5 5 9 0 ,0 0 4 9 2 8 178,00 _ 3 9 3 6 4 7 0 ,6 7 3 936 4 7 0 ,6 7 _ З а р о б іт е п лата 2111 050 5 925 590 ,00 3 9 36 4 7 0 ,6 7 3 936 4 7 0 .6 7 _ Г р о ш ове за б е зп е че н н я в ій сько во сл уж б о в ц ів 2 11 2 060 - _ . _ - Н а р а х у в а н н я на о п л а т у п р а ц і 2 1 2 0 0 7 0 1 3 4 9 5 4 0 ,0 0 1 0 7 5 6 74,00 _ 825 2 6 1 ,3 8 8 25 2 6 1 .3 8 - В и к о р и с т а н н я т о в а р ів і п о с л у г 2200 080 1 224 4 0 0 ,0 0 _ . 9 66 104,47 966 104,47 . | П р е д м е т и , м а т е ріа л и, о б л а д н а н н я т а інве нт а р 2 2 1 0 0 9 0 2 0 7 5 0 0 .0 0 - - 2 0 7 5 0 0 ,0 0 2 0 7 5 0 0 .0 0 - М е д и ка м е н т и т а п е р е в 'я з у в а л ь н і м а т е р іа л и 2 2 2 0 100 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 .0 0 - 2 9 9 9 ,9 9 2 999,99 - П р о д укт и х а р ч у в а н н я 2 2 3 0 110 4 2 3 0 0 0 .0 0 3 2 0 0 0 0 .0 0 _ 269 6 9 0 ,8 3 2 69 690 .83 _ О пл а т а п о сл уг (крім ко м ун а л ь н и х) 2 2 4 0 120 3 1 2 5 0 0 ,0 0 - _ 2 9 8 605 ,95 2 9 8 605 ,95 - В и д а т ки н а в ід р я д ж е н н я 2 2 5 0 130 3 0 0 0 .0 0 _ 3 0 0 .0 0 3 0 0 ,0 0 _ В и д а т ки т а за х о д и с п е ц іа л ь н о г о п р и зн а ч е н н я 2 2 6 0 140 - - - - О п л а т а к о м у н а л ь н и х п о с л у г т а е н е р го н о сіїв 2 2 7 0 150 273 4 0 0 ,0 0 2 1 9 6 5 0 .0 0 185 0 0 7 ,7 0 185 0 07 .70 - О п л а та те п л о п о ста ч а н н я 2271 160 . _ _ - - О п л ата во д о п о ста ча н н я та в о д о в ід в єд е н н я 2 27 2 170 11 000 ,00 4 063 ,98 4 0 63 .98 І .. .. .. ~ і О п л ата е л е к тр о е н е р гії 2 2 7 3 !і 180 112 0 0 0 ,0 0 - 69 5 3 8 .4 5 69 538.45ІІ - І
 13. 13. 2 ) Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 і О п л ата п ри ро д н ого газу 2 274 190 150 400 ,00 _ - 111 4 0 5 .2 7 111 405 .27 _ О п л а та ін ш и х е н е р го н о с іїв 2 275 ! 200 - - - _ - - О п л а та е н е р го се р в ісу 2276 2 1 0 . . . _ . Д о с л ід ж е н н я і р озр о бки , о кр е м і за хо д и по р е а л із а ц ії де р ж а в н и х (р е г іо н а л ь н и х) п о о го а м 2 2 8 0 2 20 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 .0 0 2 000 .00 Д о слід ж ен н я і розробки, окрем і за ход и р озвитку по р е а л іза ц ії д е р ж а в н и х (р е гіо н а л ьн и х) програм 2281 230 О крем і за ход и по р е а л із а ц ії д е р ж а в н и х (р е гіо н а л ьн и х) програм , не від н е се н і д о за ход ів розвитку 2282 2 40 2 000 ,00 2 0 00 ,00 2 0 0 0 ,0 0 2 000,00 О б с л у г о в у в а н н я б о р г о в и х з о б о в ’я з а н ь 2400 250 , . . . . О б сл уго в ув а н н я в н у т р іш н іх б о р г о в и х зо б о в 'я за н ь 2 41 0 260 - _ - _ - _ 'О б с л у г о в у в а н н я зо в н іш н іх б о р го в и х з о б о в 'я за н ь 2 4 2 0 270 - - - - - ІП о т о ч н і т р а н с ф е р т и 2600 280 - _ _ _ іС у б с и д ії т а п о т о ч н і т р а н сф е р т и п ід п р и єм с т в а м (уст а нова м , Іо р га ніза ц іям ) 2 6 1 0 2 9 0 ІП о т о чн і т р а н сф е р т и о р г а н а м д е р ж а в н о г о уп р а вл ін н я ін ш и х рівнів 2 62 0 3 0 0 _ _ _ _ _ _ П о т о чн і т р а н с ф е р т и у р я д а м ін о зе м н и х де р ж а в т а м іж н а р о д н и м о р г а н іза ц ія м 2 6 3 0 3 1 0 С о ц іа л ь н е з а б е з п е ч е н н я 2700 320 2 7 08 6 2 4 .0 0 1 8 96 524 ,00 _ 1 863 1 8 8 ,3 4 1 863 188,34 _ В и п л а т а п е н сій і д о п о м о ги 2 71 0 3 3 0 - - - - - - ' С т и п е н д ії 2 72 0 3 4 0 2 6 0 0 0 0 0 ,0 0 - - 1 7 68 5 4 7 ,3 4 1 768 547,34 - Ін ш і в и п л а т и н а се л е н н ю 2 73 0 3 5 0 108 6 2 4 ,0 0 - - 94 6 4 1 ,0 0 94 6 41,00 - Ін ш і п о т о ч н і в и д а т к и 2800 360 - - _ _ - - К а п іт а л ь н і в и д а т к и 3000 370 - - . _ - - (П р и д б а н н я о с н о в н о г о к а п іт а л у 3100 380 . _ _ _ - ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ... П р и д б а н н я о б л а д н а н н я і п р е д м е т ів д о в г о с т р о ко в о г о ко р и с т у в а н н я 3 11 0 390 - - - - - К а п іт а л ь н е б уд ів н и ц т в о (п р и д б а н н я) 3 12 0 4 0 0 - - - - - - К а пітальне б уд ів н и ц тв о (п р и д б а н н я ) ж и тл а 3121 410 - - - _ - _ К апітальне б у д ів н и ц тв о (п ри д б а н ня ) ін ш и х о б ’єктів 3122 420 - - - _ - - К а п іт а л ь н и й р ем о н т 3 1 3 0 4 3 0 - - - - - - К а п італьний р е м о н т ж и тл о в о го ф о н д у (п ри м іщ е нь) 3131 440 _ _ . _ _ _ К а п італьний р е м о н т ін ш и х о б ’єктів 3132 450 - - - _ - - Р е ко н ст р укц ія т а р е ст а в р а ц ія 3 1 4 0 4 6 0 - - - - - - Р еконструкція ж и тл о в о го ф о н д у (п ри м іщ е нь) 3141 470 Р еконструкція та р еста в р а ц ія ін ш и х о б ’єктів 3142 480 і _ _ _ _ _ _ Р е став р а ц ія пам 'ято к культури, іс то р ії та архіте ктури 3143 490 . . . _ С т во р е н н я д е р ж а в н и х за п а с ів і р е зе р вів 3 15 0 5 00 - - _ _ - - П р и д б а н н я зе м л і т а н е м а т е р іа л ь н и х а кт и в ів 3 1 6 0 5 1 0 _ _ _ _ К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и 3200 520 _ . . . _ . К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и п ід п р и єм с т в а м (уст а нов а м , о р г а н іза ц ія м ) 3 2 1 0 5 3 0 - - _ _ - - К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и о р г а н а м д е р ж а в н о го уп р а вл ін н я ін ш и х р ів нів 3 22 0 5 40 К а п іт а л ь н і т р а н сф е р т и у р я д а м ін о зе м н и х де р ж а в т а м іж н а р о д н и м о р г а н іза ц ія м 3 2 3 0 5 50 К а п іт а л ь н і т р а н сф е р т и н а се л е н н ю 3 24 0 560 - - - - - - В н у т р іш н є к р е д и т у в а н н я 4100 570 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“ І г Н адання в нутр іш ніх кредитів 4 11 0 ! 580 _ - - Т И *З * / 1 ) ^ - " - - Н адання кредитів орга н а м д е р ж а в н о го у п р а в л ін н я ін ш и х рів н ів 4111 590 - - - ( /Т(м - II -
