Tafelpresentatie informatiesessie 21 04

893 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tafelpresentatie informatiesessie 21 04

 1. 1. Agenda<br />Penvoerder TIC<br />Kaders van de ZIPC-regeling<br />Thema ZIPC Midden-Brabant<br />Gezondheid 2.0<br />E-Health<br />Zorglogistiek<br />SocialeInnovatie<br />Uitleg ZIPC-regeling<br />Afsluiting<br />
 2. 2. Zorg IPC – kaders – zorginnovatie<br />De zorginnovatie dient te zijn gericht op:<br />het versterken van patiëntgerichte zorgverlening aan chronisch zieken of ouderen in een netwerk van zorgaanbieders<br />het verhogen van de arbeidseffectiviteit voor het verlenen van zorg aan chronisch zieken of ouderen.  <br />Chronische ziekte (RIVM): “onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur”<br />Zorg:Focus op cure en care door professionals<br />Zorginstellingen<br />Huisartsen<br />Fysiotherapie<br />…<br />
 3. 3. Zoekennaareenantwoord op maatschappelijke trends<br />Toename van chronisch zieken en ouderen<br />Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025<br />Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei <br />De ZIPC Midden-Brabant heeft als verbindend thema gekozen voor Gezondheid 2.0. <br />Gezondheid 2.0 betekent dat de patiënt actief deelneemt in zijn eigen behandeling, zijn eigen regie voert en daarbij ondersteuning krijgt van een netwerk van professionals en lotgenoten. <br />
 4. 4. “Gezondheid 2.0” vergroot de betrokkenheid van zorgvragers waardoor de acceptatie voor E-Health toepassingen toeneemt.<br />1<br />“E-Health” kan gericht zijn op preventie van chronische ziekten, lifestyle veranderingen of zelfmanagement.<br />2<br />Gezondheid 2.0 en E-Health toepassingen vragen –deels– andere logistieke oplossingen, monitoringen besturing.<br />Andersom: nieuwe logistiek faciliteert nieuwe toepassingen. <br />3<br />Al deze veranderingen vragen om “Sociale innovatie”  nieuwe culturen, vaardigheden, samenwerkingsmodellen<br />4<br />
 5. 5. Gezondheid 2.0<br />Bij Gezondheid 2.0 gebruiken betrokkenen in de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, patiënten, wetenschappers) de Web 2.0 technologie en gereedschappen, zoals blogs, Podcasts, tagging, search, wiki’s, voor het in netwerken genereren en delen van kennis over gezondheid en ziekte.<br />Gezondheid 2.0 wordt door verschillende gebruikers voor verschillende doeleinden gebruikt:<br />Medische professionals en patiënten gebruiken Gezondheid 2.0 om geïnformeerd te blijven over een bepaald onderwerp<br />Gezondheid 2.0 wordt ingezet voor formeel medisch onderwijs aan professionals en public health voorlichting voor een breed algemeen publiek <br />Patiënten wisselen ervaringen uit over het omgaan met een specifieke ziekte<br />Wetenschappelijk wordt Gezondheid 2.0 gebruikt voor het verzamelen en uitwisselen van data , met name over zeldzame ziektes<br />Medisch professionals werken samen en consulteren elkaar d.m.v. Gezondheid 2.0 technieken<br />21-4-2010<br />1<br />5<br />
 6. 6. Gezondheid 2.0, Bedrijvigheid<br />Bedrijvigheid rondom Gezondheid 2.0 kan in verschillende categoriën worden verdeeld:<br />Gezondheidsportalen<br />Gezondheidscommunities<br />Gezondheidsadvies<br />Gezondheidsbevordering<br />Financiële diensten<br />Patiënten dossiers<br />Vergelijkingssites<br />Persoonlijke diagnostiek <br />21-4-2010<br />6<br />1<br />
 7. 7. E-Health<br />E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatie-technologieën, en met name internet-technologie, binnen de relatie tussen een zorgverlener en eenpatiënt (NVEH).<br />E-zorg<br />E-diagnose<br />E-therapie<br />E-care<br />E-zorgondersteuning<br />E-quality<br />E-administratie<br />E-Public Health<br />E-preventie<br />E-gezondheidsvoorlichting<br />21-4-2010<br />Bron: E-Health in zicht, RVZ, 2002<br />7<br />2<br />
 8. 8. Optimalisatie logistieke processen<br />Zorg 2.0 biedt meer zelfsturing aan de zorgconsument; waar processen vooral aanbod-gestuurdwaren, moeten ze steeds meer vraag-gestuurdworden. <br />In elke organisatie –en dus ook in de zorg- eist zo’n omkering allerlei aanpassingen in processen, attitudes, etceteraZelfsturing betekent ook dat zorgconsumenten zelf kunnen kiezen bij wie ze hun zorgvraag neerleggen. Naast kostenaspecten spelen daarbij ook objectieve en subjectieve kwaliteitsaspecten nadrukkelijk een rol.<br />Voor de zorgaanbieders betekent dit dat zij hun processen anders moeten inrichten, en voortdurend moeten ‘meten’ aan die processen. Daarbij kan het gaan om:<br />De toepassing van het ‘leansix sigma’ gedachtengoed<br />Inrichting van ‘zelfservice’ faciliteiten<br />etcetera<br />21-4-2010<br />3<br />8<br />
