Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LIETUVOS REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ ASOCIACIJA
Komunalinių atliekų
tvarkymas Lietuvoje
2014 metais
1
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS LIETUVOJE SKAIČIAIS
Regioninės atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje gy-
vuoja jau dešimtmet...
2 3
2 LENTELĖ	 Regioninių atliekų tvarkymo centrų ekonominis svoris5
RATC pavadinimas Darbuotojų
skaičius
Apyvarta, Lt Tur...
4 5
1 GRAFIKAS	 Susidarantys komunalinių atliekų kiekiai kg/gyv./per metus
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
6 L...
6 7
11
	Kauno RATC apdorojimo kaina mažiausia, nes savivaldybės nepartirtino didesnės
kainos, dėl ko patiriami sunkumai ga...
8
16
	2014 metais pateikiami rezultatai rodo akivaizdžią pažangą, ypač tose srityse,
kur savivaldybės turi didesnę įtaką i...
LIETUVOS REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ ASOCIACIJA
El. paštas lratca10@gmail.com
Tel. (8 315) 72 842
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais

Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2014 metais. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2014 metais

  1. 1. LIETUVOS REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ ASOCIACIJA Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2014 metais
  2. 2. 1 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS LIETUVOJE SKAIČIAIS Regioninės atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje gy- vuoja jau dešimtmetį. Išgyvenusios nedrąsų gimimą, vyresnių brolių stūmi- mą iš lizdo, aistringą plėtrą ir konstitucinio teismo tėvišką padrąsinimą, iškėlė sau tikslus: * daugiau ryžtingo veikimo, daugiau viešumo ir skaidrumo, daugiau naudos visuomenei, dau- giau kokybiškų paslaugų, daugiau bendradar- biavimo, daugiau socialiai atsakingo verslo; * mažiau verkšlenimo, mažiau pelno, mažiau sąnaudų, mažiau atliekų sąvartynuose, mažiau tuščių žodžių ir pažadų; Pateikiame informaciją apie regionines atliekų tvarkymo sistemas ir komuna- linių atliekų tvarko rezultatus Lietuvoje 2014 metais. 1 LENTELĖ Atliekų turėtojai atliekų tvarkymo regionuose 1 Atliekų tvarkymo regionai Namų2 ūkių skaičius Būstų skaičius Gyventojų3 skaičius Gyv. būsto4 plotas, m² Alytaus 82476 92522 180406 5290726 Kauno 224026 251808 550505 17463691 Klaipėdos 134239 149535 327353 8960498 Marijampolės 61448 68561 151848 4357305 Panevėžio 103952 119451 235479 7366267 Šiaulių 121381 140481 281770 8656916 Tauragės 41662 48108 103136 3279162 Telšių 58190 66696 143583 4104780 Utenos 71469 81739 140233 5095256 Vilniaus 316918 355332 807607 22424987 Iš viso: 1215761 1374233 2921920 86999592 1 Visi duomenys RATC pateikti šioje ataskaitoje yra preliminarūs ir neaudituoti 2 Duomenys apie namų ūkius ir būstus naudojami iš Gyventojų surašymo duomenų. 3 Duomenys apie gyventojus 2014 12 31 iš Lietuvos Statistikos Departamento. 4 Gyvenamo būsto plotas yra pagal Nacionalinės Žemės Tarnybos pateikiamus duomenis. Mechaninio rūšiavimo linija. Gamtoje nėra nei apdovanojimų, nei bausmių — tik pasekmės. Robert Green Ingdersoll Informaciją rinko ir sistemino LRATC asociacijos prezidentas Algirdas Reipas Spaudai parengė ir išleido UAB „ALMORO“ Uždarytas sąvartynas. Komposto ruošimas. Stambiųjų atliekų smulkintuvas. Mechaninio rūšiavimo įrenginių atidarymas. Atliekas rūšiuoti gali kiekvienas.
