Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koulutusteknologian perusopintojen aloitus

745 views

Published on

www.let.oulu.fi/opinnot

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koulutusteknologian perusopintojen aloitus

 1. 1. TERVETULOA OPISKELEMAAN OPPIMISTA JA KOULUTUSTEKNOLOGIAA! Koulutusteknologian perusopintojen aloitus 1.9.
 2. 2. Päivän aikataulu <ul><li>08.30-11.00 Orientaatio koulutusteknologian (KTK303) perusopintoihin (Venla Vallivaara ja Niina Impiö) </li></ul><ul><li>Tauko välissä </li></ul><ul><li>JOKO-opintojakson aloitus (KTK303) </li></ul><ul><li>Luento: J ohdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan </li></ul><ul><li>(Pirkko Hyvönen) </li></ul><ul><li>11.00-12.00 Lounastauko </li></ul><ul><li>12.00-15.30 Harjoitukset (KTK207 ja TF103) </li></ul><ul><li>Aihe: Blogi- ja jakopalvelut (Jari Laru) </li></ul>
 3. 3. Tutustu omaan ryhmään <ul><li>Kuka olen? </li></ul><ul><li>Miksi olen täällä? </li></ul><ul><li>Mitä haluan oppia koulutusteknologian perusopinnoissa? </li></ul>
 4. 4. Koulutusteknologian perusopinnot <ul><li>Osaamistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Opiskelija osaa analysoida oppimisteoreettista tietoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa sekä elinikäisen oppimisen tukemisessa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista . </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelija osaa kuvailla asiantuntijaksi oppimisen keskeisiä piirteitä ja kuvailla omaa koulutusteknologian asiantuntijuuttaan . </li></ul></ul>
 5. 5. Koulutusteknologian perusopinnot 25 op Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) let.oulu.fi Opetushenkilökunta http://let.oulu.fi/opinnot/node/18
 6. 6. Koulutusteknologian perusopinnot 25 op Opintojaksot ja aikataulut <ul><li>Lisäksi järjestetään tuutorkahveja, joille osallistuminen ei ole sidoksissa minkään yksittäisen opintojakson suorittamiseen </li></ul><ul><li>Opintojen syyslukukauden tarkempi aikataulu löytyy osoitteesta http://let.oulu.fi/opinnot </li></ul><ul><li>Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, 6 op </li></ul><ul><li>syksy 2011, aloitus 1.9. </li></ul><ul><li>Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op </li></ul><ul><li>syksy 2011, aloitus 16.9. </li></ul><ul><li>Koulutusprojektit, 6 op </li></ul><ul><li>Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa: 1) syksy 2011-kevät 2012, 2) syksy 2012 ja 3) kevät 2012 </li></ul><ul><li>Sivuaineopiskelijat suorittavat syksyllä 2011-keväällä 2012 </li></ul><ul><li>Designing technology-enhanced learning, 6 op </li></ul><ul><li>Kevät 2012 </li></ul>
 7. 7. Tiedottaminen <ul><li>Oppimisen ja koulutusteknologian opintojen kotisivu www.let.oulu.fi/opinnot </li></ul><ul><ul><li>Ajankohtaiset asiat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedotteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Osittain opintojaksoihin liittyvää työskentelyä </li></ul></ul><ul><li>Sähköpostilistat </li></ul><ul><ul><li>kotisivujen tiedotuksen tukena </li></ul></ul><ul><li>Oppimisen ja koulutusteknologian opiskelijoiden Facebook-sivu www.facebook.com/LET.opinnot </li></ul><ul><li>Opintojaksojen erilliset oppimisympäristöt ilmoitetaan erikseen </li></ul>
 8. 8. Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan ” JOKO ” 418019P, 6 op <ul><li>Tavoite </li></ul><ul><ul><li>Opintojaksolla on tavoitteena tarkastella koulutusteknologian roolia osana oppimisyhteiskunnan mahdollisuuksia ja vaatimuksia erilaisissa oppimisen konteksteissa. Opintojaksolla perehdytään oppimisen ja koulutusteknologian teoreettisiin taustoihin, keskeisiin käsitteisiin ja käytännön sovelluksiin. Opintojaksolla tutustutaan asiantuntijuuden osatekijöihin, johon liittyen pohditaan omaa asiantuntijuuspolkua digitaalisessa portfoliossa. Yhtenä keskeisenä opintojakson osana on oppia hyödyntämään ja arvioimaan pedagogisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämän lisäksi opintojaksolla perehdytään tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin ja arvioimiseen. Tavoitteena on tieteellisen viestinnän taitojen syventäminen ja keskeisen käsitteistön ymmärtäminen. </li></ul></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><ul><li>koulutusteknologian merkitys oppivassa yhteiskunnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>koulutusteknologiaan liittyvät peruskäsitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>johdatus oppimisen ja koulutusteknologian tutkimukseen: tavoitteet, tutkimuskohteet ja teoreettinen viitekehys </li></ul></ul><ul><ul><li>asiantuntijuus ja oman asiantuntijuuden reflektointi </li></ul></ul><ul><ul><li>keskeisimmät tieto- ja viestintätekniikan sovellukset </li></ul></ul><ul><ul><li>tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja arvionti, tietokantojen käyttö </li></ul></ul><ul><li>Toteutustavat </li></ul><ul><ul><li>Kontaktiopetus 50 h, harjoitukset 25 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 86 h </li></ul></ul><ul><li>Yhteyshenkilöt </li></ul><ul><ul><li>Niina Impiö </li></ul></ul><ul><ul><li>Jari Laru (harjoitukset) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisäksi eri osioissa mukana tutkimusyksikön muuta henkilökuntaa </li></ul></ul>
 9. 9. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö ” OTTO ” 418020P, 7 op <ul><li>Tavoite </li></ul><ul><ul><li>Opintojakso sisältää kolme oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvää teoreettista näkökulmaa, joita ovat itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Keskeisenä tarkastelukohteena on erilaisten teknologioiden mahdollisuudet tukea oppimista ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteisöllisen oppimisen malleihin, oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin teemoihin. </li></ul></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><ul><li>itsesäätöinen oppiminen: motivaatio ja oppimisen strategiat teknologiatuetuissa ympäristöissä </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöllinen oppiminen, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL) ja yhteisöllisen oppimisen mallit  </li></ul></ul><ul><ul><li>asiantuntijaksi oppiminen  </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologian tarjoamat mahdollisuudet tukea oppimista </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologiatuetun opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaaminen ja arviointi </li></ul></ul><ul><li>Toteutustavat </li></ul><ul><ul><li>Kontaktiopetus 45 h, pienryhmätapaamiset 50 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 92 h </li></ul></ul><ul><li>Yhteyshenkilö </li></ul><ul><ul><li>Venla Vallivaara </li></ul></ul>
 10. 10. Koulutusprojektit ” KOPRO ” 418022P, 6 op <ul><li>Tavoite </li></ul><ul><ul><li>Opintojakson tavoitteena on toteuttaa projekti, jossa opiskelijat perehtyvät projektityöskentelyn ja -hallinnan teoriaan ja osallistuvat osana projektiryhmää projektin toteutukseen. Projektin sovellusalueena ovat oppimisen ja koulutusteknologiaan liittyvät kehityshaasteet. Projektissa hyödynnetään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä arvioidaan ja kehitetään niiden käyttöä oppimisen välineinä. </li></ul></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><ul><li>projektityöskentelyn periaatteet </li></ul></ul><ul><ul><li>projektityöskentelyn suunnittelu, käytännön toteutus ja hallinnointi </li></ul></ul><ul><ul><li>koulutusprojektien erityispiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologian hyödyntäminen projektityöskentelyssä ja koulutusprojekteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>oppimisen ja koulutusteknologian alan kehityshaasteet </li></ul></ul><ul><li>Toteutustavat </li></ul><ul><ul><li>Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely projektiryhmässä sekä projektityön tekeminen ja raportointi 120 h </li></ul></ul><ul><li>Yhteyshenkilö </li></ul><ul><ul><li>Niina Impiö </li></ul></ul>
