Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan

1,137 views

Published on

Johdantoluento koulutusteknologian perusopinnoissa 1.9.2011
www.let.oulu.fi/opinnot

Published in: Education
 • Be the first to comment

Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan

 1. 1. JOHDATUS OPPIMISEEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIAAN [email_address]
 2. 2. SISÄLTÖ <ul><li>1. Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimus </li></ul><ul><li>2. Oppimisteoria, 3. Tietoteoria ja 4. Ymmärtävä oppiminen </li></ul><ul><li>5. Taitava oppija </li></ul><ul><li>6. Oppimisympäristö </li></ul>
 3. 3. 1. OPPIMISEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUS <ul><li>Pitkäaikaista tutkimusta, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa sekä innovatiivisia teoriaan pohjautuvia sovelluksia  Tutkimukseen pohjautuva opetus ja työelämän kehityskohteet </li></ul><ul><li>Käsitteelliset analyysit ja empiiriset tutkimukset </li></ul><ul><li>Yhteistyössä kansainvälisten huippuyliopistojen sekä työelämän kanssa </li></ul><ul><li>Technology-enhanced learning (TEL) </li></ul>
 4. 4. 1. OPPIMISEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUS <ul><ul><li>Itsesäätöinen oppiminen / self-regulated learning (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000), strateginen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimijuus / Efficacious agency </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivaation ja emootioiden säätely / regulation of motivation and emotion (Volet & Järvelä, 2000) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalisesti jaettu kognitio / socially shared cognition (Resnick, 1991) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllinen oppiminen, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen / computer-supported collaborative learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Luova yhteisöllisyys / Creative collaboration </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiantuntijaksi oppiminen </li></ul></ul>
 5. 5. ADDRESS - Adaptive Motivation Re gulation in Individual and S ocially S hared Learning Situations Funded by The Academy of Finland 2007-2012 <ul><li>identify and examine how various forms of motivation regulation emerge in individual and collaborative learning situations, </li></ul><ul><li>extend our analyses of motivation as a social phenomenon to the socially shared regulation of motivation and </li></ul><ul><li>identify how students can be supported in effective motivation regulation during collaborative learning by nStudy technology. </li></ul>f2f f2f f2f solo solo solo collab collab collab
 6. 6. AGENTS - Towards children's efficacious agency in formal and informal contexts Funded by the Academy of Finland (2010-2013) <ul><li>All children need support to strengthen their beliefs about their own potential and to become agentic children that have efficacy to transform one’s own life activity </li></ul><ul><li>Efficacious agency: self-efficacy beliefs (Zimmerman, 1995) and resilience Steward & McWhirter, 2007 </li></ul><ul><ul><li>produce new scientific knowledge about children's efficacious agency and its development in childhood </li></ul></ul><ul><ul><li>develop video research methods which acknowledge children as legitimate co-investigators in data generation and interpretation of their lives </li></ul></ul><ul><li> http://let.oulu.fi/en/tagit/agents </li></ul>
 7. 7. CoCreat – Enabling Creative Collaboration Through Supportive Technologies Funded by EU Lifelong Learning Programme <ul><li>Aims </li></ul><ul><li>To conceptually define ”creative collaboration” </li></ul><ul><li>To desing, pilot and evaluate five collaborative spaces </li></ul><ul><li>To study creative collaboration </li></ul><ul><li>Technologies: </li></ul><ul><li>Second Life, mobile devices, social media, internet bus </li></ul><ul><li>From children to older people </li></ul><ul><li>www.cocreat.eu </li></ul>
 8. 8. OPTEK – Oppimisteknologia koulun arjessa (2009-2011) <ul><li>  Tavoitteena luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. </li></ul><ul><li>  Tulevaisuuden kouluun kehitetään toimintamalleja, jotta suomalaisilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja ja saada työelämän edellyttämiä valmiuksia. </li></ul><ul><li>http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/tvt-koulun-arjessa/ </li></ul>
