Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quan ly thoi_gian_cua_nguoi_thanh_cong

347 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quan ly thoi_gian_cua_nguoi_thanh_cong

 1. 1. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngDownload ebook sach DOANH TRÍSLIDE 1: QU N LÝ TH I GIAN C A NGƯ I THÀNH CÔNGSLIDE 2: Chúng ta hãy tr thành m t ngư i có năng l c th t s bi t ra k ho chvà qu n lý th i gian cho 24 ti ng ng h theo cách c a b n thân!!!SLIDE 3: Tùy theo m i ngư i, không ch hoàn c nh và m c tiêu khác nhau mà quan i m v nhân sinh, v m c c m nh n thành t, h nh phúc cũng như ư cmu n c a m i ngư i không gi ng nhau. AI cũng có 24 ti ng ng h m t ngày cho riêng mình nhưng ch ngư i nàobi t thu x p và qu n lí t t th i gian theo cách riêng c a mình t hi u su tcao nh t trong 24h ó m i có th g i là ngư i có năng l c ư c. Tóm l i, có năng l c qu n lí th i gian nghĩa là nh hi u rõ b n thân nên cóth ra k ho ch v th i gian m t cách t t nh t cho riêng mình.SLIDE 4: QU N LÝ TH I GIAN C A NGƯ I THÀNH CÔNG THÌ KHÁC Qu n lí th i gian t o ra m t l ch trình phù h p v i m c tiêu c a cu c s ng,cá tính hay thói quen c a t ng ngư i và cũng chính là qu n lí th t ưu tiênc a ho t ng mà mình cho là c n thi t trong l ch trình ó. Theo ó, qu n lí th i gian s khác nhau m i cá nhân. B i vì m i cá nhân không ch khác nhau v hoàn c nh, m c tiêu, khác nhauv mong mu n cũng như c m nh n v s thành t, v h nh phúc và nhânsinh quan. Tùy theo mong mu n và m c ích c a m i ngư i mà h s t i u ó làmtr ng tâm cho cu c s ng. Vi c v ch ra k ho ch theo m ch ích và mong mu nc a m i ngư i ư c xem là phương án t i ưu qu n lí th i gian m t cách cóhi u qu . làm ư c i u này c n ph i n m b t nh ng kĩ năng m i ng th i bi trõ nh ng thói quen x u c a b n thân cũng như ki n t o ra cách qu n lí th i pdfediting.com
 2. 2. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngDownload ebook sach DOANH TRÍgian phù h p nh t cho riêng b n thân mình.SLIDE 5: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 1. Không thích h p trong công vi c Ph i xác nh rõ v trí t ng công vi c trong l ch trình. Trên th c t , luôn n y sinh ra nhi u vi c hơn so v i lư ng th i gian ã nhs n trong m t ngày. Có nhi u lúc vô tình lư ng th i gian c n làm vi c ã lên k ho ch còn dư l ilàm cho m i vi c t nhiên ch ch hư ng. Vì th dù có phát sinh kho ng th i gian còn l i ngoài d ki n nhưng ta v nkhông bi t làm gì v i kho ng th i gian ó. Như v y, m t khi có vi c nào ó mà quan tr ng i v i b n thân thì b n hãychu n b th i gian nh t nh cho công vi c ó.SLIDE 6: 2. Th i gian ho t ng không phù h p N u b n làm vi c vào lúc mà không phù h p v i chu kì năng lư ng và s ct p trung c a b n thân thì t t nhiên s d n t i năng su t làm vi c không cao. Ví d như m i tháng b n ph i t ng k t l i s sách k toán nhưng m i l n màkhông th k t thúc ư c thì nó làm tiêu hao năng l c tinh th n c a b n. Gi s b n có kh năng t p trung cao vào bu i sáng, n u b n t p trung làmvào gi này ch c h n b n s x lý t t v i các con s r c r i 3. Công vi c ph c t p và qui mô l n Có lúc công vi c quá ph c t p và gây khó ch u khi n ta có th b cu cnhưng n u g p nh ng vi c òi h i ph i gi i quy t ngay t c th i thì ta c n ph i ơn gi n hóa nó i. M t khác, có nh ng công vi c v i qui mô l n n m c không th hình dungn i thì lúc ó c n ph i phân chia công vi c ph c t p ó ra thành nhi u giai o n khác nhau.SLIDE 7: 4. Th l c gi m sút Nhi t th p và th l c gi m sút khi n cho ti n hành công vi c g p khó pdfediting.com