 9. 9. Sociale Innovatie<br />Acceptatie van nieuwe technologie kan worden verbeterd door de‘zachte’ kanten van innovatie. Dus niet alleen aan de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar ook aan de ontwikkeling van organisatiemodellen en culturen die ervoor zorgen dat nieuwe technologie geaccepteerd en omarmd wordt. Daarbij kan het gaan om:<br />Andere aansturing van werknemers (meer empowerment)<br />Wijze waarop ‘kennis management’ plaats vindt (bijvoorbeeld via ‘werken 2.0’ concepten)<br />Het stimuleren van experimenten, en daarmee het accepteren van ‘berekende’ risico’s<br />4<br />21-4-2010<br />9<br />
 10. 10. ZIPC - Deelnemers<br />ZIPC is een subsidieregeling gericht op MKB en zorgaanbieders<br />MKB-ondernemers<br />Een MKB-ondernemer is een ondernemer met <br />minder dan 250 werknemers (fte's)           <br />maximaal een balanstotaal van 43 mln euro of een maximale jaaromzet van 50 mln euro.<br />Zorgaanbieders<br />Zorgaanbieders zijn zorginstellingen en zelfstandig werkzame individuele beroepsbeoefenaren. <br />
 11. 11. ZIPC - Teamwork<br />Minimaal 10 MKB bedrijven en/of zorgaanbieders<br />Maximaal 35 MKB bedrijven en/of zorgaanbieders<br />Individuele en gezamenlijkeinnovatie-projecten<br />min. 20% aan collectieve project(en) <br />80% in individueel project / plan<br />
 12. 12. ZIPC - Teamwork<br />TIC is penvoerder<br />Begeleiding individuele- en collectieve projecten<br />Voortgangsrapportages aanleveren; <br />Onderlinge contacten tussen deelnemers onderhouden<br />Contactpersoon voor Agentschap NL<br />Tussentijdse rapportages<br />Focus op de regio ‘Midden-Brabant’<br />Samenwerkingspartners buiten regio geen probleem<br />
 13. 13. ZIPC – Collectieve projecten<br />
 14. 14. ZIPC – Subsidie <br /><ul><li>Max. 45 k€ subsidie per deelnemer
 15. 15. Echter: indien een overheid deelneemt aan samen-werkingsverband geldt er een hogere subsidie: geen 45 maar max 50k€
 16. 16. 50% van de subsidiabele kosten vergoed
 17. 17. Projectkosten min. 60 k€ (dan dus 30 k€ subsidie)
 18. 18. Looptijd van een ZIPC is min. 18 en max. 30 maanden
 19. 19. Ondersteuning penvoerder extra betaald door regeling ( = € 6.500 /3 jr.)</li></li></ul><li>ZIPC – Eisen voor subsidie / totale kosten<br />Max. 40% voor interne uren, vast tarief € 40,- /uur<br />Max. 80% voor individueel innovatieproject<br />&<br />Min. 60% inkopen externe kennis en/of materialen (= kosten derden)<br />Min. 20% voor collectief innovatieproject <br />
 20. 20. ZIPC – Eisen voor subsidie 2<br />Max. 40% eigen uren, @ € 40,= /uur<br />10% kosten voor eigen rekening<br />50% subsidie<br />
 21. 21. Stappenplan ZIPC-traject 1/2<br />Stap 1: Informatie en oriëntatie<br />Via ZIPC-adviseurs van Stichting Tilburg Innovation Center<br /> <br />Stap 2: Intake<br />Persoonlijk gesprek met een adviseur<br />Individuele plannen EN collectieve plannen verkennen<br /> <br />Stap 3: Opstellen innovatieplan<br />Opstellen plannen.<br />Vorming cluster.<br />Vastleggen afspraken cluster.<br />
 22. 22. Stappenplan ZIPC-traject 2/2<br />Stap 4: Indienen collectieve aanvraag<br />Door penvoerder indiening bij Agentschap NL.<br /> <br />Stap 5: Uitvoering van het plan<br /><ul><li>Vanaf het moment van het indienen kunt u kosten op de regeling schrijven, deze zijn echter pas declarabel na goedkeuring van uw plan door Agentschap NL.
 23. 23. Administratieve afhandeling en begeleiding tijdens het traject ondersteuning door Stichting Tilburg Innovation Center.</li></li></ul><li>Eigen bijdrage aanvraag-fase<br />Eigen bijdrage<br />De eigen bijdrage is € 625,- na indiening ZIPC; <br />Alleen bij toekenning een tweede € 625,-;<br />Scenario’s omvang eigen bijdrage<br />- Geen aanvraag: geen kosten<br />- Wel aanvraag, geen toekenning subsidie: € 625,-<br />- Wel aanvraag, wel toekenning: € 1.250,-<br />Let op: onzekerheid openstelling ZIPC na de zomer, afhankelijk van besluiten in Den Haag over budgetten!<br />
 24. 24. ZIPC – U wilt misschien wel meedoen?<br />U heeft nodig:<br />Individueel innovatieplan voor de komende 30 maanden, passend binnen de kaders van ZIPC- Midden Brabant.<br />Samenwerking in collectief innovatieplan met min. 4 andere deelnemers.<br />Samen met TIC vormgeven cluster!<br />

×