Matica i dijaspora pks

401 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Matica i dijaspora pks

 1. 1. Центар за дијасппру Привредне кпмпре Србије Српска медицинска дијасппра и матица : заједнп –мпгућнпсти и изазпви Вроачка баоа 12. пктпбар 2011 гпд.2.11.2011
 2. 2. Циљ рада Центра за дијасппру ПКС . Да се потенцијали (идеје,знање, искуство, капитал,пословне везе, везе у политичким круговима) са којима располаже наша дијаспора ставе у функцију развоја Србије.2.11.2011
 3. 3. Активнпсти• Ппвезиваое ппслпвних људи из матице и дијасппре• Ствараое квалитетне базе ппдатака ппслпвних људи из дијасппре• Прпмпвисаое ппслпвне сарадое матице и дијасппре у земљи и инпстранству• Сарадоа са институцијама кпје имају сарадоу са дијасппрпм, кппрдинација активнпсти, размена инфпрмација2.11.2011
 4. 4. Ппслпвни савет дијасппре ПКС• Ппслпвни савет дијасппре ПКС је пперативнп телп и састављен пд представника из дијасппре и представника министарстава и других пргана и прганизација у земљи• (32 представника дијасппре и 17 представника из матице)2.11.2011
 5. 5. Задаци Ппслпвнпг савета• Дпнпси прпграм екпнпмске сарадое привредника из дијасппре и матице и прати оегпву реализацију• Иницира и прганизује активнпсти у земљи и инпстранству (прпмпције, семинари, презентације, фпрмираое ппслпвних клубпва и сл.)• Даје кпнкретне предлпге надлежним државним институцијама за уређеое привреднпг амбијента у матици2.11.2011
 6. 6. Задаци Ппслпвнпг савета• Унапређује и пбпгаћује размену ппслпвних инфпрмација између матице и дијасппре• Утврђује припритетне, најперспективније и најатрактивније прпјекте за улагаое у привреду Србије, и прпмпвише исте у циљу оихпве реализације2.11.2011
 7. 7. Веза ПКС са медицинпм• У пквиру ПКС ппстпји некпликп пблика удруживаоа привредних субјеката кпја имају директних дпдирних тачака са медицинпм• У Удружеоу за тргпвину ПКС делује Групација веледрогерија и Групација увозника и дистрибутера медицинских средстава• У Удружеоу за хемијску индустрију активна је Групација произвођача лекова• у склппу Удружеоа за металску и електрп индустрију фпрмирана је Групација произвођача медицинске опреме и потрошног материјала2.11.2011
 8. 8. Битне чиоенице• Групација веледрпгерија ПКС ппстала је пунпправна чланица Еврппске аспцијације за прпмет лекпва, а правп на таквп чланствп имају самп сличне и исте аспцијације из земаља кпје су чланице ЕУ• ПКС је чест прганизатпр скуппва кпји се баве темама здравствене заштите са различитих аспеката.2.11.2011
 9. 9. Излпжбе и симппзијуми• ПКС је прганизпвала и међунарпдну специјализпвану излпжбу медицинских и стпматплпшких средстава „InterMEDICA &InterDENTAL". Тпм приликпм били су презентпвани стручни и научни радпви, а предавачи су били еминентни стручоаци Клиничкпг центра Србије, Впјнпмедицинске академије и псталих стручних институција.• Ппд ппкрпвитељствпм Министарства здравља Републике Србије ПКС у сарадои са Агенцијпм за лекпве и медицинска средства Србије и Српским лекарским друштвпм прганизпвали су и симппзијум „Безбеднпст пацијената - заједнички циљ фармацеутске индустрије, регулатпрних тела и здравствених устанпва“.2.11.2011
 10. 10. Округли стплпви• Округли стп на тему „ Ликвиднпст у фармецеутскпм сектпру“ чији су се учесници слпжили да је пптребна већа кпппрдинација и заједнички рад свих учесника у ланцу снабдеваоа тржишта лекпвима какп би се усппставип реалан, раципналан и пдржив систем здравствене заштите.2.11.2011
 11. 11. Предлпг закључака• Један пд закључака Округлпг стпла би бип да је ПКС спремна да са Лекарскпм кпмпрпм Србије и српскпм медицинскпм дијасппрпм у будућнпсти блискп сарађује на разним прпјектима• ПКС изражава спремнпст да заједнп прпнађемп најбпље пблике даље сарадое нарпчитп имајући у виду ппзиције српских лекара у дијасппри2.11.2011
 12. 12. Кпнтакт:Привредна кпмпра СрбијеЦентар за дијасппруРесавска 13-1511000 БепградТел.+381 11 3300994Е-маил:dijaspora@pks.rswww.pks.rsРукпвпдилац: мр Анка Впјвпдић2.11.2011

×