Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017-04-21 konferencija. "Dabartinis teisinis padangų atliekų tvarkymo reglamentavimas ir pokyčių gairės"

"Dabartinis teisinis padangų atliekų tvarkymo reglamentavimas ir pokyčių gairės". Pranešėja LR Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Saulė Deveikytė

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2017-04-21 konferencija. "Dabartinis teisinis padangų atliekų tvarkymo reglamentavimas ir pokyčių gairės"

 1. 1. Dabartinis teisinis padangų atliekų tvarkymo reglamentavimas ir pokyčių gairės Saulė Deveikytė Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistė Aplinkos ministerija Konferencija Apmokestinamųjų gaminių tvarkymo sistema Lietuvoje: reikalingi pokyčiai, atsakomybės dalybos ir tobulinimo gairės 2017 m. balandžio 21 d., Kazlų Rūda
 2. 2. Gamintojo atsakomybės principas Gamintojai ir (ar) importuotojai privalo prisiimti atsakomybę už visų jų LR vidaus rinkai tiektų padangų poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, skaitant atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir finansavimą, LR Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių gyvendinimą, informacijos apie atliekų tvarkymą teikimą gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams.
 3. 3. Sąvokos (1) Padangos – naujos, restauruotos ir naudotos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg, yra apmokestinamasis gaminys. Padangų gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka registravęs savo veiklą asmuo, kuris LR teritorijoje gamina padangas. Padangų importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka registravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės veža padangas LR teritoriją. Padangų atliekų tvarkymo organizavimas – rašytinėmis sutartimis pagr stas padangų atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimas ir šių veiklų vykdymo koordinavimas.
 4. 4. Sąvokos (2) Padangų atliekų sutvarkymas – padangų atliekų surinkimas ir perdirbimas arba padangų atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduot (padangų atliekų šalinimas nėra sutvarkymas). Padangų atliekų sutvarkymo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos galiota institucija. Vyriausybės nustatyta padangų atliekų tvarkymo užduotis – surinkti LR ir kasmet perdirbti ar kitaip naudoti EEE bent 80 proc. atsižvelgiant einamaisiais metais tiektų LR vidaus rinkai padangų kiek . Padangų tiekimas LR vidaus rinkai: LR teritorijoje pagamintų padangų atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui LR teritorijoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms arba vežtų LR teritoriją padangų atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui LR teritorijoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms, arba likviduojamų ar reorganizuojamų mokesčio mokėtojų padangų, neperleistų kitam asmeniui, pagaminimas ir (ar) vežimas LR teritoriją.
 5. 5. Padangų GI pareigos (1) registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade; organizuoti ir apmokėti padangų atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas LR vidaus rinkai padangas: surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą; organizuoti, vykdyti ir apmokėti visuomenės informavimą padangų atliekų tvarkymo klausimais apie: netinkamo padangų atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, padangų atliekų tvarkymo galimybes, surinkimo vietas (turi būti skelbiama nuolat stende arba interneto svetainėje); tvarkyti padangų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas per e-ASTA.
 6. 6. Padangų GI pareigos (2) Padangų GI turi pasirinkti, kaip vykdys pareigas: individualiai – organizuodami po jų LR vidaus rinkai tiektų padangų naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą; kolektyviai – pavesdami organizuoti padangų atliekų tvarkymą licencijuotai gamintojų ir importuotojų Organizacijai: steigdami Organizaciją arba tapdami tokios Organizacijos dalyviais, arba sutartiniais pagrindais pavesdami Organizacijai (netapdami Organizacijos dalyviais); mokėti mokestį už aplinkos teršimą padangų atliekomis (taikoma ir kai neįvykdoma Vyriausybės nustatyta užduotis).