 3. 3. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngDownload ebook sach DOANH TRÍkhăn. Cũng có khi th l c ã t m c gi i h n. Ch ng u u t, tr ng i v s c t p trung hay vì nh ng v n v s c kh e màb n thân không t nh n ra ư c cũng là nguyên nhân làm ch m l i t c c acông vi c. Vì th , b n nên xem có c n t i b nh vi n i u tr hay không. Nhưng cũng có nhi u ngư i g p ch ng thi u ng vì nh ng lí do b t khkháng nào ó. Và dĩ nhiên ch ng thi u ng ó làm gi m sút m t cách t m tr ng s c t ptrung và kh năng phán oán c a chúng ta. Do ó, hãy t o cho mình th i gian ng y và lưu ý t i v n s c kh ethư ng ngày không b ki t s c cũng như không m c ph i nh ng căn b nhnghiêm tr ng.SLIDE 8: 5. Th i kì chuy n ti p ôi khi có nh ng giai o n chuy n bi n khi n chúng ta g p ph i nh ng xáotr n như k t hôn, ly hôn, sinh con, ch t, v hưu, t t nghi p, h p tác kinhdoanh… M t khi thói quen sinh ho t b thay i c n ph i m t nhi u th i gian thíchnghi. S chuy n ti p mang tính nh t th i ó có th gây ra nh ng khó khăn vì thta c n ph i tái xác nh l i m c tiêu b n thân thi t l p l i quy cách m i. Hãy b t u vào nh ng vi c ta có th duy trì m t cách chính xác là t t nh t.SLIDE 9: 6. Khi không có vi c làm thì c m th y lo l ng i v i lo i ngư i này h lúc nào cũng luôn l p y trong u cũng như l chtrình nh ng kho ng tr ng ( lúc nào cũng ki m vi c làm). Vì th h không cóthì gi rãnh r i suy nghĩ xem nh ng v n cơ b n c a cu c s ng và mongmu n th t s c a cu c i mình là gì? Ho c là n u có th i gian rãnh 1 chút thì h cũng không th nh n ra ư cnh ng v n c t lõi ó. Ví d : không g p ph i nh ng r c r i x y ra trong công vi c và mu nmình b n r n thì hãy m nh d n ào sâu nh ng v n c a b n thân mình. pdfediting.com
 4. 4. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍ SLIDE 10: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 7. Quan tâm sâu s c t i muc tiêu dù là c a b n thân hay c a ngư i khác Có lúc ư c công nh n và ư c i x như là m t ngư i có ích thì trư c h t c n ph i có suy nghĩ r ng mình ang không có s quan tâm sâu s c t i nh ng ngư i khác xung quanh mình. Còn n u không dù có mu n hay không thì vi c t ch i khi n khó x nên ta cũng có th ch p nh n m t yêu c u nào ó. Nhưng nói v y không có nghĩa là ta ph i ch p nh n h t m i yêu c u. Và cu i cùng hãy ghi nh r ng ó có th là l i b t c p h i ch vì tính cách không th t ch i b t kỳ vi c gì ó.SLIDE 11: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 8. TR NÊN HOÀN THI N Nh ng ngư i có khuynh hư ng hoàn thi n thì luôn hoàn thành công vi ctheo tiêu chu n cao nh t, trái l i, nh ng ngư i qu n lí th i gian tài gi i luônnh n ra t m quan tr ng c a công vi c và s p x p th t ưu tiên cho công vi c.N u làm t t c m i vi c m t cách hoàn h o thì không th nào k t thúc h t m ivi c s ph i làm. Khát v ng v s hoàn h o ư c b t u t tham v ng mu n ư c th a nh n. Hơn n a, nó cũng có th ư cb t u t n i s hãi trư c s ánh giá nghiêm kh c, s ng i ngùng, phê bình, ch trích t ngư i khác. Gía tr mà hư ng n s n l c th t s c a m t vi c nào ó không ph i làvi c h c cách phán oán (thành công hay th t b i), ư c hay m t. C n quy t nh m c tiêu phù h p v i nh ng vi c s làm trong tương lai. Có s khác bi t gi a vi c s n l c h t s c mình v i vi c không có s nl c như v y. Trư c tiên, hãy th h c cách hài lòng ch ng m c nào ó.SLIDE 12: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (1) Th i gian bi u là gì? Th i gian bi u là b n l ch trình cơ b n giúp gi cu c s ng cân b ng, giúpchúng ta th y ư c k ho ch trong m t ngày, m t tu n, th m chí m t tháng. pdfediting.com