 11. 11. Jos haluat ehdottaa projektia KOPRO-jaksoon <ul><li>Projektien sopivuutta arvioidaan seuraavilla kriteereillä </li></ul><ul><ul><li>projektille voidaan muodostaa projektiryhmä, joka koostuu oppimisen ja koulutusteknologian opiskelijoista (3-5 opiskelijaa) + mahdollisista muista osallistujista </li></ul></ul><ul><ul><li>projektille voidaan muodostaa ohjausryhmä, johon kuuluu projektiryhmän lisäksi vähintään yksi toimeksiantajan edustaja ja yksi opetushenkilökunnan edustaja. HUOM! Jos projekti liittyy opiskelijan omaan työhön, opiskelija ei voi itse olla toimeksiantajan edustaja. </li></ul></ul><ul><ul><li>projekti voi olla osa laajempaa koulutushanketta </li></ul></ul><ul><ul><li>koulutusprojektin toteutukseen ja/tai sisältöihin liittyy jollakin tavoin teknologisten sovellusten hyödyntäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>sisällöt kohdentuvat teemoihin, joita perusopinnoissa tarkastellaan (oppiminen ja koulutusteknologia) </li></ul></ul><ul><ul><li>projektille voidaan määritellä selkeä toteutusaika (=projektisuunnitelman aikataulutuksen perusta) </li></ul></ul><ul><ul><li>projektin toteutukseen kuuluu koulutuksen/ohjaustilanteen toteutus (min. 4 h) </li></ul></ul><ul><ul><li>tee ehdotus Niinalle ( [email_address] ) 30.9. mennessä </li></ul></ul>
 12. 12. Jos sinulla on jo työkokemusta koulutusprojekteista <ul><li>Korvaavuus arvioidaan AHOT-menettelyllä </li></ul><ul><ul><li>Ks. yleiset ohjeet ja lomakkeet tiedekunnan www-sivuilta http://www.oulu.fi/ktk/kasope/opetus/AHOT/ </li></ul></ul><ul><ul><li>AHOT-tarkastelun perusteella osaaminen todennetaan seminaarityöskentelyllä (esitys, koulutusprojektien arviointi) </li></ul></ul><ul><li>Yleiset kriteerit </li></ul><ul><ul><li>Sinulla on ollut merkittävä rooli projektin toteutuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Olet työskennellyt osana projektiryhmää </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektista on olemassa projektisuunnitelma ja arviointiraportti </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti on kestänyt yli yhden vuoden </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisällöt ovat kohdentuneet oppimiseen ja koulutusteknologiaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektin toteutuksesta on aikaa alle 5-vuotta </li></ul></ul><ul><ul><li>Tee hakemus Niinalle ( [email_address] ) 30.9. mennessä </li></ul></ul>
 13. 13. Designing technology-enhanced learning ” TEL1 ” 418021P, 6 op <ul><li>Objective </li></ul><ul><ul><li>Students become familiar with the key concepts, competing theories and approaches of designing Technology-Enhanced Learning (TEL). In collaboration with international students they will develop practical skills of setting up, implementing and evaluating the use of distributed set of integrated TEL systems and tools, and they will design a prototype of an advanced TEL course. This course will be implemented in international collaboration. </li></ul></ul><ul><li>Content </li></ul><ul><ul><li>Technology-Enhanced Learning (TEL) concept </li></ul></ul><ul><ul><li>Designing TEL: design process, selection of technology, constructing TEL environment </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementing TEL </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluating TEL </li></ul></ul><ul><li>Toteutustavat </li></ul><ul><ul><li>Lectures 15 h, individual and collaborative studying in virtual learning environment 145 h </li></ul></ul><ul><li>Yhteyshenkilö </li></ul><ul><ul><li>Essi Vuopala </li></ul></ul>
 14. 14. JOKO aloitetaan?  Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan ( JOKO )