 7. 7. Padangų GI pareigos (3) organizuoti padangų atliekų surinkimą iš: padangų platinimo vietų ir transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių monių; organizuoti šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Todėl individualiai organizuojantys GI ir Organizacijos privalo sudaryti: sutartis su padangų atliekų surinkėjais dėl padangų atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir sutartis su padangų atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų padangų atliekų panaudojimo.
 8. 8. Padangų GI teisės Diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias padangų atliekų surinkimo sistemas. Organizuoti padangų atliekų surinkimą iš DGASA. Organizuoti padangų atliekų surinkimą iš LR miškų, pakelių ir pan. Organizuoti padangų atliekų surinkimą iš LR specifinių vartotojų (pvz., ūkininkų)
 9. 9. Mokesčio lengvatą suteikiantys atliekų sutvarkymo dokumentai Gamintojas / importuotojas Organizacija Surinkėjas Naudotojas Eksportuotojas Patvirtinimas apie pada gų atliekų sutvarkymą (per IKS) Pada gų atliekų sutvarky ą įroda tis doku e tas (per IKS) Pada gų atliekų sutvarky ą įroda tis doku e tas (per IKS) Gamintojas / importuotojas Surinkėjas Naudotojas Eksportuotojas Pada gų atliekų sutvarky ą įroda tis doku e tas (per IKS) Pada gų atliekų sutvarky ą įroda tis doku e tas (per IKS)
 10. 10. Padangų platintojų pareigos nereikalaujant papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių; iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams; prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams.
 11. 11. Autoservisų pareigos nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias padangų atliekas (šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti padangas, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama); transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
 12. 12. Padangų atliekų turėtojų galimybės perduoti padangų atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba pristatyti bet kurią tokių atliekų priėmimo vietą: padangų platinimo vietą arba transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią monę, arba savivaldybės rengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (DGASA).
 13. 13. Padangų atliekų turėtojų pažeidimai Netinkamas atsikratymas: prie komunalinių atliekų konteinerių; prie važiavimų garažų bendrijas; pakelėse; miškuose ... Potencialūs pažeidėjai: neinformuoti, neaptarnauti vartotojai neinformuoti, neaptarnauti autoservisai nelegalūs ENTP ardytojai ...
 14. 14. Problemos ir sprendimai (įvykdyti) Problemos Sprendimai GI nesiregistruoja Sąvade ir (ar) nevykdo kitų pareigų VAAT raštas potencialiems GI dėl GI pareigų vykdymo Aktyvesnė potencialių GI kontrolė GI ir Organizacijos gauna atliekų tvarkytojų rodančius dokumentus net kai padangų atliekos nesutvarkomos Griežtesni reikalavimai siekiant išrašyti atliekų sutvarkymą rodančius dokumentus Aktyvesnė atliekų tvarkytojų kontrolė Atliekų turėtojai atsikrato padangų atliekų netinkamose vietose Aktyvesnis informavimas apie atliekų turėtojų galimybes ir pareigas Aktyvesnė šiukšlintojų kontrolė Padidintos baudos už šiukšlinimą
 15. 15. Problemos ir sprendimai (vykdomi) Problemos Sprendimai GI nesiregistruoja sąvade ir (ar) nevykdo kitų pareigų AT pakeitimo projektas dėl padangų platintojo prievolės žinoti importuotoją (Seimo nario projektui Nr. XIIP-4355 pateikta LRV 2017-03-15 išvada Nr. 195) GI gresiančio mokesčio už aplinkos teršimą padangų atliekomis tarifai neatspindi atliekų tvarkymo rinkos situacijos, todėl neatgraso MuAT pakeitimo projektas dėl padangų tarifų skirstymo (parengtas, derinamas AM) Transporto priemonių (TP) GI nesiregistruoja sąvade ir (ar) nevykdo kitų pareigų – ENTP tvarkymas nėra pakankamai organizuotas AT pakeitimo projektas dėl TP GI (pateiktas derinti visuomenei 2017-04-06 Nr. 17-4245) Atliekų turėtojai padangų atliekų atsikrato DGASA, o GI nėra pareigoti organizuoti ir finansuoti surinkimo iš DGASA AT pakeitimo projektas dėl DGASA (pateiktas derinti visuomenei 2017-04-06 Nr. 17-4245)
 16. 16. Dėkoju už dėmesį!

×