Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A organización da empresa.

 • Login to see the comments

A organización da empresa.

 1. 1. A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA.
 2. 2. A empresa como SISTEMA.  A empresa é un conxunto de subsistemas ou partes interdependentes que forman unha unidade orgánica.  Estes subsistemas chámanse AREAS FUNCIONAIS.  A empresa é un sistema de xestión que capta do exterior FACTORES DE PRODUCCIÓN o os transforma en BENS ou SERVIZOS que reverten de novo ó exterior.
 3. 3. ORGANIZACIÓN DA EMPRESA.  Consiste no deseño e mantemento dun sistema de funcionamento baseado na definición destes aspectos:  TAREFAS a realizar.  PERSOAS cas deben de levar a cabo e as RELACIÓNS que han de existir entre elas.  PROCESOS DE CONTROL.
 4. 4. ORGANIZACIÓN FORMAL.  Organización baseada na división do traballo racional, xeralmente aprobada pola dirección da empresa.  Descrición detallada de cargos, procedementos, organigramas, así como canles de información entre todos os membros da organización.
 5. 5. ORGANIZACIÓN INFORMAL.  Nace de xeito espontáneo e natural entre todas as persoas que integran o organización formal.  Xurde nas relacións de amizade e grupos informais que se crean entre os membros da empresa.
 6. 6. AS AREAS FUNCIONAIS da empresa.  APROVISIONAMENTO.  PRODUCCIÓN.  COMERCIAL.  RECURSOS HUMANOS.  ECONÓMICO- FINANCEIRA.  CONTABILIDADE.  ADMINISTRACIÓN.  DIRECCIÓN E CONTROL.
 7. 7. Área de APROVISIONAMENTO.  Obtención de materiais e servizos do exterior.  ACTIVIDADES:  Contratos cos provedores.  Necesidades de materiais.  Xestión de pedidos.  Recepción e almacenamento de materiais.
 8. 8. Área de PRODUCIÓN.  Transformación de materias primas en produtos terminados ca aplicación dunha certa tecnoloxía.
 9. 9. OBXETIVOS DA PRODUCCIÓN.  Produtividade, calidade, fiabilidade, adaptabilidade.  Facer mínimos os custos asociados ó proceso produtivo.  Obter o volume de produción fixado como obxetivo, sen interrupcións.
 10. 10. AREA COMERCIAL  Encargada de definir o qué se debe vender e a quen, de dar a coñecer os produtos os potenciais clientes y de facilitar a súa distribución.
 11. 11. ACTIVIDADES COMERCIAIS.  Facer un axeitiado estudo de mercado.  Definir o plan de marketing e os seus catro instrumentos: PRODUTO, PREZO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN.
 12. 12. AREA DE RECURSOS HUMANOS.  Encárgase da organización do cadro de persoal, a selección, a administración dos recursos humanos, a formación e as relacións cos representantes dos traballadores.
 13. 13. AREA ECONÓMICO- FINANCEIRA  Encárgase da obtención dos recursos financeiros cos que debe de contar a empresa.  Encárgase de escoller estre os distintos proxectos de investimentos que pode acometer a empresa.
 14. 14. AREA DE CONTABILIDADE  Determina os custos da empresa.  Determina os resultados económicos e financeiros da empresa.  Elabora as contas anuais obrigatorias ( memoria, perdas e ganancias e balance de situación) que mostren a imaxe fiel do patrimonio empresarial.
 15. 15. AREA DE ADMINISTRACIÓN.  Efectúanse as seguintes tarefas: relacións cos accionistas da empresa, correo e mensaxería, arquivo, central telefónica ou atención o público.
 16. 16. AREA DE DIRECCIÓN E CONTROL.  A función da dirección é establecer os obxectivos, planificación, organización, xestión e control da empresa.
 17. 17. ¿Cómo se representa a estructura organizativa de unha empresa?  ORGANIGRAMAS.  Representación gráfica das diferentes áreas funcionais da empresa a as súas funcións, dos niveis de autoridade e das canles de transmisión de información.
 18. 18. TIPOS DE ORGANIGRAMAS:  Segundo a súa finalidade: INFORMATIVOS, DE ANÁLISE.  Segundo a extensión: XERAIS, DE DETALLE.  Segundo o seu contido: ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS, DE PERSOAL.  Segundo a forma: HORIZONTAIS, VERTICAIS.
 19. 19. DEPARTAMENTACIÓN.  División das tarefas da empresa en departamentos.  Pódense definir departamentos segundo diferentes criterios:  FUNCIÓNS.  TERRITORIOS.  TIPOS DE PRODUTOS.  PROCESOS PRODUTIVOS.  SEGMENTOS DE MERCADO.
 20. 20. DEPARTAMENTOS SEGUNDO AS FUNCIÓNS  Agrupan as actividades en áreas funcionais.
 21. 21. DEPARTAMENTACIÓN POR TERRITORIOS.  Agrupa as actividades por zonas xeográficas.
 22. 22. DEPARTAMENTACIÓN POR PRODUTOS.  Creánse departamentos para cada un dos produtos da empresa.
 23. 23. DEPARTAMENTACIÓN POR PROCESOS PRODUTIVOS.  A elaboración dun produto pasa por diferentes fases cada unha das cales da lugar a un departamento.
 24. 24. A ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA.  Definir correctamente as TAREFAS a efectuar.  Asignarlle a cada persoa o POSTO DE TRABALLO mais axeitado a súa capacidade.  Establecer as relacións que deben de existir entre os diferentes GRUPOS e coordinalos.  Definir o proceso de selección e captación de persoal.
 25. 25. PROCESO DE CAPTACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAL. FASES:  Análise das características do posto de traballo.  Determinación das características do candidato.  Análise da normativa laboral existente.  Captación e selección do candidato.  Comunicación o candidato elexido.
 26. 26. 1º fase: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO  Denominación do posto  Departamento a que pertence.  Categoría profesional.  Funcións.  Horario.  Tipo de contrato.  Coñecementos necesarios da persoa que debe ocupalo.
 27. 27. 2º fase: DETERMINACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO CANDIDATO.  Aptitudes profesionais requeridas.  Trazos psicolóxicos e de personalidade.  Idade.  Características físicas (resistencia a fatiga, agudeza visual…)
 28. 28. Dous posibilidades:  O candidato atopámolo dentro do propio persoal da empresa: recibirá unha FORMACIÓN que lle permita desempeñar a nova responsabilidade.  O candidato ten que ser captado do exterior:  Análise da NORMATIVA EXISTENTE.  CAPTACIÓN E SELECCIÓN DE PERSOAL.
 29. 29. 3º fase: ANÁLISE DA NORMATIVA LABORAL.  Normativa sobre emprego (lexislación nacional, autonómica, do sector…)  Tipos de contratos previstos pola lei.  Cotización a seguridade social.  Convenios colectivos.  Axudas a creación de emprego.
 30. 30. 4ª fase: CAPTACIÓN DE CANDIDATOS. FONTES:  Bolsas de emprego (colexios, universidades).  Oficinas de emprego(INEM).  Empresas de selección de persoal.  Axencias de colocación.  Empresas de traballo temporal.  Anuncios en prensa.
 31. 31. 5ª fase: SELECCIÓN DE CANDIDATO.  Preselección dos curriculums vitae máis axeitados o posto de traballo.  Selección a través de tests psicolóxicos, probas profesionais, entrevistas.
 32. 32. 6ª fase: COMUNICACIÓN E FORMACIÓN DO CANDIDATO ELEXIDO.

×