Lupws session 5 zonation_JVC

220 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

JVC

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 5 zonation_JVC

  1. 1. ອງການອາສາສະໝກຍີ່ ປນ(JVC) ົ ັ ີ່ ນາສະເໜໂດຍ:ແສງຈນ ໍ ັ
  2. 2. ທີ່ ຕງ ແລະ ບານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ັ ັ້ ັ້
  3. 3. ທີ່ ຕງ ແລະ ບານ ັ ັ້ ັ້ ເປົັ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການ ບານ ຫວຍຊາຍ, ັ້ ັ້ເມອງ ພິນ,ແຂວງ ສະຫວນນະເຂດ ື ັ
  4. 4. ບາດກາວທີ່ ດດປບສາລບໃຊໃນບານທີ່ ັ້ ັ ັ ໍ ັ ັ້ ັ້Information From LMO ມລກສະນະພິເສດ ັ ບານໃນເຂດປາຜະລິດ ັ້ ີ່ ບາດກາວມາດຖານ ັ້ ບານຈ ັດສ ັນພຄມລ ໍາ ັ້ ແຫງຂາດ ີ່ (ສ ໍາລ ັບບານທົີ່ວໄປ’) ັ້ ເນົາໃໝ ີ່ ຍອນການ ັ້ ົັ້ ສາງເຂືີ່ ອນ, ຂດຄນແຮ ີ່ ັ້ ບາດກາວ 1: ກະກຽມ ັ້ ັ້ ູ ບາດກາວ 2: ເກັບຂໍມນ ັ້ ບາດກາວ 3: ການ ົດເຂດແດນ ັ້ ໍ ບາດກາວ 4: ຈ ັດແບງເຂດນ ໍາໃຊທີ່ ດິນ ັ້ ີ່ ັ້ ບານໃນເຂດປາປອງ ັ້ ີ່ ັ້ ກ ັນ ບານທີ່ ໄດຮ ັບຜົນກະທົບ ັ້ ັ້ ບາດກາວ 5: ສາງແຜນຄມຄອງນ ໍາໃຊທີ່ ດິນ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ຈາກການສ ໍາປະທານທີ່ ັ້ ູ ບາດກາວ 6: ເກັບຮ ັກສາຂໍມນ ັ້ ດິນ ບາດກາວ 7: ຂນທະບຽນທີ່ ດິນ ັ້ ັ້ ບາດກາວ 8: ສາງເຄືອຂາຍ ັ້ ັ້ ີ່ ບາດກາວ 9: ຕິດຕາມ ຊກຍູັ້ ປະເມນຜົນ ັ້ ບານໃນເຂດປາ ັ້ ີ່ ບານເຕົັ້າໂຮມ ັ້ ສະຫງວນ
  5. 5. ັ ັ ັ ັ້ບນຫາໃນການຈດຕງປະຕບດ ິ ັ
  6. 6. 1.ຊາວບານ(ຊນເຜົາ)ບີ່ ໍທນເຂົັ້າໃຈກຽວກບນຍາມຂອງຄາວາປາ ັ້ ົ ັ ີ່ ັ ິ ໍ ີ່ ີ່ສະຫງວນ,ປາປອງກນ ແລະ ປາຜະລິດແມນຫຍງ? ີ່ ັ້ ັ ີ່ ີ່ ັ
  7. 7. 3.ການແບງເຂດເນອທີ່ ສາລບການເຮັດໄຮໝນວຽນຍງ ີ່ ັ້ື ໍ ັ ີ່ ູ ັບີ່ ໍທນແທດເໝາະກບປະຊາຊນ(ຊນເຜີ່ ົ າ) ັ ັ ົ ົ
  8. 8. ຂໍຂອບໃຈ

×