 5. 5. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngDownload ebook sach DOANH TRÍ ng th i, khi nh ng vi c không d nh trư c x y ra, nhìn vào th i gian bi u,ta có th bi t ư c có th i gian c n thi t cho vi c ó hay không. T ó, i uch nh l i b n th i gian bi u cho thích h p. S p x p th i gian ho t ng c th trong th i gian bi u và l p ra k ho cht ng th c a m t tu n. Hãy t h i b n thân r ng “th i gian bi u c a mình ã y chưa? ã bao g m h t t t c các lĩnh v c ho t ng ch y u chưa? có m b o ư c th i gian ngh ngơi và thư giãn, vui chơi chưa? Ho t ng thch t và ho t ng tinh th n, sinh ho t xã h i và sinh ho t cá nhân có tươngthích v i nhau không? T c có úng v i v i năng l c b n thân? V i th igian bi u ó có th duy trì s c l c ư c không?”.SLIDE 13: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (2) L p ra m t b n th i gian bi u cũng gi ng như là gi i m t bài toán v y.Hãy c ch nh s a cho n khi nào th y v a ý m i thôi. Dĩ nhiên, cũng có nh ng vi c gi ng như th i gian làm vi c hay th i giantrư ng thì không th thay i nhưng mà nh ng vi c linh tinh thì có th i uch nh theo mong mu n. Khi không th s p x p vào âu ó hay không th phán oán ph i b trí nhưth nào thì lúc ó hãy nh n tr c giác ban u. ng th i trong m t b n th i gian bi u ta cũng có th t o ra m t b n kho ch khác nh hơn và c th hơn. Ví d : M c tiêu c a b n là l p k ho ch “c i thi n s c kh e”. t ư cm c tiêu l n này c n v ch ra các m c tiêu nh c th như là s p x p th i gianng , th i gian v n ng 3 l n trong 1 tu n, và th i gian n u món ăn dinhdư ng m i ngày trong th i gian bi u.SLIDE 14: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (3) Song song v i vi c l p ra th i gian bi u và th c hi n trong su t 2 tu n, hãy ánh giá rõ ràng xem th i gian bi u ó có phù h p v i b n thân mình không và i u ch nh nó. Có trư ng h p th i gian bi u ã kín không còn ch ghi.. Cũng có th vi c ph i làm nhi u hơn th i gian qui nh. Nh ng lúc như v y, hãy tìm phương pháp nào có th làm cùng lúc nhi uho t ng pdfediting.com
 6. 6. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍ Nên phân chia m t cách h p lý gi a th i gian t p trung x lý m t vi c vàth i gian làm nhi u vi c cùng lúc.SLIDE 15: ÁP D NG TH I GIAN BI U Ã HOÀN THÀNH Hyeon-jin làm vi c không có th i gian bi u nên hi u su t công vi c khôngcao. hai vi c quan tr ng nh t i v i cô ó là: g p g khách hàng và l p kho ch, qu n lí portfolio ( danh sách v n u tư) cho khách hàng. Cô nghĩ r ngph i cư x t t v i khách hàng. Vì v y, n u khách hàng g i i n tho i và yêuc u g p thì l p t c cô ng ý “ ư c , khi nào thì t t ?”