Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos
„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra
– bio...
GALUTINĖ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(ATASKAITOS PO PROJEKTO UŽBAIGIMO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA parengta FINMIN
http...
PROJEKTO VYKDYTOJO GALUTINĖS ATASKAITOS
TIKRINIMAS IR TVIRTINIMAS
Visi projektų vykdytojai privalo pateikti Agentūrai galu...
GALUTINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO LAIKAS
• Galutinės ataskaitos patvirtinimo laikas priklauso nuo galutinio mokėjimo
prašy...
GALUTINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO LAIKAS
• Jei galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos yra apmokamos tik
išlaidų k...
TRŪKUMAI GALUTINĖJE ATASKAITOJE
Nustačius trūkumų arba neatitikimų galutinėje projekto
įgyvendinimo ataskaitoje Agentūra i...
GALUTINĖS ATASKAITOS ATMETIMAS
Patvirtinus ataskaitos atmetimą, Agentūra parengia raštą projekto
vykdytojui, kuriame išdės...
Esama situacija
Kaune įrangos sumontuota apie 95 proc., statybos d. atlikta apie 98 proc.;
Marijampol jeė įrangos sumontuo...
PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI
• Konteineriai
– Numatomas pasiekimas: individualiose valdose pastatyti biolog...
STEBĖSENOS KOMITETO PATVIRTINTI ATRANKOS
KRITERIJAI
1. Projekte numatytos veiklos ir sprendiniai apima regiono ar regionų ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2007 2013 projektu uzdarymas

Pranešimas Priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų užbaigimas

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2007 2013 projektu uzdarymas

