ການອອກໃບຕາດນລວມໝູຂອງເມອງສງທອງ         ິ   ່  ື ັ    ້    ັ້ໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍງຊນນະບດເມອງ ສງທອງ ...
ຈຸດພເສດ ແລະສະພາບລວມຂອງເມອງ ສງທອງ.  ິ          ື  ັ     ັ ື ່ຶ    ື          ັ ່ຶສງທອງເປນເມອ...
ການວງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-05 ຫາວັນທີ 24-06-2010 ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນນຳໃຊທີ່ດິນ ໂດຍຮ່ວມມ...
ພາບຖາຍ Quickbird  ່
◌ົ
ແຜນທ່ ີ ການນາໃຊດນ      ໍ ້ ິ ເມອງສງທອງ  ື   ັ
ຕາຕະລາງການນາໃຊດນ ເມອງສງທອງ          ໍ ້ ິ ື ັ     ້ື ່ ີ ໍ ້ ່ີ ິຕາຕະລາງເນອທການນາໃຊທດນເມອງສງທອງ ນະຄອນຫລວງວ...
ລະບຽບການຄຸມຄອງ           ້ບດບນທກຊາຍແດນບານ.    ົ ັ ຶ         ້ຮາງລະບຽບການຄຸມຄອງບານ. ່         ...
ຈຸດພເສດ ແລະທາແຮງຂອງເມອງສງທອງ  ິ    ່    ື ັ  ື ັ   ັ ື  ່ີ ີ      ່ ໍ້  ່ືເມອງສງທອງ ເປນເມອງທມຊາຍແດນ...
ັ້  ່ີ ໍ ັ  ໍ້ ້ຂນຕອນທສາຄນໃນການຂຮອງອອກໃບຕາດນລວມໝູໃນ 4 ບານ              ິ  ່   ້1.   ້    ້ ່ິ  ...
ຜ      ມÁຜ−¸¾©ªº−©ò−ì¸ມÏøÈ    ກ1                                         ...
ການກະກຽມອອກໃບຕາດິນລວມໝູ່ເບິ່ງ ໌5 ບາດກ້າວທີ່ສະເໜີຜ່ານມາຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ (ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ)ສຳພາດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມ...
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈົນມາຮອດປະຈຸບັນບ້ານ     ຂອບເຂດບ້ານ ຂອບເຂດທີ່ຂັດເລືອກ   ໄມ້ປ່ອງ    ສະເໜີອອກໃບຕາດິນ       (ຮຕ)...
ແຜນທີ່ດິນລັດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ                                                ...
ຂຂອບໃຈ ໍ
6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO
6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO
6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO
6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO

1,152 views

Published on

By Mr. Lounthong, DLMA and Mr. Bounhap, DAFO (available Lao+Eng)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6-10-2011 Case example: Communal land titling in Sangthong district LAO

 1. 1. ການອອກໃບຕາດນລວມໝູຂອງເມອງສງທອງ ິ ່ ື ັ ້ ັ້ໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍງຊນນະບດເມອງ ສງທອງ ້ ່ ່ ິ ົ ົ ື ັ ົ ້ ່ີ ິ ອງການຄຸມຄອງທດນເມອງ ື
