Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Research data

616 views

Published on

Ana van Meegen Silva werkt bij de Universiteitsbibliotheek van de Vrije universiteit Amsterdam. Wat zijn eigenlijk onderzoeksdata? Wat is datamanagement en hoe stel je een goed datamanagementplan op? Verder aandacht voor de Gedragscode Wetenschappelijke Beoefening van de VSNU en de rol van de onderzoeksinstelling.

Presentatie van de Masterclass ondersteuning onderzoek bij Avans Hogeschool op 20 juni 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Research data

 1. 1. ANA VAN MEEGEN SILVA RESEARCH DATA
 2. 2. Universiteitsbibliotheek VU Wat is onderzoeksdata? 2 www.ub.vu.nl “The data, records, files or other evidence, irrespective of their content or form (e.g. in print, digital, physical or other forms), that comprise research observations, findings or outcomes, including primary materials and analysed data.” Monash University Research Data Management Procedures: HDR candidates
 3. 3. Universiteitsbibliotheek VU Wat is onderzoeksdata? 3 www.ub.vu.nl Voorbeelden: • Metingen en statistieke gegevens • Resultaten van experimenten • Veldwerk observaties • Enquête uitslagen – papier of online • (Opgenomen) interviews • Afbeeldingen • Beeldmateriaal • …
 4. 4. Universiteitsbibliotheek VU Twee soorten databronnen 4www.ub.vu.nl Afbeelding: eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing
 5. 5. Universiteitsbibliotheek VU Wat is datamanagement? 5 www.ub .vu.nl “Data management refers to all aspects of creating, housing, delivering, maintaining, archiving and preserving data. It is one of the essential areas of responsible conduct of research. Managing your data effectively across its lifecycle is very important for the success of your research project.”
 6. 6. Universiteitsbibliotheek VU Waarom onderzoeksdata beheren? 6www.ub.vu.nl Afbeelding: The economist, 2010
 7. 7. Universiteitsbibliotheek VU Voordelen van goed datamanagement 7 www.ub.vu.nl  Verhoogt efficiëntie  Bespaart tijd en middelen op de lange termijn Optimaliseert databeveiliging en minimaliseert risico’s op dataverlies  Zorgt dat onderzoeksgegevens en verslaglegging juist, volledig, authentiek en betrouwbaar zijn  Maakt overdracht makkelijker  Bevordert goede samenwerking  Voorkomt dubbelwerk door hergebruik  Biedt inzicht in de kosten  Voldoet aan eisen subsidiegevers
 8. 8. Universiteitsbibliotheek VU Ervaring Avans Hogeschool 8 www.ub.vu.nl
 9. 9. Universiteitsbibliotheek VU Een datamanagementplan opstellen 9 www.ub.vu.nl Bevat: • een beschrijving van de data set (hoe is de data gegenereerd, wanneer, voor welk doeleinde) • format(ten) van de data set • statische/dynamische data? • eigenaarschap • codering van data/standaarden • vertrouwelijke informatie? • wordt de data gedeeld en zo ja, met wie? • waar wordt de data gearchiveerd en voor hoe lang? • welke tools heb je nodig om de data te kunnen gebruiken?
 10. 10. Universiteitsbibliotheek VU Van databeheer naar data-archief 10 www.ub.vu.nl Bron: DDI Structural Reform Group. “DDI Version 3.0 Conceptual Model."
 11. 11. Universiteitsbibliotheek VU Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Beoefening - VSNU 11 www.ub.vu.nl I. Zorgvuldigheid II. Betrouwbaarheid III. Controleerbaarheid IV. Onpartijdigheid V. Onafhankelijkheid III. Controleerbaarheid Principe Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn ontleend en waar ze te controleren zijn. © anp
 12. 12. Universiteitsbibliotheek VU Controleerbaarheid - Uitwerking 12 www.ub .vu.nl Uitwerking III.1 Onderzoek moet gerepliceerd kunnen worden om de juistheid ervan te testen. De keuze van de onderzoeksvraag, de opzet van het onderzoek, de keuze van de gehanteerde methode en verwijzing naar geraadpleegde bronnen is nauwkeurig gedocumenteerd. III.2 De kwaliteit van dataverzameling, data-invoer, dataopslag en dataverwerking wordt goed bewaakt. Goede verslaglegging van alle stappen en controle op de uitvoering is noodzakelijk (labjournaals, voortgangsrapportages, documentatie van afspraken en beslissingen enz.). III.3 De bewaartermijn van ruwe onderzoeksgegevens is minimaal 5 jaar. Deze gegevens worden op aanvraag ter beschikking gesteld aan andere wetenschapsbeoefenaren. III.4 Ruwe onderzoeksgegevens worden zodanig gearchiveerd dat deze te allen tijde met een minimum aan tijd en handelen kunnen worden geraadpleegd. III.5 Bij al het onderwijsmateriaal, ook bij mondelinge informatieoverdracht, wordt de herkomst of de bron daarvan vermeld. Uit: http://www.vsnu.nl/Subsites/Wetenschappelijke-integriteit.htm
 13. 13. Universiteitsbibliotheek VU NWO subsidieregeling 13 www.ub.vu.nl NWO subsidieregeling, mei 2011: Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval op door NWO aan te geven wijze beschikbaar gesteld voor gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. De binnen een onderzoeksproject verzamelde gegevens dienen daarom goed en toegankelijk te worden gedocumenteerd en opgeslagen. Databank: een verzameling van data, op gestructureerde wijze bijeengebracht, ongeacht waaruit deze bestaan,zoals cijfers, ingevulde enquêtelijsten, beeld- en geluidsmateriaal, lichaamsmateriaal.
 14. 14. Universiteitsbibliotheek VU Excuses om onderzoeksdata niet te archiveren 14 www.ub .vu.nl Afbeelding: Nature.com • Mijn data is alleen voor mij relevant • Ik wil eerst mijn artikel publiceren voordat iemand mijn data ziet • Ik heb geen tijd of budget om mijn data te archiveren • Ik heb toestemming van mijn respondenten nodig • Mijn data bevat vertrouwde informatie • Andere onderzoekers kunnen mijn data niet begrijpen
 15. 15. Universiteitsbibliotheek VU Rol van de onderzoeksinstelling 15 www.ub.vu.nl Ondersteuning bieden aan onderzoekers VOORBEREIDING UITVOERING ARCHIEVERING
 16. 16. Universiteitsbibliotheek VU Rol van de onderzoeksinstelling 16 www.ub.vu.nl Ondersteuning bieden aan onderzoekers VOORBEREIDING UITVOERING ARCHIEVERING ADVIES/ VOORLICHTING: data management plan, beleid, richtlijnen, metadatering, samenwerkings- omgevingen, infrastructuur, hergebruik van data, inkoop van data, data archievering ONDERSTEUNING: metadatering, digitalisering, data acquisitie, interoperability, data-analyses, data visualisatie, kwaliteitsbewaking INFRASTRUCTUUR: dataopslag maatwerk ONDERSTEUNING/ ADVIES: data curation, archievering, data publiceren, toega ng tot data
 17. 17. Universiteitsbibliotheek VU Relevante links 17 www.ub.vu.nl RDM for librarians http://www.dcc.ac.uk/training/rdm-librarians MANTRA research data management training http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ DANS http://www.dans.knaw.nl/ 3TU Datacentrum http://datacentrum.3tu.nl/ SIG Research Data https://www.surfspace.nl/sig/28-research-data/
 18. 18. Universiteitsbibliotheek VU Dank je wel! 18 Ana van Meegen a.e.van.meegensilva@vu.nl @anawisdom

×