Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2014-2020 mm.. EEuurrooppooss SSąąjjuunnggooss 
ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmoo 
ppllaannaaii kko...
Strateginiai 22001144--22002200 mm.. llaaiikkoottaarrppiioo 
ddookkuummeennttaaii 
„Europa 2020“: Šeštasis teminis tikslas...
AAttlliieekkųų ttvvaarrkkyymmoo ssiisstteemmooss 
kkūūrriimmaass 
2000–2006 m. – uždaryti senieji sąvartynai, įrengta 11 
...
2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų 
vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((11)) 
5.2. INVESTICINIS PRIO...
2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų 
vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((22)) 
Komunalinių atliekų su...
2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų 
vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((33)) 
Atliekų paruošimo perd...
Valstybinis aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmoo 22001144-- 
22002200 mm.. ppllaannaass 
Nustato šio laikotarpio atliekų tvarky...
d Siūlomi diirreekkttyyvvooss 22000088//9988//EEBB ddėėll 
aattlliieekkųų ppaakkeeiittiimmaaii 
11 straipsnio 2 dalis iš d...
AAŽŽ kkoonntteeiinneerriiųų aaiikkšštteellėėss 
iki 2015 m. patvirtinti AŽ konteinerių aikštelių išdėstymo 
schemas 
ne ma...
BBiioollooggiišškkaaii sskkaaiiddžžiiųų aattlliieekkųų 
rrūūššiiuuoojjaammaassiiss ssuurriinnkkiimmaass 
iki 2016 m. gyven...
Siūlomi ddiirreekkttyyvvooss 22000088//9988//EEBB ddėėll 
aattlliieekkųų ppaakkeeiittiimmaaii 
22 straipsnis: 
„Siekdamos ...
EESS ppaarraammooss aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmuuii 
LLiieettuuvvoojjee eeffeekkttyyvvuummoo vveerrttiinniimmaass 
iirr ...
EESS ppaarraammooss aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmuuii 
LLiieettuuvvoojjee eeffeekkttyyvvuummoo vveerrttiinniimmaass 
iirr ...
PPaassiirruuooššiimmaass 22001144––22002200 mm.. EESS ffoonnddųų 
iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmuuii ((11)) 
...
PPaassiirruuooššiimmaass 22001144––22002200 mm.. EESS ffoonnddųų 
iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmuuii ((22)) 
...
KKllaauussiimmaaii ((11)) 
Kokią komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
infrastruktūrą planuoja kurti 2014-2020 m. 
l...
KKllaauussiimmaaii ((22)) 
Kokią komunalinių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo infrastruktūrą planuoja kurti 2014-2020 
m. l...
KKllaauussiimmaaii ((33)) 
Kokius dokumentus turi pasirengti savivaldybės 
2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui? 
AŽ ko...
DDėėkkoojjuu uužž ddėėmmeessįį!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parama atlieku sektoriui 2014 2020 galutinis

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo planai komunalinių atliekų tvarkymo srityje

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Parama atlieku sektoriui 2014 2020 galutinis

 1. 1. 2014-2020 mm.. EEuurrooppooss SSąąjjuunnggooss ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmoo ppllaannaaii kkoommuunnaalliinniiųų aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmoo ssrriittyyjjee Rasa Uselytė Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė 22001144 mm.. ssppaalliioo 2233 dd.. PPlluunnggėė
 2. 2. Strateginiai 22001144--22002200 mm.. llaaiikkoottaarrppiioo ddookkuummeennttaaii „Europa 2020“: Šeštasis teminis tikslas “Aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas”, kuriuo bus siekiama ženkliai padidinti rūšiuojamų ir pakartotinai naudojamų komunalinių atliekų dalį. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas, patvirtintas Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366. Planų 2014-2020 m. laikotarpiui parengimas yra išankstinė (ex ante) sąlyga 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, kurią Europos Komisija patvirtino 2014 m. rugsėjo 8 d. Tai sudaro galimybes ministerijoms baigti detaliai suplanuoti visas savo srities investicijas bei paskelbti apie konkrečias finansavimo sąlygas.