 9. 9. EduTool -research <ul><li>Edutool master’s degree program educates adaptive experts in learning and educational technology </li></ul><ul><li>The program is an effective competence-building process , where technology-enhanced learning is dissected in formal and informal contexts. </li></ul><ul><li>Particular collaborative problem-solving methods has been created for the education. The research focus is on </li></ul><ul><ul><li>the students’ learning paths to be an collaboratively working adaptive expert, </li></ul></ul><ul><ul><li>how the students learn to collaborate, how they learn to be an adaptive expert and how to re-contextualize it in work life </li></ul></ul><ul><ul><li>(Bereiter & Scardamalia, 1993; Bransford et al., 2002) </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>2. SOSIOKOGNITIIVINEN JA SOSIOKULTTUURINEN OPPIMISTEORIA </li></ul></ul><ul><li>Oppimisteorialla (ark. oppimiskäsityksellä) </li></ul><ul><li>tarkoitetaan teoreettista mallia siitä miten ihminen oppii </li></ul><ul><li>Teoria on väline ja oppimisprosessien suunnitteluun ja reflektointiin </li></ul><ul><li>Oppimisteoriaan liittyvät myös kysymykset oppimisympäristöistä ja opetuksen järjestelyistä </li></ul><ul><li>Oppimisteorioissa tapahtuneet muutokset johtuvat </li></ul><ul><ul><li>yhteiskunnassa tapahtuneista rakenteellisista muutoksista </li></ul></ul><ul><ul><li>työelämän ja talouden edellyttämistä kvalifikaatiovaatimuksista </li></ul></ul><ul><ul><li>tutkimusmenetelmien kehittymisestä </li></ul></ul><ul><li>Oppimisteoriaan liittyy aina tietoteoria (epistemologia), käsitys tiedon luonteesta. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. KONSTRUKTIVISTINEN TIETOTEORIA </li></ul><ul><li>Tieto on joustavaa ja dynaamista </li></ul><ul><li>Oppija on aktiivinen tiedon konstruoija </li></ul><ul><ul><li>Uusien ajatusten ja käsitteiden arviointi ja suhteuttaminen aiempaan tietoon ja kokemuksiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Erilaisten säännönmukaisuuksien ja syy-seuraus –suhteiden havaitseminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflektointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedon kriittinen arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Aiemmat tietorakenteet (prior knowledge) ja relevantin tiedon palauttaminen (transfer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bransford & Schwartz, 1999; Sawyer, 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.stanford.edu/~danls/RethinkingTransfer.pdf </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>KONSTRUKTIVISTINEN TIETOTEORIA </li></ul><ul><li>Knowing that: replikative knowledge </li></ul><ul><li>Knowing how: applicative knowledge </li></ul><ul><li>Knowing with: perceives, thinks, interprets, categorizes and judges WITH everything s/he has studied or experienced </li></ul><ul><li>Osittain hiljaista tietoa </li></ul><ul><li>Bransford & Schwartz, 1999; Sawyer, 2006 </li></ul><ul><li>http://www.stanford.edu/~danls/RethinkingTransfer.pdf </li></ul><ul><li>” --- kielten opettajan asiantuntijuuteen ei kuulu pelkästään opetettavien kielten kieliopin ja sanaston hallinta, vaan olennainen osa on kohdekielen kulttuurin tuntemus. Kieli ei ole ympäröivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta riippumaton ilmiö, ---” </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Noviisin tieto ei eriytynyttä, asiantuntijalla käsitteellistä tietoa </li></ul><ul><li>The dressmaker used the scissors to cut the cloth for the dress. </li></ul><ul><li>Sakset käsitteenä? </li></ul><ul><li>Havaitsemiseen perustuva oppiminen (perceptual learning), jossa tietoa/merkityksiä verrataan ja asetetaan vastakkain (contrasting cases) </li></ul><ul><li>Bransford & Schwartz, 1999; Sawyer, 2006 </li></ul><ul><ul><li>http://www.stanford.edu/~danls/RethinkingTransfer.pdf </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>KESKUSTELU (5 min) </li></ul><ul><li>Palauttakaa mieleenne (transfer) aiempia tietojanne TVT:n opetuskäytöstä ja pohtikaa minkälainen tieto on ollut