Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een stap opzij

1,841 views

Published on

Presentatie door Rob Bruijnzeels op studiedag 'Door de bomen terug het bos' (26 oktober 2010)

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Een stap opzij

 1. 1. EEenen bibliotheekbibliotheek op basis vanop basis van reflectie enreflectie en context: dcontext: dee toekomsttoekomst van devan de openbareopenbare Leuven / 26 oktober 2010
 2. 2. Hebben bibliotheken toekomst? En waarom is die vraag belangrijk???
 3. 3. Hoe?Hoe?
 4. 4. Wat?Wat?
 5. 5. Waartoe?Waartoe?
 6. 6. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 7. 7. De innovatie-agenda...De innovatie-agenda... • Een stapEen stap opzij.....opzij..... • Een stapEen stap naarnaar achter.....achter..... .. • TweeTwee
 8. 8. EenEen stapstap opzijopzij !!
 9. 9. Talk to meTalk to me So you can seeSo you can see Oh what's going onOh what's going on What's going onWhat's going on Yeah what's going onYeah what's going on Somebody tell me what's going onSomebody tell me what's going on (What's going on)(What's going on)
 10. 10. FysiekFysiek  DigitaalDigitaal
 11. 11. ProductProduct  ProcesProces
 12. 12. ConsumptieConsumptie  Co-creatieCo-creatie
 13. 13. SchaarsteSchaarste  OvervloedOvervloed
 14. 14. EenEen stapstap terugterug
 15. 15. “Plus ça change, plus c'est la même
 16. 16. “alles van waarde is weerloos wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk als het hart van de tijd als het hart van de tijd”
 17. 17. Van voorschrijven naarVan voorschrijven naar toerustentoerusten In feite gaat toekomstgericht bibliotheekwerk uit van een transitietransitie van ’passieve’ naar ‘actieve’ waarden‘actieve’ waarden. Passieve waarden zijn zaken zoals goede toegankelijkheid, zoekgemak, vindbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid. Actieve waarden hebben veel meer te maken met creatiecreatie, vertrouwen,
 18. 18. the library left the building
 19. 19. TweeTwee stappestappe nn vooruivoorui
 20. 20. Bij de realisatie van de bibliotheek van de toekomst gaat het niet langer om verbeteren ofverbeteren of moderniserenmoderniseren. Het moet om vernieuwing envernieuwing en
 21. 21. Andere bibliotheken!Andere bibliotheken! • Andere bibliothecarissen • Andere processen • Andere gebouwen
 22. 22. AndereAndere biblibibli o-o- thecatheca --
 23. 23. AndereAndere gebougebou -wen-wen
 24. 24. www.thearchitectureofknowledgwww.thearchitectureofknowledg e.nle.nl
 25. 25. ‘‘the Library left thethe Library left the building’building’
 26. 26. AndereAndere proceproce s-sens-sen
 27. 27. Oud procesOud proces • Verzamelen • Ontsluiten • Beschikbaar stellen
 28. 28. Nieuwe bibliotheekprocesNieuwe bibliotheekproces • Inspireren: Ontwikkelen van nieuwe verrassende manieren van presenteren van de collectie. • Creëren: Ontwikkelen van nieuwe manier van waardevolle, reproduceerbare betekenis bij de collectie. • Participeren: Het presenteren en delen van opgedane kennis en inzicht met andere gebruikers (actief burgerschap).
 29. 29. Een cyclisch procesEen cyclisch proces • CollectieCollectie als inspiratieinspiratie • WerkplaatsWerkplaats voor creatiecreatie • PodiumPodium voor participatieparticipatie
 30. 30. In een participatiecultuurparticipatiecultuur verschuift de nadruk van individuele geletterdheid naar de vaardigheden die nodig zijn om deel uit te maken van een virtuele gemeenschap. Door het gebruik van digitale media worden dus andere vormen vanandere vormen van intelligentieintelligentie aangesproken. Deze ‘nieuwe geletterdheidnieuwe geletterdheid’ is gedeeltelijk gebaseerd op klassieke geletterdheid, onderzoekend vermogen, technische vaardigheden en kritische analyse, zoals op school wordt onderwezen. Het is echter vooral gestoeld op socialesociale vaardig- hedenvaardig- heden die ontwikkeld worden
 31. 31. MeervoudigeMeervoudige intelligentie:intelligentie: • WoordknapWoordknap: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen • RekenknapRekenknap: logisch denken, cijfers, experimenteren • BeeldknapBeeldknap: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven • MuziekknapMuziekknap: muziek luisteren, maken, componeren • BeweegknapBeweegknap: sport, knutselen, toneel, dans • NatuurknapNatuurknap: dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 32. 32. Conclusies en tipsConclusies en tips • De bibliotheek van de toekomst bestaat! • Mits wij bereid zijn om wezenlijk te innoveren. • Stel daarbij de gebruiker centraal als partner en niet als ‘klant’. • Nieuwe technologie biedt kansen om toekomstgerichte vormen van bibliotheekwerk te realiseren.
 33. 33. rob@bruijnzeels.nl “Don’t give them what you think they want, give them what they never thought was possible.”

×