. Rõ ràng, cô khôngchú tr ng n th i gian cho mình. S th t r ng, trong th i gian ó, cô angquy t tâm th c hi n danh sách u tư nhưng n u khách hàng yêu c u g pg thì cô luôn ng ý. Vì v y, cô c m th y b t an mà có l là t vi c l p kho ch danh sách u tư m t cách lơ nh. Su t hai ngày li n cô ph i l itrong công ty và làm vi c n n a êm. n bây gi cô m i l p ra th i gian bi u m i ngày g p g khách hàng vàth i gian l p k ho ch cho danh sách u tư c a khách hàng. Vì thông thư ng khách hàng yêu c u g p vào bu i chi u hay t i nên cô ãquy t nh th i gian g p khách hàng là m i bu i sáng và 2 bu i trong 1 tu n .Và ã dành 3 ti ng m i bu i chi u cho vi c l p danh sách u tư.SLIDE 16: ÁP D NG TH I GIAN BI U Ã HOÀN THÀNH Vì Hyeon-jin ã chu n b trư c nên bây gi g p khách hàng thì cô có th trl i ư c. Thay vì h p t p h i l i “khi nào là d p t t ?” thì “g p bu i sáng haybu i chi u thì ti n hơn ?”. Còn n u trong trư ng h p mà c bu i sáng và bu it i khách hàng u ã có l ch kín h t thì “tu n sau cũng không sao ”. Còn n unh t nh ph i g p bu i chi u, b t bu c cô ph i d i m t công vi c ang làm ddang ó qua bu i sáng hôm sau, Sau ó, làm l i m t th i gian bi u khác chophù h p. ây chính là i u cho th y s khác bi t gi a ngư i bi t s d ng th igian bi u và ngư i không bi t s d ng th i gian bi u. Khi làm m t b n th i gian bi u, chúng ta ph i nh n th y b ng m t v nh ng i u gì mình mu n làm trong cu c i mình. Th i gian bi u ph n ánh giá tr quan c a m i chúng ta trong ó. pdfediting.com
 7. 7. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍ Tùy vào cá nhân m i ngư i mà n i dung c a th i gian bi u ó khác nhau. ng th i, ch có ngư i l p ra th i gian bi u ó m i bi t chính xác ư c khnăng c a mình có th làm ư c bao nhiêu theo l ch trình ó. T t nhiên, sau khil p ra th i gian bi u v n có th i u ch nh ư c tùy theo tính linh ho t c a th igian bi u ó. Ch có chính ngư i l p ra th i gian bi u m i bi t cách i u ch nhphù h p.SLIDE 17: CH N CÔNG C QU N LÝ TH I GIAN LÀ QUAN TR NG i v i nh ng ngư i thư ng xuyên di chuy n n u ư c thì nên ch n côngc qu n lý th i gian lo i nh . Ngư c l i nh ng ngư i ph i gi i quy t nhi ucông vi c trong văn phòng thì kích c c a công c nh to cũng là v n . Khich n 1 cu n s ghi chép, ph i cân nh c tùy theo kích c s cũng như s lư ngtài li u ph i ghi vào ch n cho phù h p. N u ph i ghi chép nhi u và thamkh o c th i gian bi u c a ngư i khác thì ph i ch n c l n. Còn n u c n khônggian nhi u nhưng ch n c l n quá cũng không ư c nên hãy ch n lo i có dâyc t và m i tháng thay 1 l n. N u mu n ghi chép trên máy tính, hãy ki m tra l idung lư ng trong ph n m m có trong c ng có hay không. Hi n nay cũngxu t hi n PDA v i kích c nh và nh nhưng nh quá nên không th c ư c ng th i r t b t ti n khi ánh máy. Vì th các tính năng khác có t t cũng trnên vô ích.SLIDE 18: CH N CÔNG C QU N LÝ TH I GIAN LÀ QUAN TR NG Dù dùng s ghi chép, hay trên PDA thì quan tr ng nh t là b n ph i hài lòngv i nó. i v i s nh t ký thư ng là ki u k ho ch hàng ngày, hàng tu n ho chàng tháng. Có th xây d ng l ch trình theo t ng tháng, và tùy theo k ho ch tháng ónhi u hay ít mà xây d ng k ho ch chi ti t cho t ng tu n và t ng ngày. Ngư c l i ph n m m qu n lý th i gian bao g m h u như t t c các lo i l chtrình. i v i lo i ph n m m này, ph i ki m tra l i tính năng nh p vào l ch h nl p l i. B i vì có khi không có tính năng này trong ph n m m. pdfediting.com
