Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselle

3,904 views

Published on

Tutkija (FT) Heidi Syväojan diaesitys Liikunnan merkitys oppimiselle, maaliskuu 2015

Published in: Education

Heidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselle

 1. 1. Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä
 2. 2. 1. Liikunnan vaikutus koulumenestykseen Heidi Syväoja 2015
 3. 3. Liikunta on myönteisesti yhteydessä koulumenestykseen Liikunnallisesti aktiiviset lapset saivat parempia arvosanoja kuin vähän liikkuvat lapset. Syväoja ym. 2013 Medicine & Science in Sports & Exercise Itseraportoitu liikunta (pv/vk, ≥ 60 min/pv ) Kouluarvosanojenkeskiarvo Heidi Syväoja 2015
 4. 4. Liikunta on myönteisesti yhteydessä luku- ja laskutaitoon • Erityisesti välitunti- ja koulumatkaliikunta • Yhteydet selvempiä pojilla Haapala ym. 2014. PloS One Heidi Syväoja 2015
 5. 5. Liikunta on myönteisesti yhteydessä koulumenestykseen Kantomaa ym. 2012 Proceedings of National Academy of Sciences Heidi Syväoja 2015
 6. 6. Liikunta vaikuttaa myönteisesti koulumenestykseen Oppiainekohtaiset testitulokset lukemisessa, matematiikassa ja oikeinkirjoituksessa paranivat kolmen vuoden aikana. Donelly ym. 2009. Preventive Medicine Heidi Syväoja 2015 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Kaikki Lukeminen Matematiikka Oikeinkirjoitus Muutostestituloksessa Liikuntaan osallistujat Kontrolli
 7. 7. 2. Liikunnan vaikutus kognitiiviseen toimintaan Heidi Syväoja 2015
 8. 8. Heidi Syväoja 2015 Liikunta on myönteisesti yhteydessä kognitiiviseen toimintaan Syväoja ym. 2014. PloS One Liikunnallisesti aktiiviset lapset pärjäsivät paremmin tarkkaavaisuustestissä. Objektiivisesti mitattu liikunta (min/pv) Reaktioaika(ms)
 9. 9. Liikunnan lisääminen edistää lasten kognitiivista toimintaa Työmuisti Vastaustarkkuus muistitehtävässä parani liikuntaan osallistuneilla lapsilla, kun taas kontrolliryhmän lasten vastaustarkkuudessa ei tapahtunut muutoksia. Liikunnan hyödyt olivat sitä suurempia, mitä vaativampia muistitehtävät olivat. Kamijo ym. 2011. Developmental Science Heidi Syväoja 2015
 10. 10. Liikunnan lisääminen edistää lasten kognitiivista toimintaa Vastaustarkkuus toiminnanohjausta vaativassa tehtävässä parani jopa nuorten aikuisten tasolle. Chaddock-Heyman ym. 2013. Frontiers in Human Neuroscience Heidi Syväoja 2015 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Oikeidenvastaustenmäärä(%) Alkumittaus Loppumittaus Fyysisesti aktiiviset Kontrolli Nuoret aikuiset
 11. 11. 3. Liikunnan vaikutus koulunkäyntiin Heidi Syväoja 2014
 12. 12. Liikunnan myönteiset vaikutukset oppimiseen • Liikunta koulupäivän aikana edistää – Luokkahuonekäyttäytymistä – Osallistumista oppitunneilla – Tehtäviin keskittymistä • Liikuntaan osallistuminen myönteisesti yhteydessä opintosuunnitelmiin Heidi Syväoja 2015
 13. 13. Miksi fyysinen aktiivisuus edistää oppimista? Heidi Syväoja 2014
 14. 14. Liikunta lisää aivojen tilavuutta Chaddock ym. 2010. Brain Research Chaddock ym. 2010. Developmental Neuroscience Hippokampuksen ja tyvitumakkeiden (basaaligangliot) etuosien tilavuus suurempi hyväkuntoisilla. Heidi Syväoja 2015 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200 Heikkokuntoiset Hyväkuntoiset Hippokampuksentilavuus(mm2)
 15. 15. Heidi Syväoja 2015 Hyvin suoriutuneet Heikosti suoriutuneet Levossa Liikunnan jälkeen Liikunta lisää aktiivisuutta aivoissa Vastaustarkkuus parani ja aktiivisuus aivoissa lisääntyi 20 min. kävelyn jälkeen. Vaikutukset näkyivät selkeimmin niillä lapsilla, jotka pärjäsivät toiminnanohjaustehtävässä kaikkein heikoiten. Drollette ym. 2014. Developmental Cognitive Neuroscience.
 16. 16. Motoriset ja kognitiiviset toiminnot kehittyvät käsi kädessä. Haapala ym. 2014 Medicine & Science in Sports & Exercise Heidi Syväoja 2015 10 20 30 40 1. luokka 2. luokka 3. luokka Lukutaito Motoriset taidot 2 4 6 8 10 1. luokka 2. luokka 3. luokka Luetunymmärtäminen 5 10 15 20 25 1. luokka 2. luokka 3. luokka Matemaattisettaidot Hyvät motoriset taidot Keskiverrot motoriset taidot Heikot motoriset taidot Motoriset taidot
 17. 17. Johtopäätökset Heidi Syväoja 2014
 18. 18. Liikkuva keho – tehokkaat aivot Liikunta aktivoi aivoja, edistää lasten kognitiivisia toimintoja ja vaikuttaa myönteisesti koulumenestykseen. Liikunta tukee lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Heidi Syväoja 2015
 19. 19. Lisätietoja: Heidi Syväoja 2015 Liikunta ja oppiminen -tilannekatsaus Väitöskirja: Syväoja 2014. Liikunnan ja liikkumattomuuden yhteydet lasten kognitiiviseen toimintaan ja koulumenestykseen heidi.syvaoja@likes.fi

×