 2. 2. ຈຸດພເສດ ແລະສະພາບລວມຂອງເມອງ ສງທອງ. ິ ື ັ ັ ື ່ຶ ື ັ ່ຶສງທອງເປນເມອງນງໃນ 09 ເມອງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈນ ຊງເປນເມອງທີ 08, ສາງຕງ ັ ຼ ັ ື ້ ັ້ ຂນວນທ່ ີ 23 ພະຈກ ປີ 1993 ຕງຢູທິດຕາເວນຕກສຽງເຫນອຂອງນະຄອນຫວງວຽງ ້ຶ ັ ິ ັ້ ່ ັ ົ ່ ື ຼ ຈນ, ຫາງຈາກນະຄອນຫວງປະມານ 55 ກລ ມເຂດແດນຕດກບເມອງອອມຂາງດງນ: ັ ່ ຼ ີ ິ ັ ື ້ ້ ່ ັ ີ້ ິ ື ິ ັ ື ່ື ທດເຫນອຕດກບເມອງໝນ, ເມອງເຟອງ, ເມອງຫນເຫບແຂວງວຽງຈນ ື ື ື ີ ີ ັ ທດໃຕຕດກບເມອງສໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫວງວຽງຈນ. ິ ້ ິ ັ ື ີ ຼ ັ ທດຕາເວນອອກຕດກບພູພະນງ, ປາສະຫງວນແຫງຊາດ (ເມອງໂພນໂຮງ ແລະ ເມອງ ິ ັ ິ ັ ັ ່ ່ ື ື ນາຊາຍທອງ) ິ ັ ົ ິ ັ ີ ່ ໍ້ ທດຕາເວນຕກຕດກບປະເທດໄທມແມນາຂອງເປນຊາຍແດນ ັ ເມອງສງທອງປະກອບມ ີ 37 ບານ, ແບງອອກເປນ 5 ກຸມບານພດທະນາມ ີ 461 ໜວຍ, ື ັ ້ ່ ັ ່ ້ ັ ່ ົ ັ ົ ົ ິ ົ ັ້ ມ ີ 5,484 ຄອບຄວປະຊາກອນທງຫມດ 28.266 ຄນ, ຍງ 13.946 ຄນ; ໃນນນ, ລາວ ່ົ ຶ ່ ົ ົ້ ລຸມກວມເອົ າ 92.96%, ເຜາກມມຸ 7%, ເຜາມງ 0.02% ່ ປະຊາກອນສວນໃຫຍແມນຖອາຊບຜະລດກະສກາກວມເອົ າ 95.5% ພະນກງານ ່ ່ ່ ື ີ ິ ິ ໍ ັ 2.52% ຄາຂາຍ ແລະ ບລການ 1.98 %. ້ ໍ ິ
 3. 3. ການວງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-05 ຫາວັນທີ 24-06-2010 ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນນຳໃຊທີ່ດິນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານແລະຄະນະກຳມະການທີດິນບ້ານອົງການທີ່ດິນເມືອງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ທີມ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ ແລະສັງລວມເຂົ້າຄອມພີມເຕີໂດຍນຳໃຊ້ພາບຖ່າຍຈາກ (Quick bird) ແລະ Landsat-7 ແລະນຳໃຊ້ພາບຖ່າຍຈາກອິນເດຍ ເພື່ອນຳມາກຳນົດພື້ນທີ່
 4. 4. ພາບຖາຍ Quickbird ່
 5. 5. ◌ົ
 6. 6. ແຜນທ່ ີ ການນາໃຊດນ ໍ ້ ິ ເມອງສງທອງ ື ັ
 7. 7. ຕາຕະລາງການນາໃຊດນ ເມອງສງທອງ ໍ ້ ິ ື ັ ້ື ່ ີ ໍ ້ ່ີ ິຕາຕະລາງເນອທການນາໃຊທດນເມອງສງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ ື ັ ັລ/ດ ່ື ຊປະເພດການນາໃຊດນ ໍ ້ ິ ື້ ່ ີ ັ ເນອທເປນເຮກຕາ ັ ເປເຊນ% ີ ັ 1 ດນປຸກສາງ ິ ້ 1687.21 2.22 2 ດນກະສກາ ິ ິ ໍ 29916.63 39.37 3 ດນປາໄມ ້ ິ ່ 38782.97 51.04 4 ດນວດທະນະທາ ິ ັ ໍ 237.62 0.3 5 ິ ໍ ິ ໍ້ ດນບລເວນນາ 4238.7 5.58 6 ດນອຸດສາຫະກາ ິ ໍ 485.48 0.64 7 ດນຄມມະນາຄມ ິ ົ ົ 534.53 0.7 8 ດນປອງກນຊາດ ິ ້ ັ 35.628 0.05 9 ິ ່ື ດນອນໆ 73.3 0.1 ລວມ 75992.068 100
 8. 8. ລະບຽບການຄຸມຄອງ ້ບດບນທກຊາຍແດນບານ. ົ ັ ຶ ້ຮາງລະບຽບການຄຸມຄອງບານ. ່ ້ ້ ີ ້ ີ ່ ັ້ສະເໜໃຫມການແຕງຕງສອງສະຫາຍໃນບານເປນອາ ້ ັສາສະໝກຄຸມຄອງ ແລະ ບລຫານທດນ. ັ ້ ໍ ິ ່ີ ິຮາງການຕດຕາມນາໃຊດນ ຫຼື ການຄຸມຄອງດນ. ່ ິ ໍ ້ ິ ້ ິ ີ ື ົ ່ັມການເລອກຕວເດນປະຈາໜວຍ. ໍ ່