 14. 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Н ад а н н я кр е д и тів п ід п р иєм ств а м , установам , організаціям 4 11 2 600 _ _ _ _ Н ад а н н я ін ш и х в н утр іш н іх кредитів 4 11 3 610 - - - - - - З о в н іш н є к р е д и т у в а н н я 4200 620 _ _ Н а д а н н я зо в н іш н іх кр е д и т ів 4 2 1 0 630 - _ _ _ _ _ Інщ і в ид атки 5000 640 X 510 000,00 X X X X Н ер о зп од іле н і в ид атки 9000 650 - - - - - 1-Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів Керівник Головний бухгалтер 05 жовтня 2017 року / ' Г " Склярчук Н.С. (ініціали, прізвище) Хомут ІУІ.ІУІ. ( ініціали, прізвище)
 15. 15. ) Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1розділу II) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4~Ід, №4-1 м), за III квартал 2017 р. Установа ДНЗ "Львівське вище професійне училище харчових технологій" Територія м.Львів, лл. Д.Галицького, 8 Організаційно-правова форма господарювання заклад Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 1011100 Підготовка робітничих кадрів закладами місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) ппойїееійно-технічної освіти______________________ Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: гри, кой. за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ Коди 00389357 4610136600 425 ! Показники КЕК13 Код рядка Затвер­ джено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­ ховано залишок Отри­ мано за­ лишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року) усього у тому числі на рахун­ ках в уста­ новах банків усього у тому ЧИСЛІ усього у тому ЧИСЛІ на рахунках в установах банків перерахо- спрямовано на погашення заборгованості загального фонду вані з рахунків в установах банків усього у тому числі перера­ ховані 3 рахунків в установах банків і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 14 15 Н а д х о д ж е н н я к о ш тів - у с ь о г о X 010 776 884,00 123426,37 689291,68 X X X X 200002,27 За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 198 050,00 X X X X 105 921,70 X X X X X X Від додадкової (господарської) діяльності X 030 578 834,00 X X X X 583 369.98 X X X X X X Від оренди майна бюджетних установ X 040 X X X X X X X X X X Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 X X X X X X ІГ уХ Р " X X X і Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X
 16. 16. 2 П р о д о в ж е н н я д о д а т к а 2 1 І 2 і 3 4 І 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 в и д а т к и - у с ь о го X 070 І 776 884,00 X X X X X 612 715,78 - - . X X у то м у числі : П о т о ч н і в и д а т к и 2000 080 744 055,00 X X X X X 579 886,78 . . . X X О п л ата п р а ц і і н а р а х у в а н н я на з а р о б іт н у п ла ту 2100 090 171 855,00 X X X X X 165 603,02 X X О плат а пр а ц і 2110 100 140 434.00 X X X X X 137 562,58 _ _ _ X X З аробітна плата 2111 110 140 434,00 X X X X X 137 562,58 . . X X Г р о ш о в е з а б е з п е ч е н н я в ій с ь к о в о с л у ж б о в ц ів 2112 120 X X X X X X X Нарахування на оплату праці 2120 130 31 421,00 X X X X X 28 040,44 X X В и к о р и с т а н н я т о в а р ів і п о с л у г 2200 140 570 200,00 X X X X X 412 765,72 X X П редм ет и, мат еріали, о б л а дна ння т а інвент ар 2210 150 116 450,00 X X X X X 103 183,17 X X М еди ка м е нт и та п е р е в 'я зува л ьн і мат еріали 2220 160 X X X X X X X П родукт и харчування 2230 170 154 300,00 X X X X X 90 090,52 _ _ _ X X О плат а по сл уг (крім ком ун а л ьн и х) 2240 180 214 2 00.00 X X X X X 2 1 0 853,64 X X В идат ки на в ідрядж ення 2 25 0 190 1 575,00 X X X X X 711,00 _ - _ X X В идат ки т а заходи спе ціа ль ного призначення 2260 2 0 0 X X X X X X X О плат а ком унал ьни х по слуг та е не рго но сіїв 2270 210 80 675.00 X X X X X 5 4 27,39 X X О плата теплопостачання 2271 220 _ X X X X X . . X X О плата водопостачання і в од овід вед ення 2272 230 2 300,00 X X X X X 115,81 X X О плата е лектроенергії 2273 240 ЗО 350,00 X X X X X 4 380,98 _ _ _ X X О плата природного газу 2274 250 48 025,00 X X X X X 930,60 . _ _ X X О плата інш их енергоносіїв 2275 260 - X X X X X _ _ • _ _ X X О плата енергосервісу 2276 270 X X X X X _ _ X X Д о сл ідж е ння і розробки, о крем і заходи по р е а л іза ц ії дер ж а вни х(р е гю на л ьни х) програм 2280 280 3 000,00 X X X X X 2 500 ,00 X X Д ослідж ення і розробки, окремі заходи розвитку по р еалізації держ авних(регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X О кремі заходи по р еалізації д е рж авних(регіональних) програм ,не віднесені д о заходів розвитку 2282 300 3 000,00 X X X X X 2 500,00 X X О б с л у го в у в а н н я б о р го в и х з о б о в 'я з а н н ь 2400 310 X X X X X X X О б сл уговуванн я внут ріш ніх бор го вих зо бо в'яза ннь ! 2410 3 2 0 X X X X X X X О бсл уговуванн я зовніш ніх б оргових зобов'язаннь 2 42 0 3 30 X X X X X " 7 ) Ь г 4 > . П о то ч н і тр а н с ф е р ти 2600 340 - X X X X X - - - X X І