 15. 15. JOKO – osaamistavoitteet ja arviointi <ul><li>Opintojakson jälkeen opiskelija osaa </li></ul><ul><ul><li>kuvata koulutusteknologian peruskäsitteitä </li></ul></ul><ul><ul><li>nimetä oppimisen ja koulutusteknologian tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistaa koulutusteknologian tutkimusalueeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja strategisia linjauksia </li></ul></ul><ul><ul><li>kuvata yhteisöllisen asiantuntijuuden keskeisiä piirteitä </li></ul></ul><ul><ul><li>käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja sekä arvioida niitä pedagogista hyödynnettävyyttä sekä </li></ul></ul><ul><ul><li>suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi –ympäristöön </li></ul></ul><ul><ul><li>hakea tietokannoista tieteellisiä julkaisuja ja arvioida niitä </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistaa tieteellisen tekstin ja sen, mikä erottaa sen muista julkaisuista </li></ul></ul><ul><ul><li>keskeiset viittauskäytännöt ja viitteidenhallintaohjelman peruskäytön </li></ul></ul><ul><li>Arviointi ja oppimistehtävät </li></ul><ul><ul><li>Numeroarvostelu 0-5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvioitavat osa-alueet (numeroarviointi): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OSA 1: artikkelityöskentely (artikkeleiden ja lukupiirien reflektio) 2 OP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OSA 2: harjoitukset (digitaalinen portfolio) 3OP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OSA 3: tieteelliset julkaisut (artikkelin arviointi) 1OP </li></ul></ul></ul>
 16. 16. JOKO -oppimisympäristöt <ul><li>Blogi – henkilökohtainen oppimisympäristö </li></ul><ul><ul><li>Artikkelityöskentely </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoitukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaalinen portfolio </li></ul></ul><ul><li>Ryhmätyösovellukset (AC, Skype jne.) – yhteisöllinen oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Opintojen kotisivu – tiedotus </li></ul><ul><ul><li>JOKO –opintojakson sivu http://let.oulu.fi/opinnot/node/31 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aikataulu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tehtävät </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiaali </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suoritustaulukko </li></ul></ul></ul>
 17. 17. JOKO – aikataulut ja sisällöt <ul><li>Torstai 1.9. </li></ul><ul><ul><li>Luennot klo 08.30-11.00, KTK303, johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoitukset klo 12.00-15.30, KTK207 </li></ul></ul><ul><li>Perjantai 2.9. </li></ul><ul><ul><li>Luennot klo 08.30-11.00, KTK303, digitaalinen portfolio, koulutusteknologian merkitys oppivassa yhteiskunnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoitukset klo 12.00-15.30, KTK207 </li></ul></ul><ul><li>Etäjakso 3.9.-14.9. – itsenäistä työskentelyä </li></ul><ul><li>Torstai 15.9. </li></ul><ul><ul><li>Luennot klo 08.30-11.00, KTK303, asiantuntijuus muuttuvassa yhteiskunnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoitukset klo 12.00-15.30, KTK207 </li></ul></ul><ul><li>Etäjakso 17.-28.9. – pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä verkossa </li></ul><ul><li>Torstai 29.9. </li></ul><ul><ul><li>Luennot klo 08.30-11.00, KTK303, tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja arviointi, tietokannat </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoitukset klo 12.00-15.30, KTK207 </li></ul></ul><ul><li>Digitaalisen portfolion työstäminen jatkuu itsenäisesti koko perusopintojen ajan </li></ul>
 18. 18. Kysyttävää? <ul><li>Yliopisto-opettaja Venla Vallivaara (venla.vallivaara@oulu.fi) </li></ul><ul><ul><li>sivuaineopiskelijoiden tuutori </li></ul></ul><ul><li>Koulutussuunnittelija Niina Impiö (niina.impio@oulu.fi) </li></ul><ul><ul><li>maisteriopiskelijoiden omaopettaja </li></ul></ul><ul><li>Opintojaksojen vastuuopettajat </li></ul><ul><ul><li>Ilmoitetaan opintojaksojen alkaessa </li></ul></ul>

×