Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een stap opzij

357 views

Published on

Studiedag Door de bomen het bos (2010) -

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Een stap opzij

  1. 1. Verslag studiedag Door de bomen terug het bos Bibliotheek Tweebronnen Leuven – 26/10/2010Een stap opzij, een stap terug en twee stappen voorwaarts!Andere context voor bibliothekenDe context waarin (openbare) bibliotheken opereren is sterk veranderd. De opkomst vaninformatietechnologie is van enorme invloed op vorm en inhoud van het werk. Maar er is meer aande hand: het gedrag van gebruikers verandert, de diversiteit in de samenleving neemt toe entrends volgen elkaar in hoog tempo op. Er ontstaan nieuwe vragen en behoeften in de samenlevingwaar de bibliotheek adequaat op in moet spelen. De bibliotheek heeft daarvoor nieuweantwoorden nodig, zonder daarbij te vervallen in oppervlakkigheid, het ‘herverpakken’ vanverouderde functies of quick wins. Nieuwe functies, nieuwe werkprocessen en nieuwe gebouwenworden gevraagd die werkelijk recht doen aan de taak van de bibliotheek in de 21e eeuw. Een diepbesef van de kerntaken van de openbare bibliotheek is daarbij essentieel. Een echttoekomstgerichte strategie is pas mogelijk als je heel goed weet wat de essentie van het openbarebibliotheekwerk is.De bibliotheek is allereerst een plaats van inspiratie met haar collectie. Maar daarnaast wordt zijwerkplaats en podium voor het organiseren en delen van perspectieven en inzichten, voorconfrontaties met de ander en met het eigene. Waarbij mensen niet alleen als consument wordenaangesproken, maar als ‘informatiegeletterde’ burgers worden uitgenodigd en toegerust om deelte nemen aan reflectie in onze samenleving. Informatievaardigheden beperken zich in die zin nietalleen maar tot een passieve deelname aan onze informatiesamenleving, maar is in dezebenadering ook basisvoorwaarde tot actief burgerschap. Bibliotheken zullen bij het opstellen vanprogramma’s voor het trainen van informatievaardigheden rekening moeten houden met dezer‘functionele eis’.Dat vraagt om een nieuw type bibliotheek!Een bibliotheek die op een dergelijke manier werk maakt van actieve informatiegeletterdheidvraagt om een andere bibliotheekarchitectuur, andere werkprocessen, andere vormen vandienstverlening en andere bibliothecarissen. De huidige bibliotheken representeren nog in hogemate de oude paradigma’s en ontwerpcriteria: consumptie, schaarste, stand-alone, instrumenteleontsluiting. Bibliotheken worden nog steeds gebouwd als overdekte boekenkasten met desystematiek van de ouderwetse catalogusbak. Ordening wint het nog steeds van betekenis encontext.Voor mij staat niet de ordening en de passieve ontsluiting en presentatie van de collectie centraal,maar de bibliotheek die rijkdom en verrassing wil creëren met haar collectie, die de context vande collectie centraal stelt en verhalen vertelt en laat vertellen met haar collectie. Wij moetenwerken aan een betekenisgevende samenhang tussen de bronnen: door het organiseren van diesamenhang kan de openbare bibliotheek zich onderscheiden. Hierbij gaat het om inhoudelijkedeskundigheid (kennis van de collectie), maar ook om het vermogen om met de collectie rijkdom,betekenis en verrassing te creëren en te organiseren. Waar de gebruiker een actieve rol krijgt alsproducent en ontwikkelaar van informatie: als schrijver, als historicus, recensent, commentator,als muzikant, als filmmaker.Nieuwe technologie en de vorm waarin informatie beschikbaar is, betekenen geen beperking ofbedreiging, maar bieden juist kansen om tot volstrekt nieuwe vormen van plaatsing, ordening enontsluiting van de collectie te komen. Hierbij gaat het om slimme en nuttige combinaties dieculturele meerwaarde opleveren en die de waarde en betekenis van de bibliotheek alleen maarkan versterken als ruimte voor inspiratie, kennis, fantasie en verwondering.Rob Bruijnzeels / oktober 2010

×