 17. 17. ж ^ *^4 •*__________________________________________________________________________________________________________________________________________ П р о д о в ж е н н я д о д а т к а 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 /б с и д їі т а пот очн Т р а н с ф е р т и підприєм ст вам УІ ( уст ановам, організаціям ) 2610 3 5 0 X X X X X X X Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X X С о ц іа л ь н е з а б е з п е ч е н н я 2700 380 - X X X X X - - - X X В иплат а пе нсій і допом оги 2 710 3 90 - X X X X X _ _ _ _ X X С т и п е н д ії 2720 4 00 - X X X X X _ - _ _ X X Інш і випл а т и на селенню 2730 4 10 - X X X X X _ _ _ - X X Ін ш і п о т о ч н і в и д а тк и 2800 420 2 000,00 X X X X X 1 518,04 - - - X X К а п іт а л ь н і в и д а т к и 3000 430 32 829,00 X X X X X 32 829,00 . - . X X П р и д б а н н я о с н о в н о г о ка п іта л у 3100 440 32 829,00 X X X X X 32 829,00 X X П р ид б а ння о бл аднання пр е дм е т ів до вгост рокового кор и ст ува ння 3110 450 3 2 8 29.00 X X X X X 3 2 829 .00 X X К апіт а л ьне б удівниц т во (придбання) 3 120 4 6 0 X X X X X X X К апітальне б удівництво (придбання) ж итла 3121 470 X X X X X X X К апітальне б удівництво (придбання) інш их об'єктів 3122 480 X X X X X X X К апіт а л ьн и й р ем онт 3130 4 90 - X X X X X _ . _ X X К апітальний рем онт ж итлового ф о нд у (прим іщ ень) 3131 500 X X X X X X X К апітальний рем онт інш их об'єктів 3132 510 X X X X X X X Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X . _ . _ X X Р еконструкція ж итл ового ф онду (прим іщ ень) 3141 530 X X X X X X X Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 540 X X X X X X X Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X І X X Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X і X X Придбання землі та нематеріальних активів 3160 5 70 X X X X X І X X К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и 3200 580 X X X X X X X К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и п ід п р и є м с т в а м (у с т а н о в а м , о р г а н із а ц ія м ) 3210 590 X X X X X х X К а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и о р г а н а м д е р ж а в н о г о у п р а в л ін н я ін ш и х р ів н ів 3220 600 X X X V X X І - II X X . я л у
 18. 18. ( с ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м), за ill квартал 2017 р. Уотанова ДНЗ "Л ь в ів с ь к е вищ а п ро ф есійн е уч и л и щ е х а р ч о в и х те х н о л о гій "_____________________________________________________________________________________________________ Т е р ито рія м .Л ьиїв, пл. Д .Г а л и ц ько го , 8_______________________________________________________________________________________________________________ О р га н іза ц ій н о -п р а во в а ф орм а го с п о д а р ю в а н н я з а к л а д __________________________ Код та назва в ід о м ч о ї кл а си ф іка ц ії в и д а тків та кр ед и тув а н ня д е р ж а в н о го б ю д ж е т у _____________________ ____________________ Код та назва п р о гр а м н о ї к л а си ф іка ц ії в и д а тк ів та кр ед и тув а н ня д е р ж а в н о го б ю д ж е ту Додаток З до Порядку складання бюджетної зв ітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу іі) за Є Д Р П О У за К О А Т У У за КО П Ф Г Коди 00389357 4610136600 425 Код та назва т и п о в о ї в ід о м ч о ї кл а си ф іка ц ії в и д а тків та кр ед и тув а н ня м іс ц е в и х б ю д ж е тів 010 О рган з п и та нь о с в іт и і науки__________________________________________________ Код та назва п р о гр а м н о ї кл а си ф іка ц ії в и д а тків та кр ед и тув а н ня м іс ц е в и х б ю д ж е тів (код та назва Т и п о в о ї п р о гр а м н о ї кл а си ф іка ц ії в и д а тків та кр ед и тув а н ня м іс ц е в и х б ю д ж е тів /Т и м ч а с о в о ї кл а си ф іка ц ії в и д а тків та кр ед и тув а н ня д л я б ю д ж е тів 1011100 П ід го товка р о б ітн и ч и х ка д р ів закладам и п р о ф е с ій н о -те х н іч н о ї о св іти м іс ц е в о го с а м о в р я д у в а н н я , які не з а с то с о в у ю ть п р о гр а м н о -ц іл ь о в о го м етоду) _____ ___________________________ Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: грн. коп.____________ П оказники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року) усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 Н ад хо д ж е нн я ко ш тів - у с ь о го X 010 20 150,00 . . -12,96 20 150,00 X X 12,96 . Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 20 150,00 X X X 20 150,00 X X X X Від підприємств, організацій, ф ізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення ня них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X Вищ их та проф есійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 X X X У * X X X І X
 19. 19. Продовження додатка З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 о ід реалізації майнових прав на фільми, вихідні йматеріали фільмів та фільмокопій, створені за І бюджетні кошти за державним замовленням або |н а умовах ф інансової підтримки X 050 X X X X X X X ІФ інансування X 060 _ X X X X X " X X В ид атки та надання к р е д и тів - у с ь о го X 070 20 150,00 X X X X 20 150,00 X X у тому ЧИСЛІ ' П о то чн і в ид атки 2000 080 20 150,00 X X X X 20 150,00 . X X |о п л а та п ра ц і і н а р а хув а н н я на за р о б ітн у плату 2100 090 X X X X X X Оплат а праці 2110 100 _ X X X X _ . X X Заробітна плата 2111 110 X X X X _ _ X X Грош ове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X Н арахування на оплат у прачі 2120 130 . X X X X _ _ X X В и ко р и ста н н я т о в а р ів і п о с л у г 2200 140 20 150,00 X X X X 20 150,00 - X X Предмет и, мат еріали, обладнання т а інвент ар 2210 150 X X X X X X М едикамент и т а перев'язувальні мат еріали 2220 160 - X X X X _ _ X X П родукт и харчування 2230 170 _ X X X X _ _ X X О плат а послуа (крім комунальних) 2240 180 20 150.00 X X X X 20 150,00 _ X X Видат ки на відрядження 2250 190 - X X X X . - X X