Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pristatymas 2014 10 23 plunge_fin

Valstybinio, regioninių ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų įgyvendinimas 2014-2020 m.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pristatymas 2014 10 23 plunge_fin

 1. 1. Valstybinio, regioninių ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų įgyvendinimas Neringa Pundytė Aplinkos ministerijos Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyr. specialistė 2014 m. spalio 23 d. Vilnius 1
 2. 2. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas (VATP) patvirtintas 2014-04-16 LRV nutarimu Nr. 366 strateginiai atliekų tvarkymo iki 2020 metų tikslai, uždaviniai ir priemonės valstybinės atliekų tvarkymo užduotys ir atliekų tvarkymo užduotys savivaldybėms nacionalinės ir ES struktūrinės paramos finansavimo kryptys regioniniai ir atitinkamai savivaldybių atliekų tvarkymo planai turi būti parengti atsižvelgiant į VATP plano nuostatas 2
 3. 3. Komunalinių atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje (2011 m.) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 23% 75% šalinimas kitoks naudojimas ir apdorojimas naudojimas kurui (R1) perdirbimas bei eksportas 3
 4. 4. Strateginiai atliekų tvarkymo iki 2020 m. tikslai siekti, kad, augant pramonei, ekonomikai ir vartojimui, gamybos ir kitos ūkinės veiklos ir komunalinių atliekų susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų ES valstybių narių vidurkio mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą, tobulinti esamas atliekų tvarkymo sistemas tobulinti gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos sistemą efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje 4
 5. 5. Pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo prioritetai ir kryptys 2014-2020 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių BSA kiekį sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį užtikrinti atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimą išplėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą užtikrinti visuotinę atliekų surinkimo paslaugą 5
 6. 6. Komunalinių atliekų tvarkymo užduotys sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 m. sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio iki 2016 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų paruošti naudoti pakartotinai ir perdirbti 6
 7. 7. Rūšiuojamasis surinkimas pavojingosios atliekos BSA antrinės žaliavos EEĮ atliekos naudotos padangos didelių gabaritų komunalinės atliekos statybos ir griovimo atliekos tekstilės atliekos mišrios komunalinės atliekos 7
 8. 8. Rūšiuojamasis surinkimas iki 2015 m. patvirtinti AŽ konteinerių aikštelių išdėstymo schemas (tęstinis reikalavimas) ne mažiau kaip po 1 AŽ surinkimo konteinerių aikštelę 600/800 gyventojų daugiabučių namų rajonuose vidutiniai atstumai iki AŽ surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas. Rekomenduojama: iki 2016 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki AŽ surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 150 metrų, o iki 2018 m. - ne didesnis kaip 100 metrų 8
 9. 9. Rūšiuojamasis surinkimas individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po 1 AŽ surinkimo aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos pastatyti specialius AŽ surinkimo konteinerius viešosiose vietose, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu 9
 10. 10. Rūšiuojamasis surinkimas ne rečiau kaip 1 kartą per m. informuoti gyventojus apie AŽ ir pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje, apie pavojingųjų atliekų ne rečiau kaip 2 kartus per m. bent 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po 1 tokią aikštelę savivaldybės teritorijoje apvažiavimas ne mažiau kaip 2 kartus per m. (didelių gabaritų ir pavojingųjų) sutartys su gamintojais ir importuotojais, jų Organizacijomis 10
 11. 11. BSA tvarkymo užduotys iki 2016 m. gyventojams ir kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje iki 2016 m. baigti įrengti MBA įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos BSA, arba MA įrenginius, kuriuose BSA būtų apdorojamos prieš jas perduodant naudoti energijai gauti iki 2019 m. įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti regionams ir savivaldybėms pereinamosios 2014–2015, 2016–2017, 2018–2019 ir 2020 m. komunalinių BSA šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys, nustatytos pagal gyventojų skaičių 11
 12. 12. Atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimas Komunalinių atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumui įgyvendinti į regioninius ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus turi būti įtraukiamos ir vykdomos Valstybinėje atliekų prevencijos programoje numatytos ir kitos atliekų prevenciją skatinančios priemonės 12
 13. 13. Valstybinė atliekų prevencijos programa (2014-2020 m. laikotarpiui) Prevencija Paruošimas naudoti pakartotinai Perdirbimas Kitoks naudojimas Šalinimas 13