 3. 3. AAttlliieekkųų ttvvaarrkkyymmoo ssiisstteemmooss kkūūrriimmaass 2000–2006 m. – uždaryti senieji sąvartynai, įrengta 11 naujų sąvartynų, didelių gabaritų atliekų surinkimo, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 2007–2013 m. – kuriama ir vystoma biologiškai skaidžių, perdirbti tinkamų atliekų surinkimo ir tvarkymo, biologiškai skaidžių atliekų individualaus kompostavimo infrastruktūra. Iki 2015 metų pabaigos numatoma pastatyti MBA įrenginius 2014–2020 m. – atliekų rūšiavimo infrastruktūros vystymas, atliekų perdirbimo didinimas
 4. 4. 2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((11)) 5.2. INVESTICINIS PRIORITETAS Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus 5.2.1. KONKRETUS UŽDAVINYS Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą
 5. 5. 2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((22)) Komunalinių atliekų surinkimo ir apdorojimo sistemos plėtra. Numatomos investicijos į atliekų surinkimo infrastruktūrą, t. y. rūšiuojamojo surinkimo (antrinių žaliavų ir tekstilės), bioskaidžių (žaliųjų ir maisto) ir mišrių atliekų konteinerius, konteinerines aikšteles, bei į atliekų rūšiavimo ir/ar apdorojimo įrenginius. Kartu bus vykdomos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės vietos lygmenyje apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskiro surinkimo ir rūšiavimo svarbą, naudą, galimybes ir pan.
 6. 6. 2 2014–2002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų vveeiikkssmmųų pprrooggrraammaa ((33)) Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas. Numatoma teikti finansinę paramą ūkio subjektams antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo priemones apie atliekų prevenciją ir kitus atliekų tvarkymo aspektus.
 7. 7. Valstybinis aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmoo 22001144-- 22002200 mm.. ppllaannaass Nustato šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti. Komunalinių atliekų tvarkymo užduotys: sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 m. sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio iki 2016 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų paruošti naudoti pakartotinai ir perdirbti
 8. 8. d Siūlomi diirreekkttyyvvooss 22000088//9988//EEBB ddėėll aattlliieekkųų ppaakkeeiittiimmaaii 11 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip: „a) vėliausiai iki 2020 m. sausio 1 d. perdirbamų ir pakartotiniam naudojimui parengiamų komunalinių atliekų kiekis būtų padidintas bent iki 50 proc. jų svorio;“ „c) vėliausiai iki 2030 m. sausio 1 d. perdirbamų ir pakartotiniam naudojimui parengiamų komunalinių atliekų kiekis būtų padidintas bent iki 70 proc. jų svorio.“ Apskaičiuojant, ar pasiekti 2 dalies a ir c punktuose nustatyti tikslai, pakartotiniam naudojimui parengtų ir perdirbtų atliekų svoris suprantamas kaip galutinio parengimo pakartotiniam naudojimui arba perdirbimo procesams naudotų atliekų svoris, atėmus visas medžiagas, kurių atsikratyta to proceso metu dėl esančių priemaišų ir kurios turi būti pašalintos arba su kurioms reikia atlikti kitas naudojimo operacijas. Vis dėlto jei medžiagos, kurių atsikratyta, sudaro 2 proc. arba mažiau tam procesui naudotų atliekų, parengtų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų atliekų svoris suprantamas kaip galutinio parengimo pakartotiniam naudojimui arba perdirbimo procesui naudotų atliekų svoris.
 9. 9. AAŽŽ kkoonntteeiinneerriiųų aaiikkšštteellėėss iki 2015 m. patvirtinti AŽ konteinerių aikštelių išdėstymo schemas ne mažiau kaip po 1 AŽ surinkimo konteinerių aikštelę 600/800 gyventojų daugiabučių namų rajonuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po 1 AŽ surinkimo aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos Rekomenduojama: iki 2016 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki AŽ surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 150 metrų iki 2018 m. - ne didesnis kaip 100 metrų
 10. 10. BBiioollooggiišškkaaii sskkaaiiddžžiiųų aattlliieekkųų rrūūššiiuuoojjaammaassiiss ssuurriinnkkiimmaass iki 2016 m. gyventojams ir kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje iki 2019 m. įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti
 11. 11. Siūlomi ddiirreekkttyyvvooss 22000088//9988//EEBB ddėėll aattlliieekkųų ppaakkeeiittiimmaaii 22 straipsnis: „Siekdamos mažinti atliekų medžiagų užterštumą valstybės narės iki 2025 m. užtikrina atskirą biologinių atliekų surinkimą. Siekdama prireikus pateikti pasiūlymą, Komisija atlieka biologinių atliekų tvarkymo vertinimą. Atliekant vertinimą išnagrinėjama galimybė, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, nustatyti būtinus biologinių atliekų tvarkymo reikalavimus, taip pat kompostavimo ir biologinių atliekų fermentavimo kokybės kriterijus.