Видат ки т а заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X X X Оплата комунальних послуг т а енергоносіїв 2270 210 _ X X X X „ _ X X О плата теплопостачання 2271 220 _ X X X X _ _ X X О плата водопостачання і водовідведення 2272 230 _ X X X X _ _ X X О плата електроенергії 2273 240 _ X X X X _ _ X X О плата природного газу 2274 250 _ X X X X _ _ X X О плата інших енергоносіїв 2275 260 _ X X X X _ . X X О плата енергосервісу 2276 270 _ X X X X _ _ X X Дослідження і розробки, окрем і заходи по ю алізації державних(регіональних) програм 2280 280 X X X X . X X Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку о реалізації держ авних(регіональних) програм 2281 290 X X X X X X Окремі заходи по реалізації ержавних(регіональних) програм ,не віднесені до аходів розвитку 2282 300 X X X X X X в с л у го в у в а н н я б о р го в и х з о б о в 'я за н н ь 2400 310 - X X X X - . X X Обслуговування внут ріш ніх боргових обов'язаннь 2410 320 X X X X X X Обслуговування зовніш ніх боргових зобов'язаннь 2420 330 X X X X X X Іоточні тр ан сф е р ти 2600 340 X X X X . . X X ■убсидії т а пот очні т рансф ерт и ідпоиємст вам ( уст ановам, ооганізаиіям) 2610 350 X X X X X X 'от очні т рансф ерт и органам державного правління інш их рівнів 2620 360 - X X X X “ 7 / Г 4, / , - _ X X
 20. 20. Г ' ' - 1 ^ ~ " 2 3 4 і 5 6 7 8 9 10 11 12 ІПот очні т рансф ерт и урядам іноземних держав 1т а міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X С о ц іа л ьн е забезпечення 2700 380 І X X X X X X і 1В иплат а пенсій і допомоги 2710 390 X X X X _ _ X X 1С т ипендії 2720 400 .. X X X X _ _ X X 1Інш і виплат и населенню 2730 410 - : X X X X _ _ X X ' |інш і п о то ч н і видатки 2800 420 - X X X X _ . X X К апітальні видатки 3000 430 - І х X X X _ - X X П рид б а н ня о с н о в н о го капіталу 3100 440 - X X X X . . X X П ридбання обладнання і предмет ів довгост рокового корист ування 3110 450 і х X X X X X Капіт альне будівницт во (придбання) 3120 460 _ X X X X . _ X X ! Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 _ х X X X . . X X Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 480 х X X X X X Капіт альний ремонт 3130 490 _ X X X X _ _ X X Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X Капітальний ремонт інш их об'єктів 3132 510 - X X X X _ _ X X і Реконст рукція т а рест аврація 3140 520 X X X X _ _ X X Реконструкція житлового ф онду (приміщень) 3141 530 - X X X X _ - X X і Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - - X X Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X х І С т ворення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - - X X Придбання землі т а немат еріальних акт ивів 3160 570 - X X X X - - X X К апітальні тран сф е р ти 3200 580 - X X X X . . X х Капіт альні т рансф ерт и підприємст вам {уст ановам, організаціям) 3210 590 X X X X X X Капітальні т рансф ерт и органам державного управління інш их рівнів 1 3220 600 X X X X X X Капітальні т рансф ерт и урядам іноземних держав т а міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X Капітальні т рансф ерт и населенню 3240 620 _ X X * X X X X В н утріш н є кр ед и тув а н ня 4100 630 - X X X X . - X X Надання внут ріш ніх кредит ів 4110 640 - X X X X _ _ X X Надання кредитів органам державного /правління інших рівнів , 4111 650 X X X X X X Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям , 4112 660 X X X X 1 X X Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - - X X З о в ніш н є кр ед и тув а н ня 4200 680 ’ У X X X X . - X X Іадання зовніш ніх кредит ів 4210 690 / п ) X X X X - - X X е р ів н и к о л о в н и й б у х га л т е р С к л я р ч у к Н .С . (ініціали, прізвище) Х о м у т ІУІ.М. ( ініціали, прізвище) 5 жовтня 2017 року
 21. 21. *----------— * Д одаток 7 ( ( д о П орядку складання б ю д ж е тно ї звітності розпорядникам и та одерж увачам и б ю д ж етних коштів, звітності ф ондам и загальнообов'язкового д ерж авного со ц іа льн ого і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) на 1 жовтня 2017 року Успшона ДІП'"Львівське вите професійне училище харчових технологій"_____ Територія мЛьвів, іі.іі. Д.1"алицького, 8_________________________ Організаційно-правова форма господарювання заклад ________ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного б ю д ж е т у ________________________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з читань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 1011100 П ід го т о в к а р о б іт н и ч и х к а д р ів за к л а д а м и п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї о с в іт и місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________ П ер іо д и ч н ість: м іся ч н а, к в а р т а л ь н а , р ічн а Одиниця ви м іру: грн коп. Форма складена: за загальним . спеціальним фондом (необхідне підкреслити) П о к а з н и к и К Е К В Код рядка Д е б іт о р с ь к а з а б о р г о в а н іс т ь К р е д и т о р с ь к а з а б о р г о в а н іс т ь Зареєстровані б ю д ж е тні ф ін ансові | зобов’язання на кінець звітного періоду (року) на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період 3 початку звітного року на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період 3 початку звітного року усього з н еї прострочена усього 2 НЄЇ прострочена терм ін оплати якої не настав 1 2 з 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ї ї 12 13 Д о х о д и X 010 . . _ X X [В и д а тки - усього на утрим ання установи х 020 4 5 3 4 5 3 ,5 1 4 5 3 4 5 3 ,5 1 4 6 3 4 5 3 ,5 1 у тому ЧИСЛІ, П о т о ч н і в и д а т к и 2000 030 4 5 3 4 5 3 ,5 1 4 5 3 4 5 3 ,5 1 4 5 3 4 5 3 ,5 1 О п л ата п р а ц і і н а р а х у в а н н я на з а р о б іт н у п ла ту 2100 040 . 