  3. 3. 2 3 2 LENTELĖ Regioninių atliekų tvarkymo centrų ekonominis svoris5 RATC pavadinimas Darbuotojų skaičius Apyvarta, Lt Turtas6 2014-06-01 UAB ARATC 68 10576781 76269402 UAB URATC 29 3487277 61210786 UAB „Telšių RATC“ 32 8458226 35776343 UAB Tauragės RATC 35 6146606 28758879 VšĮ Kauno RATC 17 10900000 182300000 UAB PRATC 36 3704272 65711678 VšĮ ŠRATC 88 20074528 78860108 UAB Klaipėdos RATC 50 22567796 76073881 UAB VAATC 69 15015862 56269348 UAB MAATC 40 13000000 109200000 Iš viso: 464 113931348 770430425 3 LENTELĖ Investicijos į komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvoje Regionas 2000-2006 m., projektams išmokėtos lėšos, tūkst. Lt 2000-2013 m. iš viso ATSS projektams, tūkst. Lt 2000-2013 m. iš viso (ATSS ir BSA projektai), tūkst. Lt Alytaus 22.069 70.862 120.674 Kauno 84.219 95.227 214.443 Klaipėdos 49.168 66.901 104.881 Marijampolės 47.803 94.279 131.365 Panevėžio 66.090 85.295 123.575 Šiaulių 34.679 80.100 104.487 Tauragės 24.666 41.016 50.425 Telšių 35.584 41.178 74.164 Utenos 59.707 65.708 107.199 Vilniaus 81.734 119.703 250.467 Iš viso: 505.718 760.268 1.281.681 4 LENTELĖ Savivaldybių ir RATC sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra Regionas Uždaryta sąvartynų Įrengta DGASA (APP) Įrengta ŽAKA Kita infrastruktūra (2000-2006 m.) Alytaus 94 17 8 Regioninis sąvartynas (1) MR įrenginiai(1) Kauno 58 11 3 Regioniniai sąvartynai(2) AP stotys (3) Klaipėdos 39 10 7 Regioninis sąvartynas (1) Marijampolės 19 5 5 Regioninis sąvartynas (1) Panevėžio 94 8 6 Regioninis sąvartynas (1) AP stotys (2) Šiaulių 171 8 (34) 5 Regioninis sąvartynas (1) Kont. aikštelės (247) Tauragės 59 4 4 Regioninis sąvartynas (1) Telšių 34 3 4 Regioninis sąvartynas (1) Utenos 114 6 6 Regioninis sąvartynas (1) Vilniaus 126 18 6 Regioninis sąvartynas (1) Kont. aikštelės (100) Iš viso: 808 123 54 5 LENTELĖ Susidarantys komunalinių atliekų kiekiai Regionas Viso sukom- postuota komunalinių atliekų namų ūkiuose1, t/m Viso kitaip panaudota komunalinių atliekų namų ūkiuose2, t/m Viso surinkta komunalinių atliekų, įskaitant pa- kuotes3, t/m Iš viso komunalinių atliekų regionuose Alytaus 9.300 1.000 66.034 76.334 Kauno 5.300 2.000 198.313 205.613 Klaipėdos 6.000 0 141.554 147.554 Marijampolės 3.000 0 72.322 75.322 Panevėžio 7.600 1.440 97.898 106.938 Šiaulių 23.062 0 112.319 135.381 Tauragės 3.953 0 36.672 40.625 Telšių 4.000 50 44.982 49.032 Utenos 5.959 0 46.353 52.312 Vilniaus 15.000 3.000 296.061 314.061 Iš viso: 83.174 7.490 1.112.509 1.203.173 5 Visi duomenys apžvalgoje pateikti litais, nes 2014 metų finansiniai dokumentai ir rinkiniai pateikiami ir rengiami šia valiuta. 6 Dėl vykdomų investicinių projektų RATC valdomas turtas šiuo metu yra virš mili- jardo Lt.