 9. 9. ຈຸດພເສດ ແລະທາແຮງຂອງເມອງສງທອງ ິ ່ ື ັ ື ັ ັ ື ່ີ ີ ່ ໍ້ ່ືເມອງສງທອງ ເປນເມອງທມຊາຍແດນລຽບໄປຕາມແມນາຂອງ ຊງເປນ ັບອນການຄາຂາຍ-ການບລການຜານຊາຍແດນ. ່ ້ ໍ ິ ່ ັ ີ ່ືເມອງ ສງທອງມເງອນໃຂທາງດານພະລດສະບຽງອາຫານກະສກາ ແລະ ື ້ ິ ິ ໍຫດຖະກາ. ັ ໍ ື ່ີ ີ ່ ້ ໍ ່ືເປນເມອງທມທາແຮງດານບແຮ ່ ຊງເປນທາແຮງຂອງເມອງ . ັ ັ ່ ື ີ ່ື ່ົ ີມເງອນໃຂສະດວກ ໃນການສງເສມການພດທະນາສມແຮງງານດານ ັ ີ ື ້ ໍ ັ ັ້ ັ ີ ່ຫດຖະກາຈກສານ ນອກນນຍງມທາແຮງໃນການສງເສມການລຽງສດ. ັ ົ ີ ້ ັ
 10. 10. ັ້ ່ີ ໍ ັ ໍ້ ້ຂນຕອນທສາຄນໃນການຂຮອງອອກໃບຕາດນລວມໝູໃນ 4 ບານ ິ ່ ້1. ້ ້ ່ິ ຕອງສາງສງຈູງໃຈໃຫປະຊະຊນເຫນເຖງຜນປະໂຫຍດ ແລວ ້ ົ ັ ິ ົ ້ ົ ົ້ ່ ຶ ົ ເຂາເຈາຈງສນໃຈໃຈປກປກຮກສາປາໄມ ້ ົ ັ ັ ່2. ້ ໍ ້ ່ີ ິ ຕອງສາເລດການວາງແຜນນາໃຊທດນສາກອນ ໍ ັ ່3. ໃຫການດເອາແຕປາຊມໃຊບານ (ປາຜະລດ) ້ ໍ ົ ົ ່ ່ ົ ້ ້ ່ ິ4. ັ ຶ້ ັ ເຮດການສາຫວດຂນບນຊີ (ໄມປອງ, ຫວາຍ) ໍ ຼ ້ ່5. ວາງແຜນຈດສນຄຸມຄອງປາໄມ ້ ັ ັ ້ ່
 11. 11. ຜ ມÁຜ−¸¾©ªº−©ò−ì¸ມÏøÈ ກ1 ກ2 ແຜນທີ່ດິນລັດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລກທີ............... ເມືອງສັງທອງ ບ້ານ ນາປໍ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂດຍ............................................................................................... ຕາມເອກະສານຢັ້ງຢືນ........................................................................................... ປ່າຜະລິດຂອງບ້ານ ປະເພດດິນ....................................................................................................... ສັງທອງ ທາງຮ່ອມ ເມືອງ.............................................ຖະໜົນ..............................ໜ່ວຍ.................... ນາປໍ ຕອນດິນເລກທີ...................ບ້ານ..................................ມີເຮືອນ.....................ຫລັງ ທີ່ຕັ້ງດິນ 17 4873 ເນື້ອທີ່ດິນ......................................ເຮັກຕາ..............................................ຕາແມັດ ທ ທອງມີ ທ ຄອນປະເສີດ ກ ຂ ງ ຄ ສວນປ່າໄມ້ດົງໂດກ · ຈ ສ ຖ ຕ ຊ ທ ຕູ້ຍ ນ ງ ກາ ໂຄ ປູກ ຈຸດເຂດແດນ ດ ຍ ວນ ົ້າສ ງ ເຂ ທາ ກຂ 197 ມ ຂຄ 186 ມ ຄງ 131 ມ ງຈ 239 ມ ຈສ 71 ມ ສຊ 144 ມ ຊຍ 232 ມ ຍດ 32 ມ ດຕ 145 ມ 0 37.5 75 150 225 Meters 300 ຕຖ 200 ມ ຖກ 344 ມ 02.09.2011 ສຳຫລວດແລະວັດແທກຄັ້ງວັນທີ................................. ມາດຕາສ່ວນ: 1:10,000 ທ້າວ ສົມສັກ ແພງຄຳຮັກ ໂດຍ......................................................................... ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳເມືອງສັງທອງ
 12. 12. ການກະກຽມອອກໃບຕາດິນລວມໝູ່ເບິ່ງ ໌5 ບາດກ້າວທີ່ສະເໜີຜ່ານມາຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ (ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ)ສຳພາດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນກັບນາຍບ້ານກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງດິນປັກຫັຼກໝາຍເຂດແດນ (ໝາຍເຂດແດນທີ່ດິນ) ກຳນົດເອົາແຕ່ປ່າຜະລິດວັດແທກທີ່ດິນໂດຍນຳໃຊ້ GPS ແລະແຕ້ມແຜນວາດ ກ1ແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນໃກ້ຄຽງແປະໂປ້, ຫຼື ລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດ ການປົກຄອງ(ເບິ່ງສະໄລ13)ອອກໃບຕາດິນລວມໝູ່ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເມືອງ(ປະກອບສຳນວນຄຳຮ້ອງປະມານ 5 ໜ້າ, ເບິ່ງສະໄລ 14-16)ຫຼັງຈາກອອກໃບຕາດິນຊົ່ວຄາວແລ້ວແມ່ນມີໄລຍະ 90 ວັນຖ້າຫາກບໍ່ມີບັນຫາແລ້ວກໍ່ອອກໃບຕາ ດິນຖາວອນໄດ້ (ເບິ່ງສະໄລ 17)ທຸກໆ 3 ປີແມ່ນນຳໃບຕາດິນລວມໝູ່ໄປຕໍ່
 13. 13. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈົນມາຮອດປະຈຸບັນບ້ານ ຂອບເຂດບ້ານ ຂອບເຂດທີ່ຂັດເລືອກ ໄມ້ປ່ອງ ສະເໜີອອກໃບຕາດິນ (ຮຕ) ເປັນປ່າຈັດສັນ (ຮຕ) ລວມໝູ່ (ຮຕ) ໂດຍ (%) (2010) ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເມືອງ (2011)ບ້ານ ນາປໍ 2,591.16 50 60 43.77ບ້ານ ວັງມ້າ 7,981.34 85 85 38.39ບ້ານ ກ້ວຍ 6,035 60 80 138.48ບ້ານ ຊໍ້ 8,281.5 337 95 1,887.01ລວມ 24,889 532 2,107.65
 14. 14. ແຜນທີ່ດິນລັດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລກທີ...............ເມືອງສັງທອງ ບ້ານ ນາປໍ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂດຍ............................................................................................... ຕາມເອກະສານຢັ້ງຢືນ........................................................................................... ປ່າຜະລິດຂອງບ້ານ ປະເພດດິນ....................................................................................................... ສັງທອງ ທາງຮ່ອມ ເມືອງ.............................................ຖະໜົນ..............................ໜ່ວຍ.................... ນາປໍ ຕອນດິນ ເລກທີ...................ບ້ານ..................................ມີເຮືອນ.....................ຫລັງ ທີ່ຕັ້ງດິນ 17 4873 ເນື້ອທີ່ດ ິນ......................................ເຮັກຕາ..............................................ຕາແມັດ ທ ທອງມີ ທ ຄອນປະເສີດ ກ ຂ ງ ຄ ສວນປ່າໄມ້ດົງໂດກ· ຈ ສ ຖ ຕ ຊນ າ ທ ຕູ້ຍ ງກ ໂຄ ປູກ ດ ວນ ຈຸດເຂດແດນ ຍ ຂົ້າສ າງເ ທ ກຂ 197 ມ ຂຄ 186 ມ ຄງ 131 ມ ງຈ 239 ມ ຈສ 71 ມ ສຊ 144 ມ ຊຍ 232 ມ ຍດ 32 ມ ດຕ 145 ມ ຕຖ 200 ມ ຖກ 344 ມ Meters 0 37.5 75 150 225 300 02.09.2011 ສຳຫລວດແລະວັດແທກຄັ້ງວັນທີ................................. ມາດຕາສ່ວນ: 1:10,000 ທ້າວ ສົມສັກ ແພງຄຳຮັກໂດຍ......................................................................... ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳເມືອງສັງທອງ
 15. 15. ຂຂອບໃຈ ໍ

×