4 5 3 4 5 3 .5 1 4 5 3 4 5 3 .5 1 4 5 3 4 5 3 ,5 1 О плат а пр а ц і 2 11 0 050 - _ _ і. . . , ___ ___ :• . 376 727,52 , 376 727,52 _ 376 727,52 З аробітна плата 2111 060 _ _ (і , ' ■ ) , 376 727,52 376 727,52 _ 376 727,52 Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112 070 - . _ Н арахування на о п л а т у пр а ц і 2120 080 - - ' 76 725.99 _ 76 725,99 . 76 725,99 В и к о р и с т а н н я т о в а р ів і п о с л у г 2200 090 . . Предмет и, м а т еріали, о б л а дна ння т а інвент ар 2210 100 ■ ■ ■ " ...... .... М едикам ент и т а пе р ев 'язува л ьні м а т еріали -..... — -- -.... ..... ■ - ------- - - ---- ■ 2 22 0 110 - Д > • " П родукт и харчування 2 23 0 і 120 - - - !і за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОГІФГ Коди 00389357 9610136600 425
 22. 22. П родовж ення додатка / і 1 1___ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 О плат а послуг (крім ком унальних) 2240 130 _ . . - В идат ки на в ідрядж ення 2250 140 _ . ! . . ІВ идат ки т а заходи спе ціа ль ного призначення 2260 150 О плат а ком унальних по сл уг т а енергоносіїв 2270 160 О плата теплопостачання 1 2271 170 . О плата водопостачання та водовідведення 2272 180 _ . . . . . О плата е лектроенергії ! 2273 190 О плата природного газу 2274 2 00 _ . . _ _ _ . _ _ . О плата інш их енергоносіїв І 2275 210 О плата енергосервіоу 2276 2 20 _ . _ . . . . . _ Д о сл ід ж е н н я і розробки, о кр е м і за ход и по р е а л іза ц ії де р ж а вни х (р егіональних) пр о гра м 2280 230 Д ослідж ення і розробки, окремі заходи розвитку по р еа л іза ц ії д е рж а в н их (регіональних) програм 2281 2 4 0 О кремі заходи по р еа л іза ц ії д ерж авних (регіональних) програм, не віднесені д о заходів |розвитку 2282 250 | О б с л у го в у в а н н я б о р г о в и х з о б о в ’я з а н ь 2400 260 І О бсл уговуванн я внут ріш ніх бор го вих зо б о в ’яза нь 2 410 270 О бсл уговуванн я зо вніш ніх бор го вих зо бо в'яза нь 2 420 280 П о то ч н і т р а н с ф е р т и 2600 290 . . . . . _ . . . С у б си д ії т а по т оч ні т рансф ерт и підпр и єм ст ва м (уст ановам , о рганізаціям ) 2 6 10 300 П о т о ч н і т рансф ерт и о р г а н а м де р ж а вно го управління інш и х рівнів 2 62 0 310 П о т очні т рансф ерт и ур я д а м інозем них держ ав т а м іж н ар о дни м о рганіза ціям 2630 320 * С о ц іа л ь н е з а б е з п е ч е н н я 2700 330 . _ . . В иплат а п е нсій і до по м о ги 2710 3 4 0 _ _ . - . . . . _ _ С т ипе ндії 2720 350 . . . . . . . . - Інш і виплат и населенню 2 73 0 3 60 . . _ _ _ . . _ _ - Ін ш і п о т о ч н і в и д а тк и 2800 370 К а п іт а л ь н і в и д а тк и 3000 3 80 . . . . . . . • - П р и д б а н н я о с н о в н о го к а п іт а л у ї 3100 390 . . П р ид ба ння о бл аднання і пр е дм е т ів до вго ст ро ково го корист ування 3 11 0 4 00 К апіт а л ьне будівни ц т во (придбання) 3 12 0 410 . _ ' . _ . _ . Капітальне б уд івниц тво (придбання) ж итла 3121 4 20 - -
 23. 23. П родовж ення д одатка 7 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 К апітально б уд ів н и ц і т> (придбання) інш их о б 'є к т і 3122 430 К ет т ппи ш ііі / > ш ш т 3130 440 _ , . _ _ _ _ _ Кі і і і і і і ш і .ііи й рем онт ж итл ового ф онду (прим іщ ань) ! 3131 450 К іІІІІІ.пінний ром онт Інш их об'єктів 3132 460 . . Р еконст рукція т а рест а вр ац ія 3140 470 . . _ . . . _ Реконструкція ж итлового ф онду (прим іщ ень) І 3141 480 Реконструкція та о еставоац ія інш их о б ’єктів 3142 490 . . . . _ . Р еставрація пам 'яток культури, істо р ії та архітектури 3143 500 С т ворення де р ж а вни х за п а сів і резе р вів 3150 5 10 П р ид ба ння зе м л і т а н е м а т ер іа льни х акт ивів 3160 520 - К а п іта л ь н і тр а н с ф е р ти 3200 530 . _ . . . . . К ап іт а л ьн і т рансф ерт и підпр и єм ст в а м (уст ановам, організаціям ) 3210 540 К ап іт а л ьн і т рансф ерт и о рганам держ авного уп р а вл ін ня інш и х рівнів 3220 550 К апіт а л ьні т рансф ерт и ур яда м інозем них держ ав т а м іж н ар о дни м організа ціям 3230 560 К апіт а л ьні т рансф ерт и н а се ле нню 3240 570 . _ _ _ _ _ _ _ _ 1У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються. К е р ів н и к Г о л о в н и й б у х га л т е р С к л я р ч у к Н.С. (ініціали, прізвище) Х о м у т М .ІУІ. (ініціали, прізвище) 05 жовтня 2017 року
 24. 24. Д одаток 7 д о П орядку складання б ю д ж е тно ї звітності розпорядникам и та одерж увачам и бю дж етних коштів, звітності ф ондам и загальнообов'язкового д ерж авного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) на і жовтня 2017 року Успішні« ДІВ "Львівське вищу професійне училище харчових технологій"_______________________________________________________________________________ заЄДРПОУ Територій м.Львііі, п.іі. Д.1 алішького, 8 ______ ____________ за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання заклад_________________________ за КОГІФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки_____________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 1011100 П ід го то в к а р о б іт н и ч и х к а д р ів за к л а д а м и п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї о с в іт и місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) Періодичність: місячна, квартальна, річна. О д и н и ц я в и м ір у : гр н когі. Форма складена: за загальним , спеціальним фондом (необхідне підкреслити). Коди 00389357 4610136600 425 Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані ' бю дж етні ф інансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) на початок . ЗВІТНОГО року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період 3 початку звітного року на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) І списана за період 3 початку звітного року усього з неї прострочена усього з неї прострочена терм ін оплати якої не настав 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13 Д о х о д и X 010 . . X X В и д а тк и - усього на утрим ання установи X О О П или . 