Lupws session 4 current_lu&ownership_GIZ_lao

232 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

GIZ

Assessment and Mapping of Current Land Use, Forest Coverage and Tenure

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 4 current_lu&ownership_GIZ_lao

 1. 1. ການປະເມນ ແລະ ແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນ, ີ່ ຸ້ ການປກຫມ ຂອງປາໄມ ແລະ ການຄອບຄອງ ົ ຸ້ ີ່ ຸ້ ີ່ທິດນ ີ່ ແຜນງານຄມຄອງທິ ດນ ແລະ ພດທະນາເສດຖະກດຊນນະບດ ຸ້ ັ ິ ົ ົ ົ ຸ້ ີ່ (ອງປະກອບການຄມຄອງທິ ດນ)Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 1 Seite
 2. 2. ຄວາມໝາຍ ຂອງແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນປະຈບນ ີ່ ຸ້ ັ• ພາຍຖາຍດາວທຽມ Quickbird ີ່ທດດປບແລວ ີ່ ັ ັ ຸ້ Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 2 Seite
 3. 3. ຄວາມໝາຍ ຂອງແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນປະຈບນ ີ່ ຸ້ ັ• ການສາຫວດພາກສະໜາມ ໂດຍນາໃຊ GPS ຼ ຸ້ N S E N W Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 3 Seite
 4. 4. ຄວາມໝາຍ ຂອງແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນປະຈບນ ີ່ ຸ້ ັ ັຸ້• ເສນລະດບ ໄລຍະ 10m ັ Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 4 Seite
 5. 5. ຄວາມໝາຍ ຂອງແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນປະຈບນ ີ່ ຸ້ ັ ຸ້ ິ ຸ້ ູ• ຮບພາບຈາລອງໜາດນ ແລະ ຂມນພມສນຖານ ໄລຍະ 30m ASTER ູ ູ ັ Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 5 Seite
 6. 6. ຄວາມໝາຍ ຂອງແຜນທການນາໃຊີ່ທິດນປະຈບນ ີ່ ຸ້ ັ• ປະຊມຊາວບານ ຸ້ Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 6 Seite
 7. 7. ີ່ ີ່ ຄວາມແຜນທການຖຄອງທິດນ ືຕາຕະລາງ ເກບກາຂມນການນາໃຊີ່ທິດນແບບມສວນຮວມ ຂອງບານ ັ ຸ້ ູ ຸ້ ີ່ ີ່ ຸ້Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 7 Seite
 8. 8. ີ່ ີ່ ຄວາມແຜນທການຖຄອງທິດນ ືຸ້ ູ ິຂມນຕິ ຈຕອນລ ຈາກການສາປະທານດນລດ ໌ ິ ັ ີ່ ເຂດສາປະທານທິດນ ຫງ ຼັ ຈາກການການດເຂດການ ົ ນາໃຊີ່ ທິດນແບບມສວນ ຸ້ ີ່ ຮວມ ີ່ ຄາດຄະເນ ຂອບເຂດການ ີ່ົ ສາປະທານ ກອນການເຊາ ີ່ ີ່ ສາປະທານທິດນWorkshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 8 Seite
 9. 9. ີ່ ີ່ ຄວາມແຜນທການຖຄອງທິດນ ືຸ້ ູຂມນການການດເຂດ ົ ຂມນສະແດງສດນາໃຊີ່ທິດນ ຸ້ ູ ິ ຸ້Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Page 9 Seite

×