Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektų, įgyvendintų 2007 2013 m., priežiūra po uždarymo

Pranešimas, APVA

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projektų, įgyvendintų 2007 2013 m., priežiūra po uždarymo

 1. 1. „Projektų įgyvendintų 2007-2013 m. priežiūra po uždarymo“ Vytautas Vrubliauskas Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-04-08
 2. 2. Turinys • Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK ir LR reglamentuojama projektų priežiūra po uždarymo); • Pajamas generuojančių projektų priežiūra; • Numatomi Agentūros veiksmai.
 3. 3. Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK) Veiksmų patvarumas 1083/2006 57 str. 1 dalis Valstybė narė arba vadovaujanti institucija užtikrina, kad veiksmui būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo atveju, jei per penkerius metus nuo veiksmo užbaigimo...> veiksme nepadaroma esminių pakeitimų: a) turinčių įtakos jo pobūdžiui arba įgyvendinimo sąlygoms, arba bendrovei ar valstybinei įstaigai suteikiančių pernelyg didelį pranašumą; b) kurias lėmė infrastruktūros objekto nuosavybės pobūdžio pasikeitimas arba gamybinės veiklos nutraukimas.
 4. 4. Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK) Draudžiama: • keisti veiklas, kurių vykdymui reikalingos infrastrutūros sukūrimui buvo skirtos ES lėšos, papildyti nenumatytomis veiklomis; • keisti veiklos sąlygas, pvz.: keisti numatytą apdoroti atliekų kiekį, apdoroti kitus, paraiškoje nenumatytus atliekų srautus ir pan.; • parduoti, dovanoti ir kitaip pakeisti nuosavybės teisę; • nutraukti gamybinę veiklą.
 5. 5. Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK) Nedraudžiama, suderinus su ĮI institucija: • Perduoti valdymo teisę veiklos, kuriai buvo skirta parama, vykdymui; • Įkeisti turtą: – 15.1. skirtą įgyvendinamo projekto išlaidoms finansuoti (refinansavimui); – 15.2. skirtą finansuoti (refinansuoti) kito projekto, kuris taip pat finansuojamas iš ES fondų, išlaidas; – 15.3. skirtą projekto vykdytojo veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, tęstinumui ir (ar) plėtrai, ir (arba) tolesnei veiklos plėtrai užbaigus projektą, jei galima įsitikinti, kad toks tęstinumas ir (ar) plėtra bus užtikrinta įkeitus Turtą ar kitokiu būdu suvaržius daiktines teises į jį; – 15.4. projekto vykdytojo veiklos, nesusijusios su projektu, tęstinumui užtikrinti, jei galima įsitikinti, kad įkeitus Turtą ar kitokiu būdu suvaržius daiktines teises į jį toks tęstinumas bus užtikrintas, o neišdavus Sutikimo kiltų projekto vykdytojo veiklos nutraukimo grėsmė.
 6. 6. Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK) UŽBAIGIMO GAIRĖS (2007–2013 m.) 3.5 p. Pateikdamos užbaigimo dokumentus valstybės narės privalo užtikrinti, kad visi užbaigiamos programos projektai yra funkcionalūs: • jie yra užbaigti; • naudojamasi jų rezultatais; • atitinka finansavimo reikalavimus.
 7. 7. Projekto tęstinumo užtikrinimas (EK) Valstybė narė išimties tvarka ir atskirais atvejais gali nuspręsti įtraukti nefunkcionalių projektų išlaidas į galutinę išlaidų ataskaitą. Priimdama tokį sprendimą valstybė narė turėtų atsižvelgti į projekto nefunkcionalumo priežastis ir, peržiūrėdama, ar laikomasi visų šių sąlygų, turėtų patikrinti, ar projekto finansinis poveikis pateisina tokį specialų traktavimą: • bendros kiekvieno projekto išlaidos yra ne mažesnės nei 5 mln. EUR; • fondų įnašas į šiuos nefunkcionalius projektus negali būti didesnis nei 10 proc. visų programai skirtų asignavimų.
 8. 8. Projekto tęstinumo užtikrinimas (LR) PAFT 165 p.Atsiskaitydamas už 5 metų laikotarpį po projekto finansavimo pabaigos, ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems iš 5 metų po projekto finansavimo pabaigos, arba kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos,...> teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo. Ataskaita po projekto užbaigimo teikiama kaip informacija įgyvendinančiajai institucijai, siekiant užtikrinti duomenų apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsnių įgyvendinimą pateikimą.