3 515.33 у тому числі: П о т о ч н і в и д а тк и 2000 030 3 515,33 О п л ата п р а ц і і н а р а х у в а н н я на з а р о б іт н у п ла ту 2100 040 О плат а пр а ц і 2 11 0 050 . . _ _ _ _ , З аробітна плата 2111 060 Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112 070 .. І! Н ара хування на о п л а т у пр а ц і 2 12 0 080 - . і- •' _ _ _ І В и к о р и с т а н н я т о в а р ів і п о с л у г 2200 090 3 515,33 ..... . . . . . - !! П редмет и, м а т е ріа л и , о бл аднання т а інвент ар 2 21 0 100 3 515,33 с ....І і М е дикам ент и т а п е р е в ’я зув а л ь н і м а т еріали 2 22 0 110 ! . І і П родукт и харчува ння 2 23 0 120 - _ -
 25. 25. А П родовження додатка 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! О плат а по слуг (крім ком унальних) 2240 130 _ . В идат ки на відрядж ення 2250 140 _ . 1 Ш идат ки та заходи спеціального призначення 2 260 150 О плат а ком унальних по слуг т а енергоносіїв 2 27 0 160 О плата теплопостачання 2271 170 . О плата водопостачання та водовідведення 2272 180 _ _ . _ _ . О плата електроенергії 2273 190 О плата природного газу 2274 2 00 . _ . . О плата інш их енергоносіїв 2275 210 О плата енергосервісу 2276 2 20 . . . . Д о сл ід ж е н н я і розробки, о кр е м і заходи по р е а л іза ц ії держ авних (регіональних) програм 2280 230 Д ослідж ення і розробки, окремі заходи розвитку по р еалізації держ авних (регіональних) програм 2281 2 4 0 О кремі заходи по р еалізації держ авних (регіональних) програм, не віднесені д о заходів розвитку 2282 250 О б с л у го в у в а н н я б о р го в и х з о б о в ’я з а н ь 2400 260 О б слуговування внут ріш ніх боргових із о б о в ’яза нь 2410 270 О б слуговування зо вніш ніх б оргових зо б о в'яза н ь 2420 280 П о т о ч н і тр а н с ф е р ти 2600 290 . _ . . С у б си д ії т а п о т оч ні т рансф ерт и П ідпр иєм ст ва м (уст ановам, о рганізаціям ) 2610 300 П о т оч ні т рансф ерт и о рганам держ авного управління інш их р ів нів ' 2620 310 П от очні т рансф ерт и ур яда м інозем них держ ав т а м іж н ар о дни м о рганізаціям 2630 3 20 С о ц іа л ь н е з а б е зп е ч е н н я 2700 330 . _ . . . В иплат а пенсій і допом оги 2 710 340 . . _ . . . _ С т ипе ндії 2720 350 _ _ . . . _ Інш і виплат и населенню 2 73 0 3 60 _ Ін ш і п о то ч н і в и д а тки 2800 370 . К а п іта л ь н і в и д а тк и 3000 380 . . _ П р и д б а н н я о с н о в н о го к а п іт а л у ї 3100 390 П р ид ба ння обладнання і предм ет ів довгост рокового корист ування 3110 4 00 К апіт альне будівницт во (придбання) 3 12 0 410 . . Су . Капітальне будівництво (придбання) ж итла 3121 4 20 - - -
 26. 26. І Іродсжжаїїпя додатка 7 1 2 3 4 5 Є 7 . 8 9 10 11 12 13 І К апітальне б уд івниц тво (придбання) інш их об'єктів 3122 430 1К апіт а л ьний р ем он т 3130 440 _ _ _ _ _ 1 Капітальний рем онт ж итлового ф онду І(прим іщ ень) 3131 450 | К апітальний рем онт інш их о б ’єктів 3132 460 . _ _ Р е конст рукція т а рест а вр ац ія 3140 470 І . _ _ _ _ _ - - - Реконструкція ж итл ового ф онду (прим іщ ень) 3141 480 Реконструкція та реставрація інш их об'єктів 3142 490 _ . - _ Р еставрація пам 'яток культури, істо р ії та архітектури 3143 500 С т ворення держ авних за пасів і р езе р вів 3150 510 П р ид ба ння зе м л і т а н е м а т ер іа льни х акт ивів 3160 520 К а п іт а л ь н і тр а н с ф е р т и 3200 530 . . . . К апіт а л ьні т рансф ерт и підпр и єм ст ва м (уст ановам, о рганізаціям ) 3 210 540 К ап іт а л ьн і т р ансф ерт и о рганам дер ж а вно го у п р а вл ін н я інш и х рівнів 3220 55 0 К а п іт а л ь н і т р ансф ерт и ур яда м інозем них держ ав т а м іж н ар о дни м організа ціям 3230 560 К а п іт а л ьн і т рансф ерт и насе ле нню 3240 570 . - _ . - _ _ - - 1У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються. К е р ів н и к Г о л о в н и й б у х га л т е р С к л я р ч у к Н .С . (ініціали, прізвище) Х о м у т IV).М. (ініціали, прізвище) 05 жовтня 2017 року
 27. 27. с Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за 111 квартал 2017 р. Ус митті III і ". І!■пінське вите професійне училище харчових технологій"_____________________________________ _____ Територія м..'1ын1), и.і. Д.