merkityksellistä (contrasting cases) omassa työssänne, opinnoissanne tai vapaa-ajallanne. </li></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>4. YMMÄRTÄVÄ OPPIMINEN / THE LEARNING SCIENCES (LS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieteelliseen tutkimukseen perustuva interdisiplinaarinen, eri tieteitä yhdistävä ”learning sciences” (LS) –näkökulma, jossa tarkastellaan oppimista ja opettamista formaaleissa ja informaaleissa konteksteissa (ks. Sawyer, 2009) </li></ul></ul><ul><li>Tavoitteena on ymmärtää kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia prosesseja, jotka käynnistävät ja tukevat oppimista. </li></ul><ul><li>Ks. artikkeli </li></ul><ul><ul><li>Journal of the Learning Sciences </li></ul></ul><ul><ul><li>Learning and Instruction </li></ul></ul><ul><ul><li>British Journal of Educational Psychology </li></ul></ul><ul><ul><li>Konferenssit: EARLI </li></ul></ul><ul><ul><li>Sawyer, K. (2006). The Cambridge handbook of the learning sciences. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>5. TAITAVA OPPIJA </li></ul></ul><ul><li>omaa tietoa itsestään oppijana , opittavasta tehtävästä, tietää ja myös hallitsee monipuolisesti erilaisia oppimisen strategioita ja osaa nimetä tilanteita, jossa opittavaa tietoa tai taitoa todella voidaan käyttää. Taitava oppija osaa kertoa, miten ja miksi juuri hän oppii parhaiten. Hän tietää omat vahvuutensa, mutta myös heikkoutensa. </li></ul><ul><li>on itsesäätöinen eli pyrkii säätelemään oppimistilanteen kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia tekijöitä sekä oppimisympäristöä. Hän osaa asettaa tavoitteita, arvioi omia kykyjään suoriutua annetusta tehtävästä ja valitsee oppimisstrategiansa joustavasti tilanteen mukaan. Oppimisstrategiana taitava oppija suunnittelee, ohjaa, kontrolloi ja analysoi oppimistaan suuntaamalla tarkkaavaisuutensa asian tärkeämpiin seikkoihin ja ennakoimalla tulevia asioita. Hän voi miettiä, mitä jo mahdollisesti tietää käsiteltävästä aiheesta ja yhdistelee mielessään tietoja toisiinsa. Taitava oppija syventää tietämystään keksimällä esimerkkejä, tekemällä käsitekarttoja ja yhteenvetoja asioista. </li></ul><ul><li>tiedostaa sen, että tehtäviin ei välttämättä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ja siksi hän katsoo asiaa useista näkökulmista. Taitava oppija oivaltaa sen, että opiskeltavaa tietoa on tarkoitus soveltaa myöhemmin elämässä erilaisissa tilanteissa. </li></ul><ul><li>(muokattu erään opiskelijan tenttivastauksesta) </li></ul>
 17. 17. [email_address] Tiedon konstruoinnin ongelmia: ” Aihe on laaja, abstrakti ja minusta hyvin tärkeä, mutta VAIKEA. Pää on täynnä ajatuksia, mutta eivät oikein jäsenny. Mulla ei ole oikein tuo opiskelutekniikka hallinnassa ja aika uppoaa kaikkeen muuhun. Pitäisi alkaa kasata sitä mun lopputyötä, tehdä siitä semmonen käsikirja henkilökunnan käyttöön, mutta en tajua miten saan niin suuren ja laajan asian typistettyä semmoseksi helppolukuseksi opukseksi.”
 18. 18. [email_address] <ul><li>6. OPPIMISYMPÄRISTÖ </li></ul><ul><li>Se konteksti jossa opiskellaan ja opitaan: oppimiseen liittyvä fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuus, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Sisältää myös oppimisteoriat, materiaalit, välineet, tavat, tunteet ja asenteet. </li></ul><ul><li>Oppimista tapahtuu eri aikoina ja useissa ympäristöissä (InnoSchool: http://innoschool.tkk.fi/ ) </li></ul><ul><li>1) paikallinen – maailmanlaajuinen </li></ul><ul><li>fyysinen – virtuaalinen </li></ul><ul><li>formaali – informaali – nonformaali </li></ul>
 19. 19. Pirkko Hyvönen http://www.life-slc.org/about-the-life-center LIFE Center (Learning in Informal and formal environments)
 20. 20. Pirkko Hyvönen The design of learning environment (Bransford, Brown & Cocking, 2000) Ympäristön tulee tarjota mahdollisuuksia oppija-, tieto-, arviointi- ja yhteisökeskeisyyteen.