 8. 8. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công www.sachdoanhtri.blogspot.com Download ebook sach DOANH TRÍ ây là chương trình có các tính năng nh th i gian. Chúng ta xem th ví dlà có cu c h n t 2 gi n 5 gi chi u thì nó s hi n th 3 ti ng h n ó b ngm u s c ho c m u mã. T t c các công c qu n lý th i gian này không ch có ph n l ch trình và m cl c các công vi c s làm mà còn có các ch c năng khác như m c phí t n, sáchmua, k ho ch kinh doanh, a ch và danh b i n tho i, quà sinh nh t…chúng ta ghi l i và d dàng qu n lý. Hãy s d ng b t c tính năng nào mà b nthích ghi l i các memo c n thi t cho mình.SLIDE 19:QU N LÝ TH I GIAN TÙY THEO NĂNG L C C A M I NGƯ I1. HÃY ƠN GI N HÓA CÁC VI C THƯ NG XUYÊN L P L I (1)Th c t cho th y chúng ta thư ng ph i t n r t nhi u th i gian cho nh ng vi cnh nh t thư ng xuyên l p l i mà không có th i gian t ư c các m ctiêu chính mà mình ra. Phương pháp ơn gi n hóa này có nhi u cách. u tiên là vư t qua m t giai o n nào ó thì công vi c s nhanh chóng hơn.Ví d l p ra m t m c l c g m nh ng vi c l p l i mà b n cho là không c n thi t.Sau ó rút ng n quá trình ánh giá và quy t nh thì c như v y công vi c s ư c k t thúc nhanh hơn.C n quy t nh trư c i v i nh ng vi c nh nh t. Ch t p trung vào nh ngho t ng có ý nghĩa.SLIDE 20:QU N LÝ TH I GIAN TÙY THEO NĂNG L C C A M I NGƯ I ƠN GI N HÓA CÁC VI C THƯ NG XUYÊN L P L I (1) Phương pháp rút ng n th i gian không c n thi t. u tiên hãy ơn gi n hóa vi c s p x p tài li u, s sách. N u h sơ, s sách nhi u quá, vi c s p x p gây r c r i ch c ch n s nhhư ng n l ch trình chung. Nên s p x p m i lo i trong file ng h sơ v i màu s c bi u th sao cho dqu n lý b ng m t hơn. ng th i s p x p trong t ng h sơ làm sao thu n t m tay. N u t h sơ ó ã h t ch ng thì dùng h p ng d di chuy n. Hãy h th p têu chu n xu ng sao cho công vi c ư c ti n hành d dàng và pdfediting.com
 9. 9. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngDownload ebook sach DOANH TRÍtrôi ch y. Xác nh vi c nào là quan tr ng nh t. Ví d không c n ph i trang trícác h sơ cho p m t. Không ph i là các h sơ quan tr ng mà c mãi mêtrang hoàng thì làm tr nãi các công vi c khác.SLIDE 21:2. QUY T NH TH I GIAN B T U TH C HI N Lôi b n k ho ch ra. N u ã nh th i gian ti n hành công vi c r i và t p trung kho ng 80%th i gian thì có th làm ư c. Nhưng n u b n ti p xúc v i nh ng ngư i có thóiquen thay i l ch gian bi u c a mình và l ng nghe ý ki n hay yêu c u c a hthì b n s lâm vào tình hu ng g p gáp mà không th thoát ra ư c.Hay khi cóm t yêu c u ho c m t ý nghĩ nào ó và b t tay th c hi n ngay thì b n s cóc m giác là ph i hy sinh. Lý do là chúng ta thư ng không làm theo k ho ch ã ra mà thư ng làm theo v trí ưu tiên c a ngư i khác. M i vi c n u không chu n b tinh th n trư c mà ng phó li n thì s v i vàng,không suôn s , và s t n r t nhi u th i gian nhưng hi u qu l i th p. Ngư c l in u ã s p x p th i gian trư c và ti n hành thì ch c ch n ti t ki m ư c nhi uth i gian. B i vì ã chu n b tinh th n gi i quy t công vi c ó r i. Bên c nh dùcó x y ra vi c gì không mong mu n thì tâm tr ng cũng không b xáo tr n.SLIDE 22: 3. T T D I L I LÀ M T THUA L L N Dù l p k ho ch có t t n âu nhưng n u chây lư i thì không có hi u qugì. Tr 1 vi c thì vi c ti p theo ó b lùi l i và không th làm vi c khác ư c. Hơn n a, chính th i gian lo làm nh ng vi c không vào âu l i là m t t nth t l n. T t r rà s làm tiêu hao năng lư ng c a b n nhi u nh t. Khi không xong m t vi c s làm cho b n b m t tinh th n làm nh ng vi cti p theo.SLIDE 23: 3. Có nhi u lý do hay d i lùi l i và a s có th ch nh s a l i m t cách ơngi n. u tiên hãy xem l i b n có nh n nhơ v i công vi c mình ã ra hay pdfediting.com