Галииького, 8_________________ Оргіїнізінпііііо-ирявона форма господарювання заклад___________ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки______________ Д о д ато к 22 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ ____ Коди 00389357 4610136600" 425 Періодичність.: квартальна, річна Одиниця виміру, грн. коп Н а й м е н у в а н н я К Е К В В л а с н і н а д х о д ж е н н я С п р я м о в а н о п о н а д п л а н о в и х н а д х о д ж е н ь з а т в е р д ж е н о н а з в іт н и й рік ф а к т и ч н о н а д ій ш л о п о н а д п л а н о в і н а д х о д ж е н н я р а з о м н а п о га ш е н н я к р е д и т о р с ь к о ї з а б о р го в а н о с т і н а ін ш і з а х о д и у с ь о го у т о м у ч и с л і у с ь о го у т о м у ЧИСЛІ з а га л ь н о го ф о н д у с п е ц іа л ь н о го ф о н д у які ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ за р а х у н о к в л а с н и х н а д х о д ж е н ь які не з а б е з п е ч е н і к о ш т а м и з а га л ь н о го ф о н д у ї 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Д о х о д и 1 776 884,00 689 291,68 0,00 X X X X X X X В и д а т к и - у с ь о г о X X X - - - - - - - у то м у числі: О пл а т а п р а ц і 2 1 1 0 X X X - - - - - - - Н а р а х у в а н н я на о п л а т у п р а ц і 2 12 0 X X X - - - - - - П р е д м е т и : м а т е р іа л и , о б л а д н а н н я т а ін в е н т а р 2 2 1 0 X X X - - - - - - - М е д и ка м е н т и т а п е р е в 'я з у в а л ь н і м а т е р іа л и 2 2 2 0 X X X - - - - - - - П р о д укт и ха р ч у в а н н я 2 2 3 0 X X X - - - - - - - О пл а т а п о с л у г (крім ко м ун а л ь н и х) 2 24 0 X X X - - - - - - - В и д а т ки на в ід р я д ж е н н я 2 2 5 0 X X X - - - - - - - В и д а т ки т а за х о д и сп е ц іа л ь н о г о п р и зн а ч е н н я 2 26 0 X X X - - - - - - - О п л а т а к о м у н а л ь н и х п о с л у г т а е н е р г о н о с іїв 2 2 7 0 X X X - - - - - - Д о с л ід ж е н н я і р озр о б ки , о кр е м і за х о д и по р е а л із а ц ії д е р ж а в н и х (р е г іо н а л ь н и х ) п р о гр а м 2 2 8 0 X X X - - - - - - - С у б с и д ії т а п о т о ч н і т р а н с ф е р т и п ід п р и єм с т в а м (уст а нов а м , о р г а н іза ц ія м ) 2 61 0 X X X - - - - - П о т о ч н і т р а н с ф е р т и о р г а н а м д е р ж а в н о г о у п р а в л ін н я ін ш и х р ів н ів 2 6 2 0 X X X - - - - П о т о ч н і т р а н с ф е р т и у р я д а м ін о зе м н и х де р ж а в т а м іж н а р о д н и м о р г а н іза ц ія м 2 63 0 X X X - - / А и - С о ц іа л ьн е за б е зп е ч е н н я 2 70 0 X X Г X А , 7 - - -
 28. 28. & ( ( “ .... 1 3 4 5 6 І 7 8 9 10 11 12 Ін ш і п о т о ч н і в и д а т к и 2800 X X X - І - - - К а п іт а л ь н і в и д а т к и 3000 X ; X X І ■ І - - - - К !с р іш іи к Іолоїшіііі бухгалтер 05жовтня 2017 року Склярчук Н.С. (ініціали, прізвище) Хомут М.М. (ініціали, прізвище)
 29. 29. Додаток 10 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового 'державного соціального і пенсійного страхування (пункт 4 розділу 11) ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА за Ш квартал 2017 р. ДНЗ "Львівське вище професійне училище харчових технологій”Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання заклад мЛьвів, пл. Д.Галицького, 8 за ЄДРІІОУ 'за КОАТУУ "за КОПФГ Коди 00389357” 4610136600 425 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Періодичність:квартальна, річна. 010 Орган з питань освіти і науки Короткий опис основної діяльності установи Найменування, органу, якому підпорядкована установа Середня чисельність працівників Примітка 1 2 3 4 Основна діяльність ДНЗ "Львівське ВПУ ХТ" Відділ професійної освіти Управління 70 Форма фінансування - місцевий підготовката перепідготовка кваліфікованих освіти ДГП Львівської міської ради _ бюджет м. Львова. Дебіторська робітничих кадрів для харчової та переробної _ заборгованість станом на 0і.10. промисловості, сфери торгівлі та послуг _ 2017 р. по загальному фонду м. Львова та області _ відсутня, по спеціальному станов 3515.33 гри. КЕКВ 2210 (переди. _ періодики на 11півріччя 2017 рок _ Відображена у рядку 1200 активу _ балансу. Кредиторська заборг. . станом на 01.10.2017 року по . спеціальному фонду відсутня, по . загальному становить КЕКВ 2111 376727,52 (заробітна плататермії . сплати якої не настав). КЕКВ212 76725,99 гри. - Керівник оловний бухгалтер "05"жовтня 20і 7. року Склярчук Н.С. (ініціали, прізвище) Хомут М.М. (ініціали, прізвище)
 30. 30. ( ( Додаток 25 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язковогодержавного соціального іпенсійного страхування (пункт 5розділу II) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2017 року Установа ДНЗ "Львівське вище професійне училище харчових технологій”___________________ за ЄДРПОУ Територія м.Львів, нл. Д.Галицького, 8 за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання заклад за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питаньосвіти і науки. ~~ ■. ~ Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн. коп. Коди 00389357 4610136600 425 Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити). Коди програмної класифікації видатківта кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатківта кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) КЕКВ Дебіторська заборгованість на початок звізного року Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року Дебіторська заборгованість на кінецьзвітного періоду (року) усього з неї усього до одного місяця прострочена строк позовної давності якої минув усього з неї строк позовної давності якої минув Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1011100 X - - - - _ _ . - 2000 - - - - - - - - 2100 . _ _ _ _ _ _ . 2110 - - .. __’ ... ...... _ - - - 2111 - _ _ _ _ _ _ 2112 - - _ _ _ . _ 2120 - - - - - _ - - 2200 - _ _ _ _ _ _ _ 2210 - - _ - _ - _ _ 2220 - - - _ - _ - - 2230 - - - - _ - - - 2240 - - - _ _ _ _ _ 2250 - - _ _ _ _ _ 2260 - - - _ _ - _ _ 2270 - - _ _ _ _ _ - 2271 - - _ _ _ _ _ 2 27 2 - _ _ _ _ _ _ _ 2 2 7 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 2274 - _ _ _ _ _ _ _ 2275 - _ _ _ _ _ _ _ 2276 - _ _ _ _ _ _ _ 2280 - - _ - _■ ' - - 2281 - - _ _ _ - . 2 2 8 2 І - _ _ _ _ _ І 2 40 0 - - _ _ . К / Т У ^ І 2410 - - - - - - ^ / Ь у / - - І