 9. 9. Dokumentų saugojimas PAFT 203 p. Projekto vykdytojas privalo saugoti: • paraiškos ir jos priedų kopijas; • paraiškos keitimo dokumentų kopijas; • projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir visų papildomų susitarimų originalus; • tarpinių ataskaitų (jeigu jos rengiamos), galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų, ataskaitų po projekto užbaigimo ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus; • mokėjimo prašymų kopijas, išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus; • susirašinėjimo su įgyvendinančiąja institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija dokumentų kopijas; • pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas; • įgyvendintų viešumo priemonių įrodymo dokumentus. Dokumentai saugojami 3 metus nuo veiksmų programos užbaigimo
 10. 10. FAS sąlygos (2.1.19) <...> neperleisti, neparduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos Projekto finansavimo lėšos; (2.1.20) <....> nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos Projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti, jeigu tai galėtų pažeisti Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas... (2.1.21) gavęs pajamų,<...>, į kurias nebuvo atsižvelgta nustatant didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir (arba) didžiausią leistiną skirti Projekto finansavimo lėšų dydį, apie tokias pajamas informuoti <...> Įgyvendinančiąją instituciją, teikiant Finansų ministerijos nustatytos formos Ataskaitą po projekto užbaigimo, ir jas grąžinti į valstybės biudžetą; (2.1.22) užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšomis įgytas ar sukurtas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas Projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos dėl Projekto vykdytojo aplaidumo ar kaltės.
 11. 11. Pajamas generuojančių projektų priežiūra Projektų, kurių pajamas galima iš anksto objektyviai apskaičiuoti, pajamos turi būti stebimos ir grynosios pajamos turi būti susigrąžinamos projektų įgyvendinimo metu ir penkerius metus po projektų įgyvendinimo arba iki reglamento Nr. 1083/2006 89 straipsnio 1 (a) dalyje nurodytos datos (2017-03-31), atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė. Projekto vykdytojas ataskaitoje po projekto užbaigimo (teikiama ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 31 d. data gali keistis) turi nurodyti, ar nepasikeitė pagrindinės prielaidos, kuriomis remiantis buvo iš anksto apskaičiuotos iš projekto numatomos gauti pajamos: – Kainų, tarifų politikos pasikeitimas; – Naujų pajamų šaltinių atsiradimas.
 12. 12. Pajamas generuojančių projektų priežiūra Tais atvejais, kai praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po veiksmų programos užbaigimo, nustatoma, kad iš veiksmo buvo gauta pajamų, į kurias pagal 2 ir 3 dalis nebuvo atsižvelgta, tokios pajamos, apskaičiuotos proporcingai fondų suteiktai paramai, sugrąžinamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.
 13. 13. Pajamas generuojančių projektų priežiūra (1) Įgyvendinančioji institucija turi įsitikinti, ar po projekto įgyvendinimo nebuvo pakeisti teikiamų su projektu susijusių prekių ar paslaugų grynųjų pajamų padidėjimą lemiantys esminiai kainų reguliavimo principai, tokie kaip: • įkainių atsiejimas nuo sąnaudų; • normatyvinio pelno skaičiavimo taisyklių pasikeitimai; • kainų reguliavimo panaikinimas ir pan. (2) ar neatsirado naujų iš anksto nenumatytų pajamų šaltinių (dėl naujų mokesčių vartotojams įvedimo, naujų paslaugų teikimo ir panašių pasikeitimų) ir dėl to yra gaunama iš anksto nenumatytų pajamų iš projekto. Vertinant, ar pagrindinės prielaidos, kuriomis remiantis buvo iš anksto apskaičiuotos iš projekto numatomos gauti pajamos, nepasikeitė, į paklausos pokyčius ir kitus išorės ekonominius veiksnius, tokius kaip neprognozuojama infliacija, neatsižvelgiama.
 14. 14. Pajamas generuojančių projektų priežiūra Agentūrai rekomenduojami veiksmai atliekant pajamų priežiūrą po projekto užbaigimo: • patikrų vietoje metu patikrinti pareiškėjo teikiamos informacijos apie pajamų pasikeitimus teisingumą, • atlikti kainų pasikeitimų stebėseną, • atsižvelgiant į rizikos analizę prašyti projektų vykdytojų platesnės informacijos apie gaunamas pajamas ir dažniau, nei projektų 12 vykdytojams teikiant ataskaitas po projekto užbaigimo, • užsakyti studijas, kurias rengiant būtų įvertinamos iš projektų gaunamos pajamos, • vertinant iš projektų numatomų gauti pajamų perskaičiavimą naudotis išorės ekspertų paslaugomis ir pan.