  4. 4. 4 5 1 GRAFIKAS Susidarantys komunalinių atliekų kiekiai kg/gyv./per metus 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 6 LENTELĖ Rūšiuojamuoju rinkimu surinktų komunalinių atliekų tvarkymas Regionas Perdirbta Panaudota energijai Kompostavi- mas Pašalinta Alytaus 10.118 5.133 14.610 36.174 Kauno 8.072 0 21.554 168.687 Klaipėdos 11.951 111.780 5.157 12.666 Marijampolės 6.413 0 13.507 52.402 Panevėžio 14.540 2.206 3.754 77.398 Šiaulių 4.308 0 12.454 95.557 Tauragės 2.373 0 7.631 26.668 Telšių 2.879 50 1.314 40.739 Utenos 3.798 0 4.219 38.336 Vilniaus 28.000 23.000 22.400 222.661 Iš viso: 92.4527 142.1698 106.600 771.288 7 Surinkti duomenys rodo, kad yra didžiulis neatitikimas su atliekų tvarkytojų ir gamintojų ir importuotojų pateikiamais duomenis, kurie deklaruoja perdirbimą apie 250 tūkst. tonų. Kyla didelės abejonė dėl realaus atliekų tvarkymo jas per- dirbant. 8 Pagrindinis tvarkytojas degių atliekų buvo FORTUM kogeneracinė jėgainė Klaipėdoje. 9 Pakuočių ir antrinių žalia perdirbimo situacija parodė, kad Lietuvoje jau dabar trūksta stiklo ir plastikų perdirbimo pajėgumų. 10 Lietuvoje būtų galima perdirbti iki 60 kg pakuočių ir antrinių žaliavų 1 gyven- tojui, arba 170 tūkst. tonų, tačiau neveikia gamintojų atsakomybė, gyventojai neturi rūšiavimo konteinerių ir panašu, kad artimiausioje ateityje ši situacija nepasikeis. 2 GRAFIKAS Iš viso perdirbta ir panaudota komunalinių atliekų, %9 0 20 40 60 80 100 3 GRAFIKAS Apdorojimo ir perdirbimo proporcijos regionuose procentais10 0 20 40 60 80 Perdirbta komunalinių atliekų, % Panaudota komunalinių atliekų, %
  5. 5. 6 7 11 Kauno RATC apdorojimo kaina mažiausia, nes savivaldybės nepartirtino didesnės kainos, dėl ko patiriami sunkumai gauti paskolas ir įgyvendinti MBA projektą. 12 Skirtinguose regionuose apdorojimas turi skirtingus procesus ir infrastruktūros eksploatavimo elementus. 13 Kai kuriuose regionuose skirtingose savivaldybėse yra taikomos skirtingos rin- kliavų ir įmokų kombinacijos. 14 Reikia atkreipti dėmesį, kad įvedus į eksploataciją MBA įrenginius, pradėjus atliekas deginti, įvedus sąvartyno mokestį ir diferencijuotas rinkliavas 2016 metais daugelyje regionų kaštai atliekų tvarkymui viršys 1 proc. namų ūkio pajamų. 15 Apie 40% namų ūkių šiuo metu turi tik vieną gyventojų ir jau dabar susiduria su mokumo problemomis ir naudojasi lengvatomis. 7 LENTELĖ Komunalinių atliekų surinkimo ir apdorojimo kaštai bei kainos atliekų tvarkymo regionuose Regionas Vienos tonos komunalinių atlieku tvarkymo kaina, Lt Apdorojimo kaina Surinkimo kaina Alytaus 326,31 143,99 182,32 Kauno 300,32 59,4111 240,91 Klaipėdos 281,45 121,00 160,45 Marijampolės 269,61 99,06 170,55 Panevėžio 283,10 83,13 199,97 Šiaulių 264,96 111,32 153,64 Tauragės 343,53 114,95 228,58 Telšių 271,62 91,29 180,33 Utenos 397,74 141,57 256,17 Vilniaus 368,19 129,95 238,24 Vidurkis 313,71 108,28 205,06 4 