 31. 31. 1 2 V» 4 5 є 7 8 9 10 2420 - - - - - - - . - ■4>І 2600 _ . - - . - - 2610 - - _ - - - - - 2620 - - - ' - - - - - 2630 _ _ - _ - - - - 2700 _ _ _ > _ _ _ - . 2710 _ - - - - - - - 2720 - - - - - - - - 2730 _ - - - - - - - 2800 _ _ _ _ - _ - - 3000 _ _ _ _ . _ - - 3100 _ _ _ _ _ - - - 3110 - - - - - - - - 3120 - - - - - - - 3121 - - - - - - - - 3122 _ - - - - - - 3130 - - - - - - - - 3131 _ _ _ _ _ _ _ - 3132 _ _ _ _ _ - - - 3140 - - _ - - - - - 3141 _ _ _ _ _ _ - 3142 . _ _ _ _ _ _ 3143 _ _ _ _ _ _ - - 3150 - - - - - - - - 3160 - - - - - - - - 3200 _ _ _ _ _ - - - 3210 - - - - - - - - 3220 _ - - - - - - - 3230 - - _ - - - - - 3240 - - - - - - - Разом X - - / Ж - ---------- --- - - - - - Керівник Головний бухгалтер 05 ж овтня 2 0 17 року С клярчук Н.С. (ініціали, прізвище) Хомут М.М. (ін іц іа л и , прізвищ е)
 32. 32. с Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2017 року Установа ДНЗ “Львівське вище професійне училище харчовихтехнологій” Територія мЛьвів, пл. Д.Галицького, 8 Організаційно-правова форма господарювання заклад Код та назва відомчої класифікації видатків га кредитування державного бюджету______ ____ Код та назва типової відомчої класифікації видатків га кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн. коп. Додаток 25 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5розділу II) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ Коди 00389357 4610136600 425 Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити). Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатківта кредитування місцевих бюджетів(Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасозої класифікації видатківта кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) КЕКВ Дебіторська заборгованість на початок звітного року Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року) усього 3неї усього прострочена строк позовної давності якої минув до одного місяця усього з неї строк позовної І давності якої минув і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1011100 X - - - - 3 515,33 - - 2000 - - - - 3 515,33 - - - І ! 2100 _ _ _ _. _ _ _ І ! 2110 .. - _ - _ - . - - - І ' 2111 _ - _ _ • _ І 2112 - _ - _ - - І 2120 - - _ _ - - - - І 2200 - _ _ 3 515,33 _ _ - 2210 - - - - 3 515,33 - - - 2220 - - - - - - - - 2230 - - _ _ - - - - 2240 - - - _ - • - - 2250 - - - - - - - 2260 - . _ _ - - - - 2270 - - - - - - - - 2271 _ _ _ _ - 2272 _ _ .. - _ _ _ _ - 2273 _ _ _ _ _ - - 2274 _ _ _ _ _ _ _ - 2275 _ _ _ _ _ _ _ _ 2276 _ - _ _ _ . 2280 - _ •.. _ _ - - 2281 _ _ _ _ _ _ _ - 2282 _ _ _ _ _ /-■' -> Ж / _ - 2400 - _ _ - - І / г ^ _ - 2410 - - - ___ __ . . ■ - -
 33. 33. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2420 - _ - _ _ _ - _ .-Ц 2600 . . _ _ _ _ _ _ І 2610 - - _ _ _ _ _ _ 2620 _ _ _ _ _ _ _ 2630 _ - _ _ _ _ _ 2700 _ _ _ _ _ _ . 2710 - - _ - _ _ _ - 2720 _ - _ _ _ _ _ 2730 - - _ _ _ _ - 2800 _ _ _ _ _ _ . 3000 _ _ _ _ _ _ _ _ 3100 _ _ _ _ _ _ _ 3110 - - _ _ _ _ - - 3120 - . * , _ _ _ - _ 3121 - - _ _ _ _ _ 3122 - _ _ _ _ - _ 3130 _ _ _ _ _ _ _ _ 3131 _ _ _ _ . _ _ _ 3132 _ _ _ _ _ _ _ 3140 - - _ _ _ _ _ 3141 _ _ _ _ . _ _ _ 3142 _ _ : _ _ 3143 _ _ _ . _ _ _ 31 50 _ - _ _ _ _ _ - 3160 _ _ _ _ _ _ _ _ 3200 _ _ _ . _ _ _ _ 3210 - - - _ _ - - 3220 - - - - .. _ - 3230 - - - _ _ - _ - 3240 - ' ~ N - II _ _ _ - Р азо м X - / I .. " І - 3 515,33 - - - К е р ів н и к І о ловн и й б ухга л те р 05 жовтня 2017 року Склярчук Н.С. (ініціали, прізвище) Хомут М.М. (ініціали, прізвище)
 34. 34. Д од аток 28 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункту 5 розділу Н) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", на 1 жовтня 2017 року Коди Установа ДІВ "Львівське вище професійне училище харчовнх технологій" Територія м.Львііі, пл. Д.Галицького, 8______________________________ Організаційно-правова форма господарювання заклад________ за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ 00389357 4610136600 425 Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з Питань освіти і науки___________ Періодичність: квартальна, річна. Н а з в а п о к а з н и к ів К о д П а п о ч а т о к зв іт н о г о р о к у Н а к ін е ц ь з в іт н о г о п ер іо д у (р о к у ) р я д к а д е б е т к р е д и т д е б е т к р е д и т 1 2 3 4 5 6 Д о п о м о га і к о м п е н с а ц ії гр о м ад ян ам 010 - - - ] 237.88 д о п о м о га і к о м п е н с а ц ії гр о м ад я н ам , які п о стр аж д ал и вн асл ід о к Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а тастр о ф и 011 - - - д о п о м о га по ти м ч а со в ій н еп р ац езд атн о сті, вагітн ості і п ологах, на п охован н я 012 - - - і 237,88 Р озр ах у н ки за о п ер а ц іям и з в н у т р ів ід о м ч о ї п ередачі зап асів 020 - - - Р о зр ах у н к и з а д еп о зи т н и м и о п ер ац іям и 030 - - - - з гр о ш о в и м и д о к у м ен т ам и , м атер іал ьн и м и ц ін н о стям и т а ін ш и м и д еп о зи т н и м и о п ер ац іям и 031 - - - - у зал и ш к ах к о ш тів н а р а х у н к а х 032 - - - - Інш а за б о р го в а н іс т ь 040 - - - у то м у чи сл і: 041 - - - 042 - - - - 043 - - - 044 - - - - 045 - - - - 046 - - - 047 - - - 048 - - - 049 - - К р ед и т о р с ь к а за б о р го в а н іс т ь за . б ю д ж етн и м и зо б о в 'я за н н я м и , н е в зя ти м и н а о б л ік орган ам и К азн ач ей ств а 050 X - X !Р озрахун ки за ін ш и м и о п ер а ц іям и 060 - - - - у то м у чи слі: 061 - - - - 062 - - - 063 - - .. - 064 - - .. 065 - - - - 066 - - - - 067 - - - - 068 - - - 069 - - - - Р а з о м 070 / “ - - і 237,88 і'їЩ ■] { І к - ц Керівник і о,повнийбухгалтер 05 Ж,ї;;, !і:я 20 і 7 р о к у _Слелярчук Н.С. tініціали, прізвище) Х о м ут М .М . ^(ініціал», прпвишс) С Ш -

×