Zdravstveni savet srbije prof. dr dragan delic

2,492 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zdravstveni savet srbije prof. dr dragan delic

 1. 1. ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE Nemanjina br.4, Beograd E-mail:office@zdravstvenisavetsrbije.gov.rs www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rsJEDNA U NIZU PARADIGMI VREMENA U KOJEM ŢIVIMO ? Prof.dr Dragan Delić
 2. 2. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI “Službeni glasnik RS”, br.107/05 Član 150 “ ... stručno i savetodavno telo koje se stara orazvoju i kvalitetu sistema zdravstvene zaštite, organizaciji zdravstvene sluţbe i sistemu zdravstvenog osiguranja” ČIJE STRUČNO TELO ? KOGA SAVETUJE ?
 3. 3. NADLEŢNOST ZDRAVSTVENOG SAVETA Član 154 1.Prati.... 2.Predlaţe mere...... 3.Daje mišljenje...... 4.Daje inicijativu..... 5.Razmatra i druga pitanja......Odlučuje:Akreditacija programa kontinuirane edukacije
 4. 4. LOGISTIKA 1. Jedno sluţbeno lice 2. Prostorije 3. Telefon, internet....
 5. 5. PRAVILA O UNUTRAŠNJOJ ORANIZACIJII RADU ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE: 1. Misliti i raditi na duge staze 2. Ići u susret problemima 3.Angaţovati eksperte van ZSS
 6. 6. KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA 1.Pravilnik o bliţim uslovima za sprovodjenje KE 2.Formulari za akreditaciju programa KE3.Formiranje 5 radnih tela za akreditaciju programa KE 4.Saradnja sa Komorama 5. 2010.god.: akreditovano 8335 programa Do septembra 2011.god.:7314 programa 6.Koštanje: Besplatni programi: SS 85%, Kursevi 40%, Kongresi/ Simpozijumi 43% 7.Kontrola i evaluacija kvaliteta realizovanih programa KE
 7. 7. HUMANI RESURSI1. UPISNA POLITIKA2. LEKARSKI STAŢ3. STRUČNI ISPIT4. ČEKANJE NA SPECIJALIZACIJU5. PLAN SPECIJALIZACIJA 6. ZAPOŠLJAVANJE 7. SEKUNDARNI ODABIR KADROVA
 8. 8. ZDRAVSTVENI MENADŽMENT1.Anonimna anketa za direktore zdravstvenih ustanova: a) Analiza opšteg profila vodećih menadţera b) Sagledavanje postojećeg znanja i veština c) Odredjivanje prakse i osnovnih problema d) Mapiranje mogućih alternativa za unapredjenje2.Upravni odbori3.Anonimna anketa za glavne sestre
 9. 9. Prirodni lekoviti činioci Srbije: -termomineralne vode Zdravstveni resursi: -lekoviti gasovi -peloidi -20 specijalnih bolnica -3800 postelja -lekoviti klimati -kadrovi 1.BANJSKO-KLIMATSKA LEČILIŠTA “ .. je zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionaranu zdravstvenu delatnost u okviru prevencije,lečenja i rehabilitacije koristeći za svoju delatnost prvenstveno prirodne lekovite činioce (lekovite vode, blata,gasove,klimate).......”
 10. 10. Stručna komisija pri Ministarstvu zdravlja 1. Definiše prirodne lekovitre faktore 2.Utvrdjuje lokalitete 3.Definiše uţe i šire indikaciono područje 4.Predlaţe kompetentne ustanove za kontrolu sastava, načina primene i zaštite prirodnih lekovitih faktora 5.Definiše prostorne,tehničke i kadrovske uslove 6.Definiše kriterijume na osnovu kojih bi se izdavalo odobrenje za pravo na korišćenje prirodnih lekovitih činilaca.....
 11. 11. Pandemija uzrokovana virusom Influenze H1N1 Tačka 7: “...na kraju pandemije dati sveobuhvatnu,objektivnu ikritičku analizu sa predlogom konkretnih i primenljivihmera za slične situacije u bliţoj ili daljoj budućnosti”.
 12. 12. Predlog Studije o finansiranju zdravstvenih ustanova1. Održivost sadašnjeg načina finansiranja i projekcije budućih troškova1.1 Priliv sredstava 2008-20111.1.1 Analiza realizovanih prihoda prema strukturi izvora plaćanja1.1.2 Analiza i poredjenje raspoloživih sredstava i drugih relevantnih makroekonomskih indikatora sa trendovima zemalja u regionu iEU1.2 Realizacija naplate doprinosa1.2.1 Ocena modaliteta normativne i pozitivne prakse koja dovodi do smanjenja uplate doprinosa i identifikacija svih aktera1.2.2 Procena gubitaka nastalih po osnovu ne discipline u plaćanju doprinosa i po osnovu odluka državnih organa o oslobadjanjuplaćanja1.3 Procena ukupnih izdvajanja za zdravstvenu zaštitu (javni i privatni) 2009-20101.4 Projekcije realizacije budućih prihoda 2015-20201.4.1 Projekcija osnovnih makroekonomskih parametara1.4.2 Projekcija realizacije prihoda na osnovu prikazanih scenarija ekonomskog razvoja1.5 Predlozi za efikasnije obezbedjenje sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite2. Održivost sadašnjeg načina plaćanja obavljenih usluga i nabavke potrošnih dobara2.1 Analiza postojeće situacije2.1.1 Osnovni problemi koji se odnose na efikasnost trosenja sredstavaAnaliza struktura rashoda, identifikacija nesrazmera i procena uticaja na efikasnost2.1.1.1 Troškovi rada2.1.1.2 Materijalni rashodi2.1.1.3 Rashodi za farmaceustke proizvode2.1.2 Zaključci2.2 Predlozi promena2.2.1 Primeri pozitvnih iskustava zemalja u regionu2.2.2 Predlozi za poboljsanje efikasnosti sadašnjeg načina plaćanja za obavljene usluge i nabavku robe
 13. 13. 1.Izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2.Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije 3.Prirodni priraštaj u Srbiji i zadaci zdravstvenog sistem 4. Program racionalizacije stomatološke zaštite: pet godina posle promena 5.Organizacija i funkcionisanje Kliničkih centara:vreme za promene? 6.Lekarske greške7.Rekonstrukcija i izgradnja zdravstvenih ustanova,8.Afirmacija lekara primarne zdravstvene zaštite, .........................
 14. 14. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJEMINISTARSTVO ZDRAVLJA FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJELEKARSKA KOMORA Zdravstveni sistem Srbije SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO ODBOR ZA ZDRAVLJE NARODNE SKUPŠTINE ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE

×