  1. 1. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas“ projektų užbaigimas 2015 m. rugsėjo 17 d.
  2. 2. GALUTINĖ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (ATASKAITOS PO PROJEKTO UŽBAIGIMO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA parengta FINMIN http://www.esparama.lt/dokumentai-projektu-vykdytojams) 1. Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą; 2. Projekto tęstinumas; 3. Informacija apie projekto pajamas (atnaujinti grynųjų pajamų skaičiavimai); 4. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės; 5. Įgyvendintos Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešumo priemonės; 6. Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims; 7. Kita informacija ir pateikiami dokumentai.
  3. 3. PROJEKTO VYKDYTOJO GALUTINĖS ATASKAITOS TIKRINIMAS IR TVIRTINIMAS Visi projektų vykdytojai privalo pateikti Agentūrai galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kartu su galutiniu mokėjimo prašymu (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po projekto veiklų įgyvendinimo, jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nenustatytas kitas pateikimo terminas), ir ataskaitas po projekto užbaigimo. Vadovaujantis 2015-09-10 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-644 galutinė ataskaita ir mokėjimo prašymas turi būti pateikti iki 2015-11-15 (taikoma apmokėjimui išlaidų kompensavimo būdu)
  4. 4. GALUTINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO LAIKAS • Galutinės ataskaitos patvirtinimo laikas priklauso nuo galutinio mokėjimo prašymo išlaidų apmokėjimo būdo. Jei galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos ar dalis jų yra apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, galutinės ataskaitos patikros lapas baigiamas pildyti ir patvirtinama galutinė ataskaita per 10 darbo dienų po to, kai projekto vykdytojas pateikia visų galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas ir grąžina išmokėtos paramos perviršį, jei toks buvo nustatytas.
  5. 5. GALUTINĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO LAIKAS • Jei galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos yra apmokamos tik išlaidų kompensavimo būdu, lėšos projekto vykdytojui gali būti išmokamos tik po galutinės ataskaitos patvirtinimo. • Visais atvejais galutinė ataskaita turi būti patvirtinama iki projekto finansavimo pabaigos, nurodytos projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiosiose sąlygose • t. y. ne vėliau kaip iki 2015-12-15 d.
  6. 6. TRŪKUMAI GALUTINĖJE ATASKAITOJE Nustačius trūkumų arba neatitikimų galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje Agentūra informuoja apie tai projekto vykdytoją ir nustato ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą pateikti papildomą informaciją ir (arba) ištaisyti neatitikimus (pagrįstais atvejais gali būti nustatomas ilgesnis terminas).
  7. 7. GALUTINĖS ATASKAITOS ATMETIMAS Patvirtinus ataskaitos atmetimą, Agentūra parengia raštą projekto vykdytojui, kuriame išdėsto atmetimo motyvus ir nustato terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Tokiu atveju galutinis mokėjimo prašymas nėra patvirtinamas, kol nebus pateikta tinkama galutinė ataskaita.
  8. 8. Esama situacija Kaune įrangos sumontuota apie 95 proc., statybos d. atlikta apie 98 proc.; Marijampol jeė įrangos sumontuota ir statybos d. atlikta apie 95 proc.; Panev žyjeė įrangos sumontuota apie 98 proc., statybos d. atlikta apie 92 proc.; Utenos I d. įrangos sumontuota apie 90 proc., statybos d. atlikta apie 95 proc.; Utenos II d. įrangos sumontuota ir statybos d. atlikta apie 95 proc.; Šiauliuose įrangos sumontuota apie 100 proc., statybos d. atlikta apie 90 proc.; Telšiuose įrangos sumontuota apie 90 proc., statybos d. atlikta apie 95 proc.; Vilniuje įrangos sumontuota ir statybos d. atlikta apie 85 proc. Planuojami užbaigimo terminai Kaune, Panev žyje, Utenos I d., Šiauliuose ir Telšiuoseė planuojama įrangą sumontuoti ir statybos d. užbaigti 100 proc. rugsėjo mėn.; Marijampol jeė planuojama įrangą sumontuoti ir statybos d. užbaigti 100 proc. spalio mėn.; Utenos II d. planuojama 100 proc. įrangą sumontuoti spalio mėn., statybos d. užbaigti 100 proc. rugsėjo mėn.; Vilniuje planuojama 100 proc. įrangą sumontuoti rugsėjo mėn., statybos d. užbaigti 100 proc. lapkričio mėn. Tačiau projektuose, kur yra numatytas biodujų išgavimas (Panevėžyje, Telšiuose ir Utenoje) bandomasis laikotarpis vadovaujantis sutarčių sąlygomis užtruks dar apie 6 mėn. Alytuje, Tauragėje ir Klaipėdoje darbai jau pilnai užbaigti. MBA PROJEKTŲ UŽBAIGIMO TERMINAI
  9. 9. PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI • Konteineriai – Numatomas pasiekimas: individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai 205.259 vnt. (pagal SSVP) 239.609 (pagal pasirašytas FAS) 200.482 (išdalinta 2015-08-19 duomenimis); – Numatomas vertinimas • Komunalini atliek perdirbimo/pakartotinio panaudojimo paj gumaių ų ė – Numatomas pasiekimas: sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai 678.143 tonos per metus (pagal SSVP), 937.013 (pagal pasirašytas FAS). – Numatomas vertinimas
  10. 10. STEBĖSENOS KOMITETO PATVIRTINTI ATRANKOS KRITERIJAI 1. Projekte numatytos veiklos ir sprendiniai apima regiono ar regionų grupės atliekų tvarkymą ir atitinka atitinkamo regiono atliekų tvarkymo plano nuostatas; Turi b ti vertintaū į pakartotinai 2. Pasirinktų atliekų tvarkymo alternatyvų pagrįstumas; Nevertinama 3. Projektas užtikrina ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų tvarkymo regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį naudojimą; Turi b ti vertinta pakartotinai.ū į 4. Projektas užtikrina ne mažiau kaip 50 procentų regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą; Turi b tiū vertinama pakartotinai.į 5. Projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatina biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir šių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje; Nevertinama 6. Projektas, kuriuo užtikrinamas sąnaudų susigrąžinimo, mokumo ir „teršėjas moka“ principų įgyvendinimas; Turi b ti vertinta pakartotinai.ū į

×