 10. 10. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍ ang làm vi c gì khác không? Khi làm m t vài vi c mà không t k t qu cao là do thi u k năng ho c ki nth c c n thi t. Ho c là do phương pháp ti p c n không úng. Ngư c l i vi c nào cũng có k t qu như v y thì có th nguyên nhân âylà do y u t tâm lý.SLIDE 24: 4. C N THÊM TH I GIAN HOÀN THÀNH VI C U TIÊN Gi s ây là công vi c l n u tiên b n làm và chưa có kinh nghi m gì vnó. Hãy h i th nh ng ngư i có kinh nghi m xem m t bao lâu hoàn thànhcông vi c ó. N u h i càng nhi u ngư i thì càng t t. B i vì cùng m t vi c nhưng tùy theo m i ngư i mà th i gian hoàn thànhkhác nhau. N u bi t rõ th i gian thì có th xây d ng ư c k ho ch làm vi c ó th nào.N u bi t ư c th i gian cho toàn b công vi c và th i gian c th cho t ngph n thì có th rút ng n ư c giai o n không c n thi t. Theo ó hãy b t tay ti n hành t công o n ch n vi c c n làm nh t.SLIDE 25:5. THÍCH NGHI V I THAY I Qu n lý th i gian không có nghĩa là tuân th theo nh ng gì ã ra trongth i gian bi u mà là tác d ng tương h trong vi c t ư c m c tiêu c a cánhân phù h p v i hoàn c nh thay i không ng ng xung quanh. Cu c s ng có nhi u i thay b t ng , vì th c n ph i i u ch nh cho phùh p v i hoàn c nh m i. Chúng ta ph i quan sát hoàn c nh mà mình ang im t, ph i thay i cho phù h p và duy trì theo M i ngày m i tháng, b t c khi nào x y ra bi n c thì ph i l p t c i u ch nhl i cho phù h p. Như th , dù nh ng i thay t ng t có n mình cũng khôngquên duy trì s cân b ng. pdfediting.com
 11. 11. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍSLIDE 26: 5.THÍCH NGHI V I THAY I K t thúc m t ngày vào m i bu i t i hãy l y ra xem và ch nh i l i. Ki m tra l i các vi c s làm và xóa các vi c ã làm Xem th có vi c gì chưa th làm ư c thì s p x p khi nào làm. Có nh ng vi c vào bu i sáng r t quan tr ng nhưng t i trưa thì không cònquan tr ng n a. Còn vi c gì chưa làm xong thì chuy n qua l n t i. Quan sát k l ch trình trong vài ngày ti p theo và ch n th i gian phù h pti n hành.SLIDE 27: 5. M c tiêu l n c a chúng ta hi m khi mà thay i nhưng nh ng ho t ngnh h tr cho m c tiêu l n ó luôn thay i. C 2 tháng 1 l n ki m tra l i các ho t ng mà mình mu n làm và xem thvi c ó có áng làm hay không?. Có th trong su t th i gian qua ã t ư c1 ph n c a m c tiêu ho c tht ưu tiên không còn n a. c bi t m i khi g p nh ng s ki n thay i quan tr ng trong cu c i, ph ik p th i i u ch nh. ã xin ư c vi c làm ho c ph i h c thêm lên hay phát hi n ra m t vi c gìh ng thú m i thì ph i s a i các ho t ng m i cho phù h p v i k ho ch.SLIDE 28: 5. V i nh ng ai ã t ng tr i nghi m thì ch c h n s th y r ng nhi u lúc trongcu c s ng cùng 1 lúc x y ra nhi u s vi c và có nhi u vi c quan tr ng cùng pt i. Lúc y, chúng ta c n ph i bình tĩnh i t ng bư c m t. C n ph i t nh táo tinh th n và bình tĩnh i m t. Ch c n như v y thôi s giúp cho b n không b níu ch t nh ng vi c nh vàgiúp bi n m t tâm tr ng v i vàng,t ó b t u xu t hi n kh năng phán oánt t. pdfediting.com