 21. 21. Pirkko Hyvönen <ul><li>OPPIJAKESKEISYYS </li></ul><ul><li>O ppimiskeskeisyys (Andersson, 2008 ) </li></ul><ul><li>Oppija tuo tietonsa, taitonsa, osaamisensa, asenteensa ja uskomuksensa opetuksen kontekstiin  Opettajan tärkeää tuntea oppijat, oppijoiden tärkeää tuntea toisensa </li></ul><ul><li>Ympäristöjen tulee mahdollistaa: </li></ul><ul><li>1. Opettaja saa tietoa oppijoista, heidän kokemuksistaan, käsityksistään, osaamisestaan ja ymmärryksestään </li></ul><ul><li>2. Oppijat jakavat ajatuksiaan, ymmärrystään ja kulttuurisia käsityksiään sekä myös kertovat itsestään </li></ul><ul><ul><li>Aiemmat kokemukset ja kulttuuriset käytänteet formaaleista ja informaaleista ympäristöistä (esim. minkälaisia kokemuksia yhteisöllisestä työskentelystä; miten suhtautuu haasteisiin tai teknologiaan) </li></ul></ul>
 22. 22. Pirkko Hyvönen <ul><li>3. Oppijoiden intressit otetaan huomioon </li></ul><ul><li>(Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006) </li></ul><ul><ul><li>Henkilökohtainen kiinnostus (pitkäaikainen), verrattavissa sisäiseen kiinnostukseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Situationaalinen kiinnostus (lyhytaikainen): tehtävä itsessään, ympäristö ja sen tarjoamat toiminnot </li></ul></ul><ul><ul><li>Situationaalinen voi lisätä ja ylläpitää henkilökohtaista kiinnostusta. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mieti, mikä ympäristöissä tai niissä tapahtuvassa toiminnassa herättää kiinnostusta ja millä kiinnostusta ylläpidetään. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Pirkko Hyvönen <ul><li>TIETOKESKEISYYS </li></ul><ul><li>Tavoitteena ymmärtäminen ja siirtovaikutus (transfer) </li></ul><ul><li>1. Oppijat konstruoivat omia merkityksiään; k ognitiivinen konflikti (Piaget) </li></ul><ul><li>- Yksilön tietorakenteiden riittämättömyys tai soveltumattomuus uudessa tilanteessa (yksilö) </li></ul><ul><li>Henkilöiden ajattelumallien tai havaintojen erilaisuus (yhteisö) </li></ul><ul><li>2. Tiedonrakentamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan erilaisia ongelmanratkaisutilanteita! </li></ul><ul><li>3. Reflektointi: oppijan tulee ymmärtää se prosessi, jonka kautta oppiminen / tietorakenteiden muodostuminen / käsitteellinen ymmärrys on tapahtunut! (esim. portfolio, ajattelun ulkoistaminen ja näkyväksi tekeminen) </li></ul><ul><li>Oppimisympäristön tulee mahdollistaa rikasta vuorovaikutusta ja ajatusten näkyväksi tekemistä: kysymykset, selitykset, johtopäätökset, kuviot, narratiivit </li></ul>
 24. 24. Pirkko Hyvönen <ul><li>ARVIOINTIKESKEISYYS </li></ul><ul><li>Arviointi ja palaute meneillään olevaan toimintaan ja ajatteluun </li></ul><ul><li>Arviointi ja palaute on osa oppimisprosessia </li></ul><ul><li>Teknologian hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Mietittävä miltä tehokas oppiminen näyttää (ei näytä vain siltä, että oppija muistaa faktoja) </li></ul><ul><li>YHTEISÖKESKEISYYS </li></ul><ul><li>Erilaiset tilat ja paikat ja tilanteet tutkitaan kulttuurisesti muotoutuneiden käsitysten mukaisesti </li></ul><ul><li>Niihin sisältyy odotuksia ja normeja, mm. sukupuolesta, käytöksestä, asenteista jne. </li></ul><ul><li>Luokka, koulu, perhe (lapsen ensimmäinen oppimisympäristö ), media </li></ul><ul><li>Lisäksi esim. </li></ul><ul><li>Action-centered </li></ul><ul><li>Creativity-centered </li></ul>
 25. 25. ETÄTYÖSKENTELY <ul><li>Lue seuraava kirjallisuus ja kirjoita lukemisen aikana heränneitä ajatuksiasi blogiin. </li></ul><ul><li>Mitä et aivan ymmärtänyt? </li></ul><ul><li>Mitä oivalsit? </li></ul><ul><li>Miten jokin asia näkyy työssäsi / toimintatavoissasi? </li></ul><ul><li>Mikä on erityisen kiinnostavaa? Miksi? </li></ul><ul><li>Mistä haluaisit lisätietoa? </li></ul><ul><li>Minkälaisia pedagogisia perusteluja havaitsit teknologian käytölle? </li></ul><ul><li>Sawyer, K. (2008). Optimizing learning. Implications of learning sciences research. </li></ul><ul><li> http://net-1.bmukk.gv.at/images/Arbeitsmappe/742/jan09_oecd.pdf </li></ul><ul><li>Mcloughlin, C., & Lee, M. J. W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In R. J. Atkinson, C. McBeath, S. K. A. Soong, & C. Cheers (Eds.), Current, 2, (pp. 664-675). Ascilite Singapore 2007. Retrieved from http://www.edna.edu.au/edna/referral/advsearch/http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/mcloughlin.pdf </li></ul><ul><li>FinnSight2015 : Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta </li></ul><ul><li> http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/FinnSight_2015.pdf </li></ul>

×