 15. 15. Agentūros veiksmai • Ataskaitos po projektų užbaigimo; • Planinės patikros; • Neplaninės patikros; • Vieša informacija; • Studijos, tyrimai, ekspertiniai vertinimai.
 16. 16. Planinės patikros po projekto pabaigos • ar teisingai deklaruoti stebėsenos rodikliai; • ar nepasikeitė veiklos, kuriai skirtos projekto finansavimo lėšos, pobūdis ir įgyvendinimo sąlygos, ar šios veiklos nenutrauktos; • ar vykdomi projekto tęstinumo reikalavimai; • ar užtikrintas tinkamas įgyto turto ir sukurtos infrastruktūros naudojimas, ar įgytas turtas ir sukurta infrastruktūra yra išlikę; • ar infrastruktūros objektas veikia pagal rangos sutartyje numatytus projektinius parametrus ir kitus įsipareigojimus.
 17. 17. Priemonė „VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“: žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas: • rangos sutartyse numatytų pagrindinių procesų vykdymas (žaliųjų atliekų priėmimas, komposto gamyba ir sandėliavimas, kompostavimo metu užteršto vandens tvarkymas, paviršinių ir buitinių nuotekų tvarkymas); • komposto naudojimas pagal paraiškoje bei FAS numatytą paskirtį; • kompostavimo aikštelės našumas; • pagrindinių technologinės sąrangos parametrų laikymasis; • kompostavimo vykdymas, laikantis reglamentuojančių teisės aktų aktualių redakcijų (2007 m. sausio 25 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 2003 m. gruodžio 30 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“ ir kt.); • buitinių, filtrato ir paviršinių nuotekų išvalymas laikantis reglamentuojančių teisės aktų aktualių redakcijų (LR aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“) bei rangos sutartyje nurodytų reikalavimų.
 18. 18. Priemonė „VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“: komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: • reikalavimai komunalinių atliekų apdorojimo (rūšiavimo) įrenginiams (mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiams, toliau-MBA) ir atitikimas principinei technologinei schemai, pvz.: – įrenginių našumas; – iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtų biologiškai skaidžių atliekų kiekis; – atskiriamos atliekų rūšys (frakcijos) ir jų dalis ir kita; – biologiškai skaidžių atliekų stabilizavimas (laikantis LR aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-777 aktualioje redakcijoje patvirtintų reikalavimų); – po mechaninio ir biologinio apdorojimo gaunami produktai ir minimalūs kiekybiniai reikalavimai jiems; – kokybiniai reikalavimai kietajam atgautam kurui; – reikalavimai proceso liekanoms (pavojingoms ir nepavojingoms rūšiavimo liekanoms);
 19. 19. Priemonė „VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“: komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: • MBA įrenginių darbo patikimumo rodiklis; • atitikimas komunalinių atliekų apdorojimo (rūšiavimo) įrenginiuose gautiems produktams taikomiems reikalavimams (kiekiai pagal atliekų frakcijas, kt.); • atitikimas aplinkosaugos reikalavimams (išmetimai iš mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių, išmetimai iš kurą deginančių įrenginių, nuotekos, triukšmo lygiai ir kvapai); • rangovo garantijų sąlygų išpildymas, pvz.: – technologinio proceso; – vartojamos elektros energijos kiekio; – generuojamos elektros kiekio; – vartojamos šilumos energijos kiekio; – generuojamos šilumos energijos kiekio; – vartojamo kuro; – vartojamų reagentų/cheminių medžiagų; – įrenginių priežiūros ir aptarnavimo 5 metams kainos, technologinio proceso ir kita; – renginių išdirbio rodiklio.
 20. 20. Pagrindiniai aspektai • 2016 m. gegužės mėn. renkama informacija dėl projektų funkcionalumo; • Iki 2016 m. birželio mėn. neišdalinus konteinerių bus pradėti pažeidimų tyrimai; • 2016 m. liepos-spalio mėn. numatomos atlikti planinės patikros vietoje siekiant įsitikinti įrenginių funkcionalumu; • Iki 2017 m. sausio 31 d. (data gali keistis) turi būti pateikta ataskaita po projekto užbaigimo (tame tarpe ir dėl GP skaičiavimų).

×