 12. 12. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công www.sachdoanhtri.blogspot.com Download ebook sach DOANH TRÍ không b quên nh ng vi c quan tr ng theo úng như m c tiêu ra,c n xây d ng k ho ch hành ng chính xác và c th .SLIDE 29: Áp d ng th i gian chính th c. Hãy rút ng n th i gian mà mình ph i i m t v i các công vi c xu ng m ct i thi u có th . Nghĩ xem có vi c gì c n ph i rút ng n hay ơn gi n hóa b t không. ng th i xem th có vi c nào, m t công o n nào ó có th nh ngư ikhác giúp ư c không? Có nhi u khi mình b qua th i gian c a nh ng vi c thư ng ngày. Th i gianchăm sóc cho s c kh e, th i gian cho gia ình và b n bè…Hãy khoan h ng vàtha th cho b n thân mình.SLIDE 30: 5. Dù là ngư i bi t cách phát huy gi i tính linh ho t nhưng c n ph i cân nh ctính toán chính xác lư ng th i gian khi ph i gi i quy t quá nhi u vi c. T p trung vào công vi c trong th i gian ã xác nh v i năng su t cao. Hãylo i b t t c các vi c khác ra, t p trung d t i m cho xong 1 vi c. ng th i, dù b n th nào i n a cũng ph i dành th i gian cho riêng mình,ph i chăm sóc s c kh e b n thân. Cũng ph i cân b ng cu c s ng c a mình trong th i gian nhanh nh t. Khith i gian g p rút ã trôi qua, l p t c ph i b sung nh ng vi c chưa hoàn thành. Nhưng th nh tho ng do th i kỳ nguy hi m này nên m i th thay i, ph i i u ch nh vĩnh vi n th i gian. Xem th sau khi tình tr ng nguy k ch ó ã quar i c n ph i i u ch nh l i cho phù h p hay không?SLIDE 31: Có 1 tên t i ph m mang án t hình tr tu i n . Ngày mà anh ta ra pháp trư ng th c thi b n án t hình H ã cho anh 5 phút cu i cùng 28 năm ã trôi qua, i v i tên t tù này 5 phút cu i cùng c a cu c i l i lành ng giây phút quan tr ng nh t. pdfediting.com
 13. 13. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công www.sachdoanhtri.blogspot.com Download ebook sach DOANH TRÍ V y, anh ta s làm gì v i 5 phút ng n ng i này? Sau giây phút n o anh ã i n quy t nh. Anh nói l i t bi t v i t t c nh ng ngư i anh quen trong 2 phút. C m ơn Thư ng và vĩnh bi t t t c nh ng tên t tù ng c nh anh 2phút Còn l i 1 phút anh không quên nói l i c m ơn cu c i ã cho anh s ngtrên cõi i p n giây phút cu i cùng này.SLIDE 32: Nu t nh ng gi t l lăn trên ôi má, Anh ng m nghĩ v gia ình…và b n bè mình, nói l i t giã và c u nguy ncho h … 2 phút ã v t qua. n phút cu i anh nhìn l i chính mình “ Ôi!, th là ch sau 3 phút n a là mình toi r i.” v a nghĩ n ó, ôi m t anht i s m h n i. Anh th c s h i h n vì ã không bi t s d ng th i gian quý báu c a mìnhsu t 28 năm qua. “ Ôi !! giá như mình có th làm l i cu c i….” Trong kho nh kh c ân h n t t y, nhi m màu ã x y ra, l nh bãi b thình ban xu ng. May m n cho anh.... Sau phép l y, ch t nghĩ l i 5 phút trư c khi thi hành án, c cu c i, anh ã th y ư c “t m quan tr ng c a th i gian”. K t ó, anh luôn quý tr ng t ngngày t ng gi , t ng kho nh kh c như là cái kho nh kho c cu i i ó, anhluôn s ng n l c h t mình vì nó.SLIDE 33: K t qu ó là nh ng “T i ác và hình ph t”, “Kara Majopeu”, “Cu c g p vĩnhvi n”…cùng v i r t nhi u nh ng l i phát bi u b t h có th sánh ngang hàngv i nhà i văn hào ngư i Nga Tolstoy. Và ngư i ch u án t hình ó chính là “Dostoyevsky” i u tôi mu n g i g m trong câu chuy n v a r i ó là chúng ta hãy bi t quý pdfediting.com
 14. 14. www.sachdoanhtri.blogspot.com Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Download ebook sach DOANH TRÍtr ng t ng ngày t ng gi dành t ng cho m i chúng ta gi ng như nhà i vănhào “Dostoyevsky” ã quý tr ng 5 phút cu i i mình v y. Chúc các b n ngày hôm nay th t s h nh phúc và s ng m t cu c i yýnghĩa. (Trích L i hay ý p) pdfediting.com

×