 14. 14. Programos prioritetai, tikslai ir uždaviniai Programa apima visus atliekų srautus, tačiau prioritetas teikiamas pakuočių, EEĮ atliekų, BSA, pavojingųjų ir statybinių atliekų susidarymo mažinimui 2014-2020 tikslas: siekti, kad augant vartojimui, komunalinių atliekų, įskaitant pakuočių, EEĮ bei BSA, susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių komunalinių atliekų kiekis neviršytų ES valstybių narių vidurkio. 2014-2020m. uždaviniai: tobulinti atliekų tvarkymo srities teisės aktus, nustatant reikalavimus, susijusius su komunalinių atliekų sraute susidarančių atliekų prevencija ir pakartotiniu naudojimu skatinti tausojantį vartojimą skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą didinti visuomenės sąmoningumą bei tobulinti savivaldybių darbuotojų kvalifikaciją atliekų prevencijos srityje 14
 15. 15. Taikomos atliekų prevencijos priemonės Lietuvoje taikomos atliekų prevencijos priemonės, kurios gali paveikti gaminių vartojimo ir naudojimo etapą: Aplinkosauginis ženklinimas Žalieji viešieji pirkimai Visuomenės informavimas ir švietimas atliekų prevencijos srityje (pvz. aplinkos tausojimo iniciatyva „Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose“, Lietuvos vartotojų instituto vykdomas projektas „Pilietiškumo skatinimas per atsakingą vartojimą“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas ir kt. http://www.vartotojai.lt/lt/video) Socialinės iniciatyvos (pvz. www.pagalbadaiktais.lt, www.mainyk.lt) Užstatas daugkartinėms gėrimų pakuotėms Kitos priemonės: Remonto sektorius, parduotuvės „iš antrų rankų“ Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) 15
 16. 16. Programos 2014-2020 m. priemonės (1) atliekų prevencijos ir paruošimo naudoti pakartotinai projektų rėmimas visuomenės informavimo kampanijos, skirtos informuoti gyventojus apie maisto atliekų aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę ir kurios metu būtų pateikiami praktiniai patarimai, kaip sumažinti maisto atliekų kiekį organizavimas įkraunamų baterijų (galvaninių elementų) naudojimo skatinimas, platinant informaciją apie šias baterijas ir jų naudą vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie naikintinų vaistinių preparatų tinkamą tvarkymą (pridavimą vaistinėms), netinkamo tvarkymo neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai 16
 17. 17. Programos 2014-2020 m. priemonės (2) vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie buitinės chemijos tausojantį vartojimą ir tinkamą buities pavojingų atliekų rūšiavimą vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie pakuočių atliekų prevencijos galimybes, pavyzdžiui, renkantis prekes su mažesniu pakuočių kiekiu, supakuotas į perdirbamas bei ekonomines (didesnės talpos) pakuotes inicijuoti konkursų „Žalioji mokykla“, „Žalioji ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ organizavimą, skatinant atliekų prevenciją ir propaguojant darnų gyvenimo būdą tarp ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų 17
 18. 18. Programos įgyvendinimas Programos ir jos priemonių įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija Įgyvendinant Programą dalyvauja Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Kadangi atliekų prevencija apima plačias veiklos sritis, įgyvendinant Programą, siūloma taip pat dalyvauti kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms, savivaldybėms, atliekų turėtojams – fiziniams ir juridiniams asmenims – savo iniciatyva 18
 19. 19. Regioniniai ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai Planų vykdymo laikotarpis turi sutapti su VATP plano vykdymo laikotarpiu Planų 2014-2020 m. laikotarpiui parengimas yra išankstinė (ex ante) sąlyga 2014–2020 m. ES struktūrinei paramai gauti Jeigu viename komunalinių atliekų tvarkymo regione susidarančias komunalines atliekas numatoma tvarkyti kito regiono teritorijoje esančiuose atliekų tvarkymo įrenginiuose, tokio tvarkymo sąlygos turi būti nustatytos abiejų komunalinių atliekų tvarkymo regionų regioniniuose atliekų tvarkymo planuose Patvirtinti planai turi būti skelbiami regioninių atliekų tvarkymo centrų ir savivaldybių interneto tinklalapiuose AM svarsto galimybę 2015-2016 m. pradėti peržiūrėti regioninius ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus 19
 20. 20. Detalius reikalavimus regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams nustato LR aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ Šiuo metu yra parengtas įsakymo pakeitimo projektas, kuriuo numatoma papildyti apie esama atliekų prevencijos būklės apžvalgą ir taikomas atliekų prevencijos priemones: informacija apie taikomas pakuočių atliekų prevencijos priemones informacija apie taikomas EEĮ atliekų prevencijos priemones informacija apie kitas (biologiškai skaidžių, buityje susidarančių pavojingųjų, statybinių) taikomas prevencijos priemones 20
 21. 21. Dėkoju už dėmesį! 21

×