GRAFIKAS Apdorojimo ir surinkimo kainų palyginimas regionuose12 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Vidurkis Apdorojimo kaina Surinkimo kaina 8 LENTELĖ Rinkliavų ar kitų įmokų už atliekų tvarkymą vyraujantys parametrai ir dydžiai, Lt su PVM Regionas Kaina būstui Kaina m²/mėn. Kaina žmogui/metus Kaina, m³ Alytaus 0,17 Kauno13 0,29 54 35-37 Klaipėdos 190-270 0,23-0,25 99,60 Marijampolės 0,23-0,28 87,12-116 Panevėžio 79,28 Šiaulių 56-76 Tauragės 0,24 Telšių 135,9 0,16 57,18 Utenos 83,64 35 Vilniaus 0,33 9 LENTELĖ Gyventojų mokumas palyginus su disponuojamomis namų ūkio pajamomis Regionas Kaštai namų ūkiui, Lt/metus Namų ūkio pajamos, Lt/metus Kaštai komunalinių atliekų tvarkymui, %14 Alytaus 130,86 2354415 0,56 Kauno 173,95 33432 0,52 Klaipėdos 195,77 31716 0,62 Marijampolės 176,86 28656 0,62 Panevėžio 166,76 26940 0,62 Šiaulių 159,30 28428 0,56 Tauragės 169,15 23808 0,71 Telšių 143,69 27804 0,52 Utenos 164,11 25380 0,65 Vilniaus 203,86 32988 0,62 Vidurkis: 176,29 30300 0,58
  6. 6. 8 16 2014 metais pateikiami rezultatai rodo akivaizdžią pažangą, ypač tose srityse, kur savivaldybės turi didesnę įtaką ir galimybes organizuoti sistemas. 17 Lietuva ES deklaravo beveik tris kartus didesnį pakuočių ir antrinių žaliavų per- dirbimą nei pavyko surinkti duomenis iš savivaldybių ir RATC 2014 metais. 18 Tolimesnė pažanga komunalinių atliekų tvarkymo srityje sietina su užstato sistemos įvedimu gėrimų pakuotėms ir atliekų terminio apdorojimo pajėgumų kūrimu Kaune ir Vilniuje. 19 Kartu su pakuotėmis iš komunalinių atliekų srauto. 10 LENTELĖ Atliekų tvarkymo rodiklių palyginimas su ES vidurkiu (Eurostat duomenys) Atliekų kiekis kg/gyventojui/metus Lietuva ES vidurkis Lietuva 2012 metai 2012 metai 2014 metai16 Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų 8517 130 32 Sukompostuota 8 71 36 Panaudota energijos gamybai 3 115 49 Pašalinta sąvartyne 361 160 264 Iš viso komunalinių atliekų: 469 487 38018 11 LENTELĖ Atliekų tvarkymo rodiklių palyginimas su AAA duomenimis Aplinkos apsaugos agentūros duomenys LRATCA duomenys Tvarkymo būdai 2013 2014 kiekis, t % kiekis, t % Susidarė 1.280.049 1.205.692 Pašalinta sąvartyne 798.328 62,4 771.288 64 Sudeginta (R1) 91.339 7,1 142.169 12,4 Sudeginta (D10) 264 0,02 0 0 Perdirbta (su eksportu)19 261.311 20,4 97.121 8 Kompostuota 94.680 7,4 104.450 15,6 Likęs nesutvarkytas 34.126 2,7 0 0 Mechaninio rūšiavimo linija. Gamtoje nėra nei apdovanojimų, nei bausmių — tik pasekmės. Robert Green Ingdersoll Informaciją rinko ir sistemino LRATC asociacijos prezidentas Algirdas Reipas Spaudai parengė ir išleido UAB „ALMORO“ Uždarytas sąvartynas. Komposto ruošimas. Stambiųjų atliekų smulkintuvas. Mechaninio rūšiavimo įrenginių atidarymas. Atliekas rūšiuoti gali kiekvienas.
  7. 7. LIETUVOS REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ ASOCIACIJA El. paštas lratca10@gmail.com Tel. (8 315) 72 842

×