 12. 12. EESS ppaarraammooss aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmuuii LLiieettuuvvoojjee eeffeekkttyyvvuummoo vveerrttiinniimmaass iirr 22001144––22002200 mmeettųų ffiinnaannssaavviimmoo pprriioorriitteettųų nnuussttaattyymmaass ((11)) Galimybės – 315 mln. Lt Investicijų poreikiai: 1. rūšiuojamojo surinkimo priemonės (konteineriai) ir aikštelės joms pastatyti – 485 mln. Lt; 2. paruošimo perdirbti įrangos modernizavimui – 80 mln. Lt; 3. užstato sistemai diegti – 103 mln. Lt; 4. atliekų tyrimams reikalingos laboratorinės ir kt. įrangos įsigijimui, atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimui; kt. 25 mln. Lt. Poreikis iš viso: 693 mln. Lt
 13. 13. EESS ppaarraammooss aattlliieekkųų ttvvaarrkkyymmuuii LLiieettuuvvoojjee eeffeekkttyyvvuummoo vveerrttiinniimmaass iirr 22001144––22002200 mmeettųų ffiinnaannssaavviimmoo pprriioorriitteettųų nnuussttaattyymmaass ((22)) Rekomendacijos dėl 2014-2020 m. ES paramos paskirstymo: 1. Rūšiuojamojo surinkimo priemonės ir aikštelės joms pastatyti - 247,5 mln. Lt 2. Investicijos į atliekų paruošimo perdirbti įrengimų modernizavimui ir vienkartinės pakuotės užstato sistemos diegimui – 57 mln. Lt 3. Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas -10,5 mln. Lt
 14. 14. PPaassiirruuooššiimmaass 22001144––22002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmuuii ((11)) Rengiami dokumentai: Priemonės įgyvendinimo planas – 2014 m. gruodžio mėn. Projektų atrankos kriterijai, tvirtinami Stebėsenos komiteto – Valstybinis atliekų tvarkymo planas – 2015 m. sausio mėn. Finansavimo sąlygų aprašai (PFSA)– 2015 m. kovo mėn. Regionų projektų atranka: Savivaldybės teikia projektinius pasiūlymus išnagrinėjus tris alternatyvas ir parinkus optimalią, pagrįstą kaštų naudos analize regiono plėtros tarybai – 2 mėn. po PFSA patvirtinimo Regiono plėtros taryba vertina projektinius pasiūlymus ir sudaro regionų projektų sąrašus – 2 mėn. po pasiūlymų pateikimo Projektų pareiškėjams išsiunčiami pasiūlymai pateikti paraiškas – paraiškos teikiamos įvykdžius viešuosius pirkimus – 5-6 mėn.
 15. 15. PPaassiirruuooššiimmaass 22001144––22002200 mm.. EESS ffoonnddųų iinnvveessttiicciijjųų ppaannaauuddoojjiimmuuii ((22)) Regionų projektų atranka: Atliekamas paraiškų vertinimas (APVA) – 2 mėn. po paraiškų pateikimo Priimamas sprendimas dėl projekto finansavimo (AM) – 1 mėn. po ataskaitos gavimo Sudaromos projekto finansavimo ir administravimo sutartys (APVA ir PV) – per 1 mėn. po finansavimo skyrimo Projektai prasideda – 2016 m. kovo mėn. 
 16. 16. KKllaauussiimmaaii ((11)) Kokią komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą planuoja kurti 2014-2020 m. laikotarpiu regionai / savivaldybės? Antrinės žaliavos (popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekos), įskaitant pakuočių atliekas: Konteineriai individualioms namų valdoms – ar tikrai reikia ES paramos? Konteinerinės aikštelės – su konteineriai ar be? Kokie konteineriai aikštelėje? Žaliosios atliekos: Kompostavimo dėžės Konteineriai Maisto/virtuvės atliekos: Konteineriai Kompostavimo priemonės?
 17. 17. KKllaauussiimmaaii ((22)) Kokią komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą planuoja kurti 2014-2020 m. laikotarpiu regionai / savivaldybės (2)? Tekstilės atliekos (konteineriai) Pavojingosios atliekos – ar yra poreikis ir kokios galimos priemonės? Didelių gabaritų komunalinės atliekos – ar dar reikia aikštelių?
 18. 18. KKllaauussiimmaaii ((33)) Kokius dokumentus turi pasirengti savivaldybės 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui? AŽ konteinerių aikštelių išdėstymo schemos Savivaldybių/regioniniai atliekų tvarkymo planai Alternatyvų įvertinimas pagrįstas kaštų naudos analize Projektų vykdytojai – RATC-ai ar savivaldybės? Finansavimo intensyvumas – skirtingas pagal veiklas? Koks turėtų būti gamintojų ir importuotojų vaidmuo, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicinius projektus?
 19. 19. DDėėkkoojjuu uužž ddėėmmeessįį!!

×